Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70014

Hankkeen nimi: Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1027740-9

Jakeluosoite: Armilankatu 40

Puhelinnumero: 02049600

Postinumero: 53101

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.edusampo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laura Tarpila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.tarpila(at)edusampo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 92 84 84

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, 2177546-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on aikaansaada toisen asteen (Saimaan ammattiopisto Sampo) ja ammattikorkeakoulun (Saimaan ammattikorkeakoulu) yhteistä yrittäjyyskoulutusta varten tarvittava sähköinen oppimisympäristö. Hankkeeseen liittyy saumattomasti ESR-hanke (Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR) kilpailukykyisten ja osaavien yrittäjien ja yritysten syntymiseksi maakuntaan.

Tavoitteet
1. Suunnitella ja toteuttaa yhteisesti Sampolle ja Saimialle tarvittavat kone- ja laitehankinnat, joista muodostuu sähköinen oppimisympäristö ja vuorovaikutusfoorumi opiskelijoiden, yrittäjyysopettajien, yrityshautomon ja yrittäjämentoreiden välille.
2. Aikaansaada opiskelijoiden kannalta moderni ja houkutteleva yrittäjyysopintojen oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta sähköistä teknologiaa hyväksi opiskelussa ja vuorovaikutuksessa sekä ohjauksessa ja konsultoinnissa (videoneuvottelut, AC- ja Lynch-tapaamiset, sähköinen verkosto, verkko-opintoja)
3. Käynnistää ja vakiinnuttaa matalan kynnyksen yrityshautomotoiminta, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti kasvokkain tapahtuvan ohjauksen ja keskustelun rinnalla.
4. Sisällyttää yrittäjyyskoulutukseen yrittäjämentorointi, jota voidaan toteuttaa paitsi kasvokkain niin myös verkossa.
5. Tukea yrittäjyysopintojen kokonaisuutta, joka on opiskelijoiden kannalta helposti saavutettavissa (sähköisyys).
6. Vahvistaa opettajien osaamista yrittäjyysopintojen kouluttajina ohjaamalla heitä työelämäjaksoille, joilla ohjaajana toimii yrittäjä. Tässäkin voidaan käyttää tällä hankkeella aikaansaatavaa sähköistä järjestelmää.
7. Kartoittaa yrityksen jatkajaa tarvitsevat yrittäjät, edistää sukupolvenvaihdoksia ja linkittää toimintansa päättäviä/eläköityviä yrittäjiä hautomo-opiskelijoihin yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa, jolloin käytetään vuorovaikutukseen myös sähköistä järjestelmää.
8. Kehittää yrittäjyysopinnoista vetovoimainen ja haluttu kokonaisuus opiskelijoille Sampossa ja Saimiassa.
9. Mahdollistaa asiantunteva ja kustannustehokas, helposti saavutettava yhteinen opetus ja siihen liittyvä sujuva työnjako toteuttamalla opintoja sähköisesti Sampon ja Saimian välille suunniteltavalla yhteistyöllä.
10.Saada opiskelijoita uudenlaiseen yrittäjyysopintojen kokonaisuuteen.
11.Ylläpitää ja monipuolistaa maakunnan elinkeinorakennetta (pk-yrittäjyyttä) ja yritysten kilpailukykyä ja osaamista.


Vaikuttavuustavoitteet
1. Lisätä yrittäjyysopintojen vetovoimaa
2. Luoda oppimisympäristö, joka on eri osapuolten kannalta sujuva ja houkutteleva sekä ajanmukainen.
3. Lisätä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden ryhtymistä yrittäjiksi.
4. Vahvistaa opiskelijoiden kilpailukykyä yrittäjänä ja sähköisten järjestelmien hyödyntäjinä omassa yritystoiminnassaan.
5. Parantaa nuorten työllisyyttä.
6. Saada nuoret integroitumaan maakuntaan oman yrityksen kautta.
7. Tukea sukupolvenvaihdoksia ja estää turhat yritysten alasajot yrittäjän eläköityessä.
8. Lisätä maakunnan elinvoimaa.
9. Lisätä yrittäjyyskoulutusosaamista Sampossa ja Saimiassa.


Toimenpiteet
1.Suunnitellaan ja toteutetaan sähköisen oppimisympäristön edellyttämät hankinnat.
2.Toteutetaan asennukset ja käyttöönotto tarvittavine koulutuksineen.
3.Suunnitellaan ja toteutetaan kahdella pilottikierroksella yrittäjyysopintoja, hautomotoimintaa ja yrittäjämentorointia sähköisessä oppimisympäristössä.
4.Opiskelijat suunnittelevat yhteisiä yritysideoitaan ja siihen liittyviä suunnitelmia verkossa sähköisten välineiden mahdollistamana

Hankkeeseen liittyy rinnakkaisena ESR-hanke (hakemusnumero 100034),jossa suunnitellaan ja kahdella pilottikierroksella myös toteutetaan yrittäjyysopinnot, yrittäjämentorointi ja yrityshautomotoiminta. Sähköinen oppimisympäristö mahdollistaa ESR-hankkeessa kuvatun toiminnan.

Tulokset

1. Yrittäjyysopintoja varten on aikaansaatu uusi, innovatiivinen sähköinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa yhteiset yrittäjyysopinnot Sampon ja Saimian opiskelijoille.
2. Sähköinen oppimisympäristö on mahdollistanut yhteisen opetuksen ja siihen liittyvän sujuvan työnjaon syntyminen Sampon ja Saimian opettajien välille.
3. Yrittäjyydestä kiinnostuneita ja innostuneita yrittäjyysopiskelijoita on aiempaa enemmän.
4. Opiskelijoiden osallistuminen yrittäjyysopintoihin on sujuvoitunut ja helpottunut sähköisen ja osittain ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelumahdollisuuden ansiosta.
5. Uudet toimintatavat ovat käytössä Sampon ja Saimian yhteistyössä niin luennoissa, yritysmentoroinnissa kuin yrityshautomossa sähköisen järjestelmän,(mutta myös henkilökohtaisen vuorovaikutuksen) avulla.
6. Opiskelijoiden kyvykkyys käyttää sähköisiä järjestelmiä omassa yritystoiminnassaan on vahvistunut.
7. Uusien yritysten kilpailukyky paranee, koska opiskelijat oppivat yritysmaailman uudet toimintatavat sähköisessä toimintaympäristössä.
8. Nuorten työllistyminen ja integroituminen maakuntaan paranee.

Lyhyen aikavälin vaikutukset
- Yrittäjyysopinnoissa on käytössä sähköinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa yhteiset yrittäjyysopinnot Sampon ja Saimian opiskelijoille.
- Yrittäjyysopinnoista syntyy uudenlaisen oppimisympäristön ansiosta vetovoimainen ja haluttu kokonaisuus opiskelijoille Sampossa ja Saimiassa.
- Yrittäjyydestä kiinnostuneiden ja sitä varten opiskelevien määrä kasvaa.
- Opiskelijoiden osallistuminen yrittäjyysopintoihin sujuvoituu ja helpottuu sähköisen ja osittain ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelumahdollisuuden ansiosta.
- Potentiaalisten uusien yrittäjien määrä kasvaa.
- Opintojen aikana tai pian päättymisen jälkeen yrittäjäksi ryhtyvien määrä kasvaa.
- Opintojen toteutuminen sähköisesti mahdollistaa yhteisen opetuksen ja siihen liittyvän sujuvan työnjaon syntyminen Sampon ja Saimian opettajien välille.
- Opiskelijoiden kyvykkyys käyttää sähköisiä järjestelmiä omassa yritystoiminnassaan on vahvistunut.

Pitkän aikavälin vaikutukset
- Yrittäjyyskoulutusosaaminen Sampossa ja Saimiassa on uudistunut ja vahvistunut.
- Yrittäjyysopinnot ovat Sampon ja Saimian vetovoimatekijä.
- Nuorten työllistymismahdollisuuksia omassa yrityksessä on parannettu.
- Nuoria on saatu integroitumaan maakuntaan.
- On tuettu sukupolvenvaihdoksia ja estetty turhat yritysten alasajot yrittäjän eläköityessä.
- On lisätty maakunnan elinvoimaa.
- Yrittäjyyden arvostus opiskelijoiden keskuudessa on noussut.
- Opiskelijoiden ja heidän yritystensä kilpailukykyä on vahvistettu.
- Yritysten määrä kasvaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat. Lisäksi ovat kyseisten oppilaitosten opettajat kohderyhmänä siltä osin kuin he osallistuvat työelämäjaksoihin, joilla heitä ohjaa yrittäjä. Muilta osin opettajat ovat hankkeen toimijoina.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat yritykselleen jatkajaa etsivät yrittäjät ja hankkeessa toimivat yritysmentorit, jotka voivat ammentaa uutta tietoa opiskelijoilta ja opettajilta yrityksensä kilpailukyvyn parantamiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 775

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 119 775

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 108

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 171 108

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Taipalsaari, Rautjärvi, Luumäki, Lemi, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14, joihin työllistyvät naiset 14

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten perustamia 5

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankevalmistelun yhteydessä on käyty läpi koulutusalat ja tutkinnot, joissa yrittäjäksi ryhtyminen on erittäin potentiaalinen vaihtpoehto opiskelijoille. Näissä koulutusohjelmissa on opiskelijarekisterin mkaan opiskelijoina sekä naisia että miehiä. Täten yrittäjyyteen koulutus on kaikille tasa-arvoisesti saatavilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen ohjataan sekä nais- että miesopiskelijoita. Myös mentoreiksi on aiempien Sampon opiskelijamentorointihankkeiden ja Saimaan amk:n Luotsi-osuuskuntayrittäjyys hankkeen perusteella saatavilla ja kiinnostuneita sekä nais- että miespuolisia yrittäjiä. Hankkeen aikana tullaan pareiksi ja ryhmiksi valitsemaan henkilöstö heidän tavoitteidensa, tutkintonsa ja yritysideansa perusteella, ei sukupuolen mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeessa huolehditaan siitä, että kaikissa toimenpiteissä otetaan huomioon tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Luonnonvarat On osa yrittäjyysopintoja. Opiskelijoita ohjataan ottamaan huomioon ympäristökuormitus ja luonnonvarojen kestävä käyttö kaikessa materiaalin hankinnassa ja käytössä. Yrittäjyysopintoihin kuuluvat kaikille yhteiset kestävän kehityksen opinnot ja teema sisällytetään osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa. Luonnonvarojen käyttö on hanketoiminnassa minimaalista. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 6
On osa yrittäjyysopintoja ja teema sisällytetään osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa. Hankkeessa toimitaan paljon verkossa jolloin ilmastonmuutosta aiheuttavia riskejä liikennöinnin osalta voidaan vähentää ja saada osallistujat omaksumaan pysyvästi sähköinen toiminta aina, kun se on mahdollista. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Hankkeessa ei aiheuteta haittaa kasvillisuudelle, eliöille ja luonnon monimuotoisuudelle, koska energiankulutus, liikennöinti ja erilaisten luontoperäisten materiaalien käyttö tulee olemaan minimaalista. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 7
Hankkeeseen liittyvä energiankulutus, liikennöinti ja erilaisten luontoperäisten materiaalien käyttö tulee olemaan minimaalista. Teemaa käsitellään koulutuksessa ja yritystoiminnan suunnittelussa, tarvittaessa erillisenä aihealueena riippuen yritysaihioiden luonteista. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Hankkeessa on materiaalien käyttö minimaalista, joten jätettäkään ei synny. Molemmissa oppilaitoksissa käytetään ympäristömerkittyjä tuotteita, mm. tulostus- /kopiopaperia. Yrittäjyysopintoihin kuuluvat kaikille yhteiset kestävän kehityksen opinnot. Materiaalien hankinta- ja käyttö - teema sisällytetään osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 9
Hankkeessa toimitaan oppilaitoksissa, jotka panostavat sekä opetuksessaan että omissa kiinteistöissään uusiutuvan energian käyttöön. Yrittäjyysopintoihin kuuluvat kaikille yhteiset kestävän kehityksen opinnot ja teema sisällytetään yrittäjyysopintoihin. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Kunkin opiskelijan opinnoissa, mentoroinnissa ja hautomotoiminnassa tulee tarkasteltavaksi paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen. Hankkeen tavoitteena olevat jo olemassa olevien yritysten toiminnan jatkuminen ja uusien yritysten syntyminen vahvistavat paikallista elinkeinorakennetta ja lisäävät työllisyyttä. Aloittavat yrittäjät saavat aiempaa varmemman pohjan yritystoiminnan käynnistämiseen. Yrittäjyysopintoihin kuuluu kaikille yhteiset kestävän kehityksen opinnot. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 9
Hankkeessa kehitetään nimenomaan aineettomia tuotteita, kuten osaamista jasen tuotteistamista, yrittäjyyttä ja tietotaitoa. Lisäksi hankkeessa on olennainen rooli kunkin opiskelijan aiotun yrityksen palvelujen kehittämisellä. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Liikkuminen ja logistiikka 8 10
Hanke ei edellytä liikkumista paikasta toiseen tai kuljetuksia, koska luentoja ja vuorovaikutusta opiskelijoiden, kouluttajien ja mentoreiden välille rakennetaan mahdollisimman pitkälle viedeoneuvottelujen,AC- ja Lynch-yhteyksien avulla toteutuviksi ja mentorointia voidaan myös toteuttaa samoilla toimintatavoilla. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hankkeen osalta opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan siten, että yrittäjyysopinnon suunnitellaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista oppimissuunitelmaa (HOPS). Ryhmissä saatava vertaistuki ja mentorointi vahvistavat opiskelijan jaksamista ja kehittymistä. Yhteisiin opintoihin sisältyy myös yrittäjän työhyvinvointia käsitteleviä opintoja. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Hankkeessa toteutettava koulutus ja sen mallintaminen pysyväksi toiminnaksi tukevat tasa-arvon edistämistä. Yrittäjyysopintoihin kuuluvissa kaikille yhteisissä opinnoissa käsitellään tasa-arvoa työelämässä ja se sisällytetään osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Hanke vähentää nuorten syrjäytymisriskiä ja vahvistaa sitä kautta yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Koulutusta tarjotaan kaikille yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Kulttuuriympäristö 1 2
Hankkeella ei ole kielteisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön, mutta teemaa tarkastellaan tarvittaessa yrittäjyysopintojen ja yrityssuunnitelman yhteydessä. Hankkeessa voi syntyä kulttuuriympäristöä kehittäviä palveluja ja toimintoja. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Ympäristöosaaminen 6 9
Molempien oppilaitosten koulutuksissa pyritään vaikuttamaan opiskelijoiden ympäristötietoisuuteen ja -asenteisiin. Ympäristökysymykset ja yhteiskuntavastuu on integroitu osaksi opetusta, mutta myös erillisiä opintojaksoja on tarjolla vuosittain. Saimaan amk:ssa tehdään vuosittain noin 20 opinnäytetyötä, joiden aiheena on yhteiskuntavastuu tai ympäristökysymykset. Yrittäjyysopintoihin kuuluvat kaikille yhteiset kestävän kehityksen opinnot ja teema sisällytetään osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta -hankkeen aikana kehitettiin Saimaan ammattiopistoon (Sampo) ja Saimaan ammattikorkeakouluun (Saimia) yrittäjyyspolun opintoja varten yhteinen ja yhteisöllinen digitaalinen oppimisympäristö. Yrittäjyyden digitaalinen oppimisympäristö sisältää Sampon ja Saimian yhteisen verkko-oppimisympäristön, tabletteja ja muita digitaalisia laitteita molempien oppilaitosten yrittäjyyspolun opiskelijoiden käyttöön yrittäjyysopintojen ajaksi. Digitaalinen oppimisympäristö sisältää myös videoneuvottelulaitteistot tarvittavine välineineen yrittäjyysopiskelijoiden käyttöön Sampon ja Saimian Lappeenrannan ja Imatran kampuksille.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään ja kehitetään edelleen Sampon ja Saimian yrittäjyyspolkujen opinnoissa. Videoneuvottelulaitteisto on myös Sampon ja Saimian henkilöstön käytössä kokouksiin ja neuvotteluihin eri paikkakuntien välillä.