Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70041

Hankkeen nimi: VuoGas Nurmi - Peltobiomassan kuivamädätys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Luonnonvarakeskus

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 0244629-2

Jakeluosoite: Kipinäntie 16

Puhelinnumero: 029 532 6642

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: Sotkamo

WWW-osoite: http://www.luke.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VIRKKUNEN ELINA TUULIKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Vanhempi tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elina.virkkunen(at)luke.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 532 6642

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmä on biokaasualalla toimivat yritykset, laitevalmistajat ja tutkimuslaitokset Kainuussa ja muualla kotimaassa sekä biokaasusta kiinnostuneet maatilat, kasvinviljelytilat, luomutilat, kuivalantatilat, muut karjatilat ja hevosyritykset.

Tavoitteet
Hanke edistää biokaasun tuotantoon liittyvää liiketoimintaa ja tavoittelee uutta yrittäjyyttä. Hankkeen tavoitteena on luoda verkostoja suomalaisten ja keskieurooppalaisten yritysten välille. Hankkeessa kehitetään uutta biokaasuteknologiaa (tulppavirtausreaktori ja kuivamädätystekniikka), joka hyödyntää maatalouden biomassoja, lähinnä nurmea. Olennaisena osana hanketta edistetään käsittelyjäännöksen ravinteiden kierrätystä ja jäännöksen kannattavaa käyttöä.

Toimenpiteet
Tehdään tutkimusta ja tuotekehitystä. Kehitystyö tehdään VuoGas-toimintaympäristössä, jossa on käytettävänä maatilamittakaavan biokaasulaitos. Hankkeen käytössä on koko nurmenviljelyketju nurmen lannoituksesta ja viljelystä korjuuseen ja säilöntään asti. Hankkeessa etsitään biokaasun tuotantoprosessin ongelmakohtia ja pyritään ratkaisemaan niitä. Yrittäjille järjestetään opintomatka Keski-Eurooppaan. Halukkaat yrittäjät perehdytetään laitoksen toimintaan.

Tulokset
Tulokset ovat vähähiilisen biotalouden ytimessä. Hiilen ja ravinteiden kierto paranee. Yritykset saavat käyttökelpoista tietoa biokaasuliiketoiminnasta, ja uudet yritykset varmuutta investoida alalle. Konkreettinen hanke tuo uskottavuutta, sillä laskelmat perustuvat toimivaan laitokseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmiä ovat biokaasualalla toimivat yritykset, laitevalmistajat ja tutkimuslaitokset Kainuussa ja muualla Suomessa.
Samoin biokaasusta kiinnostuneet maatilat, kasvinviljelytilat, luomutilat, kuivalantatilat, muut karjatilat ja hevosyritykset ovat suoria kohderyhmiä.

Monella tilalla toista säilörehusatoa ei tarvita karjalle, tai korjatut paalit jäävät osittain käyttämättä. Biokaasulaitos voisi olla ratkaisu ylivuotisten pyöröpaalien ja heikkolaatuisen rehun hävitysongelmaan, sillä ne voitaisiin syöttää omaan tai naapurin reaktoriin ja muuttaa energiaksi. Sama koskee kuivalantaa, jolle ei ole tällä hetkellä sopivaa biokaasutekniikkaa. Erityisesti luomutilat hyötyvät ravinteiden kierrätyksestä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat tuottajajärjestö MTK, neuvontajärjestö ProAgria ja muut tutkimuslaitokset, esimerkiksi Cemis Oulu.

Hankkeella on vaikutusta Kainuun aluetalouteen, vähähiiliseen biotalouteen ja edelleen Itämeren tilaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 102 731

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 102 428

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 225 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 120 847

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Ristijärvi, Suomussalmi, Paltamo, Kajaani, Sotkamo, Puolanka, Vaala, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kipinäntie 16

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: Sotkamo

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Biokaasun lähteenä on nurmi, joka uusiutuu vuosittain. Hiilen ja ravinteiden kierrätys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Nurmen viljely on kestävää tuotantoa, joka sitoo hiiltä. Nurmi ei ole altis ilmastonmuutoksen haitoille.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 5
Nurmiviljelyssä maa on kasvipeitteinen, nurmi suosii esim. lieroja. Nurmessa voi olla useita kasvilajeja, myös typen sitojia. Hankkeessa kokeillaan useita eri nurmikasviseoksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Nurmi tasaa pellon vesitaloutta ja parantaa ja kuohkeuttaa maan rakennetta. Nurmikasvusto sitoo ilmakehän hiilidioksidia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 6
Ravinteiden kierrätys lannoitteeksi kuuluu olennaisena osana hankkeeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 8
Hanke keskittyy nurmen käyttöön uusiutuvan energian lähteenä. Hanke tukee hajautettua energia tuotantoa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Maatilan omaa energiaa tuotetaan omasta uusiutuvasta raaka-aineesta. Maatilalle uusi tuotantomuoto. Tästä hyötyy myös aluetalous. Biokaasualalle syntyy muitakin yrityksiä, mm. laitevalmistajia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 3
Hankkeessa kehitetään maatiloille käyttökelpoinen konsepti nurmenviljely - nurmenkorjuu - biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen -käymisjäännöksen hyödyntäminen lannoituksessa. Konsepti on hyödynnettävissä myös muilla raaka-aineilla ja isommassa mittakaavassa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 6
Kun biokaasuntuotanto yleistyy, sitä tullaan käyttämään myös liikenteen polttoaineena.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Energiaomavaraisuus edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 0
Hankkeen tavoitteena on saada vajaatuottoisia alueita kannattavan nurmiviljelyn piiriin ja parantaa siten viljelymaisemaa.
Ympäristöosaaminen 5 5
Biokaasuntuotanto on ympäristöystävällistä energiantuotantoa ja opettaa ottamaan ympäristönäkökulmat huomion.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uutta biokaasuteknologiaa (kuivamädätys, tulppavirtaus) tilamittakaavan biokaasureaktorissa Luke Sotkamossa. Tarkoitus oli käyttää syötteenä nurmisäilörehua. Olennaisena osana hanketta haluttiin edistää ravinteiden kierrätystä ja laskea kannattavuus koko tuotantoketjulle ja biokaasun tuotannolle. Kuivamädätystekniikan kehittämiselle on olemassa selkeä tarve ja kiinnostus.

Hanke oli tarkoitus toteuttaa VuoGas-toimintaympäristössä käyttämällä kontissa olevaa tulppavirtaustyyppistä kuivamädätysreaktoria. Kyseisen reaktorityypin operoinnissa tuli runsaasti teknisiä ongelmia. Säilörehun syöttö ja sen kuljetus ruuveilla reaktorisäiliöön eivät onnistuneet laitetoimittaja BioGTS Oy:n suunnittelemalla tavalla. Nurmi osoittautui haastavaksi syötteeksi jatkuvatoimisessa ja täyssekoitteisessa prosessissa. Hanke päätettiin keskeyttää biokaasureaktorin toimimattomuuden vuoksi kesällä 2016.

Hanke sai reaktorin toimintavaikeuksista huolimatta erittäin paljon kiinnostusta ja huomiota, ja tutkimusasemalla kävi yrittäjiä ja muita vierailijoita viikoittain. Hankkeen aikana tehtiin opintomatkat Saksaan ja Itävaltaan sekä Haminaan ja Laukaaseen. Hankkeessa oli asiantunteva ohjausryhmä, jonka tuki oli ongelmatilanteissa ensiarvoisen tärkeä.