Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70054

Hankkeen nimi: Kasvua älykkäistä energiaratkaisuista (KÄLY)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1078732-9

Jakeluosoite: PL 112 (Teknologiapuisto 1)

Puhelinnumero: +358-40-648 5048

Postinumero: 61801

Postitoimipaikka: Kauhajoki

WWW-osoite: http://sek.suupohja.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pauli Piekkari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauli.piekkari(at)suupohja.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358-40-648 5048

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Energia ja vähähiilisyys ovat teemoja, jotka nousevat vahvasti esille niin paikallisessa kuin kansallisessa strategiassa. Suupohjan ja Kurikan alueella energia-asioihin onkin panostettu pitkäjänteisesti ja Kasvua älykkäistä energiaratkaisuista -hanke on seuraava askel tätä kehityskulkua. Tässä hankkeessa keskitytään toistaiseksi vähemmälle huomiolle jääneeseen energiatehokkuuteen ja älykkääseen energiaohjaukseen. Näitä teemoja tullaan lähestymään hankkeessa erityisesti paikallisen liiketoiminnan näkökulmasta uuden kasvun synnyttämiseksi rakennemuutoksen keskellä.

Kasvua älykkäistä energiaratkaisuista –hankkeen tavoitteina on: 1. luoda energiatehokkaalle ja älykkään energian käytön liiketoiminnalle kehitysalusta, 2. Luoda alueelle uutta tuotekehityshakuista liiketoimintaa teema-alueilla erityisesti huomioiden digitaalisuuden ja avointen kuituverkkojen mahdollisuudet, 3. Luoda alueelle uusia työpaikkoja ja 4. Parantaa alueen vähähiilisyyttä, kestävää kehitystä ja kilpailukykyä.

Hankkeen toiminta jakautuu viiteen toimenpidekokonaisuuteen: 1. Kehitysalustan luominen ja kehittäminen, 2. Paikallisen energiatehokkuus- ja energiaohjausliiketoiminnan ja muiden toimijoiden tunnistaminen, 3. Paikallisten kasvu- ja kehityspotentiaalisten yritysten aktivointi, 4. Osaamisverkoston luominen ja kehittäminen sekä 5. Viestintä.

Hankkeen tuloksena syntyy alueelle uusi pysyvä toimintamalli energiatehokkaan ja älykkään energian käytön liiketoiminnan kehitysalustaksi, joka tukee näiden sektorien kasvua ja aktivoi t&k –toimintaa. Hankkeen myötä alueen energiatoimiala on kehittynyt hajanaisista osista yhtenäiseksi klusteriksi, jonka toimijat ovat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Pitkällä aikavälillä hankkeen aktivoima liiketoiminta parantaa alueen kilpailukykyä ja työllisyyttä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti:
• paikalliset energiatehokkuusratkaisuja tarjoavat yritykset
• paikalliset älykkäitä ratkaisuja sekä ohjausjärjestelmiä tarjoavat yritykset
• paikalliset yritykset, jotka haluavat erottua energiatehokkailla ja vähähiilisillä tuotteilla, palveluilla tai toimintakonsepteilla

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta voivat hyötyä alueen kaikki yritykset, koska energiatehokkuusosaamisen kasvu lisää tietoisuutta ja mahdollisuuksia hyödyntää tehokkaimpia energiaratkaisuja laajasti alueen liiketoiminnassa. Hanke tuo alueen asukkaille uusia työpaikkamahdollisuuksia kasvavan liiketoiminnan kautta. Aktivoitunut ja kehityshaluinen energiatehokkuus- ja energiaohjausliiketoiminta generoi kasvua ja innovaatioita energiasektorilla laajemminkin energian tuotantoon ja hankealueen ulkopuolelle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 151 743

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 136 436

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 216 778

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 194 911

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Seinäjoen

Kunnat: Karijoki, Kurikka, Teuva, Kauhajoki, Isojoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolten tasa-arvo ei ole relevantti arviointiperuste tässä hankkeessa, koska hanke keskittyy energiasektoriin ja paikallisiin toimijoihin, joissa sukupuolella ei ole vaikutusta eikä tasa-arvoasioihin vaikuttaminen ole hankkeen fokuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohdetoimiala on hyvin miesvaltainen ja hanke kehittää alaa omalta osaltaan sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo ei ole relevantti arviointiperuste tässä hankkeessa, koska hanke keskittyy energiasektoriin ja paikallisiin toimijoihin, joissa sukupuolella ei ole vaikutusta eikä tasa-arvoasioihin vaikuttaminen ole hankkeen fokuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Energiatehokkaiden ratkaisuden kehittyminen ja niiden esilläpito vähentää energiankäytön tarvetta ja hidastaa näin ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Energiatehokkaiden ratkaisuden kehittyminen ja niiden esilläpito vähentää energiankäytön tarvetta ja näin myös kasvihuonekaasuja tuottavien energianlähteiden käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Hankkeen myötävaikutuksella syntyneet energiaratkaisut parantavat energiatehokkuutta sovelluskohteissaan. Hankkeessa aktivoidaan energiatehokasta liiketoimintaa laaja-alaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 0
Kokonaisvaltainen energiaohjaus edistää integroituja ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävien järjestelmien käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hanke edistää alueen energiaomavaraisuutta sekä monipuolistetaan paikallista elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeella edistetään monipuolisten toimintakonseptien syntyä, jossa vähähiiliset ja digitaaliset palvelut ovat tärkeässä asemassa.
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Hanke edistää energiatehokkaita toimintakonsepteja, joissa myös logistiikan tehokkuus ja vähähiiliset liikkumismuodot ovat osana.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Pitkällä aikajänteellä hanke parantaa alueen työllisyyttä ja kilpailukykyä, mikä lisää asukkaiden yleistä hyvinvointia. Hankkeessa tuetaan myös energiaan liittyvää koulutusta alueella.
Tasa-arvon edistäminen 0 6
Hanke edistää kohdetoimialaa riippumatta toimijoiden ja henkilöiden sukupuolesta, etnisestä taustasta tms.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 7
Hanke parantaa yritysten ja kansalaisten tietoisuutta ympäristöä säästävistä toimenpiteistä ja teknologioista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kasvua älykkäistä energiaratkaisuista - hanke toteutettiin Suupohjan elinkeinotoimen kuntauhtymän ja Kurikan kaupungin alueella 2015-2017. Hankkeen kautta koottiin verkosto alueen yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään energiatehokkuuteen ja älykkääseen energiankäyttöön liittyvää liiketoimintaa. Yritysverkoston kanssa toiminnalle haettiin sellaiset suuntaviivat jotka tukivat parhaiten yritysten tarpeita ja mielenkiinnon kohteita. Toimintaa painotettiin aurinkoenergiaan, biokaasuun ja LED-valaistukseen.

Valittuihin teemoihin liittyen järjestettiin toimintaa, joka tuki yritysten pyrkimyksiä uuden liiketoiminnan luomisessa. Mm. aurinkoenergiaan ja LED-valaistukseen liittyen järjestettiin useita tapahtumia, joiden tarkoituksena oli madaltaa yritysten kynnystä laajentaa liiketoimintaansa näiden järjestelmien toimittamiseen. Hankkeen kautta tarjottiin tietoa myös valaistustaan uusiville tai aurinkoenergiasta kiinnostuneille yrityksille ja kunnille. Biokaasun tuotannosta kiinnostuneiden maatilojen kanssa asiaan perehdyttiin useassa työpajassa ja kahdella tutustumismatkalla biokaasumaatilalle.

Hankeaikana alueen sähköurakointiyrityksistä suurin osa on ryhtynyt markkinoimaan aurinkoenergiajärjestelmiä aktiivisesti tai on muuten jollain tapaa sidoksissa nopeasti kasvaneeseen aurinkosähköliiketoimintaan. Alueen yrityksistä ja erityisesti maatiloista suuri osa on tietoinen aurinkoenergian tarjoamista mahdollisuuksista ja siihen liittyvistä investointituista. Useita aurinkoenergiainvestointeja on myös toteutunut ja toteutumassa. Hankkeen rooli tämän kehityksen nopeuttajana on ollut merkittävä.

Biokaasuun liittyvän liiketoiminnan osalta tulokset näkyvät aiheesta kiinnostuneiden maatilojen suurena määränä. Hanke on tarjonnut kiinnostuneille kanavan tiedonhankintaan ja yhteiseen asioiden työstämiseen. Hankealueella on käynnistetty suunnitelmat ainakin neljän eri biokaasulaitoshankkeen toteuttamiseksi. Osa näistä on yksittäisten maatilojen hankkeita ja osa maatilaryhmien yhteishankkeita. Hankkeen toiminnan tuloksena hankealueella on aloittanut myös autojen kaasumuunnoksia ja kaasuautojen huoltoja tekevä yritys.

Vaikka suuri osa hankkeen tuloksista näkyy jo nyt lisääntyneenä aktiivisuutena ja energiainvestointien määränä mm. maatiloilla, suurimmat hyödyt tulevat esiin vasta jälkikäteen. Nyt suunnitteluvaiheessa olevien biokaasuinvestointien toteutuminen ja kaiken siihen liittyvän liiketoiminnan käynnistyminen tulevaisuudessa olisi todella merkittävä asia maatalousvaltaiselle hankealueelle.