Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70016

Hankkeen nimi: CAMBUS Automaatio

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: 0294 462 111

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SIPILÄINEN TARJA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija, LUT Energia

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.sipilainen(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 218 877

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

CAMBUS-automaatio on jatkohanke CAMBUS-hankkeelle, jonka tavoitteena on demonstroida maailman energiatehokkainta hybridibussitekniikkaa ja soveltaa LUT:n sähkökäyttöjen tutkimus-tuloksia käytäntöön. CAMBUS-automaatiohankkeessa toteutetaan aiemmassa hankkeessa kehitetyt bussin energiatehokkuutta hiovat algoritmit ja kirjoitetaan koelaitteen automaatiojärjes-telmän ohjelmistot siinä laajuudessa, että prototyyppihybridibussin automaatiojärjestelmä mahdollistaa auton testaamisen ja mahdollisesti hyödyntämisen Lappeenrannan kaupunkiliikenteessä Lappeenrannan INKA-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Automaatiojärjestelmän keskeiset tavoitteet ovat dieselgeneraattorin säätö, sarjahybriditoiminnan säätö, rinnakkaishybriditoiminnan säätö, suoran dieselvedon säätö ja siirtyminen sujuvasti moodista toiseen sekä auton akunhallintajärjestelmän toiminnallisuuden testaaminen. Auton testausta kaupunkiliikenteessä toteutetaan yhdessä SAMPOn kuljettajakoulutuksen ohjaajien kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa kehitettävää teknologiaa voidaan hyödyntää laajasti erilaisissa sähkö- ja hybridilaitteissa. Siten hyödyntäjäpotentiaali löytyy esim. työkoneita valmistavista yrityksistä.

Tietenkin liikennöitsijät ja liikkuva yleisö ovat hankkeen kohteena. Heille halutaan osoitta, miten paljon energiatehokkaampi ja miellyttävämpi bussiliikennöinti tulee mahdollisksi CAMBUS-järjestelmän avulla.

Keskusta-alueilla bussi kykenee liikennöimään täysin sähköisenä versiona, jolloin dieselbusseihin liittyvät mielikuvat savuttavista laitteista kaupungin keskustoissa voidaan unohtaa. Tässä automaatiojärjestelmällä on keskeinen rooli

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkustava yleisö, liikennöitijät ja alan teollisuus. Erityisesti CAMBUSin ajovoimansiirron ja siihen liittyvän automaation toteuttamisen uskotaan mahdollistavan uuden liiketoiminnan käynnistämistä maassamme.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 120 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 998

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 199 998

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 199 997

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: LUT, PL 20

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
merkittävä vähennys (> 50 %) fossiilisten polttoaineiden kulutukseen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
merkittävä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Haitta-aineiden päästäminen luontoon vähenee
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
potentiaaliset epäsuorat päästöt vesistöihin pienenevät
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
erittäin suuri materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen sekä päästöjen vähentäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia uuteen yritystoimintaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 6
LUT:n teknologiaosaamisen kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
vähentää merkittävästi liikennepäästöjä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Miellyttävä ja pehmeä sähkökyyti houkuttelee lisää liikkujia sähköbussiin
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 10
erittäin merkittävä positiivinen vaikutus, kun uusi teknologia saadaan laajalti liikenteeseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

CAMBUS-automaatio on jatkohanke CAMBUS-hankkeelle, jonka tavoitteena on demonstroida maailman energiatehokkainta hybridibussitekniikkaa ja soveltaa LUT:n sähkökäyttöjen tutkimustuloksia käytäntöön. CAMBUS-automaatiohankkeessa toteutettiin aiemmassa hankkeessa kehitetyt bussin energiatehokkuutta hiovat algoritmit ja kirjoitettiin koelaitteen automaatiojärjestelmän ohjelmistot siinä laajuudessa, että prototyyppihybridibussin automaatiojärjestelmä mahdollistaa auton testaamisen ja mahdollisesti hyödyntämisen Lappeenrannan kaupunkiliikenteessä Lappeenrannan INKA-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Automaatiojärjestelmän keskeiset tavoitteet olivat dieselgeneraattorin säätö, sarjahybriditoiminnan säätö, rinnakkaishybriditoiminnan säätö, suoran dieselvedon säätö ja siirtyminen sujuvasti moodista toiseen sekä auton akunhallintajärjestelmän toiminnallisuuden testaaminen. Auto on valmis testattavaksi kaupunkiliikenteessä.