Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70018

Hankkeen nimi: Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162193-3

Jakeluosoite: Pohjolankatu 14

Puhelinnumero: +358400815284

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: RÄSÄNEN ILKKA LAURI UOLEVI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ympäristöjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400815284

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lappeenrannan kaupunki sijoittui maailmanlaajuisessa WWF City Challenge kilpailussa 14 maailman parhaimman ilmastonmuutosta hillitsevän kaupungin joukkoon maaliskuussa 2014. Ilmastomyönteisen toiminnan kehittyminen on tapahtunut energiantuotannon muutosten kautta. Toimenpiteiden kattavampi suunnittelu on tarpeen, jotta myönteinen kehitys jatkuisi Lappeenrannassa ja muualla Etelä-Karjalassa, sillä muillakin Etelä-Karjalan kunnilla on samoja vahvuuksia ja haasteita. Lappeenrannan kaupungin, että myös muiden alueen ilmastomyönteisten toimien suunnitelmallisuutta vahvistetaan laatimalla Etelä-Karjalalle yhteinen ympäristöohjelma. Lisäksi jokaiselle kunnalle laaditaan omat tarkemmat ympäristöohjelmat. Tätä toteutetaan työpaketti 1:ssä. Työpaketti 2 keskittyy maakunnan energiantuotannon ja -kulutuksen tulevaisuuden suunnitteluun ja arviointiin. Erityisesti Työpaketti 2:ssa voidaan hyödyntää Lappeenrannan teknillisen yliopiston asiantuntemusta, koska sillä on laaja osaaminen energiakysymyksissä.

Työpaketti 1:n ja 2:n suunnitteluun otetaan mukaan pk-yrityksiä. Muutos energiantuotannossa ja -käytössä luo uusia työ- ja ansaintamahdollisuuksia pk-sektoriin. Osallistuvat PK-yritykset selviävät ideahakujen yhteydessä.

Hanke toteutetaan vuosien 2014-2016 aikana. Työpaketit toteutetaan osin ostopalveluna. Lappeenrannan teknillisen yliopiston osaamista hyödynnetään työpaketti 2:ssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kunnat ja pk-yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Asukkaat, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu, SYKLI ja muut ympäristöalan toimijat. Lappeenrannan teknillisen yliopiston kautta avautuu myös väylä kansainvälisyyteen, jota voidaan hyödyntää alueen ja sen yritysten toimintojen tunnetuksi tekemiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 95 775

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 246

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 159 625

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 156 228

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjolankatu 14

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen oletetaan olevan sukupuolineutraalin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen oletetaan olevan sukupuolineutraalin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen oletetaan olevan sukupuolineutraalin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankeella kohennetaan Etelä-Karjalan kuntien toiminnan kestävyyttä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 10
Hankkeessa parannetaan alueen sopeutumista ilmastonmuutoksen sopeutumistoimenpiteisiin erityisesti energian käytön osalta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Ohjelmassa huomioidaan myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 5
Ohjelmatyössä myös huomioidaan ympäristön pilaantumiseen ja globaalien päästöjen vähentäminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Huomioidaan NATURA kohteet virkistyskäytön kohteena. Monimuotoisuus on pääosin turvattu NATURA 2000 kohteissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Ohjelmatyössä paneudutaan myös materiaalitehokkuuteen ja jätehuollon kehittämiseen kuntien toiminnoissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Ilmastopäästöjen keskeinen alentamistapa Etelä-Karjalassa on uusituvan energian erityisesti metsäbiomassan käytön tehostamisessa. Ohjelmassa etsitään keinoja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Ohjelmatyössä otetaan mukaan pk-sektorin yrittäjyyden edistäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Mahdollisuus on myös siihen, että yritysten palveluiden osalta aineettomat palvelut kehittyvät(tietotekniikka).
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Ohjelmassa paneudutaan myös liikennepäästöjen vähentämiseen. Tämä kehittää myös vähähiilisiä liikkumismuotoja. Logistiikkaan ei ohjelmalla odoteta olevan suurta vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Alueen asukkaiden ja yritysten kilpailukyvyn lisääminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tasa-arvoneutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 2 5
Alueen kuntien sekä yritysten ympäristöosaaminen lisääntyy

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelmassa luotiin jokaiselle maakunnan yhdeksälle kunnalle oma ympäristöohjelma. Niin ikään luotiin koko maakunnalle oma ympäristöohjelma sekä ns. energiakartta. Ympäristöohjelmatyöhön liittyi kiinteästi maakunnan PK-sektorin kytkeminen osaksi ympäristöohjelmia. Etelä-Karjalan liiton www-sivuille avataan myöhemmin hanketta ja sen tuloksia käsittelevä oma erillinen alasivu ”puhdasta energiaa”.

Kuntien osalta ympäristöohjelmatyö toteutettiin järjestämällä kuntaorganisaatiotoimijoille työpajoja sekä haastattelemalla keskeisiä kuntien edustajia. Lisäksi kuntalaisille järjestettiin yleisötilaisuuksia, joissa kuntalaisille esiteltiin työtä sekä kuntalaiset saivat mahdollisuuden vaikuttaa ohjelman sisältöön.

Pk-sektorin osalta työ totetutettiin kontaktoimalla yrityksiin, haastattelemalla yrityksen edustajia sekä yrittäjille suunnatuilla kyselyillä. Yhteityötahona yrittäjien suuntaan toimivat Wirma Lappeenranta Oy sekä Imatran kehy. Työn tuloksena saatiin kartoitetuksi haasteet, joita koetaan olevan kuntien ja yritysten välisessä yhteistyössä sekä toimenpiteet, joilla yhteistyötä voidaan parantaa. Edelleen saatiin muodostettua listaus maakunnan energiahuollon ja energiaan liittyvistä palveluntarjoajista.