Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70005

Hankkeen nimi: Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu osana alueellisten osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämistä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.9.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: PL 412

Puhelinnumero: 0201243000

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MÄKI TARU URSULA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taru.maki(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408304105

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on, että alueille on saatu vahvat, toimivat osaamis- ja innovaatiokeskittymät, joiden osana on maakuntakorkeakoulutoiminta. Tämä tarkoittaa vahvempaa osaajien johdettua verkostoitumista alueilla, innovaatio- ja verkostoitumispalvelujen kehittämistä sekä vahvempaa alueen elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämistoimintaa.

Tavoitteena on kehittää alueen omiin osaamisvahvuuksiin pohjautuvia kehitys- ja innovaatioympäristöjä. Tämä edellyttää paitsi alueen toimijoiden keskinäistä verkostoitumista paremmin, myös alueen verkostoitumista korkeakoulujen ja muiden kehittämistahojen kanssa. Edelleen maakuntakorkeakoulunkin kautta voidaan kehittää eri alueiden välille yhteisiä verkostoja. Laajemmalla kansainväliselläkin verkostoitumisella luodaan perustaa elinkeinoelämän kilpailukyvylle ja jatkuvalle uudistumiselle .

Hankkeen yhtenä tavoitteena on, että alueen väestö ja organisaatiot oppivat käyttämään maakuntakorkeakoulun palveluita hyväkseen. Tavoitteena on tuoda myös alueella toimivien yliopistojen tutkimusryhmien tuloksia paremmin näkyviksi alueella ja löytää mahdollisia hyödyntäjiä. Yliopistokeskuksen kanssa toteutettava tutkijahotellitoiminta on yksi toimintatavoista. Tavoitteena on edelleen kehittää maakuntakorkeakoulutoimintaa alueen korkea-asteen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeisiin vastaajana.

Yhtenä tavoitteena on myös maakuntakorkeakoulutoiminnan vakinaistaminen hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen aikana luodaan sopimukset toiminnan vakiinnuttamiseksi ja rahoittamiseksi. Mukana yhteistyössä on myös muut korkeakoulutoimijat, toisen asteen oppilaitokset ja vapaa sivistystyö.

Toimenpiteinä on alueiden yrityksiä tukevan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen, uusien teknologioiden ja uusien toimialojen liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen sekä yrityskiltatyyppisen toiminnan kehittäminen. Lisäksi tuodaan alueille muiden hankkeiden tietotaitoa sekä kehitetään täydennyskoulutus- ja kehityspalvelutoimintaa luotujen verkostojen kanssa. Hankkeessa kehitetään yritysten kehittämistoiminnan malleja ja kehitetään uusia malleja edistää alueen TKI-toimintaa.

Arvioituna tuloksena on, että alueiden väestön osaamistasoa voidaan nostaa. Tällöin myös alueiden yritysten osaamistaso ja kehittymiskyky nousee. Alueille rekrytoituu entistä enemmän mm. ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ja mahdollisia uuden sukupolven yrittäjiä.

Uutena tuotteena kehittämisprojektissa syntyy malli, pienten yritysten kehittämisestä ja kasvuyrittäjyyteen tukemisesta, innostamisesta, kannustamisesta, yhteistyön luomisesta sekä verkostojen merkityksestä. Tavoitteena on myös kehittää elinkeinoelämää palvelevia toimintatapoja.

Elinkeinoelämän verkostoituminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja alueen kehittämiseksi paranee. Alueille saadaan enemmän kehittämishankkeita, jotka pohjautuvat suoraan alueiden tarpeisiin. Hyödyntäjinä ovat alueiden asukkaat, elinkeinoelämä, kaupungit ja kunnat, alueen korkeakoulutoimijat sekä muut organisaatiot. Tuloksena alueille syntyy vahvempia osaamis- ja innovaatiokeskittymiä, joissa maakuntakorkeakoulu on osana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueilla toimivat yritykset sekä elinkeinoelämä ja kunnat. Lisäksi alueen asukkaat, joilla on tarvetta lisätä osaamistaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen muut koulutusorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 353 462

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 353 462

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 516 004

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 516 004

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen

Kunnat: Teuva, Kurikka, Karijoki, Kauhava, Kauhajoki, Ähtäri, Alavus, Isojoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen taustalla on analysoitu koulutustarpeita eri alueilla, mutta ei erityisesti sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään tasapuolisesti huomioimaan sekä naiset että miehet, mutta myös eri ikäryhmien toimijat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on osaamisen vahvistaminen alueilla sekä alueiden yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hankkeessa voidaan kehittää alueen elinkeinotoiminnan tarvitsemaa osaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa on tavoitteena mm. innovaatiotoiminnan lisääminen mahdollistaen myös erilaisten palvelujen kehittämisen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Pyrkimyksenä on kehittää palveluja ja toimintoja alueilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Pelkästään osaamisen kehittämisen toimetkin edistävät alueen hyvinvoinnin kehittymistä.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Hankkeessa pyritään erityisesti alueiden välisen tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
Toimintoja pyritään kehittämään eri osaamisen tasoilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut, että hankealueille saadaan vahvat, toimivat osaamis- ja innovaatiokeskittymät, joiden osana on Seinäjoen ammattikorkeakoulun maakuntakorkeakoulutoiminta. Maakuntakorkeakoulu ei ole rakentanut uusia keskittymiä, vaan on liittynyt osaksi olemassa olevia alueellisia keskittymiä. Hanke on verkostoitunut vahvasti alueellisiin toimijoihin. Maakuntakorkeakoulun tarjoama verkostolle on ollut osaamisen ja tki-toiminnan kehittäminen.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut, että alueen väestö ja organisaatiot oppivat käyttämään maakuntakorkeakoulun palveluita hyväkseen. Maakuntakorkeakoulu on toiminut lähellä elinkeinotoimijoita, ja toiminut matalan askeleen toimijana, jota on ollut helppo lähestyä. Oikealle kohderyhmälle tehdyt toimenpiteet ja markkinointi ovat edistäneet maakuntakorkeakoulun tunnettuutta.

Alueelle on tuotu korkeakoulutoimijoita, joiden kanssa toteutetuissa erilaisissa tilaisuuksissa yrittäjät ovat saaneet käyttöönsä uusinta tutkimustietoa ja verkostoituneet korkeakoulutoimijoiden kanssa. Myös Seinäjoen Yliopistokeskuksen hallinnoimia tutkijahotellipaikkoja on perustettu maakuntakorkeakoulun toimesta maakunnan eri osiin useita.

Erilaiset tilaisuudet ovat vieneet yrityksissä kehittämisajatuksia eteenpäin ja samalla on saatu Seinäjoen ammattikorkeakoulun tki-toimintaa näkyväksi ja tutuksi alueella. Tavoitteena on ollut kehittää maakuntakorkeakoulutoimintaa alueen korkea-asteen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeisiin vastaajana, jota edellä mainitut toimenpiteet ovat vahvistaneet.

Hankkeen aikana pilotoitiin yhteistyömuotoja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Pääsääntöisesti yhteistyökumppanina ovat olleet kuntien elinkeinotoimet, muut hankkeet sekä Seinäjoen yliopistokeskus, kuten myös muut oppilaitokset ja vapaa sivistystyö.

Hankkeessa on välitetty yritysten toimeksiantoja kehitettäväksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tki-toimintaan. Erilaisten työpajojen kautta on haettu aktivointia kehittämiseen sekä pyritty löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yrityskiltatoimintaa on pilotoitu ns. kehittämisalustana. Muiden hankkeiden tietotaidon tuominen on edistänyt yritysten kehittämistoimintaa ja niiden malleja. Hankkeen toimien seurauksena on Seinäjoen ammattikorkeakoululle tuotu hankeaihioita, joita on viety eteenpäin.

Olettamuksena on, että yritysten osaamistaso on noussut sekä innostuminen tki-toiminnasta on lisääntynyt. Yritysten kehittämiseen on luotu uusia malleja, esimerkiksi Kuusiokuntien Biotalouskilta, jossa syvennytään biotalousalaan. Myös tiiviit, verkostomaisesti toimivat toimet elinkeinotoimijoiden kanssa toteuttavat tavoitetta erilaisten mallien luomisessa. Näissä pyritään innostamaan ja kannustamaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien käyttöönottamiseen. Myös pidetyt työpajat, joissa aiheena on ollut esimerkiksi digitaalinen markkinointi ja teollinen internet, ovat aktivoineet yrityksiä pohtimaan omaa tilannettaan digitaalisessa maailmassa.

Pääsääntöisesti kaikki hankkeen tavoitteet saatiin tavoitettua ainakin jollain tasolla. Hankkeen tuloksena alueille on syntynyt vahvempia osaamis- ja innovaatiokeskittymiä, joissa maakuntakorkeakoulu on aktiivisena osana, ja jatkossa Seinäjoen ammattikorkeakoulun vakinaisena toimintana. Näin toimintaa voidaan edelleen kehittää ja vahvistaa yritysten verkostoitumista korkeakoulutoimijoiden kanssa. Heikoin tulos on ollut kansainvälistymistoimissa. Toimintaa on pyritty aktivoimaan, mutta yritykset eivät ole olleet halukkaita kansainvälistymään isommissa määrin.

Yhtenä tavoitteena on ollut maakuntakorkeakoulutoiminnan vakinaistaminen hankkeen päättymisen jälkeen. Vakinaistamisesta päätettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kesällä 2016. Maakuntakorkeakoulu vakinaistui vuoden 2016 lopulta koko meneillään olevalla hankealueella työllistäen neljä henkilöä.