Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70009

Hankkeen nimi: 6Aika-strategiatoimisto

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.5.2014 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Forum Virium Helsinki Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2170029-2

Jakeluosoite: Unioninkatu 24

Puhelinnumero: +358 10 387 2700

Postinumero: 00130

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.forumvirium.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LUOSTARINEN SARI PAULIINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ohjelmapäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.luostarinen(at)forumvirium.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 560 3326

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

BusinessOulu liikelaitos, 0187690-1
Espoon kaupunki, 0101263-6
Vantaan kaupunki, 0124610-9
Helsingin kaupunki, 0201256-6
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, 0109847-6
Turun kaupunki, 0204819-8
Tampereen kaupunki, 0211675-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

6Aika-strategiatoimistohanke on osa ns. kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) 6Aika – avoimet ja älykkäät palvelut –strategian toteutusta. Strategia on rakennerahasto-ohjelmakauden kestävän kaupunkikehityksen strategia (yhdennetyn alueellisen strategian pohjalta, ITI= Integrated Territorial Investment). Strategian toteuttamiseen tulee liittymään useita EAKR- ja ESR-hankkeita. Strategian painopistealueet ovat Avoin data, Avoimet innovaatioalustat sekä Avoin osallisuus. Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyi strategian 9.6.2014.

6Aika-strategitoimistohankkeen tehtävänä on varmistaa, että strategian kansallinen toimeenpano ja yhteistyö etenee 6Aika-johtoryhmän päätösten ja 6Aika-ohjausryhmän ohjauksen mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on koota ja levittää 6Aika-strategiaa toteuttavien hankkeiden hyvät käytännöt, ratkaisut ja työvälineet muiden toimijoiden käyttöön. Hanke tukee osaltaan kansallisesti tunnistettua tarvetta vahvistaa kestävää kaupunkikehitystä kuuden suurimman kaupungin innovaatiotoiminnan yhteistyötä syventämällä ja laajentamalla.

Tavoitteena on luoda kaikkien toimijoiden osallistumisen mahdollistavat avoimet toimintamallit, jotka osaltaan tukevat innovaatioiden syntymistä sekä tuottavuuden kasvua. 6Aika-strategian toimenpiteiden tuloksena syntyy kuutoskaupunkien yhteisiin vahvuuksiin perustuvia innovaatiokeskittymiä. Eri toimijoiden - kaupunkiorganisaatioiden, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kolmannen sektorin sekä elinkeinoelämän – yhteistyöllä ja verkostoilla vahvistetaan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotoiminnan toimintaedellytyksiä ja vaikuttavia tuloksia. Tavoitteena on kehittää ja testata uudenlaisia toimintamalleja, joilla yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden innovaatiopotentiaali saadaan systemaattisesti osaksi kuutoskaupunkien uutta innovaatiotoiminnan toimintamallia.

Strategiatoimistohankkeessa tehtävänä on vastata kansallisesta ja kaupunkikohtaisesta 6Aika-strategian koordinoinnista sekä aktivointi-, verkostointi- ja viestintätehtävistä. Hankkeen tehtävänä on myös kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännön mukaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kuutoskaupunkien alueella toimivat yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot (mm. yliopistot ja ammattikorkeakoulut). 6Aika–strategian tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta. Kuutoskaupungit avaavat toimintaansa ja kehittävät toimintatapojaan sekä samalla haastavat yritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot innovoimaan.

6Aika on toimialariippumaton strategia, ja se tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi ICT-yrityksille, paikkatietopalveluyrityksille, turvallisuusalalle, liikennepalvelujen kehittäjille, tunnistin- ja anturiteknologioiden kehittäjille, clean- ja greentech-ratkaisujen toimittajille, media-alalle ja muille luoville toimialoille sekä eri palvelusektoreille.

Yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden innovaatiotoiminnan edellytykset paranevat, kun kaupunkeja käytetään aiempaa kokonaisvaltaisemmin uusien innovaatioiden kehitysalustoina. Erilaisten innovaatiokeskittymien kehittyminen ja yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä parantavat kilpailukykyä myös kansallisesti, koska Suomen suurimpien kaupunkien muodostama kokonaisuus on riittävän suuri maailmanluokan referenssikohteeksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut hankkeen kohderyhmät ovat kuusi kaupunkia kaupunkiseutuineen, kaupunkien alueella toimivat muut julkiset organisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat sekä kuntalaiset. Muut Suomen kunnat ja kaupungit sekä muut kuin kuutoskaupunkien alueella toimivat yritykset kuuluvat myös kohderyhmään (strategian alla toteutettujen hankkeiden ratkaisujen ja kokemusten levittäminen muille kuin varsinaiseen hanketoimintaan osallistuville on projektin päätehtäviä).

Muita keskeisiä tahoja ovat kansallisia innovaatio-ohjelmia rahoittavat viranomaiset sekä niiden hankkeita toteuttavat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 533 728

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 403 788

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 289 151

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 105 790

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun

Kunnat: Vantaa, Turku, Oulu, Tampere, Espoo, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty sukupuolinäkökulmasta, mutta hankkeen tehtävänä on huolehtia, että horisontaaliset periaatteet otetaan käytännössä osaksi 6Aika-toiminnan ja hankkeiden valmistelua, toteutusta ja arviointia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja -hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. Hankkeessa myös arvioidaan valittujen toimintamallien vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta osana 6Aika-strategian etenemisen kokonaisarvioita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen tehtävänä on huolehtia, että horisontaaliset periaatteet otetaan käytännössä osaksi 6Aika-toiminnan ja hankkeiden valmistelua, toteutusta ja arviointia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. Edistetään hanketoimijoiden tietoisuutta mm. EU:n monimuotoisuusstrategian tavoitteista (viestintätoimenpiteet).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. Edistetään hanketoimijoiden tietoisuutta mm. EU:n monimuotoisuusstrategian tavoitteista (viestintätoimenpiteet).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. Digitalisaatio on keskeinen väline 6Aika-strategiassa. Yhtenä tavoitteena on mm. uusien vähähiilisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen mahdollistaminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. Digitalisaatio on keskeinen väline 6Aika-strategiassa. Yhtenä tavoitteena on mm. uusien vähähiilisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen mahdollistaminen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. 6Aika-strategian toteutuksessa yksi päätavoitteista on niin paikallisen kuin kansallisenkin elinkeinorakenteen kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. Digitalisaatio ja aineettomien palvelujen kehittäminen on keskeinen väline 6Aika-strategiassa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. Digitalisaation kehittäminen on keskeinen väline 6Aika-strategiassa. Mm. ajasta ja paikasta riippumaton asiointi vähentää liikkumistarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. 6Aika-strategiassa palvelut, asiakkuudet, osallistuminen ja osallisuus ja tiedon saatavuus ovat näkökulmina.
Tasa-arvon edistäminen 0 7
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. Toiminnan lähtökohtana on avoimuus kaikessa toiminnassa sekä kaikkien yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Toiminnan vaikutuksia myös sukupuolten väliseen tasa-arvoon arvioidaan osana koko strategian arviointia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. Toiminnan lähtökohtana on avoimuus kaikessa toiminnassa sekä kaikkien yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Toiminnan vaikutuksia eri kohderyhmien yhdenvertaisuuteen arvioidaan osana koko strategian arviointia.
Kulttuuriympäristö 0 4
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. 6Aika-strategiassa lähtökohtana on sekä virtuaalisen että fyysisen ympäristön innovaatioiden edistäminen.
Ympäristöosaaminen 0 5
Toimistohankkeen tehtävänä on kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja –hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytännössä mukaan. Ympäristöteema on osa 6Aika-strategian toteutusta. Toiminnan vaikutuksia ympäristön näkökulmasta arvioidaan osana koko strategian arviointia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

6Aika-strategiatoimistohanke oli osa ns. kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) 6Aika – avoimet ja älykkäät palvelut –strategian toteutusta. Tämä kestävän kaupunkikehityksen strategia (yhdennetyn alueellisen strategian pohjalta, ITI= Integrated Territorial Investment) on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Toiminnan lähtökohtana on ollut uudenlainen EU-laajuinen kaupunkipolitiikan väline, joka yhdistää käytännössä tavoitteellisen ohjelmatoiminnan sekä rahoitusinstrumenttina rakennerahasto-ohjelman eri ohjelmien rahoituksen (EAKR ja ESR). 6Aika-strategiatoimistohankkeen tehtävänä oli vastata 6Aika-johtoryhmän päätösten ja ohjauksen perusteella strategian toteutuksen operatiivisesta koordinaatiosta kansallisesti ja kaupunkitasolla.

Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on ollut luoda kaikkien toimijoiden osallistumisen mahdollistavat avoimet toimintamallit, jotka osaltaan tukevat innovaatioiden syntymistä sekä tuottavuuden kasvua. Tähän liittyy vahvasti myös toinen hankkeen tavoite eli kehittää ja testata uudenlaisia toimintamalleja, joilla kohderyhmien innovaatiopotentiaali saadaan systemaattisesti osaksi kuutoskaupunkien innovaatiotoiminnan toimintamallia.

Sisällöllisesti hankkeen toteutus onnistui varsin hyvin. Hankehakujen käynnistäminen on ollut hyvin tehokasta ja toteutushankkeita on saatu käyntiin runsaasti. Kaikkiaan on järjestetty 4 EAKR-hakua sekä 3 ESR-hakua. Kaikkia tehtäviä ei pystytty täysin tekemään, mutta se oli toisaalta osin ennakoitavissa, koska toteutus liittyi niin kiinteästi koko laajan strategian toteutuksen etenemiseen. Erityisesti hanketoteutusten tulosten levittäminen on tästä syystä jäänyt vielä hyvin vähäiseksi.
Hankkeen konkreettinen päätulos strategian toteutuksen puoliväliin mennessä on ollut kuutoskaupunkien yhteistyön tiivistyminen ja siihen rakennetut uudet yhteistyön kerrokset. Suurimmat onnistumiset on saavutettu kaupunkien välisten yhteistyömahdollisuuksien kartoituksessa esille tulleiden osaamisten ja innovaatioiden keskinäisellä ymmärtämisellä ja hyödyntämisellä eri hakijoiden kesken. Yhteistyö on muodostunut säännölliseksi myös operatiivisella tasolla. Aiempien yhteistyömuotojen lisäksi 6Aika-strategiatoimistohanke on onnistunut vakiinnuttamaan usean tason yhteistyön toimivampaan muotoon erityisesti elinvoiman ja elinkeinojen kehittämisen alalla.

Kaikki tässä hankkeessa toteutetut toimenpiteet ja saavutetut tulokset vaikuttavat 6Aika-strategian toteutukseen myös jatkossa. 6Aika-strategiaa toteutetaan koko rakennerahasto-ohjelman ajan vuoteen 2020 asti.