Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70049

Hankkeen nimi: Etelä-Pohjanmaan lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän kansainvälistäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen metsäkeskus

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2440921-4

Jakeluosoite: Huhtalantie 2

Puhelinnumero: 029 432 400

Postinumero: 60220

Postitoimipaikka: SEINÄJOKI

WWW-osoite: http://www.metsakeskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Yrjö Ylkänen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yritysneuvoja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: yrjo.ylkanen(at)metsakeskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-3140465

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto)

Tuen siirronsaajat

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos, 1007629-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on Suomen EU-jäsenyyden aikana Etelä-Pohjanmaalle muodostuneen lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen alan yritysten ja sidosryhmien kansainvälistymisessä. Osaamiskeskittymään kuuluu lämpöyrittäjiä, lämpöyrittäjyyskohteita, metsäenergia-alan koneita ja laitteita valmistavia yrityksiä sekä metsäenergia-alalla toimivia tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioita.

Hankkeessa kartoitetaan ja kootaan yhteen maakunnan lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän tiedot: Osaamiskeskittymään kuuluvat toimijat, niiden osaaminen sekä muut osaamiskeskittymää ja sen toimintaa kuvaavat tiedot. Hankkeessa laaditaan myös osaamiskeskittymän kansainvälisille markkinoille suunnatut nettisivut ja muu esittelymateriaali, kartoitetaan mallikohteet ja valmistellaan niiden esittelymateriaalit. Osaamiskeskittymän tunnetuksi tekemiseksi hanke tekee erilaista markkinointi- ja promootiotoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Edellisten lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja tuotetaan kansainvälisille markkinoille suunnattu, n. 1-2 viikon mittainen, lämpöyrittäjyyden valmennuspaketti yhteistyössä alan oppilaitosten ja laitevalmistajien kanssa. Lisäksi hankkeessa tehdään toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kansainvälisen lämpöyrittäjyyden valmennustoiminnan käynnistäminen sekä alan kone- ja laiteviennin edistäminen. Valmennustoiminnan asiakkaat ja potentiaaliset laiteviennin kohdealueet haetaan erityisesti Venäjältä, Itä-Euroopan ja Baltian maista sekä muista bioenergian käytön lisäämisestä kiinnostuneista Euroopan maista. Hankkeessa jaetaan tietoa osaamiskeskittymästä ja sen palveluista potentiaalisiin kohdemaihin ja yhteistyötahoille.

Hankkeen tuloksena tietous Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevasta lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymästä lisääntyy sekä kotimaassa että erityisesti ulkomailla. Osaamiskeskittymän kansainvälisille markkinoille suunnatut tiedotus- ja yritysvalmennuspalvelut synnyttävät alan eteläpohjalaisille yrityksille, organisaatioille sekä niiden sidosryhmille alustan kansainvälistymiseen, jota voidaan jatkossa hyödyntää monin eri tavoin. Hankkeen tuloksena alan yritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyö lisääntyy ja kehittyy sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan ja toteutukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen. Hankkeessa tuotettu tiedotus- ja valmennusmateriaali on suunnattu tasavertaisesti sekä miehille että naisille. Hanke edistää kestävää kehitystä tuottamalla ja levittämällä tietoa puupohjaisen bioenergian liiketoimintamalleista.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus ja Sedu Aikuiskoulutus. Metsäkeskus on hankkeen hallinnoija ja Sedu Aikuiskoulutus tuensiirron saaja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat lämpöyrittäjyyteen ja metsäenergian hankinta- ja tuotantoketjuun koneita ja laitteita valmistavat pk-yritykset, lämpöyrittäjät ja lämpöyrittäjyys/metsäenergiakoulutusta ja valmennusta tarjoavat oppilaitokset sekä alan tutkimus- ja kehitysorganisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat hankkeessa kehitettäviä palveluja käyttävät ja hyödyntävät yritykset ja organisaatiot Suomessa ja ulkomailla sekä osaamiskeskittymää t&k&i-alustana yhdessä Etelä-Pohjalaisten toimijoiden kanssa käyttävät muut varsinaiseen kohderyhmään kuulumattomat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 105 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Kauhava, Seinäjoki, Karijoki, Kurikka, Kauhajoki, Lappajärvi, Teuva, Alajärvi, Lapua, Vimpeli, Soini, Ähtäri, Ilmajoki, Evijärvi, Isojoki, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanketta suunniteltaessa on pohdittu sukupuolen vaikutusta hankkeen toteutukseen ja päädytty siihen tulokseen, että tasa-arvo tulee huomioiduksi hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä eikä tarvetta laajemmalle analyysille ole tarpeellista tehdä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan ja toteutukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen. Hankkeessa tuotettu tiedotus- ja valmennusmateriaali on suunnattu yhtälailla tasavertaisesti sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta tasa-arvo on huomioitu hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä. Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan ja toteutukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 8
Puubioenergiaan perustuva hajautettu lämpöyrittäjyys edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä ja torjuu ilmastonmuutosta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 8
Puubioenergiaan perustuva hajautettu lämpöyrittäjyys edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä ja torjuu ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 3
Puubioenergiaan perustuva hajautettu lämpöyrittäjyys edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä ja torjuu ilmastonmuutosta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 8
Puubioenergiaan perustuva hajautettu lämpöyrittäjyys vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä / kasvihuonekaasupäästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 7
Puubioenergiaan perustuva hajautettu lämpöyrittäjyys edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä ja vähentää jätteiden syntymistä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 10
Puubioenergiaan perustuva hajautettu lämpöyrittäjyys edistää kestävää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Puubioenergiaan perustuva hajautettu lämpöyrittäjyystoimintamalli edistää paikallisten elinkeinorakenteiden kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 9
Puubioenergiaan perustuvan lämpöyrittäjyystoimintamallin edistämispalvelut (nettisivut, valmennus, tieto/osaaminen, tutkimus yms.)
Liikkuminen ja logistiikka 4 9
Puubioenergiaan perustuva hajautettu lämpöyrittäjyys edistää kestävää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja vähentää ympäristölle vaarallisten aineiden kuljetustarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 8
Puubioenergiaan perustuva hajautettu lämpöyrittäjyys edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä, työllisyyttä ja torjuu ilmastonmuutosta.
Tasa-arvon edistäminen 5 10
Hanke lisää alueellista tasa-arvoa levittämällä tietoa ja antamalla toimintamalleja puupohjaisen bioenergian paikalliseen hyödyntämiseen myös muissa maissa ja alueilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 7
Hanke lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa levittämällä tietoa ja antamalla toimintamalleja puupohjaisen bioenergian paikalliseen hyödyntämiseen myös muissa maissa ja alueilla.
Kulttuuriympäristö 5 5
Suomalaisen maaseudun kulttuuriympäristön tunnetuksi tekeminen kansainvälisille kohderyhmille.
Ympäristöosaaminen 10 5
Puubioenergiaan perustuvan hajautetun lämpöyrittäjyystoimintamallin edistäminen lisää ympäristöosaamista ja -tietoutta kotimaassa ja kansainvälisesti sekä edistää alaan liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli Suomen EU-jäsenyyden aikana Etelä-Pohjanmaalle muodostuneen lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen alan yritysten ja sidosryhmien kansainvälistymisessä.
Hankkeessa kartoitettiin ja koottiin yhteen maakunnan lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän tiedot: Osaamiskeskittymään kuuluvat toimijat, niiden osaaminen sekä muut osaamiskeskittymää ja sen toimintaa kuvaavat tiedot. Hankkeessa laadittiin myös osaamiskeskittymän kansainvälisille markkinoille suunnatut nettisivut ja muu esittelymateriaali, kartoitettiin mallikohteet ja valmisteltiin niiden esittelymateriaalit. Osaamiskeskittymän tunnetuksi tekemiseksi hanke teki erilaisia markkinointi- ja promootiotoimia sekä kotimaassa että ulkomailla.
Edellisten lisäksi hankkeessa suunniteltiin ja tuotettiin kansainvälisille markkinoille suunnattu, viikon mittainen, lämpöyrittäjyyden valmennuspaketti yhteistyössä alan oppilaitosten ja laitevalmistajien kanssa. Valmennustoiminnan asiakkaat ja potentiaaliset laiteviennin kohdealueet haettiin erityisesti Baltian maista sekä muista bioenergian käytön lisäämisestä kiinnostuneista Euroopan maista.
Hankkeen tuloksena tietous Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevasta lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymästä on lisääntynyt sekä kotimaassa että erityisesti ulkomailla. Osaamiskeskittymän kansainvälisille markkinoille suunnatut tiedotus- ja yritysvalmennuspalvelut synnyttivät alan eteläpohjalaisille yrityksille, organisaatioille sekä niiden sidosryhmille alustan kansainvälistymiseen, jota on jo voitu hyödyntää monin eri tavoin.
Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Suomen metsäkeskus ja Sedu Aikuiskoulutus. Metsäkeskus oli hankkeen hallinnoija ja Sedu Aikuiskoulutus tuensiirron saaja.