Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70003

Hankkeen nimi: Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.9.2014 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TTY-säätiö

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2286106-3

Jakeluosoite: Korkeakoulunkatu 10

Puhelinnumero: +358 3 3115 11

Postinumero: 33720

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MÄKINEN ESA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistotutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.makinen(at)tut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 3204896

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

METURA (Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla) hankkeen tavoitteena on vastata monitieteisiin tutkimus- ja kehitystarpeisiin, jotka ovat nousseet esiin aiemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä koskien Rauman meriteollisuutta sekä uusioraaka-aineen käsittelylaitteita valmistavia yrityksiä. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rauman tutkimusyksiköiden nykyiset resurssit eivät ole täysin riittäviä, vaan tähän tarvitaan laajempaa yhteistyötä. Hanke kartoittaa Rauman seudun teknologiayritysten TKI-tarpeet sekä TTY:n mahdollisuudet tutkimusresurssien lisäämiseksi Raumalla. Kartoituksen jälkeen hankkeessa tarkastellaan tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia ja synergioita yrityksissä sekä mallinnetaan tutkimusyhteistyö. Hankkeen lyhyen aikavälin tulostavoitteena on TTY:n tutkimuspalvelujen laajentaminen Raumalla ja pilottihankkeiden käynnistäminen, joiden avulla todennetaan tutkimusyhteistyömallien toimivuus. Pitkän aikavälin tavoitteena ja visiona on perustaa Raumalle meriklusteria ja Rauman Seaside-teollisuuspuiston yritysten TKI-tarpeita palveleva meritekninen osaamiskeskittymä, jonka osaamista voitaisiin hyödyntää myös muissa Rauman seudun teknologiayrityksissä.

Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Rauman ja Satakunnan teknologiayritykset
TTY

4.2 Välilliset kohderyhmät

Rauman kaupunki

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 380 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 376 557

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 560 001

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 556 377

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman

Kunnat: Rauma

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ulkopuolista asiantuntijaa ei ole käytetty analysoimaan erityisesti tämän hankkeen toimintaympäristöä, mutta TTY:llä sukupuolten tasa-arvon edistäminen on yksi perusperiaatteista, joita kaikessa toiminnassa noudatetaan. Miesvaltaisuus on yleinen ongelma tekniikassa, mutta moniteknisenä hankkeena METURA-projekti voisi tarjota osallistumismahdollisuuksia helpommin myös naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välinen tasa-arvo ja kaikkien työntekijöiden tasavertainen kohtelu ovat TTY:n ja myös sen Raumalla toimivien tutkimusyksiköiden kaikkeen toimintaan kuuluvia perusperiaatteita. Niiden toteutumisen seurantaan on TTY:llä hallinnollisia prosesseja, jotka liittyvät mm. henkilöstön rekrytointiin, palkkaukseen ja urakehitykseen. Lisäksi esimiestehtävissä oleville järjestetään koululutusta, joka auttaa ottamaan huomioon kaikkien työntekijöiden tasa-arvoisen kohtelun.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on moniteknisen tutkimusyhteistyöverkoston rakentamien ja kehittäminen. Projekti voi omalta osaltaan kuitenkin edistää myös sukupuolista tasa-arvoa, vaikka se ei sen päätavoite olekaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ovat TTY:n ja sen Rauman tutkimusyksiköiden tavoitteita ja toimintaa ohjaavia keskeisiä periaatteita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 7
Uusioraaka-aineiden tehokas hyödyntäminen ovat yhtenä tutkimuksen sovellusalueena TTY:llä ja sen Rauman tutkimusyksiköissä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
METURA-hankkeen tavoitteena on monitieteisen mekatronisen tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
METURA-hankkeen tavoitteena on monitieteisen mekatronisen tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Tutkimuskeskittymän ja yhteistyöverkoston rakentamisella on jatkossa positiivisia vaikutuksia myös liikkumiseen ja logistiikkaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Yhteistyö verkosto lisää alueellista toimeliaisuutta ja toimivat TKI-palvelut lisäävät yritysten kilpailukykyä, jotka lisäävät työllisyyttä ja hyvinvointi alueella
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Yhteistyöverkoston kehittämisessä yhtenä lähtökohtana ja perusperiaatteena on tasa-arvon edistäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Moniteknisessä verkostossa myös ympäristöosaaminen ja siihen liittyvien sovellusten kehittäminen ovat yhtenä näkökulmana

9 Loppuraportin tiivistelmä

METURA-hankkeen keskeisiä toimenpiteitä olivat tarvekartoitus, tutkimusyhteistyön kehittäminen ja demonstrointi. Yhteistyön toimintatavaksi kehitetiin matalan kynnyksen sparrausmalli, jota kehitetiin ja testattiin demonstraatioiden avulla.

Matalan kynnyksen sparrausmallissa yritysten tarpeisiin ja kysymyksiin etsitään nopeasti vastauksia ja näkemyksiä yliopiston puitteissa. Yliopistolla on tätä varten yhteyshenkilö, joka tekee asiaan liittyviä selvityksiä ja etsii sopivat asiantuntijat ja mahdolliset yhteistyötahot ja määrittelee miten asiassa yliopiston ja yritysten kanssa tulisi edetä. Demonstraatiot olivat onnistuneita ja ne osoittivat, että matalan kynnyksen sparraus on toimiva tapa toteuttaa yliopiston ja yritysten TKI-yhteistyötä Raumalla.

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tarkemmin erillisessä liitteessä ja hankkeen www-sivuilla:
- METURA-hankkeen yhteenveto.pdf
- http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/mekatroniikan-tutkimusverkoston-kehittaminen-raumalla-metura/