Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70028

Hankkeen nimi: Aviisi - sanomalehtien kultainen vuosisata uuteen käyttöön

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0313471-7

Jakeluosoite: Saimaankatu 6

Puhelinnumero: 0294 1911

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/dimiko

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KAUKONEN MINNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.kaukonen(at)helsinki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 4155450

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aviisi-hankkeen tavoitteena on suunnitella ja pilotoida yhteistyössä Kansalliskirjaston, Kopioston ja sanomalehtikustantajien kanssa toimintamalli, jonka avulla voidaan avata 1900- ja 2000-luvun tekijänoikeudenalaisia digitaalisia sanomalehtiä nykyistä laajempaan käyttöön. Uudenlaiseen digitaalisten aineistojen käyttöönsaattamismalliin sisältyvät tarvittavat sopimukset, tekniset menetelmät ja palvelut. Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen http://digi.kansalliskirjasto.fi-järjestelmän kautta näiden sanomalehtiaineistojen käyttöä voidaan pilotoida Mikkelissä ensimmäisenä Suomessa: esimerkiksi peruskoulussa, lukiossa, kansalaisopistossa tai kirjastossa.

Yhteistyöhankkeessa aineistojen käyttöön saattaminen voidaan toteuttaa vaiheittain sovitusti, hallitusti ja luotettavasti yhteiskunnallisia digitaalisten aineistojen saatavuuden tavoitteita tukien. On tärkeää saada tuoreempi suomalainen aineisto digitaalisena näkyviin ja käyttöön. Tällä hetkellä vapaassa verkkokäytössä on 1800-luvun ja 1900-alun aineistoa.

Hanke liittyy digitaalistumisen murrokseen ja kannustaa omaehtoista aktiivista oppimista. Aviisi-hanke linkittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön digitaalisten oppimateriaalien Pilviväylä-hankkeeseen ja tukee Mikkelin kaupungin strategista LUPAUS-ohjelmaa.

Alueellisessa pilotissa testattavaa toimintamallia voidaan myöhemmin laajentaa koskemaan lehtiaineistojen käyttöön saattamista laajemmin yhteiskunnassa: eri kohderyhmille paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alla on kuvattu esimerkein potentiaaliset käyttäjäryhmät, joille lehtiaineisto voidaan Kopioston, sanomalehden ja julkaisijan sekä Kansalliskirjaston kanssa yhdessä valiten, sopien ja vaiheittain edeten avata. Projektin käyttäjäryhmät tarkennetaan ja valitaan projektin alkuvaiheessa. Muita lehtiä ja niiden julkaisijoita sekä käyttäjäryhmiä voi nyt mukana olevien lisäksi tulla mukaan hankkeeseen sen alettua.

Potentiaaliset digitaalisten aineistojen käyttäjät
1. Kansalliskirjaston tavoitteena on hankkeessa saattaa sanomalehtiaineisto Kansalliskirjaston ja vapaakappalekirjastojen käyttöön lainsäädännön mukaan sekä luoda tulevaisuuden toimintamalli saattaa aineisto vaiheittain tai aikajaksoittain edeten esimerkiksi
• tutkimuksen
• koulutuksen ja opetuksen
• kirjastojen
• museoiden ja arkistojen
* sanomalehtien käyttöön

2. Mikkelin alueen pilotin potentiaaliset aineistojen käyttäjät. Pilotissa aineiston käyttöä voi olla esimerkiksi, tutkimus-, koulutus- ja opetuskäyttö, museo- ja kirjastokäyttö, virkamiesten ja luottamushenkilöiden käyttö sekä sanomalehden käyttö. Pilotin kohderyhmät määritellään ja sovitaan tarkemmin yhdessä Kopioston, sanomalehden ja julkaisijan ja potentiaalisten käyttäjäryhmien kanssa.

3. Sanomalehtiä julkaisevat mediatalot: Mediatalojen tavoitteena on hankkeessa luoda toimintatavat, joilla sanomalehtiaineisto voidaan saattaa
- sanomalehtien ja niiden tilaajien käyttöön
- muuhun mahdolliseen käyttöön

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Kopiosto Oy:n lisäksi muut tekijänoikeusjärjestöt, Etelä-Savon Viestintä Oy:n ja Maaseudun Tulevaisuuden lisäksi muut sanomalehtitalot, Sanomalehtien Liitto, Viestinnän Keskusliitto, Digitalmikkelin toimijat, Mikkelin yliopistokeskus: Ruralia Instituutti, Rantakylän koulu, Mikkelin Kansalaisopisto, Mikkelin maakuntakirjasto, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriön Pilviväylä- hanke ja sen toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 361 667

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 310 153

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 441 667

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 385 853

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Pertunmaa, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Hirvensalmi, Kangasniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Saimaankatu 6

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysissä ei ole käytetty asiantuntijoita. Analyysi on tehty kohderyhmien näkökulmasta. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu Helsingin Yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2013 – 2016 ja sen tuomat käytännöt, ks. linkki http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen potentiaalisina kohderyhminä sanomalehden lukijoiden lisäksi mm. peruskoulun, lukion ja kansalaisopiston opetus- ja sivistystyö. Kaikissa näissä digitaalisuuden, uuden tietotekniikan ja omaehtoiseen aktiiviseen oppimiseen kannustaminen tukee tyttöjen ja naisten tietotekniikan käytön oppimista sekä valmiuksia käyttää digitaalisia sisältöjä. Omaehtoinen tekemällä oppiminen digitaalisia aineistoja käyttäen on omiaan tukemaan poikien oppimisaktiivisuuden parantamista. Tukee uusien opettamisesta - oppimiseen pedagogisten opetusmenetelmien käyttöä. Helsingin yliopiston tavoitteena on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten huomioon ottaminen läpikäyvänä periaatteena kaikessa toiminnassa. Tätä kutsutaan valtavirtaistamiseksi. Opiskelijoita ja henkilöstöä koskevia päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä arvioidaan niiden vaikutuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen rekrytoinneissa naisilla ja miehillä on tasavertaiset mahdollisuudet ja sukupuolineutraali kohtelu. Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto sitoutuvat edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yliopisto haluaa olla edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luomisessa. Yliopisto tunnistaa ja poistaa käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä niiden osana esteettömyys ja ovat osa Kansalliskirjaston toimintaa osana Helsingin Yliopistoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Digitaalinen aineistosisältö säästää luonnonvaroja säästämällä paperia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Digitaalinen aineistosisältö säästää luonnonvaroja säästämällä paperia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei koske hanketta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Digitaalinen aineistosisältö säästää luonnonvaroja säästämällä paperia. Sisällöt siirtyvät digitaalisesti paperin ja autokuljetuksen sijaan. Tämä säästää aikaa ja vähentää sekä matkakustannuksia että päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei koske hanketta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Paperin käyttö ja paperijäte vähenevät digitaalisen aineiston käytön mahdollistuessa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei koske hanketta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Hankkeeseen sisältyy paikallisten aineistojen käytön pilotointi paikallisten toimijoiden ja kohderyhmien kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 9
Edistää paikallista yhteistyötä, toiminta-aktiivisuutta taloutta ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Vähentää paperipostia, paperisia lisämateriaaleja sekä näiden liikenne- ja kuljetuskustannuksia ja näiden aiheuttamia haittoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Parantaa tasapuolista tiedon saatavuutta digitaalisesti: vanhojen ja uusien lehtiaineistojen käyttö peruskouluissa ja lukiossa opetukseen ja omaehtoiseen aktiiviseen oppimiseen. Mahdollistaa digitaalisen aineiston käytön pilotoinnin kansalaisten keskuudessa ja parantaa digitaalisen kirjaston saavutettavuutta. Mahdollistaa harraste- ja kulttuuritoiminnan eri-ikäisille esimerkiksi kansalaisopiston kautta.
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Kaikissa näissä digitaalisuuden, uuden tietotekniikan ja omaehtoiseen aktiiviseen oppimiseen kannustaminen tukee tyttöjen ja naisten tietotekniikan ja sen käytön oppimista sekä valmiuksia käyttää digitaalisia sisältöjä. Omaehtoinen tekemällä oppiminen digitaalisia aineistoja on omiaan tukemaan poikien oppimisaktiivisuuden parantamista. Tukee opettamisesta - oppimiseen pedagogisten menetelmien käyttöä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 0
Aineistosisältö on, avaa ja rakentaa suomalaista kulttuuri-identiteettiä, mutta on kiinnostavaa myös kansainvälisesti. Digitaalisen aineiston käyttöä pilotoidaan alueellisesti Etelä-Savossa. Aineisto on ajasta, paikasta ja taloudellisesta näkökulmasta tasavertaisesti kohderyhmien saavutettavissa.
Kulttuuriympäristö 9 0
Aineisto on merkittävää alueellista ja valtakunnallista kulttuuriperintöaineistoa merkittävältä ajanjaksolta, 1900- ja 2000- luvuilta. Aiemmin piilossa olleen tekijänoikeudenalaisen aineiston käyttö pilotissa avautuu kansalaisille Etelä-Savossa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei koske hanketta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Aviisi-hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja pilotoida Kansalliskirjaston, Kopioston ja
sanomalehtikustantajien kanssa toimintamalli, jonka avulla voidaan avata 1900- ja 2000-luvun tekijänoikeudenalaisia digitaalisia sanomalehtiä aiempaa laajempaan käyttöön yhteistyössä sopimalla. Uudenlaiseen digitaalisten aineistojen käyttöönsaattamismallin testaukseen sisältyivät tarvittavat sopimukset, tekniset menetelmät ja palvelut. Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen http://digi.kansalliskirjasto.fi-palvelun kautta sanomalehtiaineistojen käyttöä pilotoitiin ensimmäisenä Suomessa Mikkelissä tutkimus- ja opetuskäytössä: pilottiaineistot avattiin käyttöön kaikissa Mikkelin peruskouluissa, lukioissa, kansalaisopistossa, kirjastoissa ja museoissa. Lisäksi aineistot on avattu lehden julkaisijoiden omaan sisäiseen toimitukselliseen käyttöön ja tekijänoikeusjärjestö Kopioston käyttöön.

Yhteistyöhankkeessa aineistojen käyttöön saattaminen voitiin toteutettiin vaiheittain: sovitusti, hallitusti käyttäjähallintaa hankkeessa projektin kumppaneiden tarpeiden mukaan kehittäen ja luotettavasti yhteiskunnallisia digitaalisten aineistojen saatavuuden tavoitteita tukien. On tärkeää saada tuoreempi suomalainen aineisto digitaalisena näkyviin ja käyttöön. Aviisi-projektin alkaessa vapaassa verkkokäytössä oli digitaalista lehtiaineistoa 1700-luvulta vuoden 1910 loppuun asti.

Hanke liittyy maailman suureen digitaaliseen murrokseen ja kasvavaan tarpeeseen saada kansallisia kulttuuriperintöaineistoja digitaalisina tutkimuksen ja opetuksen sekä julkaisijoiden liiketoiminnalliseen käyttöön.

Tavoitteena on myöhemmin laajentaa alueellisessa pilotissa testattavaa toimintamallia koskemaan lehtiaineistojen käyttöön saattamista laajemmin yhteiskunnassa eri käyttäjäryhmille paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.