Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70017

Hankkeen nimi: VT 2 - suunta kasvulle

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1046929-1

Jakeluosoite: Koulukatu 13

Puhelinnumero: 03 42404720

Postinumero: 30100

Postitoimipaikka: Forssa

WWW-osoite: http://www.fyk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SAARINEN HANNU-HEIKKI ANTERO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu-heikki.saarinen(at)forssa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5503155

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen talouskasvu vaatii koko maan panosta, mikä puolestaan edellyttää entistä parempaa saavutettavuutta. Valtatie 2 (VT 2, Helsinki - Pori) on yksi metropolialueen mahdollisista kasvu suunnista, minkä mahdollisuuksia ei vielä ole täysimääräisenä otettu käyttöön. VT 2:lla on keskeinen asema elintarvikkeiden ja energian kuljetuksissa sekä yhteytenä Länsi-Suomen satamiin.
VT 2:lle on perustettu Helsinki-Forssa-Pori -liikennekäytävän neuvottelukunta, jonka tavoitteena on ko. yhteysvälin edunvalvonta ja asian esillä pitäminen. Laajennettaessa ajattelu kehityskäytäväksi, laajenee myös toimijajoukko sekä tavoitteiden kirjo. Tälle uudenlaiselle ajattelulle tulee rakentaa runko sekä aikataulutettu toimenpidekaavio. Pitkän aikavälin tavoitteena on muodostaa toiminnallinen prosessi elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi käytävän vaikutusalueella. Yhtenä tavoitteena koko kehityskäytävän kattava MALPE -aiesopimuspohjan laatiminen.
Valmisteluhankkeen tavoitteena on tunnistaa kaikki suorat ja välilliset vaikutukset sekä selvittää eri toimijat ja niiden tarpeet. Erityisenä tavoitteena kasvukäytävän alueen osaamiskärkien elinkeinoelämää tukevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen sekä kokeiluympäristön luominen. Muodostaa yhteinen näkemys tavoitteesta sekä käynnistää neuvottelut eri tahojen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Vaikutusalueen yritykset
Alueen kaupungit ja kunnat
Eri viranomaiset
Alan palveluntuottajat (kuljetusyhtiöt, VR, ...)
Etelä-Suomen satamat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen asukkaat
Logistiikkapalveluiden käyttäjät laajemminkin

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 54 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan, Helsingin, Porin, Loimaan, Salon, Forssan

Kunnat: Jokioinen, Somero, Lohja, Karkkila, Kokemäki, Harjavalta, Pori, Punkalaidun, Vihti, Nakkila, Tammela, Huittinen, Ulvila, Forssa, Loimaa, Humppila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koulukatu 13

Postinumero: 30100

Postitoimipaikka: Forssa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Valmisteluhanke jonka yhtenä tavoitteena on ko. selvitys.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on yksi hankkeessa selvitettävistä asioista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke huomioi sukupuolten tasa-arvon edistämistä, mutta se ei ole sen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Tavoitteena luonnonvaroja säästävä väylärakentaminen ja uusien materiaalien hyödyntäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Liikenteen päästöt ovat yksi keskeinen ilmastomuutoksen aiheuttaja. Nämä tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Älykkäiden varoitusjärjestelmien tuominen erittäin hirvieläin tiheälle tieosuudelle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
VT 2 kulkee useiden pohjavesialueiden halki, joten niiden suojelun huomioiminen on keskeistä suunnittelussa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Natura alueiden erityisvaatimusten huomioiminen suunnittelussa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Uusien materiaalien testaus turvajärjestelmissä. Levähdyspaikkojen automaattikutsuiset jäteastiat
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Esimerkkinä biokaasutankkausketju koko yhteysvälillä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Keskeisin tavoite valmisteluhankkeen jatkon osalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Voiko tuotteiden tai ihmisten liikuttelua välttää?
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Nostaa esiin uudenlaisia logistisia ratkaisuja yritysten kilpailukyvyn nostamiseksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Liikenneturvallisuuden edistäminen koko väylällä nostetaan esiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hanke pyrkii osoittamaan tasa-arvoa toteutumista estävät seikat ja poistamaan ne.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Metropolialueen kulttuuripalveluiden tasapuolisempi saavutettavuus
Kulttuuriympäristö 0 5
Kulttuuriympäristöt tulee nähdä yhtenä käytävän houkuttelevuustekijänä.
Ympäristöosaaminen 0 8
Mahdollisuus pilotoida uusia toteutustapoja sekä edesauttaa kulutuksen kohdentumista haluttuun suuntaan. Yritystoiminnasta johtuvien päästöjen minimoiminen älykkäillä liikenneratkaisuilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanketta ei käynnistetty.