Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta

Rakennerahastotietopalvelun (ohjelmakausi 2014 - 2020) hakuohje

Sisällysluettelo

Yleistä tietopalvelusta

Rakennerahastotietopalvelu on internet-pohjainen palvelu, jossa voi hakea tietoa Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 toteutettavista Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Palvelun ylläpitäjänä toimii työ- ja elinkeinoministeriö, joka on rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomainen.

Tietojen esittäminen noudattaa lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja lisäksi tietopalvelu täyttää komission asetusten (EU) N:o 1303/2013 115 artiklan ja liitteen XII mukaiset vaatimukset tuensaajien luettelon julkaisemisesta. Allekirjoittaessaan hankehakemuksen tuensaaja on hyväksynyt tietojen julkaisemisen.

Tietopalvelua voivat hyödyntää kaikkien rakennerahastohankkeista kiinnostuneiden kansalaisten lisäksi esim. rakennerahastohankkeiden hakijat etsiessään tietoa jo toiminnassa olevista ja toteutetuista hankkeista, tutkijat ja evaluaattorit halutessaan hankekohtaisia tiivistelmäkuvaksia sekä myös viranomaiset hakiessaan nopeasti tietyn hankkeen perustietoja.

Yleistä lisätietoa rakennerahastotoiminnasta löytyy internet-portaalista www.rakennerahastot.fi

Mitä tietoa tietopalvelu sisältää

Tietopalvelu sisältää tietoa kaikista yksittäisistä rakennerahastohankkeista, jotka toimivat tai ovat toimineet ohjelmakaudella 2014 - 2020, eli ajalla 1.1.2014 - 31.12.2022.

Tiedot siirtyvät tietopalveluun rakennerahastohankkeiden hallinnointiin tarkoitetusta työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä EURA 2014 -järjestelmästä, johon rakennerahastohankkeiden toteuttajat ja rakennerahastohankkeita hallinnoivat viranomaiset tuottavat tietoa.

Tietopalvelun tiedot päivittyvät EURA 2014 -järjestelmästä yöaikaan kerran vuorokaudessa. Päivittymisen aikana hakupalveluissa saattaa esiintyä häiriöitä.

Jokaisesta hankkeesta on saatavissa muutaman sivun pituinen kuvaus, josta ilmenevät mm. hankkeen perustiedot, tiedot hankkeen toteuttajaorganisaatiosta, tavoitteista, kohderyhmästä, kohdealueesta sekä hankkeen horisontaalisista periaatteista. Lisäksi luettavissa on hankkeen toteuttajan laatima sanallinen kuvaus hankkeen toiminnasta.

Kaikista hankkeista on saatavilla myös tiedot hankkeeseen myönnetystä ja toteutuneesta julkisesta rahoituksesta, mikä koostuu EU-rahoituksen ja valtion rahoituksen lisäksi mahdollisesta kuntarahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta.

Päättyneistä hankkeista on lisäksi nähtävissä loppuraportin tiivistelmä.

Kuinka haen tietoja

Haku rahastokohtaisten alenevien linkkien avulla

Tietopalvelun pääsivulla on nähtävissä rahaston ja toimintalinjojen mukaan nimetyt linkit. Linkkien perässä oleva numero ilmaisee kyseiseen kokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden lukumäärän.

Näpäyttämällä toimintalinjakohtaista linkkiä avautuu hankekohtainen listaus.

Pääsivun linkit ”KAIKKI” sekä ”EAKR” ja ”ESR” vievät suoraan hankekohtaiseen listaukseen.

Hankelistaus

Alenevien linkkien mukainen haku listaa ehtojen mukaiset hankkeet taulukkoon, jossa esitetään perus- ja rahoitustiedot hakutuloksen mukaisista hankkeista.

Listauksessa olevan hankkeen koodia tai nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaussivu.

Taulukon tiedot voidaan lajitella sarakeotsikon mukaisesti nousevaan tai laskevaan järjestykseen klikkaamalla otsikkoa.

Taulukon tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon (Excel, XML tai CSV) listauksen lopussa olevilla linkeillä.

Hankekuvaus

Hankelistauksen koodia tai nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaussivu, jossa esitetyt tiedot on koottu hankesuunnitelmasta, hankepäätöksestä, maksatuspäätöksistä ja seurantaraporteista sekä viranomaisen tekemistä hankkeen luokittelutiedoista. Mikäli kyseessä on päättynyt hanke, näytetään kuvauksen lopussa myös hankkeen toteuttajan laatima loppuraportin tiivistelmä.

Haku yksityiskohtaisia hakuehtoja käyttäen

Haettavia hankkeita voidaan rajata myös monipuolisemmin antamalla tietopalvelun hakuehtoihin yksityiskohtaisempia hakuehtoja. Oletusarvoisesti nähtävänä ovat yleisimmin tarvitut hakuehdot. Klikkaamalla linkkiä ”Tarkennettu haku” avautuu näkyviin lisää hakua rajaavia valikkoja. Rajausvaihtoehtojen valinnan jälkeen klikataan Hae-painiketta.

Perushaun rajausten selitykset

Vapaa tekstihaku

Tulokseksi saadaan listaus kaikista niistä hankkeista, joiden kuvausaineistossa kyseinen sana esiintyy. Hakusana voidaan katkaista käyttäen *-merkkiä, jolloin haetaan kaikki sanat, jotka alkavat annetulla sanan osalla. Vapaa tekstihaku saattaa antaa joissakin tapauksissa tulokseksi hyvin suuren määrän hankkeita. Esimerkiksi haku sanalla hämeen* hakee kaikki hankekuvaukset, joissa esiintyy sana, joka alkaa osalla "hämeen", eli vaikkapa Hämeenlinna, Hämeenkatu, Hämeenkoski jne.

Vapaan tekstihaun sijasta kannattaa yleensä käyttää muita yksityiskohtaisempia hakurajauksia.

Rahasto

Tällä valinnalla haku voidaan kohdistaa vain jompaankumpaan rahastoon (ESR tai EAKR). Oletusarvoisesti molemmat rahastot ovat valittuina.

Toimintalinja

Hankkeita voidaan hakea rajaamalla toimintalinja. Jokainen hanke kuuluu yhteen toimintalinjaan. Toimintalinjat ovat rahastokohtaisia.

EAKR-hankkeiden toimintalinjat

1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

6 Tekninen tuki

ESR-hankkeiden toimintalinjat

3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

7 Tekninen tuki

Erityistavoite

Hankkeita voidaan hakea rajaamalla erityistavoite. Jokainen hanke kuuluu yhteen erityistavoitteeseen. Erityistavoitteet ovat rahastokohtaisia.

EAKR-hankkeiden erityistavoitteet

1.1 Uuden liiketoiminnan luominen

1.2 Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen

2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

11.1 Rakennerahasto-ohjelman tehokkaan toimeenpanon varmistaminen

ESR-hankkeiden erityistavoitteet

6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

11.2 Rakennerahasto-ohjelman tehokkaan toimeenpanon varmistaminen

Hankkeen toiminnan maantieteellinen kohdealue

Näillä valinnoilla haku voidaan kohdistaa hankkeen maantieteellisen kohdealueen mukaan (maakunta, seutukunta tai kunta). Valinnalla ”Hankkeen toiminta on valtakunnallista” haku kohdistuu niihin hankkeisiin, joiden toiminta on valtakunnallista, eikä niille ole voitu määritellä maakuntakohtaista toteutusaluetta.

Valmis hakusana

(viranomaisen tekemä luokittelu)

Rakennerahastohankkeille on määritelty valmis useita satoja sanoja sisältävä hakusanaluettelo, josta kunkin hankkeen rahoittajaviranomainen on valinnut hanketta parhaiten kuvaavat hakusanakokonaisuudet. Hakusanalista avautuu aakkosjärjestyksessä, kun kirjoitat sanan alkua kyseiseen kenttään. Esim. jos kirjoitat sanan ”tutkimus”, valikkoon ilmestyvät kaikki tutkimus-alkuiset tai tutkimus-sanan sisältävät hakusanaluokat.

Tarkennetun haun rajausten selitykset

Hankekoodi

Mikäli EURA 2014 -järjestelmän antama hankekoodi on tiedossa ja se syötetään tähän kenttään, haku kohdistuu täsmälleen tiettyyn hankkeeseen. Hankekoodi on ohjelmakaudella 2014–2020 ESR-hankkeilla S2-alkuinen merkkisarja (esim. S23456) ja EAKR-hankkeilla A7-alkuinen merkkisarja (esim. A78901).

Organisaatiotyyppi

Hankkeita voidaan hakea valitsemalla valikosta hankkeen toteuttajan organisaatiotyyppi. Hankkeen hakija on ilmoittanut oman organisaatiotyyppinsä hakemusvaiheessa.

Hakijan nimi

Hankkeita voidaan hakea syöttämällä hakijaorganisaation (hanketoteuttajan) nimi kenttään. Organisaation nimi tulee EURA 2014 -järjestelmään hakemusvaiheessa automaattisesti Verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun kautta.

Y-tunnus

Hankkeita voidaan hakea hakijaorganisaation Y-tunnuksen perusteella. Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus on yrityksen tai yhteisön yksilöimiseen käytetty, viranomaisten myöntämä tunnus. Y-tunnuksia hallinnoidaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämässä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ).

Viranomainen

Hankkeita voidaan hakea valitsemalla valikosta rahoitusta myöntänyt viranomainen, eli ns. välittävä toimielin.

Toiminta-ala

(viranomaisen tekemä luokittelu)

Toiminta-ala

ESR-hankkeiden toiminta kohdistuu johonkin seuraavien ministeriöiden toiminta-alalle:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö

EAKR-hankkeiden toiminta kohdistuu johonkin seuraavien ministeriöiden toiminta-alalle:

Liikenne- ja viestintäministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö

Valtakunnallinen teema

(viranomaisen tekemä luokittelu)

Hankkeita voidaan hakea valitsemalla hankkeen valtakunnallinen teema. Kaikki hakkeet eivät kuulu mihinkään valtakunnalliseen teemaan, eli kaikilla hankkeilla ei ole tätä luokittelua lainkaan.

Hankkeet saattavat kuulua johonkin seuraavista toimintalinjakohtaisista valtakunnallisista teemoista.

EAKR, toimintalinja 2:

teema 1: Osaamis- ja innovaatioverkostot

ESR, toimintalinja 3:

teema 2: Työllisyyden edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden turvaaminen

ESR, toimintalinja 4:

teema 3: Investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen

ESR, toimintalinja 5:

teema 4: Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta

Valtakunnallisen teeman toimenpidekokonaisuus

(viranomaisen tekemä luokittelu)

Mikäli hanke kuuluu johonkin em. valtakunnallisista teemoista, kuuluu se tämän alla johonkin seuraavista toimenpidekokonaisuuksista.

EAKR, teema 1, toimenpidekokonaisuus:

Osaamis- ja innovaatioverkostot

ESR, teema 2, toimenpidekokonaisuudet:

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa
Nuorisotakuu
Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Kotona Suomessa
Mallit rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välille
Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä
Työterveys ja turvallisuusinnovaatiot työn, työolojen, terveyden ja työkyvyn edistäjinä
Sukupuolten tasa-arvoa työelämään

ESR, teema 3, toimenpidekokonaisuudet:

Osuvaa osaamista
Kotona Suomessa
Osallistavaa osaamista
ESR-nuorisotakuu
Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen
Luovaa osaamista

ESR, teema 4, toimenpidekokonaisuudet:

Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Nuoret ja nuorisotakuu
Osallisena yhteiskunnassa: väestöryhmien välisen tasa-arvon edistäminen ja syrjinnän torjunta

Sisällöllisiä luokitteluja

(viranomaisen tekemä luokittelu)

Hankkeita voidaan hakea valitsemalla valikosta jokin rahoittajaviranomaisen antama sisällöllinen luokittelu (EURA 2014 -järjestelmässä kategoria ”muut luokittelutiedot”). Hankkeelle saatetaan antaa sisältönsä mukaan useita erilaisia luokitteluja. Yksi hanke voi siis kuulua useampaan tässä valikossa esitetyistä luokista.

Itämeren alueen strategia

(viranomaisen tekemä luokittelu)

Mikäli hankkeella on joko välillisiä tai välittömiä vaikutuksia Itämeren alueen strategian toteutumiseen, viranomainen luokittelee hankkeen tukemaan Itämeren strategiaa. Laittamalla rasti tähän hakuehtoon, saadaan tulokseksi Itämeren strategiaa tukevat hankkeet.

Esimerkki hyvästä hanketoiminnasta

(viranomaisen tekemä luokittelu)

Mikäli hanke osoittautuu toimintansa aikana erityisen ansiokkaaksi tai onnistuneeksi, voi hanketta rahoittava viranomainen merkitä hankkeen oman harkintansa mukaan esimerkiksi hyvästä hanketoiminnasta. Tällainen merkintä annetaan hankkeelle yleensä vasta hankkeen päätyttyä tai toiminnan loppuvaiheessa. Laittamalla rasti tähän hakuehtoon, saadaan tulokseksi hankkeet, jotka viranomainen on merkinnyt esimerkeiksi hyvästä hanketoiminnasta.

Sivun alkuun