Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70007

Hankkeen nimi: Kasvua Kainuuseen - Kasvu, kansainvälistyminen, omistajanvaihdos

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2014 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN ETU OY

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0784050-4

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Puhelinnumero: 0445514554

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunetu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Toivanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.toivanen(at)kainuunetu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445514554

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kasvua Kainuuseen hankekokonaisuuden muodostavat EAKR –rahoitteinen Kasvu, kansainvälistyminen ja omistajanvaihdos –hanke ja ESR –rahoitteinen Johdon ja henkilöstön kehittäminen -hanke.

Hankkeen tavoitteena on kannustaa ja edesauttaa kainuulaisia pk- ja mikroyrityksiä laajentamaan toimintaansa ja hakemaan kasvua Kainuussa, Suomessa ja kansainvälisiltä markkinoilta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kasvuhakuisten ja kasvupotentiaalia omaavien, kansainvälistyvien, jo kansainvälisillä markkinoilla olevien sekä kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeessa tuetaan pk-yritysten uudistumista, kestävää kasvua, kansainvälistymistä ja omistajanvaihdoksen toimintoja. Tavoitteena on yritysten kannattavan liiketoiminnan ja liikevaihdon kasvu. Yrityksiä tuetaan kasvupotentiaalinsa ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä, erikoistumisessa ja verkostoitumisessa.

Kasvuun kannustaminen on laaja kokonaisuus, jossa yrityksiä motivoidaan, aktivoidaan ja tuetaan eri keinoin, kuten kehittämisohjelmalla, asiantuntijapalveluilla, yhteisillä tilaisuuksilla, Broker -verkostoilla, kehittäjäkumppanuuksilla, yrityskohtaisilla kasvun myllytapahtumilla ja verkostoitumalla. Koulutuksilla ja ryhmävalmennuksella on myös keskeinen rooli. Hankkeessa rakennetaan yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja. Hankkeessa tuetaan alueen pk-yritysten mahdollisuuksia luoda uusia verkostoja ja päästä osalliseksi kansainvälisten hankkeiden palvelutarjontaa. Hankkeessa lisätään yritysten tietoisuutta vähähiilisyydestä.

Hankkeen läpileikkaavia teemoja ovat myös vähähiilisyys, ekologisuus, digitalisointi sekä työelämän laadun tukeminen ja tuottavuuden sekä tuloksellisuuden kehittäminen.
Hankkeessa tuloksena syntyy alueellinen systemaattinen toimintamalli/palvelu, jonka avulla kasvu, kansainvälistyminen ja omistajanvaihdokset voidaan hoitaa tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja hallitusti. Hankkeen tavoitteena on perustetaan alueelle selkeästi löydettävissä oleva omistajanvaihdosasioiden neuvontapiste, jonka tehtävänä on pitää alueella omistajanvaihdos näkyvillä ja aktivoida siihen liittyviä toimenpiteitä ja palveluiden kehittämistä. Hankkeen toimien tuloksena kasvavien pk-yritysten määrä lisääntyy ja yritysten liikevaihto kasvaa. Uudet pk-yritykset aloittavat kansainvälisen kaupan tai jo kansainvälistyneet yritykset aloittavat viennin uudella liiketoiminta-alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toiminnot ovat toimialariippumattomia.
Hankkeen toimilla kannustetaan yrityksiä toimialat ylittävään yhteistyöhön. Tällä pyritään myös siihen, että syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia.


Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:

Kainuulaiset kasvua tavoittelevat ja kasvupotentiaali omaavat yritykset sekä niiden johto ja henkilöstö.
Työllistävät, innovatiiviset kasvuhakuiset yritykset sekä alueen omat vahvat ja uudet potentiaaliset toimialat.

Uudet toimintansa vasta aloittaneet yritykset sekä vasta yritystoimintaa käynnistävät yritykset, joissa on selvää kasvupotentiaalia.

Alueen sukupolven- tai omistajanvaihdos vaiheessa olevat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat kainuulaiset yritysten kehittämistyöhön osallistuvat organisaatiot, oppilaitokset, rahoittajat ja yrittäjäjärjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 484 847

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 340 295

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 631 687

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 544 748

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, Vaala, Sotkamo, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 60, joihin työllistyvät naiset 24

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 386.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yritys-Suomi Kainuu seurantatietojen mukaan Kainuun alueella aloittaneissa yrityksissä sukupuolijakauma on: naisia 40 %, miehiä 60 %.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toteutetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, hankkeen toiminnot kohdistuvat ihmisiin; miehiin ja naisiin. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan tätä periaatetta noudattaen. Hankkeen toiminnoissa tarkastellaan henkilöstön sukupuolijakaumaa, jonka pohjalta voidaan tarkastella ja toteuttaa esiintulleita tarpeita sukupuolten välinen tasa-arvo huomioonottaen. Hankkeessa tuetaan myös naisyrittäjien kasvua, kansainvälistymistä ja omistajanvaihdosta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 0
Yrityskehitystyö, vähähiilisyys, ekologisuus, ekotehokkuus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 0
Yrityskehitystyö, vähähiilisyys, ekologisuus, ekotehokkuus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 0
Toimitaan energia- ja materiaalitehokkaasti esim. toimistotyöskentelyssä (paperin-jätteiden- ja värikasettien kierrätys).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 0
Yrityskehitystyö, vähähiilisyys, ekologisuus, ekotehokkuus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hanke toteutetaan Kainuun alueella. Yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja omistajanvaihdokseen perustuva hanke. Tavoitteena on edesauttaa kainuulaisia pk- ja mikroyrityksiä laajentamaan toimintaansa ja hakemaan kasvua Kainuussa, Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Toimenpiteiden toteutuksessa pyritään myös hyödyntämään paikallinen palveluiden ja tuotteiden tarjonta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja omistajanvaihdokseen perustuva hanke.
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Pyritään edistämään toimintojen tehostamista. Yrityksien ja eri organisaatioiden välinen yhteistyö, verkostoituminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Hanke liittyy Kasvua Kainuuseen hankekokonaisuuteen; ko. EAKR-hanke ja ESR -hanke, Johdon ja henkilöstön kehittäminen. Hanke kokonaisuuden tavoitteena on yritysten johdon ja henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämänlaadun ja tuottavuuden parantaminen samanaikaisesti sekä henkilöstössä, yrityksissä ja organisaatioissa.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Hankkeessa toteutetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, hankkeen toiminnot kohdistuvat ihmisiin; miehiin ja naisiin. Hankkeessa tuetaan yhdenvertaisesti naisyrittäjyyttä. Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hankkeen toiminnoissa toteutetaan yhdenvertaisuus periaatetta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden 'Kasvu ja kansainvälistyminen' -osassa toimenpiteet tähtäsivät kainuulaisten yritysten kasvuedellytysten parantamiseen, kasvun esteiden poistamiseen sekä yritysten kansainvälistymiseen. Hankkeen aikana toteutettujen lukuisten yritystapaamisten perusteella keskeisiksi kasvun teemoiksi nousivat mm ansainnan, liiketoimintatiimin ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen sekä kasvun edellyttämä rahoitus.
Toimenpiteet ovat noudattaneet, hankesuunnitelman mukaisesti, yrityskohtaisia tarpeita ja tilanteita. Sama malli on ollut niin kasvun kuin kansainvälistymisenkin osalta. Toimenpiteisiin on ryhdytty aina henkilö- ja yrityskohtaisissa tapaamissa rakennettujen toimenpidekartoitusten perusteella. Näin nämä konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat mahdollisimman tarkoin hankeyrityksien kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Sekä kasvun että kansainvälistymisen osissa tarpeet ja tilanteet vaihtelivat laajasti. Yritykset ovat eri ikäisiä ja kokoisia, hankkeen asiakasyrityksillä ei ollut toimialarajausta, yritysten tuotteet ja palvelut olivat pääasiassa erilaisia ja kansainvälistymisen ilmansuunnat vaihtelivat tapauksittain. Hankesuunnitelma oli laadittu joustavaksi, joten konkreettisin toimenpitein pystyttiin tarttumaan hyvin erityyppisiin tarpeisiin.

Yritystapaamisissa havaittuihin teemoihin hanke kilpailutti eri osa-alueille asiantuntijayrityksiä asiakasyritysten tueksi. Palveluntuottajia oli mukana noin 60 yritystä, jotka toivat osaltaan laajan osaamisen hankeyritysten käyttöön.

Hankkeen avulla yrityksille hankittiin asiantuntijapalvelua 405 päätöksellä, jotka euromääräisesti olivat n. 1.368K€. Näistä yritykset maksoivat lähtökohtaisesti puolet (50%). Lisäksi hanke toteutti yleisiä, useampia yrityksiä koskevia kehittämisteemoja (mm Kainuun KasvuOpen 2015, 2016 ja 2017) n. 120K€ arvosta.
Hankekokonaisuus teki tiivistä yhteistyötä kaikkien keskeisten kainuulaisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyö on ollut tiivistä ja konkreettista myös Kainuun Edun muiden hankkeiden kanssa.
Hankkeessa toteutettiin tammikuussa 2018 yritysten seurantakysely, johon saatiin 79 vastausta. Kasvu- ja kansainvälistyvien yritysten kokonaismäärä hankkeessa oli 161 kpl.
Numeraaliset tulokset (N=79):
• Kyselyyn vastanneet hankeyritykset ovat kasvattaneet yhteenlaskettua liikevaihtoaan +42%. Yhteensä nämä yritykset ovat tehneet uutta liikevaihtoa vuosien 2015 – 2017 aikana noin 52 miljoonaa euroa enemmän verrattuna vuoden 2014 tasoon, vaikka viidenneksellä (16 kpl) yrityksistä liikevaihdon kehitys oli negatiivinen tai liikevaihto oli pysynyt vuoden 2014 tasolla.
• Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset ovat kasvattaneet yhteenlaskettua henkilöstömäärää 373 henkilöllä (+58%) verrattuna vuoden 2014 lopun tasoon.

Omistajanvaihdos
Hankkeen alussa perustettiin koko Kainuun alueen kattava helposti lähestyttävä neuvontapiste, johon omistajan vaihdoksista kiinnostuneet yritykset voisivat ottaa luottamuksellisesti yhteyttä, olipa kyseessä, yrityksen myynti, osto tai sukupolven vaihdos. Lisäksi teemaa käsiteltiin paikallisissa mediassa.
Omistajanvaihdosprosesseissa yrityksille tarjottiin tuettuja asiantuntijapalveluita prosessin kriittisissä askelissa. Ostajat eli uudet yrittäjät ohjattiin Boosteri-hankeen piiriin, jossa varmistettiin yrityksen menestyminen uudessa alussa.
Hankkeen kvantitatiivisena tavoitteena oli saavuttaa 30 yritystä vuodessa ja aloittaa omistajanvaihdosprosessiin liittyvät keskustelut.
Koko hankkeen aikana saavutettiin yhteensä 170 yritystä, joista maalin vietyjä omistajanvaihdoksia (mkl sukupolvenvaihdokset) voidaan raportoida 43 kpl. Nämä yritykset työllistävät 234 henkilöä. Tällä hetkellä prosessissa on yhä 20 yritystä. Keskeytyneitä prosesseja oli 17 kpl.