Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70051

Hankkeen nimi: SATAHIMA – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa – kuntien ja pk-yritysten hiilineutraalien toimintojen ja palveluiden kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Porin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0137323-9

Jakeluosoite: Valtakatu 11

Puhelinnumero: (02) 621 1100

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.pori.fi/ymparisto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Esa Merivalli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.merivalli(at)pori.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 701 3359

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SATAHIMA –hanke vastaa osaltaan mm. Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian jalkauttamisesta kunta- ja yrityskenttään. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään jo päättyneiden energia- ja ilmastohankkeiden kokemuksia ja tuloksia. Hanke kohdistuu koko Satakunnan maakuntaan ja sen tavoitteena on vähentää Satakunnan hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen tavoitteena on myös uuden teknologian käyttöönoton edistäminen ja tiedon levittäminen. Hanke etsii tietoa ja tiedottaa energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvistä teknologisista ratkaisuista. Hanke tiedottaa myös uusiutuviin energiamuotoihin ja niiden hyödyntämiseen liittyvistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista.


Hankkeessa keskitytään kuntatason, kuntalaisten ja pk-yrityksiin kohdistuviin toimenpideohjelmiin sekä käytännön toimien toteuttamiseen yhteistyössä oppilaitosten ja energiayhtiöiden kanssa. Hankkeen ensimmäisiä käytännön toimenpiteitä on koko Satakunnan ilmasto- ja energiataseen päivittäminen. Tuloksia verrataan myös vanhempiin taseisiin, jotta kehityksen suunta saadaan näkyviin. Näiden perustella hankkeen avulla laaditaan kuntiin toimenpideohjelmat, jotka sisältävät konkreettisia ilmastotekoja. Hankkeessa järjestetään uusiutuvaan energiaan, energiansäästöön ja ilmastopäästöjen vähentämiseen liittyviä koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, jotka ovat suunnattu kunnille, yrityksille ja kotitalouksille. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä alueellisten toimijoiden kuten ammattikorkeakoulun, ammattiin valmistavien oppilaitosten, yliopiston, yritysten, energiayhtiöiden, kuntien ja alan muiden toimijoiden yhteistyötä ja kehittää jo olemassa olevia edellisissä hankkeissa syntyneitä yhteistyöverkostoja. Hankkeessa myös tuetaan toimia, jotka edistävät ilmastovaikutuksia vähentävien tuotantoprosessien, toimintamallien ja tuotteiden TKI-toimintaa sekä liiketoimintaa.


Hankkeen tuloksena Satakunnan yritysten energia- ja ilmastotietoisuus kohenee ja tietoisuus uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä erilaisista uusiutuvan energian tukimuodoista paranee. Hankkeen myötä energia-asioiden asiantuntemus vahvistuu ja yhteistyö eri yritysten ja toimijoiden välillä kehittyy edelleen. Hankkeen myötä yritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyky paranevat, kun yritykset saavat paremmin tietoa energiakustannusten vähentämisestä ja uusiutuvien energialähteiden mahdollistamista uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Kuntien toiminnoissa mm. energia- ja ilmastotietoisuus lisääntyy, uusiutuvan energian ja lähienergian osuus energiantuotannosta kasvaa ja myös energiatehokkuus lisääntyy jolloin hiilidioksidipäästöt vähenevät. Hankkeen myötä alueen kunnat etenevät kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa. Hankkeen avulla myös kotitaloudet tekevät arkisissa valinnoissaan ympäristön ja päästöjen vähentämisen kannalta kestävämpiä ratkaisuja esimerkiksi lämmitysjärjestelmien, liikkumisen ja yleisemmin energiankulutuksen saralla. Hankkeessa tavoitellaan Satakuntaan energia- ja ilmastoasioiden osaamis-, neuvonta- ja tukikeskusta, joka kehittää ja tarjoaa jatkossa energiatehokkaita ja ilmastoystävällisiä palveluita kunnille ja yrityksille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Satakunnan kunnat ja kuntalaiset, pienet ja keskisuuret yritykset sekä alueen oppilaitokset, energiayhtiöt ja muut toimijat.

Eräänä merkittävänä kohderyhmänä ovat aloittavat yrittäjät tai yritystoimintamuotojen monipuolistamista suunnittelevat yrittäjät sekä yritykset, joissa on mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjä energiatehokkuutta parantamalla ja ottamalla käyttöön uusiutuvaa energiaa. Kohderyhmän valinta tukee alueen elinkeinokehitystä ja parantaa yritysten toimintaa, kilpailukykyä ja vähähiilisyyttä. Kohderyhmää ovat myös yritykset, joilla on ratkaisuja energian säästöön ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Kohderyhmänä yhteistapahtumissa ovat kuluttajat, mikäli yhteistyöyrityksen palvelu tai tuote on kuluttajille suunnattu.

Hankkeen kohderyhmänä ovat myös kuluttajat, joiden valinnoilla ja ratkaisuilla on suuri merkitys uusiutuvan energian osuuden ja paikallisten energialähteiden käytön lisääntymiseen. Kuluttajien oikeat valinnat vaikuttavat paitsi ilmastopäästöjen määrään, myös lähienergian käytön monipuolistamiseen ja lisäämiseen ja sitä myötä myös energiaomavaraisuuteen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Satakunnan ulkopuoliset kunnat ja yritykset, jotka voivat hyödyntää hankkeen tuloksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 463 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 463 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 594 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 594 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan, Porin, Rauman

Kunnat: Honkajoki, Ulvila, Kokemäki, Rauma, Säkylä, Siikainen, Huittinen, Pomarkku, Merikarvia, Kankaanpää, Eura, Nakkila, Harjavalta, Pori, Jämijärvi, Karvia, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valtakatu 11

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Analyysin tekoa ei katsota tarpeelliseksi tässä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikenkattava syrjimättömyys huomioidaan hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 6
Uusiutuvan energian käytön lisääntyminen ja energiatehokkuuden parantaminen lisää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Ilmastopäästöjen väheneminen vähentää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Ilmastonmuutoksen ehkäisyn kautta hanke säilyttää luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Hankkeen vaikutus kohdistuu suoraan kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia Natura 2000-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Energiatehokkuuden myötä myös materiaalitehokkuus paranee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hanke lisää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Hankkeessa edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja liiketoimintamahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 4
Hankkeessa pyritään kehittämään uusia tietoteknisiä sovelluksia.
Liikkuminen ja logistiikka 8 5
Hankkeessa pyritään kehittämään logistisia ratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Ilmastopäästöjen väheneminen edistaa hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tasa-arvoneutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 4 4
Vähähiilinen tulevaisuus säilyttää kulttuuriympäristöä myös tuleville sukupolville.
Ympäristöosaaminen 10 10
Yritysten ja kuntien työntekijöiden sekä kuluttajien ympäristöosaaminen kohenee hankkeessa saadun uuden tiedon myötä (esim. koulutukset, tapahtumat, ekotukihenkilötoiminta)

9 Loppuraportin tiivistelmä

SATAHIMA –hanke on osaltaan ollut jalkauttamassa Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian toimintaa kunta- ja yrityskenttään. Hanke kohdistui lähes koko Satakunnan maakuntaan ja toiminnan tuloksena voidaan pitkällä aikavälillä vähentää Satakunnan hiilidioksidipäästöjä. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat maakunnan HINKU-kunnat ja Ilmasto-ohjelmiaan toetuttavat kunnat.
Hanke on tiedottanut energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvistä teknologisista ratkaisuista, sekä myös uusiutuviin energiamuotoihin ja niiden hyödyntämiseen liittyvistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista, monissa tilaisuuksissa ja neuvonnassa hankkeen aikana.
Hankkeen pääkohderyhmä on ollut kunta, kuntalaisten ja pk-yritykset, jotka ovat saaneet neuvontaa, tietoa ja käytännön opastusta usein nämä on tehty yhteistyössä oppilaitosten ja energiayhtiöiden kanssa.
Hankkeen tuloksena päivitettiin koko Satakunnan sekä kuntien ilmasto- ja energiataseet. Tuloksia verrattiin myös vanhempiin taseisiin, jotta voitiin esittää kehityksen suuntaa. Nämä tiedot autoivat mm. ilmastotavoitteiden laadinnassa.
Hankkeessa järjestettiin uusiutuvaan energiaan energiansäästöön ja ilmastopäästöjen vähentämiseen liittyviä koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, jotka olivat suunnattu kunnille, yrityksille ja kotitalouksille.
Hankkeen tuloksena on Satakunnan yritysten energia- ja ilmastotietoisuus lisääntynyt ja tietoisuus uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä erilaisista uusiutuvan energian tukimuodoista kasvanut. Hankkeen myötä energia-asioiden asiantuntemus on vahvistunut ja yhteistyö eri yritysten ja toimijoiden välillä kehittynyt. Kuntien toiminnoissa mm. energia- ja ilmastotietoisuus on lisääntynyt, uusiutuvan energian ja lähienergian osuus energiantuotannosta kasvanut, kuten myös energiatehokkuus. Hankkeen myötä alueen kunnat etenevät kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa. Hankkeen toiminnan avustamina myös kotitaloudet tekevät ympäristön ja päästöjen vähentämisen kannalta kestävämpiä ratkaisuja.