Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70053

Hankkeen nimi: Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.11.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: PL 412

Puhelinnumero: 020 124 5000

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PERTTULA MARJA KATARIINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: päätoiminen tuntiopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katariina.perttula(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 830 2153

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua -hankkeen tavoitteena on kehittää ja uudistaa yritysten iäkkäille suuntaamia ateriointivaihtoehtoja ja luoda uudenlaisia senioriruokailun toimintamalleja. Näissä kaupalliset ja yhteisölliset toimijat kokeilevat ja luovat yhteistyössä liiketoimintakonsepteja, joilla voidaan a) edistää paikallisten lounastoimijoiden liiketoimintaa ja b) luoda uudenlaisia senioriystävällisiä lounaspalveluja. Hanke muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: Kaupallisten lounaspaikkojen senioristrategioiden kartoituksesta, seniorinäkökulmien kartoituksesta sekä lounastoimijaverkostotyöskentelystä, jossa kehitetään ja pilotoidaan uusia liiketoimintamalleja senioriateriointiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat lounaspalveluita tuottavat kaupalliset ja yhteisölliset toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat seniorit, jotka hyötyvät uusista senioriväestölle suunnitelluista palveluista ja tuotteista. Iäkkäiden tarpeisiin suunnitellut ja toimivat ateriointivaihtoehdot parantavat iäkkäiden elämänlaatua ja tukevat näin heidän toimintakykyään.

Välillisenä kohderyhmänä voidaan pitää myös julkisia vanhuspalveluita. Kun kaupalliset lounastoimijat innovoivat aktiivisesti monipuolisia ja senioreiden tarpeet täyttäviä lounaspalveluita ja muita ateriointivaihtoehtoja, tämä mahdollisesti vähentää jopa julkisen sektorin ateriapalveluiden käyttöä tai ainakin myöhentää iäkkäiden tarvetta turvautua julkisiin ateriapalveluihin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 664

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 815

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 129 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 121 164

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Teuva, Karijoki, Kauhajoki, Alajärvi, Soini, Kurikka, Lappajärvi, Seinäjoki, Kauhava, Lapua, Ähtäri, Vimpeli, Ilmajoki, Isojoki, Evijärvi, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ei ole tehty laajaa toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta, mutta näkökulmaa on tarkasteltu hyödyntäen joitakin tuoreita tilastokatsauksia. Ravitsemisala on hyvin naisvaltainen ala, Palvelualojen taskutilaston (2013) mukaan majoitus- ja ravitsemisalan palkansaajista yli 70 prosenttia on naisia. Myös alan yrittäjistä yli puolet on työ-ja elinkeinoministeriön mukaan naisia. Naiset pitävät tyypillisesti kahviloita ja pieniä ruokatarjoiluun keskittyneitä ravitsemusliikkeitä, joiden liiketoiminnan kehittämiseen hanke osin kohdentuu. (Yrittäjyyskatsaus 2012.) Suurin osa ravitsemisalan yrityksistä on myös pk-yrityksiä. Tyypillisimmin majoitus- ja ravitsemisalan yritykset työllistävät noin 2-9 henkilöä. (Yrittäjyyskatsaus 2012.) Ravitsemisalalla on myös muita aloja enemmän omasta tahdosta riippumattomia osa-aikaisia työsuhteita. Osa-aikatyötä tekee noin kolmannes majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöistä. (Palvelualojen taskutilasto 2013.)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ei ole varsinaisesti hankkeen keskiössä. Ravitsemisalalla monet pk-yritykset ovat silti naisten perustamia. Lisäksi senioriaterioita ja liiketoimintaideoita suunnitellessa otetaan huomioon myös se, että mies- ja naisasiakkaat saattavat toivoa palveluilta eri asioita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeella on myönteisiä vaikutuksia myös tähän. Kts. edelliset kohdat.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Hankkeen keskeinen tavoite on monipuolistaa sisällöllisesti ravitsemisliiketoimijoiden palveluita,tämä toteutuessaan monipuolistaa elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Senioriaterioinnin kehittämisessä on kyse liiketoimintaideoista ja tätä kautta aineettomasta innovointitoiminnasta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 8
Uudet liiketoimintamallit ja senioreille suunnatut palvelut lisäävät välillisesti senioreiden hyvinvointia.Näitä vaikutuksia on kuvattu jo kohdassa 5.1. ja 5.3. Näkökohtia voidaan täsmentää lisäksi seuraavasti: Kun seniorit käyttävät enemmän kodin ulkopuolisia lounasmahdollisuuksia, se lisää heidän sosiaalista kanssa käymistään ja osallistumistaan paikallisyhteisön toimintoihin. Tämä puolestaan voi parhaimmillaan ennaltaehkäistä senioreiden yksinäisyyttä ja eristäytymistä. Senioriaterioiden yleistyminen lisää ravitsemislan työvoimatarvetta, mikä lisää puolestaan ravitsemisalan työntekijäryhmien hyvinvointia ja toimeentuloa.
Tasa-arvon edistäminen 2 8
Kts- kohta 1. Hanke edistää eri väestöryhmien tasa-arvoa tarjoamalla myös senioreille aiempaa monimuotoisemmin heidän tarpeitaan vastaavia ateriointivaihtoehtoja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 4
kts. edellinen vastaus
Kulttuuriympäristö 1 4
Kaupunkikeskustojen ongelmana on yleisesti, että keskusta-alueet tyhjenevät liiketoiminnoista, kun kaupat ja palvelut siirtyvät kauppakeskuksiin. Mm. hankkeen lounasverkoston toimintaan jo lupautuneet yritykset sijoittuvat Seinäjoen kaupunkikeskustan alueelle, jossa asuu paljon ikäihmisiä ja jotka tarvitsevat palveluita. Iäkkäät voidaan nähdä näin myös keskusta-aluetta elävöittävänä asiakasryhmänä. Sama pätee myös muihin eteläpohjalaisiin kuntiin. Seniorit ikääntyessään muuttavat usein kuntakeskuksiin, jossa heidät voidaan nähdä kuntakeskuksia elävöittävänä väestöryhmänä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua –hankkeessa kehitettiin kaupallisten ja yhteisöllisten lounaspalvelutoimijoiden kanssa yhteistyössä uudenlaisia senioriystävällisiä lounaspalvelukonsepteja. Hanke muodostui käytännössä kolmesta kokonaisuudesta: kaupallisten lounaspaikkojen senioristrategioiden kartoituksesta, seniorinäkökulmien kartoituksesta sekä lounastoimijatyöskentelystä, jossa kehitettiin ja pilotoitiin uusia liiketoimintamalleja senioriateriointiin. Nämä toteutuivat suunnitellusti. Senioriystävällisiä palvelukonsepteja luotiin hankkeen aikana yhteensä kuusi. Luodut konseptit olivat seuraavat: 1) nopeasti edullista ja monipuolista arkiruokaa, 2) edullista kotiruokaa kodikkaassa ympäristössä, 3) viihteellistä ohjelmaa sisältävät lounaat, 4) lounas kotiin kuljetettuna, 5) kokataan yhdessä lounaat, 6) juhlavissa puitteissa fiinimmin syömään.

Tarkempi kuvaus hankkeen toteutuksesta on luettavissa hankkeen loppuraportista ”Arkiruokailua ja fiiniä ateriointia – Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua -hankkeen loppuraportti”. Raportti on luettavissa myös verkkojulkaisuna seuraavasta linkistä: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122822/B123.pdf?sequence=1

Hankkeen aikana luoduista palvelukonsepteista on tehty myös palvelukortit, jossa konseptit on kuvattu tiivistetysti. Konseptit löytyvät seuraavasta linkistä: https://issuu.com/senioriateria/docs/senioriateria_lounaspavelukonsepti_?e=24252489/41405828