Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70022

Hankkeen nimi: Arktisen muotoilun osaamiskeskus esiselvityshanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2014 ja päättyy 28.2.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: IHALMO ANNE MARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ihalmo(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407250199

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arktisen muotoilun osaamiskeskus esiselvityshanke on osa suurempaa Lapin yliopiston ja alueen toimijoiden yhteistyössä muotoutumassa olevaa Arktisen tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymän kehittämiskokonaisuutta. Tässä hankkeessa pyritään selvittämään Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen keskeiset toimintamallit, teknologiset toimintaympäristöt ja tarvittavat resurssit sekä kytkennät kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus ja kehitystoimintaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tutkimus ja kehittämistoiminnan näkökulmasta vuoteen 2025 saakka.

Arktisen muotoilun tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja kilpailukykyä pohjoisilla ja arktisilla alueilla. Arktinen muotoilu yhdistää tutkimuksen, taiteen, median ja muotoilun keinoja syrjäseutujen ja harvaanasuttujen alueiden haasteiden ratkaisemisessa ja mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Arktisen muotoilun ytimessä on arktisten olosuhteiden, ihmisten arjen, kulttuureiden kohtaamisen ja kansainvälisyyden ymmärtäminen ja huomioonottaminen suunnittelutyössä ja taiteellisessa toiminnassa. Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen yksi tavoite yhdessä muiden toimijoiden kanssa on pyrkiä luomaan kokonaan uusia markkinoita ja työpaikkoja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden avulla, sekä vahvistaa alueen älykästä erikoistumista.

Arktisen muotoilun osaaminen on kykyä tunnistaa, analysoida ja kehittää uusia ratkaisuita haastaviin ongelmiin sekä siirtää ja soveltaa tätä osaamista muihin samankaltaisiin olosuhteisiin. Arktisen muotoilun tutkimusteemat ja -toiminta kiinnittyvät käyttäjä- ja yhteisökeskeisen suunnittelun prosessiosaamiseen ja menetelmiin, sosiaalisen muotoilun sekä soveltavan taiteen tutkimukseen. Arktinen muotoilu hyödyntää voimakkaasti uusia teknologia ratkaisuja, ketteriä suunnittelumenetelmiä ja avointa tuotekehitystä sekä tutkii niiden soveltamista arktisella alueella.

Arktisen muotoilun osaamiskeskuksessa kohtaavat taide ja tiede siten, että tuloksena syntyy uusia viimeisimmän tutkimuksen sekä luovan taiteen ja suunnitteluosaamisen yhdistäviä tekstauksia, prototyyppejä, työpajoja sekä alueen eri toimijoiden kohtaamisia.

Arktisen muotoilun osaamiskeskus perustuu laadukkaaseen kevyeen infrastruktuuriin, uusimpaan älykkääseen ja vuorovaikutteiseen teknologiaan, tasokkaaseen monikanavaiseen visuaaliseen kommunikaatioon, verkostomaiseen työskentelyyn sekä avoimeen, mutta vuorovaikutukseltaan tiheään yhteiseen suunnitteluun ja kansainvälistyvään tutkimukseen. Osaamiskeskuksessa myös erilaiset suunnittelun- ja taiteenteoriat sekä tutkimukselliset suuntaukset kohtaavat toisensa.

Hanke koostuu kolmesta erillisestä työpaketista, TP1 Toimintaympäristön painopisteiden tarpeiden, toimintatapojen ja – mallien sekä resurssien määrittelyt, TP2 Kansainvälisen tutkimustoiminnan ja vaikuttavuuden toimintasuunnitelma sekä TP3 Luova arktinen työ ja yrittäjyys.

Arktisen muotoilun osaamiskeskus esiselvityshankkeen tausta-ajatuksena on vastata Lapin näkökulmasta alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnan haasteeseen; tutkimus- ja innovaatioperustan laajentamiseen. Kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneiden innovaatioyhteisöjen lisäksi Suomeen tarvitaan vahvoja alueellisia innovaatiokeskittymiä, joissa hyödynnetään osaamista monialaisesti.

Esiselvityshankkeessa tuotetaan suunnitelma sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteet monialaisesta kansainvälisestä, alueellisesta Arktisen muotoilun osaamiskeskuksesta.

Hanke kohdistuu ’Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020’ Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), erityisesti Investointiprioriteettiin 4: tutkimus- ja innovointitoiminnan infrastruktuurin parantaminen, alan huippuosaamisen kehittäminen ja etenkin Euroopan laajuisia etuja tuottavien osaamiskeskusten edistäminen ja edelleen erityistavoitteeseen 4.1 :Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat:
• Aluekehityksestä vastaavat organisaatiot
• Lapin tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot
• Elinkeinoelämää kehittävät organisaatiot
• Arktisella alueella toimivat kansalliset ja kansainväliset yritykset
• Arktisella alueella asuvat ja toimivat ihmiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

• Paikalliset elinkeinot mm. matkailuala sekä luovat alat
• Kunnat
• Paikalliset asukkaat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 719

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 719

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 625

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 625

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 122

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tasa-arvo analyysi on tehty Suvaus kyselylomakkeen pohjaltaHanke ja tulos kyselyn perusteella oli että hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeessa tullaan huomioimaan valtavirtaistaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoite tukee enemmän kestävän kehityksen vaikutuksia kuin sukupuolista tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeella tukee välillisesti kestävän kehityksen periaatteita. toimintojen suunnittelussa noudatetaan Lapin yliopiston strategiaa ja pyritään ottamaan huomioon ekologisen kestävyyden näkökulmat
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeella tukee välillisesti kestävän kehityksen periaatteita. Välillinen vaikutus. . toimintojen suunnittelussa noudatetaan Lapin yliopiston strategiaa ja pyritään ottamaan huomioon ekologisen kestävyyden näkökulmat
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Välillinen vaikutus. . Lapin yliopisto on sitoutunut toiminnassaan ja strategiassaan2020 edistämään kestävää kehitystä myös materiaalinen ja jätteiden osalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Välillinen vaikutus. mm. teknologisten ympäristöjen suunnittelussa huomioimaan uusiutuvien energialäteiden käytön mahdollisuudet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
Välillinen vaikutus. Esiselvityshanke tuottaa välillisesti vaikutuksia elinkeinorakenteen kestävään kehitykseen liittyen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 1
Välillinen vaikutus. Hankkeen esiselvityksessä tuotetaan taiteiden tiedekunnan toiminnamallt ja käytännöt tiedekunnan toiminnan suuntaamiseksi myös aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen näkökulmasta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
-
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 1
Välillinen vaikutus. taiteiden tiedekunnan toiminnan keskiössä ovat luovuus, kulttuuri ja taide jotka edistävät kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Luomalla hankkeessa tiedekunnan uudenlaista toimintamallia sillä välillisesti vaikutetaan myös alueen hyvinvointia edistävästi.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Välillinen vaikutus hanke tukee yhdenvertaisesti niin naisten kuin miesten taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon edistämistä työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Välillinen vaikutus liittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminseen ja kulttuuri-identiteetin vahvistamiseen aluueelisesti. Kehitäämällä paikallisia osamasrakenteita ja keskittymiä haja-asutusalueiden yhdenvertaisuus vahvistuu.
Kulttuuriympäristö 0 1
Välillinen vaikutus. toiminnan vaikutukset kulttuuriympäristöä vahvistavioa. Välillisesti vaikutusta myös pohjoisen kulttuui-identiteetin ja kulttuuriperinnön arvostukseen alueen asukkaiden näkökulmasta.
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

-