Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70030

Hankkeen nimi: RAKLAB 2016 - Phase 1

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VATANEN MIKKO SAKARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.vatanen(at)arcticpower.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 671 8279

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

RAKLAB 2016 -projektikokonaisuus tähtää Lapin ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorion kehittämiseen. Projektikokonaisuus on jaettu kahteen eri vaiheeseen 1) suunnitteluun ja valmisteleviin töihin ja 2) isompaan kokonaisuuteen, jossa tehdään konkreettisia toimenpiteitä mm. tilajärjestelyiden, hankintojen, monitahoisen integraation ja palveluiden tuotteistamisen saralla. Tässä projektihakemuksessa / -suunnitelmassa keskitytään erityisesti vaiheen 1 toimenpiteisiin (suunnittelu ja valmistelevat työt), mutta kokonaiskuvan hahmottamiseksi kuvataan osin myös vaiheen 2 sisältöjä.

Projektin vaiheistamisella varmistetaan suunnitelmien kokonaisvaltaisuus, yhteensopivuus ja tarkoituksenmukaisuus. Mm. tiloihin liittyvät tarpeet, hankintojen täsmällinen kuvaus, käyttöönottovaiheen valmistelu sekä yhteistoiminnallisuus valmistellaan hyvin ennen investointivaiheen (2. vaihe) aloittamista. Tällä pyritään rajaamaan investointivaiheen kustannukset tarkoituksenmukaisiksi ja tuomaan organisaation kannalta ”elinkaarikustannus” -ajattelutapa perinteisten investointimallin tilalle.

Projektin ensimmäinen vaihe muodostuu hankintakokonaisuuden suunnittelusta ja tilasuunnittelusta. Rakennuslaboratorion kehittämisen hankintojen suunnittelu toteutetaan sekä Lapin AMKin omasta näkökulmasta että eri sidosryhmien tarpeet huomioiden. Toteutuksen käytännönläheisyyden varmistamiseksi parhaita käytäntöjä haetaan niin Suomesta kuin maailmaltakin. Lapin AMKin henkilöstö ja opiskelijat osallistetaan jo suunnitteluvaiheessa, jotta varmistetaan hankintojen täysipainoinen hyödyntäminen käyttöönottovaiheessa. Tiloihin liittyvien tarpeiden kartoitus ja varsinaisen tilasuunnittelun ohjaus ovat tilasuunnittelu -työpaketin keskeiset toimenpiteet.

RAKLAB 2016 -projektikokonaisuus toimii merkittävänä impulssina Lapin ammattikorkeakoulun roolin terävöittämisessä rakennustekniikan toiminnassa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Toiminta ja sen kehittäminen jatkuu monipuolisesti projektin jälkeen opetuksen, TKI-toiminnan ja liike-elämän yhteistyönä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin fokus on tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymän kehittämisessä rakennustekniikan toimialueella.
Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat:
- Rakennustekniikan opetus ja koulutus Lapin ammattikorkeakoulussa
- Rakennustekniikan TKI-toiminta Lapin ammattikorkeakoulussa

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset kohderyhmät ovat:
- Alueen yritystoimijat
- Muut tutkimusorganisaatiot
- Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan opetus- ja TKI-toiminta Lapin AMKissa
- Muiden alojen opetus- ja TKI-toiminta Lapin AMKissa
- 2. asteen koulutuksen organisaatiot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 991

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 659

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 134 654

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 112 877

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty tässä vaiheessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tehty tässä vaiheessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tehty tässä vaiheessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Eräs tulevan rakennuslaboratorion merkittävimmistä painopistealueista on energiatehokkaiden ja vähähiilisten ja vähäpäästöisten ratkaisuiden kehittäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Eräs tulevan rakennuslaboratorion merkittävimmistä painopistealueista on energiatehokkaiden ja vähähiilisten ja vähäpäästöisten ratkaisuiden kehittäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Eräs tulevan rakennuslaboratorion merkittävimmistä painopistealueista on energiatehokkaiden ja vähähiilisten ja vähäpäästöisten ratkaisuiden kehittäminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Rakennusmateriaalien kierrätettävyys ja esim. energianäkökulmasta teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen voi jatkossa olla rakennuslaboratorion fokuksessa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Uusiutuvien energianlähteiden tutkimusta Lapin ammattikorkeakoululla on jo nyt ja tätä osaamista pyritään myös rakennuslaboratorion kehittämisen yhteydessä vahvistamaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Rakennuslaboratorion kehittämisen yhteydessä pyritään alueen rakennusteollisuuden kanssa kehittämään liiketoimintaa kestävällä tavalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Mm. energiakatselmoinnit yms. rakennuslaboratorion kautta organisoitavat palvelut parantavat Lapin AMKin vaikuttavuutta alueella.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Ei varsinaisia oletettuja vaikutuksia. Laboratorion palveluiden etäkäyttömahdollisuuksien yms. ICT-ratkaisuiden avulla voidaan toteuttaa älykästä etäisyyksien hallintaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

RAKLAB 2016 – Phase 1 -projekti toteutettiin suunnitteluprojektina, jossa keskeisimpänä sisältönä oli Rovaniemen rakennuslaboratorion uudistamisen tarpeen määrittely. Projektin toteutus sisälsi monia eri työvaiheita ja projektiin osallistui poikkitieteellisesti runsaasti Lapin AMKin henkilökuntaa. Tarvelähtöisessä suunnittelussa avainasemassa ovat olleet Lapin AMKin rakennustekniikan, maanmittaustekniikan ja myös ICT-alan opettajat sekä näiden alojen TKI-henkilöstö. Lapin AMKin rakennuslaboratorio sai projektin aikana uuden nimen – Arctic Civil Engineering Lab eli ACE Lab. Projektissa määritellyn laboratorion toiminta-ajatuksen mukaan ACE Lab tarjoaa rakennuslaboratorion palveluita Lapin AMKin opetuksen ja TKI-toiminnan sekä alueen sidosryhmien tarpeisiin. Tehtyjen tarvekartoitusten pohjalta on laadittu kuvaus ACE Labin pääasiallisista teema-alueista ja määritelty keskeisimpien laboratoriotoimintojen sisältöjä. Näiden pohjalta on muodostettu alustava hankintasuunnitelma, joka toimii runkona investointivaiheen toteutukselle.

Projektin aikana määriteltiin myös TKI-toiminnan kehittämisen pohjaksi monialaisia avainteknologioita, joiden kautta TKI-toiminnan sisällöllistä ohjausta ja esim. henkilöstön osaamisen kehittämistä pyritään jatkossa toteuttamaan. Määrittely tehtiin yhteistoiminnassa Lapin AMKin strategiaprosessin sekä OPS2017-suunnittelutyön kanssa. Ns. Älykkään elinympäristön teknologiat -kokonaisuus on merkittävä strateginen linjaus, joka avaa mahdollisuuksia mm. digitalisaation vauhdittamiseksi rakennus- ja energiasektorin toiminnassa. Tärkeänä rakenteellisena seikkana kuvauksessa on nähty kehittämisteemojen lähtökohtainen poikkitieteellisyys ja monialaisuus. ACE Labin digitalisoinnin ja digitaalisen työnkulun vauhdittamiseksi projektin aikana tehtiin myös kuvaus Smart Lab -konseptista. Konsepti mahdollistaa älykkäiden järjestelmien integroitumisen perinteisten laboratoriotoimintojen lomaan. Tilaratkaisut ovat myös eräs keskeinen osa rakennuslaboratorion uusiutumista. Tässä projektissa on esitetty useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka voidaan toteuttaa joko osittain tai vaikka kokonaisuudessaan. RAKLAB 2016 – Phase 1 projekti on päättynyt 31.12.2015. Projektin päättyessä voidaan todeta, että suunnitteluvaiheen tärkeimmät tavoitteet hankintakokonaisuuden ja tilaratkaisuiden tarvelähtöisestä suunnittelusta sekä yritysten kanssa tehtävän yhteistoiminnan tehostamisesta saatiin saavutettua. Alun perin tarkoituksena ollut projektikokonaisuuden toinen vaihe (Phase 2) on suunnitteluprojektin aikana päätetty yhdistää ICT-alan laboratorioiden kehittämishankkeen kanssa.