Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70055

Hankkeen nimi: Sinisen kasvun mahdollisuudet

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2014 ja päättyy 31.5.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Pohjoisranta 11D

Puhelinnumero: 02-333 8102

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ALHOSALO MINNA KIRSI HELENA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.alhosalo(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-176 4520

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itämeren alueen kestävää sinistä kasvua koskeva toimintaohjelma on hyväksytty Euroopan komissiossa toukokuussa 2014. Ohjelmassa keskeistä on alueiden rajat ylittävät innovaatiovirrat, jotka liittyvät perinteisiin aloihin (laivanrakennus, kalastus ja vesiviljely sekä merikuljetukset), mutta myös uudempiin aloihin (meribioteknologia, rannikkoturismi ja uusiutuva energia). Näihin aloihin kohdistettavilla toimilla voidaan tuottaa lisäarvoja, minkä lisäksi merten suojelua edistävää innovaatiotoimintaa kasvattamalla voidaan myös luoda uusia työpaikkoja ja vauhdittaa talouskasvua.

Siniseen kasvuun liittyvät mahdollisuudet halutaan kartoittaa Selkämeren alueella, minkä perusteella rakennetaan kansainvälinen hanke sininen kasvu -teeman ympärille kartoituksesta saatujen tulosten perusteella. Selvityksessä etsitään yksi tärkein eli suurimman kasvupotentiaalin omaava sinisen kasvun ala Selkämeren alueella. Kun ala on tunnistettu, rakennetaan yhdessä Ruotsin kanssa sitä ja sen tulevaisuutta luotaava maksimissaan 200 000 € Central Baltic- hakemus. Esimerkiksi energiatehokkaan merikuljetuksen mahdollisuudet vähähiilisempään talouteen pyrittäessä ovat keskeisessä asemassa sinisen kasvun toimintaohjelmassa. Vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten LNG nivoutuvat sinisen kasvun alaan keskeisesti ilmastonmuutoksen rajoittamisen näkökulmasta. Lisäksi uusiutuva energia, kuten tuulivoima on tulevaisuudessa kasvava ala.

Tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden samoin kuin julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä halutaan aktivoida paitsi kartoituksen niin myös kansainvälisen hankkeen aikana. Eri alojen asiantuntijoiden välinen yhteistyö synnyttää uusia ideoita ja luo uudenlaisia toimintatapoja, minkä myötä edellytykset vetovoimaisten TKI-ympäristöjen kehittämiseksi paranevat. Monipuolisista asiantuntijuuksista koostuvien keskittymien on mahdollista päästä osaksi kansainvälisiä verkostoja, joissa toimiminen puolestaan edistää innovatiivisen osaamis- ja tutkimustoiminnan syntymistä sinisen kasvun alalla.

Hankkeessa tavoitteena on ensinnäkin kartoittaa Selkämerellä tiedossa olevat, mutta myös piilevät siniseen kasvuun liittyvät mahdollisuudet ja niihin liittyvät toimijat. Hankkeen aikana järjestetään aihepiiriin liittyvä avoin työpaja alueen toimijoille. Toisena tavoitteena on valmistella Central Baltic -ohjelmaan jätettävä hakemus, jossa tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn parantaminen sinisen kasvun alalla. Tavoitteena on myös, että varsinaisen kansainvälisen hankkeen avulla lisätään rajat ylittävää yhteistyötä sekä verkostoidaan siniseen kasvuun liittyviä TKI-toimijoita ja samalla parannetaan valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen.

Hankkeessa läpileikkaavina teemoina on useita niistä tavoitteista, jotka ovat keskeisiä sekä Satakunnan maakuntaohjelmassa että rakennerahasto-ohjelmassa. Tärkeitä tällaisia tavoitteita ovat aluelähtöisen TKI-toiminnan vahvistaminen, kansainvälisiin verkostoihin mukaan pääseminen sekä alueen kilpailukyvyn tukeminen vähähiilisyyden tavoite huomioon ottaen.

Horisontaalisten periaatteiden osalta hanke on neutraali sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suhteen. Kestävän kehityksen periaatetta hanke tukee puolestaan vahvasti; suunnitellut keskeiset teemat, erityisesti ilmastonmuutos, kuin myös energiatehokas ja turvallinen meriliikenne talvisissa oloissa, tukevat kestävän kehityksen periaatetta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen maakuntien liitot, kaupungit, satamat, elinkeinoelämä soveltuvin osin, MEPit, EU:n virkamiehet, ministeriöt, soveltuvat virastot (esim. LIV). Myös esiselvityshankkeen toimintaan mukaan tulevat tahot (korkeakoulut, kehittämisorganisaatiot, julkinen ja kolmas sektori) ovat esimerkkejä keskeisistä ryhmistä, joihin hanke vaikuttaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueella toimiva elinkeinoelämä on paitsi varsinainen kohderyhmä, niin myös välillinen kohderyhmä. Muita välillisiä kohderyhmiä ovat asukkaat sekä alueelle muualta saapuvat turistit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 649

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 812

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta, Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Vakka-Suomen, Rauman, Porin

Kunnat: Pori, Rauma, Pyhäranta, Merikarvia, Laitila, Uusikaupunki, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen pienuus
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tarjoaa tasapuoliset oikeudet ja mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta. Hakijaorganisaation periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassa otetaan huomiooon tasa-arvonäkökohdat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet on määritelty kohdassa 5.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Parhaiden käytäntöjen levittäminen sinisen kasvun alalla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Tietoisuuden lisääminen alueen erityispiirteistä ja parhaiden käytäntöjen levittäminen riskien torjunnassa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Tietoisuuden lisääminen alueen ekosysteemien erityispiirteistä ja arvosta motivoi toimijoita suojelemaan sitä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Tietoisuuden lisääminen alueen ekosysteemien erityispiirteistä ja arvosta motivoi toimijoita suojelemaan sitä. Alueella on myös merkittävää osaamista ympäristöteknologiassa. Parhaiden käytäntöjen levittäminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Tietoisuuden lisääminen alueen ekosysteemien erityispiirteistä ja arvosta motivoi toimijoita suojelemaan sitä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Erityisesti (meri)kuljetuksista riippuvaisen elinkeinoelämän liikenteellisten yhteyksien kehittäminen ympäristön huomioivalla tavalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Energiatehokkaan merikuljetuksen osuuden säilyttämiseen pyrkiminen alaan kohdistuvista paineista (mm. rikkidirektiivi) huolimatta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Sinisen kasvun yksi keskeinen merellisen elinkeinotoiminnnan alue on rannikkoturismi ja sen kestävä kehittäminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 7
Hankkeen yhtenä kantavana taustatekijänä on ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa, mikä on hakjaorganisaation vahvaa osaamisalaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-