Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70034

Hankkeen nimi: Elastisen elektroniikan tutkimus-, osaamis ja innovaatiokeskittymä, EETU

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.9.2014 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TTY-säätiö

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2286106-3

Jakeluosoite: PL 527

Puhelinnumero: (03) 3115 11

Postinumero: 33101

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tut.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VANHALA JUKKA JAAKKO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: professori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.vanhala(at)tut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400623237

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Puettava teknologia on nopeasti kasvava teollisuuden ala. Useat kansainvälisesti merkittävän toimijat ennustavat alalle voimakasta kasvua useaksi vuodeksi. Alan teknologiakehitys on nopeaa ja uusia teknologioita sovelletaan uusissa tuoteinnovaatioissa. Tuotteissa yhdistyy elektroniikan ja tekstiilitekniikan huippuosaaminen.

Toteuttajana on TTY:n Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos. Laitos noudattaa myös tässä hankkeessa yliopiston strategiaa sukupuolten tasa-arvosta tutkimuksessa sekä sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisessa.

Tekstiilimateriaaleihin integroituvaa elektroniikkaa ja joustavaa elektroniikkaa on menestyksekkäästi tutkittu Suomessa ja erityisesti Kankaanpäässä. Kaikki kehitetyt menetelmät ovat perustuneet elektroniikan liittämiseen alustalle, joka on taipuisa, mutta ei venyvä. Uusi lupaava tutkimus- ja kehityskohde on venyvä elektroniikka. Tarve venyvälle elektroniikalle on syntynyt, kun on opittu ymmärtämään eri käyttökohteiden vaatimuksia. Kaikissa sovelluksissa ei riitä, että materiaali on taipuisaa vaan sen on pystyttävä muotoutumaan kahteen suuntaan kaareville pinnoille, kuten ihmisen kehon muotoihin. Taipuisan elektroniikan vikaantumismekanismit liittyvät materiaalien venymisen kestoon. Valmistamalla luonnostaan venyviä rakenteita voidaan myös taipuisien rakenteiden kestävyyttä parantaa ja näin tehdä tuotteista luotettavmpia ja kestävämpiä.

Hankkeen tavoitteena on luoda Kankaanpäähän kansainvälisesti tunnettu venyvän elektroniikan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä, joka tarjoaa kehitys- ja demonstraatioympäristön yritysten tuotekehitys- ja tuoteinnovaatiohankkeille.

Hankkeen kesto on kolme vuotta. Tehtävät on jaettu kuuteen toimenpiteeseen:
1. TKI-keskittymän esiselvitys
2. Venyvän elektroniikan valmistuksen tutkiminen
3. Tiedotus
4. Demonstraatioympäristön rakentaminen
5. Innovaatiotoiminnan tukeminen
6. Projektihallinta

Pääasialliset tuokset ovat:
- Venyvän elektroniikan sota-selvitys
- Selvitys alan toimijoista
- Suunnitelma TKI-keskittymän toimintatavoista
- Venyvän elektroniikan valmistusmenetelmä ja dokumentaatio
- Julkaisuja kansainvälisissä lehdissä
- Yrityksille ja yhteistyökumppaneille suunnattu tiedotusmateriaali
- Suurelle yleisölle tarkoitettu tiedotusmateriaali
- Toimiva demonstraatioympäristö ja dokumentaatio
- Konkreettisia ympäristöä hyödyntäviä innovaatiokehityshankkeita

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat hankkeeseen suoraan osaaottava alueellinen ja kotimainen
- älykkäitä tekstiilejä kehittävä ja soveltava teollisuus
- lääketieteellisten laitteiden ja järjestelmien valmistava teollisuus
- hyvinvointialan ja hoiva-alan valmistava teollisuus
- muu elektroniikkateollisuus, joka hyötyy venyvän elektroniikan soveltamisesta

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuloksista välillisesti hyötyvät kohderyhmät ovat
- yritykset, jotka soveltavat omassa tuotekehitys- ja innovaatoiminnassaan venyvää elektroniikkaa itsenäisesti
- kansainvälinen tiedeyhteisö julkaisutoiminnan kautta
- laajemmin tiedotuksen kautta tavallinen yleisö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 314 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 304 380

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 404 809

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 399 830

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Kankaanpää

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehtaankatu 12

Postinumero: 38700

Postitoimipaikka: Kankaanpää

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toteuttajana on TTY:n Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos ja se noudattaa myös tässä hankkeessa yliopiston strategiaa ja tasa-arvosuunnitelmaa 2013-2014 sukupuolten tasa-arvosta tutkimuksessa. Valmistelussa oleva hanke ei eroa muista tutkimushankkeista toimintaympäristönsä tai sisältönsä luonteen puolesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toteuttajana laitos noudattaa myös tässä hankkeessa yliopiston tasa-arvosuunnitelmaa 2013-1014 ja linjauksia sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on pääosin tekninen tutkimushanke, jossa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä toteutetaan noudattamalla yliopiston ohjeistusta, mutta se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Materiaalia lisäävät elektroniikan valmistusmenetelmät säästävät luonnonvaroja. Elektroniikan luottettavuuden kasvu säästää lunnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Edullisten sensoriverkkojen kehitys auttaa monitoroimaan ympäristön tilaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Materiaalia lisäävät elektroniikan valmistusmenetelmät tuottavat vähemmän ympäristölle haitallisia jätteitä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Materiaalia lisäävät elektroniikan valmistusmenetelmät säästävät luonnonvaroja. Elektroniikan luottettavuuden kasvu säästää lunnonvaroja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Energian louhinta puettavissa ja mobiileissa tuotteissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Pohjois-Satakunnassa tutkimuspalveluita tarjoavia toimijoita on ennestään vähän.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 2
Hankkeessa kehitetään demonstraatioympäristöä, jossa toimijoilla on mahdollisuus testata tuoteinnovaatioitaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei suoranaisia vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Hanke tuottaa vapaasti saatavissa olevaa uutta tietoa ja tukee sen soveltamista uusissa tuoteinnovaatioissa.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Hankkeessa toteutetaan tasa-arvoista rekrytointia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 2 2
Edullisten sensoriverkkojen kehitys auttaa erilaisten ympäristöä monitoroivien järjestelmien käyttöönottoa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Elastisen elektroniikan tutkimus-, osaamis ja innovaatiokeskittymä, EETU hankkeessa on tutkittu teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa venyvää elektroniikkaa ja soveltaa sitä uusissa tuoteinnovaatioissa. Suurin osa työstä keskittyi tekniseen kehitystyöhön, jossa tutkittiin venyvän elektroniikan perusteita, valmistusmenetelmiä, materiaaleja ja laitteita. Hankkeen aikana kehitettiin edullinen ja toimiva menetelmä, jossa venyvävälle termoplastiselle polyuretaanikalvolle tehdään elektroniikan johdotukset hopeamusteella silkkipainomenetelmällä ja elektroniikan funktionaaliset osat, kuten komponentit, anturit ja moduulit, liitetään liimaliitoksella. Näin valmistettuja rakenteita testattiin tarkoitusta varten kehitetyillä testimenetelmillä, jotta saatiin tietoa niiden pitkäaikaisluotettavuudesta. Hankkeessa järjestettiin myös mahdollisuus ulkopuolisille tahoille, yrityksille ja tutkijoille, kokeilla kehitettyjä menetelmiä demonstraatioympäristössä, jossa on tarjolla tarvittavat laitteet, materiaaleja sekä tietotaitoa kokeilun tueksi. Hankkeesta tiedotettiin yleisölle sekä yhteistyötahoille sekä julkaistiin tieteellisiä artikkeleita.