Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70059

Hankkeen nimi: NdFeB magneettien kierrätys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2014 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Prizztech Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0773693-4

Jakeluosoite: PL 18

Puhelinnumero: 0447105338

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.prizz.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Santa-Nokki Timo Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vanhempi asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.santa-nokki(at)prizz.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447105338

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmät NdFeB magneettien kierrättämiseksi ja näiden sisältämien harvinaisten maametallien talteen ottamiseksi. Lisäksi kartoitetaan sähkö- ja elektroniikka romun keräys ja käsittely Suomessa, Skandinaviassa ja Euroopassa
Harvinaiset maametallit ovat avainasemassa monissa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden laitteissa. Niiden pääasiallinen tuottajamaa on Kiina, missä niiden primäärituotanto aiheuttaa vakavia ympäristöhaittoja. Maailmanlaajuisesti romutetaan vuosittain arviolta 45000 tonnia NdFeB magneetteja, jotka sisältävät noin 15000 tonnia harvinaisia maametalleja Nd, Pr, Tb ja Dy, arvoltaan 1.6-2.0 miljardia USD. Lähes kaikki magneetit päätyvät teräsromun mukana sulattoihin ja harvinaiset maametallit menetetään kuonaan. Romutettavien magneettien määrän voidaan arvioida kaksinkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Hankkeessa kehitetään ja pienimuotoisesti testataan menetelmät NdFeB-magneettien erottelemiseksi muusta romusta ja saattamiseksi käyttökelpoiseen muotoon metalliseoksen tai sen sisältämien harvinaisten maametallien kierrättämiseksi..

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Sähkö- ja elektroniikkaromua keräävät ja käsittelevät yritykset
2. Kerättyjä metalleja käsittelevät yritykset
3. Magneetteja valmistavat yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kestomagneetteja valmistavat yritykset hyötyvät välillisesti saadessaan vaihtoehtoisen - ja ehkä edullisemman - raaka-ainelähteen. Kestomagneetteja tuotteissaan käyttävä teollisuus, esimerkiksi sähkömoottoreiden ja tuuliturbiinien valmistajat, hyötyy myös.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 154 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 472

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 192 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 184 902

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin

Kunnat: Pori, Nakkila, Huittinen, Harjavalta, Pomarkku, Kokemäki, Ulvila, Merikarvia, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL18

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vaikuta sukupuolten tasa-arvoon
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa huomioidaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei vaikuta sukupuolten tasa-arvoon

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Harvinaisten maametallien kierrätys vähentää näiden metallien kokonaiskäyttöä ja lisää käytettävissä olevien resurssien kestoa. Kierrätys myös kuluttaa vähemmän energiaa kuin primäärituotanto
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Kierrätys vähentää kasvihuonekaasujen tuotantoa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Primäärituotannon väheneminen pienentää ympäristötuhoja Kiinassa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Kierrätys kuluttaa vähemmän energiaa kuin primäärimetallien tuotanto, täten vähentäen kasvihuonekaasujen päästöjä, erityisesti Kiinassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Harvinaisten maametallien kierrätys ja NdFeB-magneettien kierrätys vähentävät syntyvän jätteen määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Uusiutuvissa energialähteissä käytetään usein NdFeB kestomagneetteja. Kierrätys laskee magneettien hintaa ja täten helpottaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Kierrätetyn magneettimateriaalin käyttö vahvistaa paikallisten magneettiyritysten kilpailukykyä. Riippumattomuus kiinalaisista raaka-ainelähteistä helpottaa toiminnan kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
NdFeB magneettien kierrätysteknologiaa voidaan myydä myös muualle maailmaan. Kehitetty osaaminen vahvistaa Satakuntalaisen magneettiklusterin osaamista ja asemaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutuksia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Harvinaiset maametallit ovat avainasemassa monissa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden laitteissa. NdFeB-magnetit ovat keksimisensä jälkeen mahdollistaneet erittäin energiatehokkaiden sähkömoottorien ja generaattoreiden valmistamisen. Näiden tuotteiden kysyntä tulee tulevaisuudessakin olemaan merkittävää. Tulevaisuudessa sähköiset ajoneuvot tulevat olemaan erittäin merkittävä NdFeB-magneettien käyttökohde. Kovalevyjen merkitys REE-magneettien sovelluskohteena tulee heikkenemään, mutta samalla niiden mielenkiinto kierrätyksessä kasvaa, kun tallennuskapasiteetti siirtyy henkilökohtaisista laitteista datakeskuksiin ja pilvipalveluihin.
NDFeB-magneettien pääasiallinen tuottajamaa on Kiina, missä niiden primäärituotanto aiheuttaa vakavia ympäristöhaittoja.
RE-magneettien kierrätys vähentää merkittävästi niin ympäristön kuin myös energian kulutusta. Toisaalta urban mining hajauttaa harvinaisten maametallien tuotantoa Kiinan ulkopuolelle ja samalla heikentää Kiinan poliittista vaikutusmahdollisuutta näiden harvinaisten maametallien osalta.
Maailmanlaajuisesti romutetaan vuosittain arviolta 45000 tonnia NdFeB magneetteja, jotka sisältävät noin 15000 tonnia harvinaisia maametalleja Nd, Pr, Tb ja Dy, arvoltaan 1.6-2.0 miljardia USD. Lähes kaikki magneetit päätyvät teräsromun mukana sulattoihin ja harvinaiset maametallit menetetään kuonaan. Romutettavien magneettien määrän voidaan arvioida kaksinkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana.
NdFeB-magneettien kierrätyksen kannattavuus pohjautuu pitkälti magneettimateriaalin Dy-pitoisuuteen. Ilman dysprosiumia magneettimateriaalin kierrätyskustannukset ovat tällä hetkellä korkeammat kuin Kiinan markkinahinta. Dy-pitoisuuden merkitys voi tulevaisuudessa vielä korostua, jos harvinaisten maametallien tuotanto yleistyy Kiinan ulkopuolella olevista LREE-lähteistä, jotka sisältävät neodyymiä mutteivat merkittävästi dysprosiumia. Toisaalta useat yritykset ovat ilmoittaneet luopuvansa dysprosiumin käytöstä, mikä voi hillitä Dy/Nd-hintaeron kasvua.
Magneettien uudelleen valmistusmenetelmistä parhaimmilta vaikuttavat kierrätettyjen magneettien murskaaminen ja pulverisointi uudeksi valmistusmateriaaliksi sekä kierrätysmagneettien hydrometallurginen prosessi, jossa magneettimateriaali liuotetaan happojen avulla harvinaisten maametallien oksideiksi. Jälkimmäinen prosessi myös soveltuu materiaaleille, joissa epäpuhtauspitoisuudet ovat kasvaneet liian suuriksi korkealuokkaisten NdFeB-magneettien valmistamiseksi.