Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70056

Hankkeen nimi: Namibian vesijärjestelmät Horizon2020:ssä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2014 ja päättyy 31.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2388924-4

Jakeluosoite: Tiedepuisto 3

Puhelinnumero: +35826203000

Postinumero: 28600

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.samk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KEINÄNEN-TOIVOLA MINNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.keinanen-toivola(at)samk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447103063

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EU:n rahoitusohjelma Horizon2020:n valmisteilla oleva MARIWATER: A model for Namibian water systems- a pilot case Walvis Bay" pyrkii vastaamaan Namibian vesialan haasteisiin käyttämällä Walvis Bayn aluetta pilottikohteena. Walvis Bayssa aloitetaan Namportin sataman 300 miljoonan euron laajennusprojekti. MARIWATER-projektin teemoja ovat juomaveden valmistus merivedestä käyttäen uusiutuvia energioita (aurinko-, tuuli- ja aalto) energian tuotannossa, veden jakeluputkistot, kiinteistöjen vesijärjestelmät, jätevesiverkostot, jäteveden käsittely, käsitellyn jäteveden purku mereen ja vaikutukset luonnon ekosysteemiin, kuten mereen.

Hankkeessa valmistellaan ja tehdään Horizon2020-ohjelmaan MARIWATER-hakemusta kiinteässä yhteistyössä eurooppalaisten ja namibialaisten partnerien kanssa. Hankkeessa osallistutaan Horisontti 2020:n Energia- ja ympäristöalan projektiverkostoitumistapahtumaan Lillessä (9.10.2014) ja tehdään toisen vaiheen hakemuksen valmistelumatka Namibiaan. Hanke rakentaa satakuntalaisten toimijoiden, erityisesti SAMK:n kansainvälisiä kumppanuuksia ja kehittää omaa erikoisalaa. Hankkeen aikana perehdytään myös muihin rahoitusvaihtoehtoihin MARIWATERin rahoittamiseksi.

Hankkeen tuloksena syntyy selvitys, joka sisältää tuotoksena: 1) Kuvauksen Satakunnan ammattikorkeakoulun käytännön toimenpiteistä kansainvälisten kumppanuuksien ja hankkeiden rakentamisesta t&k&i kumppanuuksien vahvistamiseksi (dokumentoidaan Yrinetiin) Horisontti 2020:n parissa, 2) Matkaraportit hankkeen aikaisista matkoista, 3) Horizon2020:een ensimmäisen vaiheen hakemuksen, joka on lähetetty 21.4.2015 mennessä. Horisontti2020 ensimmäisen vaiheen hakemus ei ole riippuvainen hankkeen muista toimijoista. Hakemuksen 1. vaiheen partneriverkosto on jo luotu.

Hankkeen ansiosta SAMKille koordinaattorin asemassa on muodostunut kattava kansainvälinen partneriverkosto MARIWATER-projektin puitteissa. Hanke tukee verkostoitumista Horizon2020:een ja eurooppalaisiin toimijoihin. MARIWATERin parissa tullaan tekemään tutkimus- ja kehittämistyötä useita vuosia. Hanke tukee osaltaan kestävää kehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Suomella, erityisesti Satakunnalla on tiiviit yhteydet Namibiaan ja toisaalta laajaa vesiosaamista Satakunnan ammattikorkeakoulun erityisesti Vesi-Instituutti WANDERin ja alan yritysten toimesta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke on lumb sum- menettely Horizon2020-hakemukseen, joten sen kohderyhmänä on koko Suomi, niin tutkimus- ja kehittämistoiminta kuin yritykset. Suomalaiset ovat aliedustettuina EU:n puiteohjelmarahoituksissa. Hanke mahdollistaa Satakunnan ammattikorkeakoulun aktiivisen valmistelun Horizon2020-hakuun koordinaattorin roolissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Osaltaan tiivistää Suomen ja Namibian välistä kanssakäymistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin

Kunnat: Pori, Rauma

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
MARIWATER-hakemuksen valmistelussa on mukana sekä naisia että miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa vesi-, uusiutuvien energioiden- ja Namibia-osaaminen on tärkein tekijä, ei osaajan sukupuoli. MARIWATER-hakemuksen valmistelussa on mukana sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Valmisteltavan MARIWATER-hakemuksen päävalmistelussa on mukana sekä naisia että miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 9
MARIWATER- projekti toteutuessaan Horizon2020:ssä luo mallin Namibian vesijärjestelmille teknologisine ratkaisuineen, jotka ovat sovellettavissa eri kehittyvissä maissa ympäri maailmaa. Meriveden käyttö juomaveden valmistuksessa on teknologinen mahdollisuus vesipulasta kärsiville alueille. Yhdistettynä vähähiiliseen, uusiutuvaan energiaan (aurinko, tuuli, aallot) se on myös kustannustehokasta ja kestävää kehitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Meriveden käyttö juomaveden valmistuksessa on teknologinen mahdollisuus vesipulasta kärsiville alueille. Yhdistettynä vähähiiliseen, uusiutuvaan energiaan (aurinko, tuuli, aallot) se on myös kustannustehokasta ja kestävää kehitystä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
MARIWATER projekti pyrkii minimoimaan jäteveden vaikutuksen mereen, erityisesti kaloihin. Toisaalta pilottikohde Walvis Bay on Afrikan merkittävimpiä lintualueita, joiden monimuotoisuus turvataan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 7
MARIWATER- projekti toteutuessaan Horizon2020:ssä luo mallin Namibian vesijärjestelmille teknologisine ratkaisuineen, jotka on sovellettavissa eri kehittyvissä maissa ympäri maailmaa. Meriveden käyttö juomaveden valmistuksessa on teknologinen mahdollisuus vesipulasta kärsiville alueille. Yhdistettynä vähähiiliseen, uusiutuvaan energiaan (aurinko, tuuli, aallot) se on myös kustannustehokasta ja kestävää kehitystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti, koska hanke kohdistuu EU:n ulkopuolelle.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Resurssitehokkuuden parantaminen vähentää syntyvien jätteiden ja jäteveden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Vähähiiliseen, uusiutuvaan energian (aurinko, tuuli, aallot) käyttö juomaveden valmistamisessa ja jäteveden puhdistamisessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 6
Namibialaisille ja afrikkalaisille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia cleantech-alalla. Puhdas talousvesija ympäristö tukevat paikallista viljelyä ja elintarvieteollisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
eLearning konseptit vesiosaamisen tukena.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Uusiutuvien energialähteiden käyttö vähentää merkittävästi polttoaineiden kuljettamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 9
Puhdas juomavesi tulisi olla kaikkien perusoikeus. MARIWATER malli sovellettavissa eri kohteissa Namibiassa ja muissa kehittyvissä maissa.
Tasa-arvon edistäminen 0 7
Puhtaan veden saannin turvaaminen lisää parantaa naisten ja lasten asemaa kehittyvissä maissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 7
Kansainvälinen projekti lisää ihmisten välistä ymmärrystä ja yhteistoimintaa.
Kulttuuriympäristö 0 5
Vesi on läsnä kaikkialla. Vesiolojen parantaminen parantaa myös kulttuuriympäristöjä, kuten Walvis Bays -alueen matkailua. Namibia on valittu maailman potentiaalisemmaksi matkailumaaksi seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Ympäristöosaaminen 5 9
Hanke mahdollistaa SAMKin ympäristötietämyksen lisääntyminen Namibian olosuhteissa. Välillisesti MARIWATERissa kehitettävät eLearning konseptit ja paikallisten tutkijoiden kouluttaminen varmistavat tulevaisuudessa vesikokonaisuuksien hallintaa Namibiassa ja muissa Afrikan maissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

EU:n rahoitusohjelma Horizon2020:n valmisteilla oleva MARIWATER: A model for Namibian water systems- a pilot case Walvis Bay" pyrki vastaamaan Namibian vesialan haasteisiin käyttämällä Walvis Bayn aluetta pilottikohteena. Walvis Bayssa aloitettiin Namportin sataman 300 miljoonan euron laajennusprojekti. MARIWATER-projektin teemoja olivat juomaveden valmistus merivedestä käyttäen uusiutuvia energioita (aurinko-, tuuli- ja aalto) energian tuotannossa, veden jakeluputkistot, kiinteistöjen vesijärjestelmät, jätevesiverkostot, jäteveden käsittely, käsitellyn jäteveden purku mereen ja vaikutukset luonnon ekosysteemiin, kuten mereen.
Hankkeessa tehtiin Horizon2020-ohjelmaan MARIWATER-hakemusta kiinteässä yhteistyössä eurooppalaisten ja namibialaisten partnerien kanssa. Hankkeessa osallistuttiin Horisontti 2020:n Energia- ja ympäristöalan projektiverkostoitumistapahtumaan Lillessä (9.10.2014) ja tehtiin toisen vaiheen hakemuksen valmistelumatka Namibiaan. Hanke rakensi satakuntalaisten toimijoiden, erityisesti SAMK:n kansainvälisiä kumppanuuksia ja kehitti omaa erikoisalaa. Hankkeen aikana perehdyttiin myös muihin rahoitusvaihtoehtoihin MARIWATERin rahoittamiseksi.

Hankkeen tuloksena syntyi selvitys, joka sisälsi tuotoksena: 1) Kuvauksen Satakunnan ammattikorkeakoulun käytännön toimenpiteistä kansainvälisten kumppanuuksien ja hankkeiden rakentamisesta t&k&i kumppanuuksien vahvistamiseksi (dokumentoidaan Yrinetiin) Horisontti 2020:n parissa, 2) Matkaraportit hankkeen aikaisista matkoista, 3) Horizon2020:een ensimmäisen vaiheen hakemuksen, joka on lähetetty 21.4.2015 mennessä. Horisontti2020 ensimmäisen vaiheen hakemus ei ollut riippuvainen hankkeen muista toimijoista. Hankkeen ansiosta SAMKille koordinaattorin asemassa muodostui kattava kansainvälinen partneriverkosto MARIWATER-projektin puitteissa. Hanke tuki verkostoitumista Horizon2020:een ja eurooppalaisiin toimijoihin. Hanke tuki osaltaan kestävää kehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Suomella, erityisesti Satakunnalla on tiiviit yhteydet Namibiaan ja toisaalta laajaa vesiosaamista Satakunnan ammattikorkeakoulun erityisesti Vesi-Instituutti WANDERin ja alan yritysten toimesta.