Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70062

Hankkeen nimi: Sodankylän arktinen puurakentaminen - SAP

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sodankylän kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0193169-1

Jakeluosoite: PL 60

Puhelinnumero: 0400-618 870

Postinumero: 99601

Postitoimipaikka: Sodankylä

WWW-osoite: http://www.sodankyla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ville Pyhäjärvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.pyhajarvi(at)sodankyla.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407386938

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sodankylässä on ollut vahva puurakentamiskeskittymä 1990-luvun lopulla. Parhaimmillaan puualan yritykset työllistivät pitkälti toista sataa henkilöä. Viime vuosina toiminta on hiipunut ja ala työllistää enää kolmisenkymmentä henkilöä. Eri hankkeissa tehtyjen kyselyjen mukaan puurakentamisen imago on hyvä ja puurakentamisen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa.

Sodankylän kunta on yhdessä alueen yritysten kanssa pohtinut puurakentamisen elvyttämistä paikkakunnalla. Suunnitelmissa on kaavoittaa asuinalue arktisen rakentamisen pilottikohteeksi.

Hankkeen toimenpiteinä ovat:

1. Etsiä ja valmistella (masterplanin luominen) Sodankylään sijoittuvaa puurakentamisen aluerakennuskohdetta, jossa voidaan kytkeä yhteen erilaisia puurakentamisen järjestelmiä, puu- ja betonirakentamisen hybridikohteita sekä rakennusalan toimijoita.
2. Aluerakennuskohteeseen haetaan arktisiin olosuhteisiin soveltuvia älykkäitä rakenneratkaisuja, hiilivapautta, ekotehokkuutta ja aktivoidaan näihin liittyviä yritysten tuotekehityshankkeita.
3. Aluerakennuskohteen energiaratkaisujen selvittäminen
4. SAP-rakentamis- ja tutkimusklusterin kokoaminen
5. Tutustumismatkat muihin aluerakennuskohteisiin Pohjoismaissa
6. Puurakentamisseminaarin/konferenssin järjestäminen, kansainvälinen puurakentamisen ideatyöpaja.
7. Pilottirakennuskohteen hankesuunnitelma
8. Tiedottaminen
9. Luodaan masterplan Sodankylään sijoittuvalle uudelle hotellille

Hankkeen tulokset:
1. Aluerakennuskohteen masterplan, joka sisältää asemakaavan luonnoksen (havainnekuvatasolla), rakennuskaavan laatimisen periaatteet ja ohjaa pilottikohteen hankesuunnittelua.
2. Julkaisujen laatiminen
3. Pilottirakennuskohteen hankesuunnitelma
4. SAP-klusteri
5. Aluerakennuskohteen vaihtoehtoiset energiasuunnitelmat
6. Aluerakennuskohteen hyvät käytänteet
7. Masterplan uudelle hotellille

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sodankylän kunta (kaavoitus), alueen yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kunnan elinkeinotoimi, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot ja oppilaitokset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 130 431

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 100 726

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 180 831

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 141 216

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty sukupuolivaikutusten arviointi suvaus-koneella. Sen mukaan hanke edistää miesten asioita. Hankkeessa tulee huomioida sukupuolinäkökulma ja pyrkiä vaikuttamaan tasa-arvoisempaan toteutukseen esimerkiksi pohtimalla ja suuntaamalla tiedotusta naisnäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa arvioidaan toteutuksen eli valittujen toimintamallien vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena on edistää vähähiilistä puurakentamista

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hanke edistää vähähiilistä puurakentamista sekä energiaomavaraisuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Hanke edistää vähähiilistä puurakentamista sekä energiaomavaraisuutta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Hanke edistää vähähiilistä puurakentamista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hanke edistää vähähiilistä puurakentamista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hanke edistää vähähiilistä puurakentamista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Hanke edistää vähähiilistä puurakentamista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hanke edistää vähähiilistä puurakentamista ja monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Puurakentaminen edistää liikkumista ja vaikuttaa logistisiin ketjuihin
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Puurakentaminen edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hankkeessa arvioidaan toteutuksen eli valittujen toimintamallien vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 3 3
Puurakentaminen edistää kulttuuriympäristön kehittymistä
Ympäristöosaaminen 6 6
Puurakentaminen edistää ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sodankylän arktinen puurakentaminen -hankkeen aikana tehtyjä toimenpiteitä ja niiden avulla saatuja tuloksia:
1. Sodankylään sijoittuvan uuden aluerakennuskohteen ja hyvinvointikeskuksen masterplan
- Masterplan on kaavoittajan apuna
- Masterplanilla pystyttiin vaikuttamaan Sodankylän keskustan kehittymiseen
- Masterplanilla pystyttiin vaikuttamaan erityisen paljon uuden hyvinvointikeskuksen sijaintiin ja mahdollisesti myös toteutukseen
- Masterplanin avulla nostettiin tietoisuutta puu- ja hybiridirakentamisen sekä hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksista
- Masterplan tukee aiemmin Oulun yliopiston kuntasuunnittelukurssilta saatuja tuloksia (Hyvinvointikolmio)
2. SAP-klusterin kokoaminen
- Sodankylä liittyi mukaan Pohjoiset puukaupungit -organisaatioon ja on ollut mukana kehittämässä uutta Arktiset puukaupungit -organisaatiota
- Sodankylä on ollut erityisesti tiiviissä yhteydenpidossa Kemin ja Pudasjärven kaupunkien kanssa
- Yhteistyö Oulun yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa tiivistyi
- Paikalliset yritykset aloittivat tuotekehityshankkeita
- Investoijille on esitetty suunnitelmat uudesta hotellista ja CLT-tehtaasta
3. Julkaisujen laatiminen
- Hankkeen aikana on tehty kaksi diplomityötä (arkkitehtuurinen tiedekunta, Oulun yliopisto), joista toinen sai arvosanaksi 5 ja toinen on vielä arvostelematta
- Hankkeen aikana on julkaistu useita kirjoituksia paikallisissa sanomalehdissä
4. Masterplan uudelle hotellille
- Konseptimalli, joka esiteltiin investoijille ja luo mahdollisesti uutta yritystoimintaa
- Tukee aiemmin Oulun yliopiston kuntasuunnittelukurssilta saatuja tuloksia (Hyvinvointikolmio)