Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70010

Hankkeen nimi: Kestävät energiaratkaisut ammatilliseen koulutukseen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1027740-9

Jakeluosoite: Armilankatu 40

Puhelinnumero: 02049600

Postinumero: 53101

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.edusampo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Kojo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.kojo(at)edusampo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 549 3868

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on

1) saada hankituksi tarvittava oppimisympäristö (tilat, harjoittelulaitteet, materiaalit) uusiutuvan energian rakentamis-, laiteasennus- ja kunnossapitokoulutukseen
2) järjestää opettajille laitteistojen käyttöönottokoulutus
3) luoda perusedellytykset Saimaan ammattiopisto Sampolle käynnistää opetussuunnitelmatyö ja tutkinnon osien suunnittelu, johon sisältyvät aurinkoenergian, maalämmön ja biodieselvoimaloiden toiminta, asennukset ja ylläpito
4) luoda perusedellytykset Saimaan ammattiopisto Sampolle käynnistää myöhemmin osaavan työvoiman koulutus työelämän tarpeisiin kestävien energiaratkaisujen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa
5) vaikuttaa myönteisen asenteen vahvistumiseen uusiutuvan energian käyttöä kohtaan niin asumisessa, teollisuudessa kuin liike-elämässä sekä julkisella sektorilla
6) alueelliset tavoitteet hiilineutraalien kuntien kehittymisestä, kasvuhuonepäästöjen vähentymisestä ja energiatehokkuuden lisääntymisestä etenevät


Pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteet

- uusiutuvaan energiaan pohjautuvan rakentamis-, asennus- ja ylläpitokoulutuksen toteutuminen Saimaan ammattiopisto Sampossa - kestävien energiaratkaisujen valinta kasvaa kaavoituksessa, uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa
- esimerkin näyttäminen oppilaitosten omien kiinteistöjen energiaratkaisuissa sekä uudis- että korjausrakentamisessa
- myönteinen vaikuttavuus ilmastonmuutokseen, energiataloudellisuuteen ja uudenlaisen liiketoiminnan syntymiseen
- ilmastomuutoksen vähentäminen
- EU:n asettamien 0-energiatasojen saavuttaminen uusille yksityisille asunnoille
- energiaomavaraisuuteen vaikuttaminen


Hankkeen toimenpiteet ovat

1) Uusiutuvaan energiaan liittyvän oppimisympäristön suunnittelu
2) Laitehankintojen kilpailutus ja hankinta
3) Käyttöönottokoulutus opettajille, jotka tulevat olemaan mukana uusiutuvan energian koulutuksen toteutuksessa
myöhemmin
4) Harjoittelulaitteistojen ja ensimmäisten asennusten edellyttämät pilotointilaitteistot (aurinkokennostot 4 kpl), maalämpöpumput 4 kpl) asennettavaksi oppilaitoksen omiin kiinteistöihin

Kohderyhmä:
- Saimaan ammattiopisto Sampon opettajat sähkö- ja automaatiotekniikan, rakennusalan ja talotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan ja prosessiteollisuuden perustutkinnoissa sekä sähköasentajan ja automaatioasentajan sekä lämmityslaiteasentajan ja aurinkosähköasentajan ammattitutkinnossa tai sertifioinneissa

Välillinen kohderyhmä
- kaikki opiskelijat ja opettajat (tieto ja myönteinen asenne kestäviin energiaratkaisuihin)


Tulokset

1) Saimaan ammattiopisto Sampoon on hankittu oppimisympäristö, johon kuuluvien laitteiden ja rakennusten avulla voidaan toteuttaa käytännönläheistä opetusta ja aikaansaada laadukasta osaamista kestävien energiaratkaisujen huomioimisessa rakentamisessa, laiteasennuksissa ja sähkö- ja lämmitysjärjestelmien ylläpidossa suunnitteluvalheesta toteutusvaiheeseen asti.
2) Opettajat ovat saaneet hankintaan liittyvän alkukoulutuksen laitteistoihin
3) On saatu perusedellytykset Saimaan ammattiopisto Sampolle käynnistää opetussuunnitelmatyö ja tutkinnon osien suunnittelu, johon sisältyvät aurinkoenergian, maalämmön ja biodieselvoimaloiden toiminta, asennukset ja ylläpito
4) On saatu perusedellytykset Saimaan ammattiopisto Sampolle käynnistää myöhemmin osaavan työvoiman koulutus työelämän tarpeisiin kestävien energiaratkaisujen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa
5) Myönteisen asenteen vahvistuminen uusiutuvan energian käyttöä kohtaan on käynnistetty niin asumisessa, teollisuudessa kuin liike-elämässä sekä julkisella sektorilla
6) Toisen asteen oppilaitostasolla on käynnistetty ensimmäiset askeleet sitä kohti, että alueelliset tavoitteet hiilineutraalien kuntien kehittymisestä, kasvuhuonepäästöjen vähentymisestä ja energiatehokkuuden lisääntymisestä etenevät.
7) Uusiutuvan energian opetus mahdollistuu ja vaikuttaa kestävien energiaratkaisujen yleistymiseen yksityisessä ja julkisessa rakentamisessa ja korjausrakentamisessa


Pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteet

- kestäviin energiaratkaisun liittyvää koulutusta toteutetaan Saimaan ammattiopisto Sampossa
- työelämä saa tarvitsemaansa ammattitaitoista työvoimaa aurinkoenergia-, maalämpö- ja biodieselvoimaloiden
rakentamista, asennuksia, toimintaa ja ylläpitoa varten
- kestävien energiaratkaisujen valinta kasvaa kaavoituksessa, uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa
- esimerkin näyttäminen oppilaitosten omien kiinteistöjen energiaratkaisuissa sekä uudis- että korjausrakentamisessa
- ilmastomuutoksen vähentäminen
- EU:n asettamien 0-energiatasojen saavuttaminen uusille yksityisille asunnoille
- energiaomavaraisuuteen vaikuttaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmä:
- Saimaan ammattiopisto Sampon opettajat sähkö- ja automaatiotekniikan, rakennusalan ja talotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan ja prosessiteollisuuden perustutkinnoissa sekä sähköasentajan ja automaatioasentajan sekä lämmityslaiteasentajan ja aurinkosähköasentajan ammattitutkinnossa tai sertifioinneissa

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä
- kaikki opiskelijat ja opettajat (tieto ja myönteinen asenne uusiutuvan energian valintaan ja käyttöön)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 111 608

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 111 608

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 159 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 159 440

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Taipalsaari, Luumäki, Rautjärvi, Lemi, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala, Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Opiskelijat sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksessa ja yritysten täydenyskoulutuksessa ovat naisia ja miehiä. Hankkeessa on toimijoina nais- ja miesopettajia. Nais- ja miesnäkökulmaa ei ole tarvinnut millääm lailla "järjestellä", vaan se on tullut luotaista tietä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on edellä olleista havainnoista huolimatta tarkistettu ja todettu tasa-arvoiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 7
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Ekologinen kestävyys on sisäänrakennettuna hankkeen tavoitteisiin. Saimaan ammattiopisto Sampolla on kestävän kehityksen ohjelma ja toimintasuunnitelma, jossa ekologinen kestävyys on huomioitu. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayh-tymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, TALOUDELLISTEN ja sosiaalisten sekä kulttuuristen PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavina elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueista myös ekologinen kestävyys. Hankkeessa on keskeisenä luonnonvarojen kestävyyttä edistävän oppimisympäristön hankinta ja myöhemmin koulutuksen toteutus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Ekologinen kestävyys on sisäänrakennettuna hankkeen tavoitteisiin.Hankkeen päätavoite on kestävien energiaratkaisujen edellyttämän oppimisympäristön hankinta tulevaa koulutusta varten. Hankkeen hankinnoissa tulee esille kunkin uusiutuvan energiamuodon vaikutus ilmastonmuutoksen vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Ekologinen kestävyys on sisäänrakennettuna hankkeen tavoitteisiin. Kestävän kehityksen koulutukseen sisältyy puun merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä (bioenergia).
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 6
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Ekologinen kestävyys on sisäänrakennettuna hankkeen tavoitteisiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Taloudellinen kestävyys on yksi hankkeen tavoitteista ja siksi sisäänrakennettuna hankesuunnitelmassa. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 8
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä Sampon koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Hanke luo perustan uusiutuvan energian rakentamis-, asentamis- ja käyttökoulutuksen saamiselle osaksi Sampon opetusta. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Taloudellinen kestävyys on yksi hankkeen tavoitteista ja siksi sisäänrakennettuna hankesuunnitelmassa esim. vaikuttavuustavoitteissa yrityksiin päin. Hankkeessa rakennetaan oppimisympäristöä tulevaa kestään kehityksen koulutusta varten. Hankkeen jatkotavoitteena on, että Sampossa koulutetaan alueen elinkeinoelämälle osaavia rakentajia ja asentajia sekä tarjotaan yrityksille täydennyskoulutusta ja mahdollisuuksia ammattitutkintoihin, joissa pääsisältönä ovat uusiutuvan energian muodot ja niihin liittyvä rakentamis- ja asentamistyö. Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä vaikuttaa uusiutuvaan energiaan suhtautumiseen myönteisesti, jotta omakotirakentajat, julkissektori ja muut rakennuttajat valitsevat kiinteistöihin kestävän kehityksen mukaisia sähkö- ja lämmitysjärjestelmiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Taloudellinen kestävyys on yksi hankkeen tavoitteista ja siksi sisäänrakennettuna hankesuunnitelmassa kaikissa energiamuodoissa. Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Hyvinvoinnin edistäminen on sisäänrakennettuna hankesuunnitelmassa. Hanke vahvistaa hyvinvointia osoittamalla ratkaisuja kestävän kehityksen toteutumiseen. Kestävä kehitys on keskeisesti mukana kaikissa organisaatioissa, jotka ovat osallisena hankkeessa. Kestävän kehityksen teema näkyy hankkeessa energian kulutuksen, sen tuottamis- ja käyttötapojen sekä vastuullisuuden teemoissa. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Hanke mahdollistaa myöhemmin sen, että kaikille opiskelijoille järjestetään kestävän kehityksen koulutusta ja kaikki Sampon opiskelijat ja koko henkilökunta ovat mukana kestävän kehityksen toimintaohjelmassa. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Kulttuuriympäristö 0 0
Tässä hankkeessa luodaan pohjaa kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen rakentamalla oppimisympäristö kestävien energiaratkaisujen koulutukselle. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Ympäristöosaaminen 5 8
On hankkeen ydintä ja ympäristöosaaminen on yksi hankkeessa suunnitelmatavan koulutuksen ydinasioista. Se mahdollistuu ja lähtee liikkeelle tarvittavan oppimisympäristön rakentamisesta tässä hankkeessa. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja SOSIAALISTEN SEKÄ KULTTURISTEN PERIAATTEIDEN mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen huomioiminen kuntayhtymän kaikessa toiminnassa on valittu yhdeksi kuntayhtymän laatupolitiikan painopisteistä. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli

1) saada hankituksi tarvittava oppimisympäristö (tilat, harjoittelulaitteet, materiaalit) uusiutuvan energian rakentamis-, laiteasennus- ja kunnossapitokoulutukseen
2) järjestää opettajille laitteistojen käyttöönottokoulutus
3) luoda perusedellytykset Saimaan ammattiopisto Sampolle käynnistää opetussuunnitelmatyö ja tutkinnon osien suunnittelu, johon sisältyvät aurinkoenergian, maalämmön ja biodieselvoimaloiden toiminta, asennukset ja ylläpito
4) luoda perusedellytykset Saimaan ammattiopisto Sampolle käynnistää myöhemmin osaavan työvoiman koulutus työelämän tarpeisiin kestävien energiaratkaisujen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa
5) vaikuttaa myönteisen asenteen vahvistumiseen uusiutuvan energian käyttöä kohtaan niin asumisessa, teollisuudessa kuin liike-elämässä sekä julkisella sektorilla
6) alueelliset tavoitteet hiilineutraalien kuntien kehittymisestä, kasvuhuonepäästöjen vähentymisestä ja energiatehokkuuden lisääntymisestä etenevät


Pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteet

- uusiutuvaan energiaan pohjautuvan rakentamis-, asennus- ja ylläpitokoulutuksen toteutuminen Saimaan ammattiopisto Sampossa - kestävien energiaratkaisujen valinta kasvaa kaavoituksessa, uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa
- esimerkin näyttäminen oppilaitosten omien kiinteistöjen energiaratkaisuissa sekä uudis- että korjausrakentamisessa
- myönteinen vaikuttavuus ilmastonmuutokseen, energiataloudellisuuteen ja uudenlaisen liiketoiminnan syntymiseen
- ilmastomuutoksen vähentäminen
- EU:n asettamien 0-energiatasojen saavuttaminen uusille yksityisille asunnoille
- energiaomavaraisuuteen vaikuttaminen


Hankkeen suunnitellut toimenpiteet olivat

1) Uusiutuvaan energiaan liittyvän oppimisympäristön suunnittelu
2) Laitehankintojen kilpailutus ja hankinta
3) Käyttöönottokoulutus opettajille, jotka tulevat olemaan mukana uusiutuvan energian koulutuksen toteutuksessa
myöhemmin
4) Harjoittelulaitteistojen ja ensimmäisten asennusten edellyttämät pilotointilaitteistot (aurinkokennostot 4 kpl), maalämpöpumput 4 kpl) asennettavaksi oppilaitoksen omiin kiinteistöihin

Kohderyhmä:
- Saimaan ammattiopisto Sampon opettajat sähkö- ja automaatiotekniikan, rakennusalan ja talotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan ja prosessiteollisuuden perustutkinnoissa sekä sähköasentajan ja automaatioasentajan sekä lämmityslaiteasentajan ja aurinkosähköasentajan ammattitutkinnossa tai sertifioinneissa

Välillinen kohderyhmä
- kaikki opiskelijat ja opettajat (tieto ja myönteinen asenne kestäviin energiaratkaisuihin)


Tulokset

1) Saimaan ammattiopisto Sampoon on hankittu oppimisympäristö, johon kuuluvien laitteiden ja rakennusten avulla voidaan toteuttaa käytännönläheistä opetusta ja aikaansaada laadukasta osaamista kestävien energiaratkaisujen huomioimisessa rakentamisessa, laiteasennuksissa ja sähkö- ja lämmitysjärjestelmien ylläpidossa suunnitteluvalheesta toteutusvaiheeseen asti.
Laitteistoja on hankittu seuraavasti: Aurinkovoimaloita 6 kpl, hybridijärjestelmiä 2 kpl ja aurinkolämmön koulutuslaitteita 2 kpl.
2) Opettajat ovat saaneet hankintaan liittyvän alkukoulutuksen laitteistoihin tai he ovat hankkineet tarvittavan osaamisen ensimmäisten asennusten parissa.
3) On saatu perusedellytykset Saimaan ammattiopisto Sampolle käynnistää opetussuunnitelmatyö ja tutkinnon osien suunnittelu, johon sisältyvät aurinkoenergian, maalämmön ja biodieselvoimaloiden toiminta, asennukset ja ylläpito
4) On saatu perusedellytykset Saimaan ammattiopisto Sampolle käynnistää myöhemmin osaavan työvoiman koulutus työelämän tarpeisiin kestävien energiaratkaisujen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa
5) Myönteisen asenteen vahvistuminen uusiutuvan energian käyttöä kohtaan on käynnistetty niin asumisessa, teollisuudessa kuin liike-elämässä sekä julkisella sektorilla
6) Toisen asteen oppilaitostasolla on käynnistetty ensimmäiset askeleet sitä kohti, että alueelliset tavoitteet hiilineutraalien kuntien kehittymisestä, kasvuhuonepäästöjen vähentymisestä ja energiatehokkuuden lisääntymisestä etenevät.
7) Uusiutuvan energian opetus mahdollistuu ja vaikuttaa kestävien energiaratkaisujen yleistymiseen yksityisessä ja julkisessa rakentamisessa ja korjausrakentamisessa


Pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteet.

- kestäviin energiaratkaisun liittyvää koulutusta toteutetaan Saimaan ammattiopisto Sampossa.
- työelämä saa tarvitsemaansa ammattitaitoista työvoimaa aurinkoenergia-, maalämpö- ja biodieselvoimaloiden
rakentamista, asennuksia, toimintaa ja ylläpitoa varten
- kestävien energiaratkaisujen valinta kasvaa kaavoituksessa, uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa
- esimerkin näyttäminen oppilaitosten omien kiinteistöjen energiaratkaisuissa sekä uudis- että korjausrakentamisessa
- ilmastomuutoksen vähentäminen
- EU:n asettamien 0-energiatasojen saavuttaminen uusille yksityisille asunnoille
- energiaomavaraisuuteen vaikuttaminen

Välillisesti hankkeen tulokset tukevat myös näiden tavoitteiden eteenpäin menoa.