Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70039

Hankkeen nimi: VuoGas Liikenne Osaaminen – biokaasusta liikenteen polttoainetta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Luonnonvarakeskus

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 0244629-2

Jakeluosoite: Kipinäntie 16

Puhelinnumero: 029 532 6296

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: Sotkamo

WWW-osoite: http://www.luke.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LAAJALA PASI MATIAS

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.laajala(at)luke.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 532 6296

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on biotalouden ja vähähiilisten liikkumismuotojen edistäminen käynnistämällä uusiutuvan liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa.

Päätoimenpiteenä on liikennebiokaasun jalostaamiseksi tarvittavan puhdistus- ja tankkausaseman hankkiminen, prosessin vaiheiden opettelu ja optimonti liikennebiokaasun tuotannolle. Lisäksi etsitään teollisia symbiooseja, suoritetaan tuotannon kestävyysarviointi, sekä esitellään tuotantoa ja biokaasua voimanlähteenä käyttäviä ajoneuvoja markkinoinnin ja demonstraatioiden avulla.

Hankkeen tuloksena Kainuun ensimmäinen liikennebiokaasua tuottava puhdistus- ja tankkausasema on asennettu ja sen tuotanto käynnistetty.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankken varsinaisia kohderyhmiä ovat pk-yritykset ajoneuvo-, liikenne-, ympäristö-, maatalous-, ja jätetoimialoilta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat viranomaiset ja muut päätöksentekijät sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 65 718

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 210

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 137 681

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 513

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Vaala, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kipinäntie 16

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: Sotkamo

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kyseessä on investointi eli puhdistus- ja tankkausaseman hankinta ja käyttöönotto
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kyseessä on investointi eli puhdistus- ja tankkausaseman hankinta ja käyttöönotto
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä on investointi eli puhdistus- ja tankkausaseman hankinta ja käyttöönotto

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 4
Vähäinen vaikutus, koska puhdistusyksikön toiminta sijoittuu olemassa olevan biokaasulaitoksen yhteyteen. Alue on ollut pitkään rakennettuna.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 9
Liikennebiokaasu vähentää metaanin pääsyä ilmakehään. Liikennebiokaasu on liikenteen polttoaineista vähäpartikkelisinta. Hanke lisää ihmisten tietoisuutta ilmastonmuutokseen vaikutavista asioista ja auttaa valitsemaan kestäviä ratkaisuja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 3
Vähäinen vaikutus, koska puhdistusyksikön toiminta sijoittuu olemassa olevan biokaasulaitoksen yhteyteen. Alue on ollut pitkään rakennettuna.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 9
Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö vähentävät metaanin vapautumista ilmakehään. Tuotannon ansiosta väkilannoiteiden käyttöä voidaan vähentää, mikä pienentää ravinteiden vapautumista vesistöihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia NAtura 2000 -kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö vähentää esimerkiksi puhdistamolietteiden määrää. Tuotantoon sopivat myös elääinten ruokintaan kelpaamattomat rehupaalit. Karjanlantaa voidaan hyödyntää prosessin syötteenä, jolloin siitä saadaan kasvien paremmin hyödynnettävää lannoitetta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 9
Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö korvaavat fossiilisia polttoaineita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Liikenebiokaasun tuotanto on lähienergiaa. Sen tuotanto lisää paikalisten toimijoiden käyttöä. Lähienergiaan kuluva raha jää alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Liikennebiokaasun tuotanto ja käyttö lisävät monipuolistaa paikallista palveluntuotantoa esim. koneiden ja laitteiden huollossa.
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
liikennebiokasun tuottaminen ja käyttö vähentävät hiilipäästöjä, koska fossiilisten polttoaineiden kulutus ja niihin käytettävä raha vähenevät
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Vaikuttaa positiivisesti uusien työpaikkojen syntymiseen. Monipuolistaa koulutustajontaa. Lisää tietoa vähähiilisistä vaihtoehdoista liikenteessä. Edullisena polttoaineena semahdollistaa ihmisten osallistumisen sosiaalista pääomaa lisääviin aktiviteetteihin
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Liikennebiokaasun tuottamisella ja käytöllä on vähäinen vaikutus tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella on vähäinen vaikutus yhteiskunnalliseen ja kultuuriseen yhdenvertaisuuteen
Kulttuuriympäristö 0 0
Elävöittää ja monipuolistaa maisemaa uudentyyppisen laitosrakentamisen ansiosta
Ympäristöosaaminen 0 0
liikennebiokaasun tuottaminen ja käyttö lisäävät tietoisuutta ympäristöstä ja sen suojeluun liittyvistä asioista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke keskeytettiin toteutusaikana.