Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70020

Hankkeen nimi: Smart Money for International Growth

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Greater Helsinki Promotion Oy Ltd

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2033887-7

Jakeluosoite: Mechelininkatu 1a

Puhelinnumero: +358 9 562 6677

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.helsinkibusinesshub.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PIRINEN JUHO PEKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juho.pirinen(at)helsinkibusinesshub.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505857782

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa edistetään kasvurahoituksen sekä uusien myyntikanavien saamista suomalaisille terveys, ICT, ja cleantech alojen yrityksille. Hankkeessa keskitytään rahoituksen saamiseen lähinnä ulkomaisten korporaatioiden sijoitusosastoilta (Corporate Venture Capital -CVC)

Tavoitteet:
1. Luodaan kontaktit ja yhteistyösuhteet Corporate Venture Capital sijoittajiin ja selvitetään heidän toimintatapansa- 25 kpl
(huom. yhteistyösuhteen luominen eri asia kun kontaktointi ja vaatii huomattavasti enemmän työtä)
2. Corporate Venture Capital investoijien vierailut suomeen - 10 kpl
3. One to one yritystapaamiset suomalaisen yrityksen ja CVC:n kanssa 42 kpl
4. Sijoituksia suomalaisiin yrityksiin 3 kpl
5. Sijoitusten arvo 3me

Toimenpiteet:
1. Euroopassa toimivien Corporate Venture Capital –toimijoiden selvittäminen (pitkälti jo tiedossa) ja heidän henkilökohtainen
kontaktointi ja tapaaminen (yritysvierailut, tilaisuudet, tapahtumat).
2. Yritysportfolion rakentaminen. Tapaamiset suomalaisten yritysten kanssa, jossa sparrataan heitä sekä ymmärretään
heidän arvolupauksensa ja tavoitteensa / tarpeensa.
3. Tavattujen Corporate Venture Capital sijoittajien kutsuminen Suomeen ja heidän vierailunsa järjestäminen. Lisätietojen
toimittaminen ja heidän vakuuttamisensa, että heidän kannattaa tulla Suomeen. Hyödynnetään Suomessa
järjestettäviä tilaisuuksia ja tapahtumia, kuten Slush yritysvierailuja järjestettäessä.
4. Tilaisuuksien järjestäminen Suomessa / ulkomailla tapahtumien yhteydessä (esim Team Finland Health Showcase
for Corporate Ventures)
5. Kerätyn portfolion aktiivinen myyminen relevanteissa tapahtumissa ulkomailla.
6. Toimintamallin laatiminen CVC -investoijien kanssa toimimiseen

Tulokset:
Tavoitteiden lisäksi
-Hankkeella saadaan suomalaisille yrityksille kasvua (rahoitusta ja myyntikanavia).
-Saadaan tunnettavuutta suomalaisille yrityksille ja toimialoille.
-Hankkeen toimenpiteet tukevat terveysteknologian kasvustrategiaa, toteuttamalla konkreettisesti sen
toimenpidesuosituksia (etenkin kohtaa 12.)
Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden alueiden ja yritysten kanssa ja parannetaan alueyhteistyötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kasvukykyiset ja kasvuhaluiset suomalaiset yritykset Uudenmaan alueella seuraavilta aloilta: terveys ja hyvinvointi, ICT ja cleantech. Sektoreita katsotaan laajasti. Investoivat tahot tekevät rajauksen ja määrittelevät mistä he ovat kiinnostuneita. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueiden yritysten kanssa Team Finland -hengessä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Korkeakoulut (esimerkiksi Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto), tutkimusorganisaatiot kuten VTT ja Finnish Institute of Molecular Medicine (FIMM), kiihdyttämöt ja yrityshautomot.
Myös klusteriorganisaatiot kuten FiHTA tai Finnish Bioindustries kuuluvat välilliseen kohderyhmään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 238 014

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 357 143

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 340 020

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo, Helsinki, Kauniainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mechelinkatu 1a

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: Helsinki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21, joihin työllistyvät naiset 6

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimenpiteet tehdään tasa-arvoisuusperiaatteita noudattaen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet tehdään tasa-arvoisuusperiaatteita noudattaen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteet tehdään tasa-arvoisuusperiaatteita noudattaen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Useat uudet innovaatiot ovat aineettomia tuotteita tai palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa keskitytään terveysalan yritysten kasvattamiseen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli lisätä korporaatiosijoittajien aktiivisuutta (CVC) Suomessa. Hankkeen aikana käytiin keskusteluja noin 100 eri kansainvälisen korporaatiosijoittajan kanssa ja aktiivista yhteistyötä (aktiivista yhteydenpitoa, vierailujen järjestämistä, deal flown lähettämistä ja yritysesittelyjä) näistä tehtiin noin 40 sijoittajan kanssa. Hankkeen aikana järjestettiin 32 sijoittajavierailua Suomeen ja fasilitoitiin yli 170 kasvotusten tai konferenssipuheluna toteutettua tapaamista ulkomaisen sijoittajan ja suomalaisen yrityksen välillä.

Hankkeen aikana luotiin tietokanta jossa hankkeen lopussa oli 690 suomalaisen yrityksen tietoja. Hankkeessa lisättiin myös kansainvälisen CVC yhteisön tietoa Suomesta ja suomalaisista yrityksistä. Hankkeessa luotiin ja parannettiin suhteita suomalaisten sijoittajien ja ulkomaisten korporaatiosijoittajien välille ja myös sijoittajien palveluprosessia parannettiin.