Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70025

Hankkeen nimi: Kaivannaisalan kehittämishanke (KAKE)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1704025-2

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: 050 518 5736

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.josek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ilkka Nykänen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilkka.nykanen(at)josek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 518 5736

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HANKKEEN TAUSTA JA TARVE:

Suomella on tulevalla ohjelmakaudella eritysasema Euroopan unionissa kehitettäessä kaivannaisteollisuutta ja siihen liittyvää teknologia- ja palveluosaamista. Toimiala on noussut keskeiseksi aiheeksi EU:n poliittisella agendalla. Pelkästään Horizon 2020 -ohjelmassa on varattu 700 M€ kaivannaisalan kehittämiseen. Sitra, Tekes ja Suomen Akatemia ovat avaamassa omia ohjelmiaan toimialan tutkimus- ja kehittämishankkeiden tukemiseen. Itä-Pohjois-Suomen rakennerahasto-ohjelmaan on valmisteilla kaivannaisteollisuuden yhteinen agenda.

Edellä kuvattujen mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää vahvaa kansallista ja alueellista yhteistyötä niin rahoitusviranomaisten, tutkimuslaitosten, aluekehittäjien kuin yritystenkin välillä. Hyvästä lähtötilanteesta huolimatta aiempien vuosien kokemuksen perusteella voidaan todeta, että suurten kehittämishankkeiden luominen vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista kehittämisotetta, syvällistä alan yritysten ja muiden toimijoiden tuntemusta sekä luottamuksellisia yhteistyösuhteita. Päästäkseen mukaan suuriin kehittämishankkeisiin ja -ohjelmiin, on maakuntien oltava entistä paremmin mukana niissä kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä, joissa luodaan uusia aloitteita toimialan kehittämiseksi.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on kaivannaisalaan liittyvät louhinta- ja jalostustoiminnan yritykset Pohjois-Karjalassa (kaivosteollisuus, kiviainesala, luonnonkiviteollisuus) sekä alaan liittyvät kone- ja laitevalmistussektorin yritykset ja kaivannaisteollisuutta tukevat palveluyritykset. Kansainvälinen verkottuminen tapahtuu yhdessä muiden suomaisten alan toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä kansainvälisen yhteistyön avauksia on olemassa erityisesti Chilen, Sambian, Kanadan ja Venäjän Kuolan alueen suuntaan. Lähialueista erityiskohteena on Barentsin alue (Luoteis-Venäjä, Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norja), jossa on suunnitteilla mittavat kehitysinvestoinnit. Paikallisia verkostokumppaneita ovat GTK, Itä-Suomen yliopisto Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä muut kehittämisyhtiöt.


HANKKEEN TAVOITTEET:

Hankkeen tavoitteena on tukea maakunnan pk-yritysten kasvua ja pyrkimyksiä päästä mukaan kaivannaisteollisuuden kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja konsortioihin. Lisäksi hanke tukee maakunnan kaivannaisalan vaikuttamista kansallisella tasolla ja kaivannaisstrategian käytännön toteutusta, sekä luo ja käynnistää yhteisiä ylimaakunnallisia Itä- ja Pohjois-Suomen välisiä kaivannaisalan kumppanuuksia, verkostoja muita konkreettisia toimenpiteitä.

Hankkeen tavoitteet ovat työpaketeittain (WP) seuraavat:

WP 1: Yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen:
Tavoitteena on ensinnäkin tunnistaa ja kartoittaa maakunnasta ne kasvuhaluiset ja -kykyiset yritykset, joilla on edellytyksiä tarttua edellä kuvattuihin mahdollisuuksiin ja toiseksi tukea niiden pyrkimyksiä uuden liiketoiminnan kehittämiseen.

WP 2: Uusien Itä- ja Pohjois-Suomen (IP) alueen ylimaakunnallisten kumppanuuksien ja verkostojen luominen yhteistyössä IP alueen toimijoiden kanssa:
Tavoitteena on osallistua aktiivisesti IP alueen toimijoiden yhteistyön kehittämiseen ja uusien kumppanuuksien, verkostojen ja muiden konkreettisten toimenpiteiden valmisteluun. Yhteensä tavoitteena on 3 - 5 uuden, maakunnan yritystoimintaa tukevan kumppanuusverkoston ja -toimenpiteen luominen vuoden 2016 loppuun mennessä.

WP 3: Imago ja tiedottaminen sekä kansallinen vaikuttaminen:
Tavoitteena on vaikuttaa myönteisemmän mediakuvan syntymiseen tuomalla julki toimialan myönteistä kehitysvaikutusta maakunnassa sekä tukea monipuolisen ja objektiivisen keskustelun aikaansaamista maakunnan ja valtakunnan mediassa.


HANKKEEN ARVIOIDUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET:

- Maakunnan pk-yritykset pääsevät mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin ja konsortioihin
- Alan yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja eriasteisen kaivannaisalan koulutuksen verkostoituminen lisääntyy
- Maakunnan tunnettuus ja toimialan imago paranevat
- Alan yritysten liikevaihto kasvaa ja uusien työpaikkoja syntyy maakunnan yrityksiin
- Suorien kansallisten ja kansainvälisten tukirahoitusten volyymi maakunnassa kasvaa
- Alaa tukeva neuvonta- ja palvelujärjestelmä vahvistuu maakunnassa osana Josekin toimintaa
- Maakunnasta tulee merkittävä ja tunnustettu alan osaaja valituilla erityisosaamisalueilla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen keskeisin kohderyhmä on kaivannaisalaan liittyvät louhinta- ja jalostustoiminnan yritykset Pohjois-Karjalassa (kaivosteollisuus, kiviainesala, luonnonkiviteollisuus) sekä alaan liittyvät kone- ja laitevalmistussektorin yritykset ja kaivannaisteollisuutta tukevat palveluyritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Karjalan kaivannaisalaan liittyvät koulutus- ja tutkimusorganisaatiot; Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja GTK / Outokumpu.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 168 910

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 168 910

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 241 301

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 241 301

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan, Joensuun, Pielisen Karjalan

Kunnat: Outokumpu, Lieksa, Polvijärvi, Tohmajärvi, Liperi, Kontiolahti, Rääkkylä, Nurmes, Joensuu, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on luonteeltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on luonteeltaan sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on luonteeltaan sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hankkeessa valmisteltavissa erillishankkeissa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee ekotehokkaan kaivannaisteollisuuden ja siihen liittyvän palvelu- ja teknologiayritysten kehittymistä. Hanke tukee kansallista mineraalistrategiaa jonka mukaan Suomi on vuonna 2020 ekotehokkaan kaivannaisteollisuuden edelläkävijä maailmassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Hankkeessa valmisteltavissa erillishankkeissa keskitytään kaivosten vesitaseiden parantamiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
Erillishankkeilla tuetaan kaivosjätteiden ja sivukivien hyötykäyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen päätavoite on pk- sektorin aktivoiminen ja niiden liiketoiminnan kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 6
Uusien palvelujen synnyttäminen sisätyy alaa tukevan pk-sektorin kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Työpaikkojen lisääntyminen syrjäseuduilla edistää alueiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 8
Hankkeen tavoitteena on kehittää myös alan ympäristöosaamiseen erikoistuneita pk-yrityksiä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tukea maakunnan pk-yritysten kasvua ja pyrkimyksiä päästä mukaan kaivannaisteollisuuden kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja konsortioihin. Lisäksi hankeen tavoitteena oli tukea maakunnan kaivannaisalan vaikuttamista kansallisella tasolla ja kaivannaisstrategian käytännön toteutusta, sekä luoda ja käynnistää yhteisiä ylimaakunnallisia Itä- ja Pohjois-Suomen välisiä kaivannaisalan kumppanuuksia, verkostoja ja muita konkreettisia toimenpiteitä.

Hankkeen tavoitteet työpaketeittain (WP) olivat seuraavat:

WP 1: Yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen:
Tavoitteena oli tunnistaa ja kartoittaa maakunnasta ne kasvuhaluiset ja -kykyiset yritykset, joilla on edellytyksiä tarttua edellä kuvattuihin mahdollisuuksiin ja toiseksi tukea niiden pyrkimyksiä uuden liiketoiminnan kehittämiseen.

WP 2: Uusien Itä- ja Pohjois-Suomen (IP) alueen ylimaakunnallisten kumppanuuksien ja verkostojen luominen yhteistyössä IP alueen toimijoiden kanssa:
Tavoitteena oli osallistua aktiivisesti IP alueen toimijoiden yhteistyön kehittämiseen ja uusien kumppanuuksien, verkostojen ja muiden konkreettisten toimenpiteiden valmisteluun. Yhteensä tavoitteena oli 3 - 5 uuden, maakunnan yritystoimintaa tukevan kumppanuusverkoston ja -toimenpiteen luominen vuoden 2016 loppuun mennessä.

WP 3: Imago ja tiedottaminen sekä kansallinen vaikuttaminen:
Tavoitteena oli vaikuttaa myönteisemmän mediakuvan syntymiseen tuomalla julki toimialan myönteistä kehitysvaikutusta maakunnassa sekä tukea monipuolisen ja objektiivisen keskustelun aikaansaamista maakunnan ja valtakunnan mediassa.

Hakemuksessa hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta arvioitiin seuraavasti:

- Maakunnan pk-yritykset pääsevät mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin ja konsortioihin
- Alan yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja eriasteisen kaivannaisalan koulutuksen verkostoituminen lisääntyy
- Maakunnan tunnettuus ja toimialan imago paranevat
- Alan yritysten liikevaihto kasvaa ja uusien työpaikkoja syntyy maakunnan yrityksiin
- Suorien kansallisten ja kansainvälisten tukirahoitusten volyymi maakunnassa kasvaa
- Alaa tukeva neuvonta- ja palvelujärjestelmä vahvistuu maakunnassa osana Josekin toimintaa
- Maakunnasta tulee merkittävä ja tunnustettu alan osaaja valituilla erityisosaamisalueilla

Tiivistetysti hankkeen toimintaa ja tuloksia voidaan edellä kuvattuihin tavoitteisiin verrattuna arvioida seuraavasti:

Hankkeessa toteutettiin useita eri toimenpiteitä, jotka pyrkivät avaamaan yrityksille uusia mahdoliisuuksia päästä mukaan kansallisiiin ja kansainvälisiin projekteihin sekä suoriin kontakteihin loppuasiakkaan kanssa. Yleistäen voidaan todeta, että yrittäjien kannalta parhaita kontakteja ovat välittömään yhteistyöhön tai kauppaan johtavat kontaktit. Käytäntö vahvisti myös olettamaa, että pienellä pk- yrittäjällä ei useinmiten ole aikaa eikä resurseja etsiä uusia markkinoita tai yhteistyökumppaneita, koska yrittäjän arki pitää usein kiinni päivittäisissä rutiineissa. Tässä suhteessa JOSEKin kaltaisilla elinkeinoyhtiöillä on hyvät mahdollisuudet tuoda yrityksille merkittävää lisäarvoa. Toiminnan tehostamisen kannalta keskeistä on yritysten ja niiden tarpeiden ja osaamisen nykyistä parempi tuntemus. Tämä haastaa kehitysyhtiöt kehittämään omaa asiakashallintarekisteriään nykyistä toimivammaksi ja tehokkaammaksi. Hankkeeseen osallistui kaikkiaan 25 yritystä sekä kolme kehittämisyhtiötä (Kuopio Innovation Oy, Kainuun Etu Oy ja Kemin Digipolis Oy). Hankehakemuksen mukaan tavoitteena oli 15 yrityksen osallistuminen hankkeeseen.

Hankkeen myötä JOSEKin yhteistyö alan tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja kehittämisyhtiöiden välillä on lisääntynyt merkittävästi. Tästä esimerkkinä ovat useat KAKE:n aloitteesta luodut yhteiset hankkeet ja verkostot:

AMIC, Arktinen älykäs kaivosklusteri
Hankekoodi: A72263
Hallinnoija: GTK - Rovaniemen yksikkö
Rahoitus: EAKR
Kokonaisbudjetti: 559 711€ , josta Josekin osatoteutus 79 551€
Toteutusaika: 1.5.2016-31.5.2018

- hanke tiivistää IP alueen kaivosalan pk- yritysten 1) TKI toimintaa 2) kaivannaisalan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja 3) EU - tason alueyhteistyötä.

RARE, Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen - uudet esiintymät, kiveä säästävä
louhinta ja kilpailukykyinen jalostus
Hankekoodi: A70804
Hallinnoja: GTK Kuopion yksikkö
Rahoitus: EAKR
Kokonaisbudjetti: 990 000€, josta Josekin osatoteutus 110 275€
Toteustusaika: 1.6.2015-31.5.2018

- hanke jatkaa ja syventää KAKE:n aikana luonnonkiviyrityksissä käynnistettyjä kehittämistoimenpiteitä

REMIX, Smart and Green Mining Regions of EU
Index Number: PG 102400
Hallinnoija: Lapin liitto/ Lead Partner
Rahoitus: Interreg Europe IV -ohjelma
Kokonaisbudjetti: 1 997 655€, josta Josekin osatoteutus ( Partner) 209 000€
Toteutusaika:
Phase 1 1.1.2017-30.6.2019
Phase 2 1.7.2019-30.6.2021

- hanke laajentaa KAKE:n aikana käynnistynyttä kansallista yhteistyöverkostoa laajemmaksi Eurooppa tason yhteistyöksi. Mukana REMIX hankkeessa Suomen lisäksi ovat Puola,Tsekki,Saksa, Iso - Britannia, Espanja,Portugali, Itävalta ja Kreikka

Kaivosalan ammatillisen osaamisen kehittäminen / P-K:n maakuntaliitto
Diaari nro: 109/03.22.00/2016
Hallinnoija: Josek
Rahoitus: Pohjois - Karjalan liitto
Kokonaisbudjetti: 38500 €
Toteutusaika:1.8.2016-28.2.2017

- hankkeen tavoitteena on selvittää kaivostyöntekijöiden koulutuksen uudistamistarpeita vastaamaan paeremmin teollisuuden nykypäivän vaatimuksia.

MIREU, Mining regions of EU, European Innovation Partnership on Raw Materials

MIREU on kaivos - ja metallurgian teollisuutta omaavien alueiden yhteistyöfoorumi( commitment) EU:n alueella, jossa JOSEK on jäsenenä ja jonka puitteissa se on sitoutunut tukemaan yhteisesti tärkeinä pidettyjä raaka-ainealoitteita. Yhteistyöalueet kehittävät yhteistyössä raaka-aineisiin perustuvia arvoketjuja - ja verkkoja etsien samalla synergioita alueellisten kehittämissohjelmien ja strategioiden, kuten alykäs erikoistuminen välillä. MIREU:n tavoitteena on rakentaa vahva konsortio kaivos- ja raaka-aineteollisuutta omaavien alueiden välille tukeakseen EU:n vaatimusta kehtävästä kehityksestä liittyen sosiaaliseen hyväksyttävyyteen, ympäristökysymyksiin ja taloudelliseen kannattavuuteen. JOSEK hyväksyttiin KAKE hankkeen tekemän aloitteen perusteella verkoston jäseneksi


KAKE hankkeen tavoitteeksi asetettiin JOSEKin tunnettuuden ja aseman vahvistuminen toimialan asiantuntijaorganisaationa myös valtakunnallisesti. Tuloksina kyseisen tavoitteen toteutumisesta on useat alan seminaarit, johon JOSEKin edustajalta on pyydetty puhumaan. Esimerkkinä mm. Finlandia talolla 8.-10.9.2015 pidetty kansainvälinen Cleantech Summit, joka keräsi osallistujia laajasti eri puolilta maailmaa. Esimerkki JOSEKin toimialaymmärryksen kansallisen painoarvon tunnustamisesta on kaivosteollisuuden kattojärjestön FinnMinin aloitteesta toteutettava kaivosteollisuuden ammatillisen koulutuksen esiselvityshankkeen hallinnointi, jossa keskeistä oli hankkeen vetäjäorganisaation laaja-alainen toimialaymmärrys ja puolueeton kansallisella tasolla toimiva kehittämisorganisaatio.

Hankkeen tavoitteena oli alaa tukevan neuvonta- ja palvelujärjestelmän vahvistaminen maakunnassa osana JOSEKin toimintaa. Hankkeen myötä toimialaosaaminen on integroitunut osaksi JOSEKin yritysneuvontapalveluja. Tulevina vuosina osaamista vahvistetaan edelleen ja toimiala integroituu osaksi JOSEKin asiakashallintajärjestelmää ja kehittämisprosesseja vastaten samalla toimialasubstanssin lisäksi yritysten yleisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin.