Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70061

Hankkeen nimi: Automaatio ja mittaustekniikan tarpeet kaivoksissa louhinnasta primäärimurskaukseen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PIKKARAINEN HARRI VEIKKO SAMULI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.pikkarainen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7041498

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luonnonvarojen hyödyntäminen Lapissa on tärkeää, josta kaivosteollisuus on taloudellisesti merkittävin toimiala. Kaivosten kilpailukyky (tuotannon tehokkuus) on keskeistä, koska ala on herkkä suhdannevaihteluiden aiheuttamille raaka-ainehintavaihteluille. Eräs kaivosteollisuuden tulevaisuuden tavoite on lisätä kilpailukykyä automaation ja mittaustekniikan hyödyntämisen keinoin. Oleellista uuden teknologian kehittämisessä on loppukäyttäjien (kaivokset) tarpeiden tunnistaminen täsmällisesti ja konkreettisesti, sekä tarpeiden analysointi yhdessä kaivosten, toimittajayritysten ja tutkimuslaitosten kesken siten, että suoraan tuotekehitykseen soveltuvat tarpeet välittyvät toimittajayrityksille ja tutkimusta vaativat tarpeet tiedostetaan tutkimuslaitoksissa.

Hankkeen tavoitteena on tehdä tarveselvitys automaation ja mittaustekniikkaan liittyvistä tarpeista kaivosten louhinnan ja primäärimurskauksen välillä olevista toiminnoista. Tarveselvityksen pohjalta laaditaan T&K toimintasuunnitelma yhdessä alan yritysten kanssa. Suunnitelmassa tarpeet jaotellaan suoraan yritysten tuotekehitykselle sopiviksi ja tutkimusta vaativiksi. Tarpeet ja T&K toimintasuunnitelma viestitään alan yrityksille ja tutkimuslaitoksille mahdollistaen uuden liiketoiminnan ja teknologian kehittämisen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. T&K suunnitelma kohdentaa myös Lapin AMK:n tekniikan ja luonnonvarojen tulevaisuuden T&K toimia kaivosalalla tarpeita vastaaviksi. Tarveselvitys toteutetaan pääosin Pohjois-Suomessa toimivien kaivosten ja kaivosalan yritysten piirissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kaivokset, kaivosalan yritykset, yritykset joista voi tulla kaivosalaa palvelevia yrityksiä (uudet sovellukset), pääasiassa Pohjois-Suomessa. Tarveselvitys hyödyttää kaivoksia ja alan yrityksiä uuden teknologian, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Tunnistettu tarve on tärkein tekijä yritysten T&K resurssien kohdentamisessa. Kaivokset hyötyvät teknologian loppukäyttäjinä toiminnan tehostumisen myötä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapin AMK ja muut tutkimuslaitokset. On oletettavaa, että yritykset eivät pysty vastamaan kaikkiin selvitettyihin T&K tarpeisiin yksin. Tulevaisuudessa tarvitaan tutkimus –ja kehitystyötä, jossa tutkimuslaitokset ratkaisevat ja demonstroivat yritysten tuotekehityksen mahdollistavat tieteelliset ja tekniset ongelmat. Lapin AMK saa selvityksestä perusteet tulevien tämän alueen T&K toimien kohdentamiselle, samoin muut tutkimuslaitokset, joita tarvitaan T&K toimien toteuttamisessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 94 369

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 109

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 117 962

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 116 387

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö, Pello, Pelkosenniemi, Keminmaa, Savukoski, Simo, Posio, Salla, Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä, Inari, Kolari, Ranua, Ylitornio, Tornio, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tietokatu 1

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: Kemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi perustuu kaivos ja automaatioalan yleiseen tuntemukseen ja Lapin letkan tuottamaan Suvauskoneen tulokseen. Ala on tunnetusti miesvaltainen (kaivokset, insinööritoimistot, laitetoimittajat). Viimevuosina on kuitenkin nähtävissä yhtiöiden selkeä halu rekrytoida enemmän naisia (esim. LKAB Ruotsissa) motiivinaan tasapuolistaa mies ja naistyöntekijöiden määrää sekä parantaa työtekijävetoimaa ja sitä kautta edesauttaa osaavan työvoiman saantia. Alan työssä suoritumisen kannalta ei pääasiassa ole sukupuolella suurta merkitystä. Suvauskoneen mukaan Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankeen tulokset voivat pitkällä aikavälillä vaikuttaa automaatioasteen lisääntymiseen kaivosteollisuudessa ja automaatioalan yrityksissä. Automaatioasteen lisääntyessä työtehtävät muuttuvat fyysisestä, ei ehkä naisia niin kiinnostavasta työstä, suunnittelu-, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin, jotka voivat kiinnostaa naisia enemmän.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tehdä tarveselvitys ja T&K toimintasuunnitelma. Hankkeella voi olla edellä kuvattuja vaikutuksia nais-ja miestyöntekijöiden jakautumiseen kaivos ja automaatioalalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Kaivostoiminnan (louhinta ja murskaus) tehostuminen pitkällä aikavälillä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Energiatehokkuus paranee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Ympäristökuormitus vähenee uuden teknologian myötä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Ympäristökuormitus vähenee uuden teknologian myötä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta?
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Tehokkuus louhinnassa, vähemmän sivukiveä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta?
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Luo mahdollisuuksia uusille liiketoiminnoille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 6
uudet korkeanteknologian tuotteet ja palvelut
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Materialin siirron tehostuminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Automaatio parantaa työhyvinvointia ja turvallisuutta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta?
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta?
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta?
Ympäristöosaaminen 0 2
Ympäristömittauksiin liittyvät uudet teknologiat

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli löytää Pohjois-Suomen kaivosteollisuudesta konkreettisia automaation ja mittaustekniikan kehitystarpeita louhinnasta murskaukseen välisellä prosessin osalla ja laatia suunnitelmia tarpeita vastaavan tutkimus- ja kehitystoiminnan toteuttamiselle.
Hanke toteutettiin vuosina 2015-2016. Aluksi tehtiin ja julkaistiin tekninen selvitys automaatio- ja mittausteknologian trendeistä kaivostoiminnassa louhokselta murskaukseen. Seuraavaksi suoritettiin internet-tarvekysely kaivosteollisuuden yrityksille, jonka vastausten ja saatujen yhteystietojen perusteella järjestettiin yritysvierailut, joissa kehitystarpeita selvitettiin ja dokumentoitiin tarkemmin. Esille tulleet kehitystarpeet ja niitä vastaavat tutkimus- ja kehitystoimet analysoitiin ja julkaistiin.
Hankkeen tuloksena julkaistiin 8 kpl eniten tässä selvityksessä esille noussutta kehitystarvetta, sekä 26 kpl yksittäisiä kehittämistarpeita luokiteltuna kaivossuunnitteluun, kaivosmittaukseen, louhintaan, materiaalin siirtoon, murskaukseen, tiedonhallintaan, turvallisuuteen ja ympäristön hallintaan.