Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70045

Hankkeen nimi: SmartHome4E

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: PL 567

Puhelinnumero: 06 8294 111

Postinumero: 67701

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.chydenius.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ilkka Kivelä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilkka.kivela(at)chydenius.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407710482

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Euroopan, Suomen ja myös Kokkolan seudun väestön ikärakenne laittaa kunnat ja kaupungit vaikeaan asemaan koti- ja vanhuspalvelua tarvitsevien määrän lisääntyessä. Jo tällä hetkellä Suomessa ikääntyneiden, yli 63-vuotiaiden määrä on vähän yli miljoonan, joista säännöllisesti palveluja käyttää noin 140 000 (STM 2013). Euroopassa yli 65-vuotiaiden määrän ennakoidaan nousevan nykyisestä 17 % jopa 30 % vuoteen 2060 mennessä (EU), Suomessa luvut ovat myös samansuuntaiset (SVT). Tulevina vuosina kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden on kyettävä pitämään palvelu- ja laitosasumista tarvitsevien määrä kurissa, jotta kustannukset pysyvät hallittavissa.
Teknologia itsessään ei nosta tuottavuutta vaan tuottavuushyötyjä voidaan hakea uudenlaisen teknologian mahdollistamilla työskentelytapamuutoksilla. Lisäksi teknologiainvestointien ohella on investoitava myös organisaatiomuutoksiin, uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä toimintatapoihin. Teknologian avulla pystytään tarkastelemaan ja tuomaan apua ihmisen fyysisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin, jotka heijastuvat myös psyykkisten tarpeiden puolelle.
Hankkeen tavoitteet
- Luoda uudenlainen toimintakonsepti ikääntyvien ihmisten kotona asumisen tueksi turvaten heidän terveyttä ja toimintakykyä aktivoivan virikkeellisen tarjonnan avulla
- Kehittää älykäs kodin monitorointijärjestelmä vanhustenhuollon tarpeisiin
- Ottaa käyttöön uudenlainen SmartHome4E-palvelualusta sekä tarjota sen kautta:
- monitorointijärjestelmän tuottamaa ja vanhustenhuollon toimintaa tukevaa tietoa asukkaasta
- ratkaisuja asukkaan omaisten tueksi ja vastuuttamiseksi
- vireyttä ja toimintakykyä tukevia palveluita asukkaalle
Hankkeen toteuttaminen koostuu kahdesta itsenäisestä osiosta, jotka integroituvat toisiinsa muodostaen näin suuremman kokonaisuuden (SmartHome4E-konsepti). Hankkeen eri asioita yhteen keräävänä asiana toimii asiakkaan käyttöliittymä, jota myös niin hoitohenkilökunta, vanhus kuin tämän omaisetkin voivat käyttää. Asiakkaan käyttöliittymä voi olla esimerkiksi TV tai tablet-tietokone, jotka kaikki voivat toimia alustana erilaisten palvelujen käyttämiselle. Toisen itsenäisen osan muodostaa monipuolinen ja kattava langattomaan sensoriverkkoteknologiaan perustuva monitorointiympäristö.
Tulokset ja hyödyt
- Pystytään tarjoamaan SmartHome4E-palvelualustan avulla sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajille työkalu ennakoivan hoitotyön tueksi.
- Ikäihmisten tarpeisiin voidaan vastata nykyistä aikaisemmin mahdollistaen samalla heidän itsenäinen, toimintakykyinen ja turvallinen kotona asuminen pidempään.
- Turvallisuuden tunnetta pystytään antamaan niin itse ikäihmiselle kuin myös hänen omaisilleen ympäristön monitoroinnin että yhteydenpitomahdollisuuden avulla ja samalla molempien osapuolien osallistaminen terveydenseurantaan.
- Mahdollistaa myös uudenlaisen toimintakonseptin luomisen, jonka ympärille on mahdollista rakentaa uutta liiketoimintaa.
- Tässä rajatun toimintakonseptin laajentaminen myös muihin ikäluokkiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä koostuu Kokkolan vanhustenhuollon tukipalvelutoiminnan ja kotihoidon piiriin kuuluvista henkilöistä. Kaikkiaan Kokkolassa on yli 65-vuotiaita henkilöitä n. 9000, joista tällä hetkellä n. 4300 henkilöä kuuluu tukipalvelutoiminnan ja kotihoidon piiriin. Kohderyhmää voidaan laajentaa koskemaan myös henkilöihin, jotka eivät vielä kuulu tukipalvelutoiminnan tai kotihoidon piiriin, mutta ovat sinne mahdollisesti lähiaikoina siirtymässä.

Uudenlaisen toimintakonseptin avulla Kokkolan vanhustenhuollon tukipalveluiden ja kotihoidon piiriin kuuluvien tai lähiaikoina sinne siirtyvien ihmisten pidempään kotona asumista pystytään tukemaan. Toimintakonseptin avulla tutussa kotiympäristössä heidän terveyttä pystytään tukemaan paremmin ja toimintakykyä aktivoimaan uudenlaisilla virikkeellisillä tarjonnoilla.
Älykäs kodin monitorointijärjestelmä kehitetään Kokkolan vanhustenhuollon tarpeista lähtien. Näin vanhushuolto on heti alusta asti mukana suunnittelemassa monitoroitavia asioita ja sitä, kuinka he haluavat saatavan tiedon näkyville.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat muut alueen kehittämis- ja koulutusorganisaatiot sekä vanhustenhuollon parissa toimivat yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 278 937

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 278 808

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 398 480

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 398 296

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke kohdistuu niin kotona asuviin iäkkäisiin ihmisiin kuin heidän omaisiinsa sekä heitä hoitavaan hoitohenkilökuntaan. Hanke ei ole suoranaisesti kohdistettu kumpaankaan sukupuoleen, mutta edellä olevissa ryhmissä naiset ovat Suomessa enemmistöinä. Liki 80 % yksin asuvista vanhuksista on naisia (1) ja omaishoitajista 70 % on naisia (2). Etäomaishoitajien osuus omaishoitajista on puolestaan noin 19 % (3) ja hoitohenkilökunnan puolella naisten osuus on lähes 90 % (4). Näin ollen hankkeella tulee olemaan positiivisia vaikutuksia naisten elämänlaatuun ja työhön. Hankkeessa kuitenkin huomioidaan molempien sukupuolten tarpeet ja hankkeen toimenpiteet suunnitellaan niin, että sukupuolinäkökulma tulee tasapuolisesti huomioiduksi. Lähteet: (1)http://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-12-10_006.html?s=0 (2) http://www.omaishoitajat.fi/sites/omaishoitaja.pohjaton-asiakas.fi/files/THL_powerpoint_omaishoito.pdf (3) http://www.omaishoitajat.fi/mit%C3%A4-omaishoito (4) http://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkilosto/sosiaali-ja-terveyspalvelujen-henkilosto
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa kehitettävässä SmartHome4E-palvelukonseptissa pyritään ratkaisuun joka palvelee tasapuolisesti kaikkia sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Palvelukonseptin tulee olla sellainen että se soveltuu sukupuoleen katsomatta kaikille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Palvelukonsepti mahdollistaa tarkemman toiminnan suunnittelun vanhustenhuoltoon. Tämä vähentää tarvetta matkustamiselle ja tukee kestävän kehityksen periaatteita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hanke kehittää välittömästi aihealueeltaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta merkittävää aineetonta palvelumuotoa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Palvelukonseptin hoitohenkilökunnan matkustaminen asiakkaille voidaan optimoida. Tämä tukee kestävän kehityksen periaatteita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Hanke parantaa hoidon saatavuutta ja tukee kotona asumista. Palvelukonseptin tarjoamat virikkeellisten toiminnot ylläpitävä fyysistä toimintakykyä.
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Hankkeessa kehitettävässä SmartHome4E-palvelukonseptissa pyritään ratkaisuun joka soveltuu yhtä hyvin kaikille sukupuoleen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet palvelun saamiseksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa on kehitetty uudenlainen toimintakonsepti Kokkolan vanhustenhuollon tarpeisiin (Soite). Toimintakonseptin avulla vanhustenhuollon tukipalveluiden ja kotihoidon piiriin kuuluville ihmisille pystytään turvaamaan heidän kotona asuminen pidempään. Toimintakonsepti koostuu älykkäästä kodin monitorointijärjestelmästä (https://smarthome4e.fi), jonka avulla voidaan seurata ikääntyvien ihmisten aktiivisuutta. Toinen osa toimintakonseptia on tablet-laite, jonka kautta voidaan tarjota erilaista virikkeellistä toimintaa ikäihmiselle, sekä kuvapuheluyhteys omaiselle/hoitajalle. Toimintakonsepti on kehitetty Kokkolan vanhustenhuollon tarpeista lähtien, ja sitä pilotoitiin Kokkolan kaupungin valitsemilla asiakkailla. Projektin pilotteihin osallistui 12 henkilöä, jotka olivat iältään 65 - 92 vuotiaita.

Projektin aikana selvisi että monitoroinnilla saavutetaan erityinen hyöty muistisairaiden kohdalla. Kehitetty monitorointijärjestelmä tukee ja turvaa muistisairaiden kotona asumista, parantaa hoitajien ymmärrystä muistisairaan edellytyksistä kotona asumiseen esimerkiksi aktiivisuus seurannan kautta ja helpottaa hoitajien työtä mm. tuomalla mahdolliset edellisen illan ja yön ongelmat näkyville.

Projektin tuloksena on aktiiviisuuden seurantajärjestelmä, jota on pilotoitu Soiten kotihoidon yksikössä. Monitorointijärjestelmän avulla kerättävä tieto mahdollistaa muistisairaiden kotona asumisen huomattavasti pidempään kuin nykyisin käytössä olevat palvelut. SmartHome4E–hankkeen aikana on voitu todentaa, että muistisairaat voivat jatkaa turvallisesti kotona asumista, kun sensoritekniikalla kerätyn datan avulla on saatu tieto asiakkaan päivärytmistä ja sen muutoksista. Em. asioihin on voitu vaikuttaa hoitotyön keinoin ja hoitajakäyntejä on voitu kohdentaa optimaalisesti asiakkaan tarpeen mukaan asiakkaan terveydentilamuutokset ennakoiden.