Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70006

Hankkeen nimi: Kainuun ilmastohanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Puhelinnumero: 0408397023

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KARJALAINEN TIMO MARTTI SAKARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.karjalainen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405602577

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuun ilmastohankkeen tavoitteena on valtavirtaistaa ilmastonsuojelu kainuulaisten yritysten ja kuntien normaaliin toimintaan siten, että maakunnan asettama kasvihuonekaasuvähenemä saavutetaan.
Oleellinen osa ilmastopäästöjen vähentämistä on uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö sekä energian säästötoimet. Hankkeessa laaditaan yhteistyössä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa toimenpide-ehdotukset vähähiilisten energiaratkaisujen toteuttamiseksi Kainuussa.

Hanke viestii ilmastovastuullisuuden edistämiseksi ilmastoteemasta mediassa, hankkeelle luotavilla internetsivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä järjestämällä yleisötilaisuuksia ilmastoteemasta. Yrityksiä kannustetaan materiaalien ja energian tehokkaampaan käyttöön. Kunnille järjestetään koulutusta mm. ilmastomyönteisistä hankinnoista ja ekotukihenkilötoiminnasta. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetään tapahtumia, joissa ilmastopäästöjen vähentämisen keinoja tuodaan esille.

Hanke parantaa yritysten edellytyksiä harjoittaa ilmastovastuullista yritystoimintaa, millä on positiivinen vaikutus yritysten imagoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat Kainuun yritykset (ml. kaukolämpölaitokset, polttoaineen tuottajat) ja kunnat, koska ne tekevät ainakin välillisesti ilmastopäästöihin vaikuttavia valintoja.

Keskeisiä yhteistyötahoja hankkeessa ovat Kainuun kunnat, Kainuun liitto, Ekokymppi, Loiste-konserni, Vapo Oy, Kuhmon Lämpö Oy, Kainuun Voima Oy, Suomussalmen Puulämpö Oy, Kainuun Lämpöhuolto Oy ja Prometec Oy.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikki kainuulaiset yritysten asiakkaina ja kuntalaisina.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 127 766

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 127 676

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 148 266

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 148 178

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Kajaani, Puolanka, Vaala, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Edistetään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja parannetaan jätemateriaalien kierrätystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 7
Uusiutuvien energiamuotojen käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 4
Positiivisia vaikutuksia ilman laatuun.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Parannetaan jätteiden kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 9
Korvataan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energialähteillä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Parannetaan polttoaineiden hankinnan logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Ilman laadun paranemisen kautta ihmisten hyvinvointi paranee.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 5
Hankkeessa annetaan myös opastusta ja koulutusta ilmastovastuullisuuden lisäämiseksi kuntien ja yritysten henkilöstölle.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kainuun ilmastohankkeen tavoitteena oli kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen ja vähähiilisempi Kainuu. Hanke järjesti tähän tavoitteeseen tähtääviä koulutuksia, työpajoja ja opintomatkan uusiutuvan energian messuille. Hanke lisäsi alueen kuntien ja yritysten tietoa ilmastotavoitteista ja niiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Oleellinen osa ilmastopäästöjen vähentämistä on uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö sekä energian säästötoimet. Jokaiseen kuntaan laadittiin yhteistyössä oma, räätälöity lista lähivuosina toteutettavista konkreettisista toimenpiteistä, joilla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan tehokkaasti vähentää. Osa näistä toimenpiteistä on toteutettu hankkeen aikana, osa toteutetaan hankkeen päättymisen jälkeen. Lämmitysöljyn käytöstä siirryttiin uusiutuvaan energiaan useissa kohteissa, kaukolämpöverkostoja laajennettiin ja energiatehokkuuteen panostettiin lämmityksessä ja valaistuksessa. Kestävän kehityksen mukaiselle yritystoiminnalle luotiin kysyntää kouluttamalla kuntia kestävistä julkisista hankinnoista. Hanke paransi yritysten edellytyksiä harjoittaa ilmastovastuullista yritystoimintaa, millä on positiivinen vaikutus myös yritysten imagoon.