Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70043

Hankkeen nimi: ToimintaMALLI yritysten elinkaaristen Ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2014 ja päättyy 31.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0996189-5

Jakeluosoite: Mechelininkatu 34a

Puhelinnumero: 0295 251 000

Postinumero: 00251

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.syke.fi/fi-FI

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Johanna Niemistö

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.niemisto(at)ymparisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 358 295 251 836

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen tavoitteena on vähähiilinen ja kestävästi luonnonvaroja hyödyntävä yhteiskunta. Materiaalien ja energian tehokkaan käytön ja uusien ympäristömyötäisten innovaatioiden kautta tavoitellaan myös suomalaisten yritysten kilpailukyvyn paranemista ja uutta talouskasvua sekä työpaikkoja. Pienet ja keskisuuret (pk) yritykset ovat avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Yrityksillä ei kuitenkaan ole työkaluja ympäristövaikutusten arvioimiseen. Lisäksi aloittavilla startup-yrityksillä on huomattavat mahdollisuudet vaikuttaa toimintansa ympäristövaikutuksiin, mutta näiden arvioimiseen ei tyypillisesti ole resursseja eikä osaamista yrityksen alkutaipaleella, jolloin yrityksellä on usein myös taloudellisia haasteita. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on kehittänyt elinkaariklinikka-työkalun, jonka avulla voidaan kustannustehokkaasti arvioida yrityksen ympäristövaikutukset elinkaariarviointia hyödyntäen. Elinkaariklinikan avulla yritys voi keskittyä merkittävimpien ympäristövaikutusten vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää elinkaariklinikka työskentelystä valmis konsepti ja toimintamalli, jota voidaan hyödyntää tehokkaasti erityyppisten yritysten ympäristövaikutusten arvioimiseen. Tavoitteena on kustannustehokas toimintatapa, joka kuitenkin mahdollistaa keskeisten vaikutusten tunnistamisen yritysten arvoketjuissa. Erityisesti keskitytään resurssitehokkuuden parantamiseen, jätehuollon ja kierrätyksen kehittämiseen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, kuljetusmatkojen minimoimiseen ja entistä ympäristöystävällisten raaka-aineiden löytämiseen. Elinkaariklinikka-konseptia testataan yhteensä noin 30:lla yrityksellä Pohjois-Karjalan alueella. Elinkaariklinikassa yritykset löytävät ympäristötoimenpiteiden parantamiskohteita, resurssitehokkuuden edistämismahdollisuuksia sekä voivat ansaita kustannussäästöjä. Lisäksi yritykset saavat uusia ideoita vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli on tarkoitus jalkauttaa paikallisiin kehittämisyhtiöihin ja konsulttiyrityksiin, jolloin ne voivat saada uutta palveluliiketoimintaa klinikoiden toteuttamisesta ja sitä kautta luoda vähähiilisyyden edistämiseen uusia työpaikkoja. Valmista elinkaariklinikka-työkalua voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti. Valmis toimintamalli on avoimesti saatavilla hankkeen nettisivuilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa kehitettävä toimintamalli on tarkoitus jalkauttaa paikallisiin kehittämisyhtiöihin ja konsulttiyrityksiin, jolloin ne voivat saada uutta palveluliiketoimintaa klinikoiden toteuttamisesta ja sitä kautta luoda vähähiilisyyden edistämiseen liittyviä uusia työpaikkoja. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset, jotka voivat hyödyntää elinkaari-klinikoiden tuloksia toimintansa kehittämiseen kohti vähähiilisempiä ja ympäristömyötäisempiä liiketoimintamalleja.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Myös muut yritykset voivat jatkossa hyödyntää elinkaari-klinikka konseptia hankkeessa laadittavan manuaalin avulla. Lisäksi hankkeen tuloksista tiedotetaan mm. hankkeen nettisivuilla, jolloin myös kuluttajat tulevat entistä tietoisemmiksi erilaisten palveluiden ja tuotteiden ympäristövaikutuksista ja voivat tehdä aikaisempaa valveutuneempia valintoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 219 881

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 192 401

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 319 875

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 279 898

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan, Joensuun, Pielisen Karjalan

Kunnat: Outokumpu, Lieksa, Polvijärvi, Tohmajärvi, Liperi, Kontiolahti, Rääkkylä, Nurmes, Joensuu, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen yhteistyökumppaneiksi pyritään etsimään yrityksiä myös naisvaltaisilta aloilta. Lisäksi hankkeen ohjausryhmään kutsutaan tasapuolisesti molempia sukupuolia. Suomen ympäristökeskus on sitoutunut tukemaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Toimintaympäristön analyysiin ei ole käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen valtavirtaistumisen myötä on mahdollista edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, sillä hanke pyrkii tarjoamaan työkalun hyvin erityyppisten yritysten käyttöön, myös naisvaltaisille aloille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Elinkaariklinikoiden avulla voidaa entistä tehokkaammpin tukea luonnovarojen kestävää käyttöä esimerkiksi parantamalla resurssitehokkuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Tavoitteena on elinkaari-klinikoiden avulla löytää ne prosessit, joiden vaikutus ilmastonmuutokseen on merkittävin. Työkalun kehittäminen ilmastonmuutoksen hillintä on yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Ilmastonmuutoksen hillintä, resurssitehokkuus ja ympäristövaikutusten vähentäminen edistävät välillisesti myös monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 7
Hankkeessa arvioidaan case-yritysten kokonaisympäristövaikutuksen, joten vaikutukset myös vesistöön, maaperään ja ilmaan voidaan arvioida ja kehittää keinoja niiden vähentämiseksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Tavoitteena on löytää kustannustehokkaita keinoja materiaalitehokkuuden lisäämiseen ja jätteiden määrän vähentämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 8
Edistetään energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Tunnistetaan alueen potentiaaliset innovaatioyrityksen, ja tarjotaan työkalut jo varhaisessa vaiheissa ympäristövaikutusten hallintaan. Tarjotaan työkaluja paikallisille yrittäjille esimerkiksi konsultit ja kehittämisyhtiöt.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeeseen valitaan mahdollisimman erityypisiä case-yrityksiä. Myös aineettomien tuotteiden ja palveluiden tuottajilla saattaa olla yllättäviä ympäristövaikutuksia, joiden arvioimiseen ei ole osattu kiinnittää huomioita. Hanke tarjoaa tietoa ja työkaluja myös tällaisten palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Liikkumisen vaikutusten minimointi, ja tehostaminen sekä logistiikan tehostaminen ovat keinoja vähentää ympäristövaikutuksia ja resurssitehokkuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Uudet liiketoimintamahdollisuudet voivat edesauttaa alueen hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hanke edistää merkittävällä tavalla alueen yrittäjien ympäristöosaamista tuomalla elinkaariarvioinnin työkalujen hyödyntämisen mahdolliseksi. Lisäksi valmis elinkaarityökalu edistää ympäristöosaamista myös valtakunnallisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hankkeen aikana testattiin ja edistettiin Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) kehitettyä elinkaariklinikka-toimintamallia. Elinkaariklinikka perustuu elinkaariarviointiin (Life Cycle Assessment, LCA) ja se toteutetaan asiantuntijatyönä tiiviissä yhteistyössä yrittäjän kanssa hyödyntäen elinkaariarviointiohjelmistoa ja elinkaaritietokantoja. Elinkaariklinikka koostuu neljästä vaiheesta. Valmistautumisvaiheessa elinkaariarvioinnista ja -klinikasta tarjotaan pohjatietoa yrittäjälle ja lisäksi kerätään arvioinnin kohteena olevan tuotteen tai palvelun tuotantoprosessin esi- ja materiaalitiedot. Elinkaariklinikkaistunnon aikana arvioitavan tuotteen tai palvelun tuotantoon liittyvät materiaalitiedot tarkistetaan yhdessä yrittäjän kanssa. Tämän jälkeen tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset mallinnetaan elinkaariohjelmiston avulla. Tulokset dokumentoidaan ja niiden pohjalta yrittäjälle laaditaan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Elinkaariklinikasta laaditaan raportti yrityksen sisäiseen käyttöön ja tuotekehityksen tueksi. Toimintamallin kehitystyön aikana toteutettiin elinkaariklinikka 30:lle Pohjois-Karjalan alueella toimivalle pk-yritykselle.
Arvioinneissa keskityttiin ilmastovaikutuksiin ja tulokset ilmoitettiin yhteismitallistettuna hiilidioksidiekvivalenttien (CO2-ekv.) summana sekä suhteutettuna henkilöauton päästöihin kilometriä kohden.

Elinkaariklinikan avulla voidaan arvioida tuotantoprosessien ympäristövaikutuksia ja löytää keinoja edistää yritysten resurssitehokkuutta vähentäen samalla toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Elinkaariklinikka toimii hyvin etenkin suoraviivaisille, perusraaka-aineisiin perustuville tuotantoprosesseille. Joissakin tapauksissa elinkaaritietokantojen puutteet tai sopivien raaka-ainetietojen valinta useista eri vaihtoehdoista aiheuttaa haasteita arvioinnille vaatien elinkaariklinikan toteuttajalta materiaaliosaamista ja eri vaihtoehtojen herkkyystarkasteluja. Yrittäjät kokivat elinkaariklinikan mielenkiintoisena ja hyödyllisenä lähestymistapana, ja osa yrittäjistä sai elinkaariajattelusta aivan uuden näkökulman liiketoimintansa arvioinnille ja kehittämiselle. Tulosten esittämisen suhteutettuna henkilöautolla ajamisen päästöihin koettiin antavan konkreettisen käsityksen tulosten suuruusluokasta. Elinkaariklinikka-arviointiin toivottiin vertailuarvoja muihin toimijoihin nähden, jotta yrittäjät ymmärtäisivät paremmin oman tuotteensa tai toimintansa tilannetta kilpailijoihin verrattuna. Vertailu- ja markkinointitarkoituksia varten tulee kuitenkin teettää laajempi, ISO-standardeja 14040:2006 ja 144040:2006 noudattava elinkaariarviointi. Elinkaariklinikoita voidaan edelleen kehittää liittämällä arviointiin myös raaka-aineiden ja prosessivaihtoehtojen kustannusten laskentaa tai sisällyttämällä elinkaariklinikkaan usean eri ympäristövaikutusluokan arviointia. Riittävän alhainen hinta, erilaiset rahoitustukimuodot ja yhdistäminen muuhun selvitystyöhön voisivat kannustaa yrittäjiä hyödyntämään arviointia tuotekehityksessään.