Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70002

Hankkeen nimi: Sotkamo Vuokatti -masterplan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sotkamon kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189766-5

Jakeluosoite: Markkinatie 1

Puhelinnumero: (08) 6155811

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: Sotkamo

WWW-osoite: http://www.sotkamo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MÄÄTTÄ TIINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnitteluavustaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.maatta(at)sotkamo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447502099

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuokatti on Suomen suurin ympärivuotinen ja voimakkaasti kehittynyt matkailukeskus, jonka keskeisiä vahvuuksia ovat monipuoliset liikunnalliset aktiviteetit ja aito ympärivuotisuus. Vuokatissa on noin 7500 vuodepaikkaa. Tilastojen mukaan yöpymisten lukumäärä on n. 700.000 vuodessa. Vuokatin matkailupalveluja monipuolistaa muutaman kilometrin päässä Vuokatista sijaitsevan ja sen kanssa yhteen kasvaneen Sotkamon kirkonkylän kaupallinen ja hallinnollinen palvelutarjonta. Sotkamon keskustaajamasta matkailija löytää palvelujen lisäksi myös autenttisen kainuulaisen kirkonkylän ilmapiirin.

Masterplan –hankkeen tarkoituksena on varmistaa Sotkamon ja Vuokatin matkailualueen kehittyminen ja visioida näiden yhteinen kehityspolku entistäkin vetovoimaisemmaksi aluekokonaisuudeksi sekä matkailujoille, yrittäjille että vakituisille asukkaille. Tavoitteena on tehdä Vuokatista entistä vahvempi ympärivuotinen matkailukeskus kehittämällä vahvuuksia ja luomalla uusia menestystekijöitä. Toisena tavoitteena on Sotkamon kirkonkylän ja sen palvelujen kehittäminen osana kokonaisuutta. Kaiken kaikkiaan hankkeella pyritään luomaan yrityksille sellainen toimintaympäristö, jolla tuetaan yritysten tuotteiden ja palvelujen kehittymistä ja kaupallistamista kysyntä - ja käyttäjälähtöisyys huomioiden. Masterplan –projektin tuloksia tullaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään myös käynnissä olevassa Vuokatin yleiskaavoituksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Vuokatin ja Sotkamon keskustan palveluyritykset ja muut alueen keskeiset toimijat
Alueen asiakkaat (matkailijat ja paikallinen väestö ja näiden tarpeiden yhteensovittaminen)
Alueen maanomistajat / (kaavoituksen perusteet)
Potentiaaliset investorit

4.2 Välilliset kohderyhmät

Investorit ja välittäjäorganisaatiot (hankkeella varmistetaan rahoituksen ja resurssien osuvuutta jatkossa alueen kehittämisessä)
Sotkamon kunta, kaavoitustoimi
Liikenteen ja energia-alan toimijat (ekotehokkuus, logistiikka)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 74 400

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Markkinatie 1

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: Sotkamo

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarpeen tässä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarpeen tässä hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarpeen tässä hankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Suoraan hankkeen tavoitteista johtuvat seuraukset
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 7
Matkailualueen ja palvelurakenteen ekotehokkuuteen liittyvät sisällölliset perusteet tulevat määritellyiksi hankkeen aikana.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 6
Matkailualueen olemassaolevien kilpailu- ja vahvuustekijöiden vahvistaminen ja luontoarvojen huomioiminen kehittämistoimenpiteissä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 7
Pyritään kasvihuonekaasujen vähentämiseen (kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen ratkaisut). Keskeinen huomioitava seikka Sotkamon ja Vuokatin alueiden kehittämisessä. Huomioidaan vahvasti maankäytön ja kaavoituksen perusteissa (pohjaveden muodostumisalueet)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 7
Alueen sisäisen logistiikan tehostuminen, ekotehokkuus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 7
Ekotehokkuuden huomioiminen ja parantaminen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Luontaisten vahvuuksien huomioiminen. Alueesta ekologinen matkailualue (paikalliset, alueelliset ja kansalliset tavoitteet)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 7
Antaa perustan yritysten ja toimijoiden ivestoinneille sekä tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Keskeisellä sijalla hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Hyvinvoinnin ja liikunnan toimintaympäristöjen kehittäminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tässä hankkeessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tässä hankkeessa.
Kulttuuriympäristö 3 5
Alueen ominaispiirteiden huomioiminen kehittämisen taustalla.
Ympäristöosaaminen 4 7
Keskeisellä sijalla hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana laadittiin laaja kehittämissuunnitelma Sotkamon ja Vuokatin matkailuelinkeinon ja maankäytön suuntaviivoista.

Masterplan hankkeessa koottiin Sotkamon ja Vuokatin alueen toimijoiden, elinkeinoelämän, maanomistajien ja kansalaisten mielipiteitä ja ehdotuksia tulevaan maankäyttöön ja elinkeinopoliittisiin toimiin liittyen.

Kerätyn aineiston perusteella laadittiin loppuraportti, jossa on osoitettu sellaiset kehittämiskohteet, joiden avulla voidaan varmistaa Sotkamon ja Vuokatin matkailualueen kehittyminen ja vetovoimaisuus.

Hankkeen loppuraportissa osoitetaan keskeisimmät toimenpiteet, joilla tavoiteltu kehitys saadaan käynnistettyä.