Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70063

Hankkeen nimi: Allegro Living Lab

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Runebergsgatan 8

Puhelinnumero: 0400903929

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: Jakobstad

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Daniela Mårtenson

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektledare

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: daniela.martenson(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406532882

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, 0872046-7
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, 2059910-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Syftet är att utveckla innovationsmiljön i Jakobstadsregionen och skapa täta band mellan näringslivet och forsknings- och utvecklingsmiljöer i Jakobstadsregionen, och med motsvarande miljöer på annat håll både nationellt och internationellt. I Allegro Living Lab samverkar företag, högskolor och regionala utvecklingsorganisationer för att skapa dynamik, tillväxt och nytänkande. Projektet är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Centria, Yrkeshögskolan Novia och Concordia.

Följande åtgärdshelheter ingår:

1) Evidensbaserad utvecklingsåtgärder i form av FoU mäkleri
2) Nätverksbaserad företagsutveckling i form av Allegro Hub
3) Aktiv realisering av regionens start-up potential i form av Start Up Boost

Centria koordinerar helheten men har samtidigt också ansvaret för att bygga och testa nya koncept kring nätbaserad företagsutveckling och hur företagen kan lära sig av varandra (co-creating and co-learning). Centria kommer att skapa och testa ett koncept och en verksamhetsplan för Allegro Hub och ordna gemensamma evenemang som stärker sammanhållningen bland hubmedlemmarna. En hub erbjuder mikroföretag, frilansare och distansjobbare en flexibel fysisk plats att jobba på, men framför allt en arbetsgemenskap och en möjlighet att dela tankar och idéer med likasinnade och på så sätt tillsammans skapa tillväxt. Vidare så utreder Centria förutsättningarna för en lokal investeringsfond. Novia deltar aktivt i utvecklingen av Allegro Hub och Start Up Boost. Novia har en resursperson inom projektet vars uppgift är att fungera som sakkunnig när det handlar om att skapa och utveckla kreativa miljöer, samt testa metoder för att öka kreativiteten. Novias uppgift är att aktivera dem i projektet och skapa mötesmöjligheter mellan företagare inom kulturella och kreativa näringarna och andra branscher. Genom Allegro Hub och Start Up Boost introducerar vi en bredare syn på start ups och tillväxt i regionen.

FOU-mäklariets uppgift är att tillsammans med andra aktörer bidra till att skapa mer systematik för hur näringslivets behov kan bemötas och skapa mera samarbete mellan företagen och olika forskningsmiljöer. Mäkleriet på fältet ska hjälpa företagen att inse nyttan av att öka sina kontakter till lärosäten där forskningen ligger i framkant. Vår region satsar nämligen, i jämförelse med landets medeltal, ganska lite på forskning- och utveckling. Konkret märks det t.ex. i form av väldigt få Tekes ansökningar från regionen. FoU-mäkleriet, hämtar in utvecklingsbehoven från fältet och kommunicerar dem till innovationsmiljön och skapar kontakter till forsknings- och utvecklingsmiljöer. Concordia ansvarar för att förverkliga FoU mäkleriet.

Projektet resulterar i evidensbaserade utvecklingsåtgärder och ett flexibelt och dynamiskt ekosystem för innovationer där aktörerna plockas in situationsspecifikt enligt behov. Samtidigt får vi bättre kännedom om företagens behov och ett mera systematiskt sätt att dokumentera och bemöta behoven. Konkret märks det i form av flera forsknings- och utvecklingsprojekt bland regionens små- och medelstora företag samt ett hubkoncept som är anpassat specifikt för regionen och våra behov. Genom projektet realiserar vi regionens start up- och tillväxtpotential och inför en bredare syn på entreprenörskap. På lång sikt resulterar projektet i flera företag och större tillväxtvilja bland företagen. Indirekt leder projektet också till närmare samverkan mellan högskolor och nya former av nätverkande.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektet har tre egentliga målgrupper: 1) små och medelstora företag i Jakobstadsregionen, 2) mikroföretag i regionen och 3) potentiella nya, entreprenörer i regionen.

Genom hela projektet vill vi jobba på två olika plan: på individnivå och på nätverksnivå. Utvecklingen startar alltid från individnivå och därför är det viktigt att upprätthålla en fungerande dialog med företagaren/företagarna eller den blivande företagaren. Samtidigt behövs kontakter och nätverk för att kunna växa och utvecklas. Projektets uppgift är att para ihop rätt individ med rätt nätverk. Nätverket kan vara Allegro Hub, en utbildningsorganisation, ett forskarlaboratorium etc.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Till projektets indirekta målgrupper hör övriga utvecklingsorganisationer och utbildningsanstalter i regionen. Vi samarbetar gärna på bred front och även om det inte är möjligt att inkludera alla som delägare i projektet så kommer vi under projektets gång att försäkra oss om att alla får information om vad som händer och möjlighet att delta. Det sker bland annat genom Seutu YP arbetet.Det regionala nätverket av företagstjänster (Seudulliset yrityspalvelut eller Seutu YP på finska) är resultatet av ett nationellt projekt där syftet var att regionalt samla alla utvecklingsorganisationer för att öka samarbetet dem emellan. Det regionala nätverket av företagstjänster erbjuder rådgivning för att starta och utveckla företagsverksamhet samt vägleder företagaren till experttjänster i enlighet med FöretagsFinlands verksamhetsmodell. Ett samarbetsavtal har skrivits under för jakobstadsregionen och en arbetsgrupp har arbetat fram en strategi för arbetet. Däremot finns inga egentliga resurser, varken i form av arbetsinsatser eller pengar, för att förverkliga strategin. Delar av det som ingår i strategin kunde förverkligas via det här projektet.I Jakobstadsregionen koordineras arbete av Concordia och i gruppen ingår även: Österbottens NTM-central, Österbottens TE-byrå , Aktion Österbotten, ProAgria, ÖSL , Juthbacka stiftelsen, Optima, KPAKK, Yrkesakademin i Österbotten, VAKK, Yrkeshögskolan Novia, Centria ammattikorkeakoulu, Ketek Oy, Merinova Oy, Viexpo och Österbottens Handelskammare.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 204 710

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 193 707

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 341 186

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 322 848

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen

Kunnat: Pedersören kunta, Kruunupyy, Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Luoto

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Andelen kvinnliga företagare är fortfarande generellt klart lägre än antalet manliga företagare och åtgärder behövs för att främja kvinnors företagsamhet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektets huvudsakliga syfte är inte att främja jämnställdhet, men i den mån det finns möjlighet kommer vi att främja kvinnligt företagande och uppmuntra kvinnor att starta företag. Vi är också medvetna om att det kan behövas särskilda modeller och verktyg för att locka just kvinnor och projektet ger utrymme för att arbeta med sådana frågor.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektets huvudsakliga syfte är inte att främja jämnställdhet, men i vår verksamhet är det en självklarhet att alltid beakta jämställdhetsaspekter.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 6
Projektet skapar en beständig FoU miljö som i längden bidrar till en hållbar näringsstruktur i regionen. Projektet skapar också nya nätverk och intensifierar samarbetet mellan olika aktörer.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 6
Projektet främjar FoU verksamhet i små- och medelstora företag och i längden kan det resultera även i immateriella produkter och tjänster. Inom projektet utvecklas också helt nya tjänster.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Nätverkande gynnar företagarnas välmående.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Jämnställdhet finns indirekt med som en viktig åtgärd och via projektet kan vi främja kvinnligt företagande.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Projektet bidrar till jämnlikhet mellan företag genom att aktivt öka också de mindre företagens FoU beredskap.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Syftet i projektet var att utveckla innovationsmiljön i Jakobstadsregionen och skapa täta band mellan näringslivet och forsknings- och utvecklingsmiljöer genom åtgärdshelheterna 1) evidensbaserad utvecklingsåtgärder i form av Forsknings- och utvecklings (FoU)- mäkleri 2) nätverksbaserad företagsutveckling i form av Allegro Hub och 3) Aktiv realisering av regionens start-up potential i form av Start Up Boost.

FoU-mäkleriet har genom en omfattande intervjurunda med regionens företag tagit fasta vid och samlat utvecklingsbehoven hos näringslivet. Intervjurundan resulterade i en rapport, ”Utvecklingsbehov och utmaningar för företagen i Jakobstadsregionen – vägkost för evidensbaserad företagsutveckling” (Concordia 2016), som spritts i regionens Seudulliset Yrityspalvelut –nätverket (Seutu YP) för att främja behovsinriktad service hos samtliga organisationer som arbetar med företagsutveckling i Jakobstadsregionen. En del av teman som dykt upp i diskussioner med företag har redan tagits i beaktande i aktiviteter som ordnats inom projektet, i andra av Concordia arrangerade evenemang eller som underlag i andra utvecklingsåtgärder så som nya utvecklingsprojekt.

FoU-mäklarens utvecklingsarbete har också resulterat i ett självutvärderingsverktyg. För att alla de som ordnar program och åtgärder för företagare i vår region på ett smidigt sätt ska veta vilka behoven är och för att de åtgärder och program man planerar ska träffa rätt har FoU-mäklaren i samarbete med företagsutvecklare och projektarbetare på Concordia utvecklat ett självutvärderingsverktyg och en indikator för prognostisering. Självutvärderingsverktyget, Future Quality Clinic, www.fqc.fi är ett digitalt spel där företagaren själv, genom att spela sig igenom kategorierna: ekonomi, ledarskap, personalledning, marknadsföring, strategi, försäljning, försäljning, kvalitetsarbete och uppföljning, få en indikation på vilka områden hen behöver utvecklas när det gäller företagandet. Spelet blir tillgängligt för alla på Concordias hemsida och i samband med spelet syns en indikator på vilka områden som företagare sammantaget har störst behov av stödåtgärder i.

Centria hade ansvaret för att bygga och testa nya koncept kring nätbaserad företagsutveckling och hur företagen kan lära sig av varandra. Det här har realiserats i form av den av Centria och Novia startade hubverksamheten Allegro Ink som både blivit en populär arbetsgemenskap för distansjobbare, frilansare och mikroföretagare och ett forum för Campus Allegros samarbete med näringslivet i form av forskning och utveckling. Också det gemensamt framtagna Boostkonceptet har fungerat som nätverksplattformer för både startande och etablerade företagare.

Inom Allegro Ink sker samarbetet mellan näringsliv, utbildning, forskning och utveckling samt stödtjänster. Allegro Inks verksamhet startade med en testperiod där olika koncept för kontorslandskap, delade kontor och egna kontor marknadsfördes och erfarenheter analyserades. Miljöutveckling kring hubens samanvända utrymmen så som lounge, kök och mötesutrymme gjordes också i början av projektet. Kontorslandskapskonceptet Office-on-the-go, där användaren hyr bord per månad, blev mer av en inkörsport till egna kontor. Redan under det första halvåret av projektet gick de enskilda kontoren åt och Allegro Ink var fullbelagt. Under hela projekttiden har det dock skett en naturlig flyttrörelse där mikroföretag, frilansare och distansjobbare flyttar in och ut enligt de behov de har just då. I slutet av projektet har vi en situation där det är kö till Allegro Ink –kontorsutrymmena.

Under projektets gång har vi experimenterat olika typer av aktiviteter inom ramen för företagsutvecklingsbiten av Allegro Ink. Den viktigaste ”aktiviteten” för företagen har varit de dagliga kaffepauserna och till det utvecklar vi kontinuerligt loungemiljön i Allegro Ink. Då vi diskuterat aktiviteter med Allegro Ink –medlemmarna har morgonmål, julfest och våravslutningsmiddag varit det mest uppskattade. Överhuvudtaget har aktiviteter där man kunnat komma och gå varit uppskattade. Aktiviteter som krävt mer engagemang har varit svårare att locka deltagare till. Således fortsätter vi i Allegro Ink –verksamheten efter projektet med det aktiviteter som prioriteras av företagarna.

Under projektets gång satsade vi mer på att använda oss av det redan etablerade konceptet Allegro talks för att föra fram teman som var viktiga inom projektet. Det här för att stärka föreläsningskonceptet, göra det mer känt för allmänheten och förankra sättet att kommunicera olika forsknings-, utvecklings- och utbildningsteman också efter projektet. Allegro talks seminarier arrangerades också i nära samarbete med och på initiativ av Allegro Ink –företagen. Det här var en välkommen utveckling där vi kan skapa innehåll tillsammans utgående från gemensamma behov.

Under projektet skapades ett helt Boostkoncept i tre nivåer. Startup boost –processen med de som funderar på att starta företag som målgrupp utvecklades först och var en framgång med fullt deltagarantal och bra respons. Startup boost är en 24h process där deltagarna får stöd i att själv se sina styrkor som kan utgöra grunden för företagande, de får stöd i att utveckla sina företagsidéer och att arbeta fram hållbara affärsmodeller med kunden som fokus. Under utvecklingen och testningen av Startup boost fick vi också flera förfrågningar av redan etablerade egenföretagare som var intresserade av konceptet för att utveckla sin verksamhet. Ur det här behovet föddes Shapeup boost, en process för den ensamma egenföretagaren som behöver fokusera, justera verksamheten eller fullständigt byta håll. I projektet hade vi dessutom små och medelstora företag som målgrupp och genom att utveckla boostprocessen vidare föddes Tillväxt boost som ett verktyg för den målgruppen.

Som ett komplement till den övriga projektverksamheten har Novia jobbat med att skapa mötesmöjligheter mellan företagare inom kulturella och kreativa näringarna och andra branscher. Inom projektet har man valt att experimentera med spelindustrin som testfält för det multidisciplinära samarbetet. Spelindustrin är en bransch där man måste samarbeta (grafiker, programmerare, designers, ljudsättare etc). Det finns ett behov att skapa nätverk och mötesplatser så att entreprenörer kan hålla kontakt med varandra och samtidigt erbjuda eller fråga efter hjälp. Inom projektet startades ett nätverk för spelindustrin i Österbotten (Ostrobothnia Game Industry). För att spelföretag skall kunna utvecklas i Österbotten behövs det också en sänkt tröskel för att våga pröva. Det behövs specialkunskap inom olika ämnen och det finns ett behov av att hitta eldsjälar och dessutom proffsföreläsare som kan sprida kompetensen i Österbotten. Som en följd av de här åtgärderna och resultaten har några utvecklingsprojekt inom spelindustrin redan kommit igång, Reply+ och Qvarken game industry.

Samtliga åtgärdshelheter har stött utvecklingen av innovationsmiljön i Jakobstadsregionen. Inom ramen för Future 2017 ordnades i slutet av projektet en föreläsning med filosofen, musikern och framtidstänkaren Alexander Bard med temat "Digitalisering, globalisering, nodalisering - de tre starka förändringskrafterna i vår tid". Föreläsningen och det aktiva mingeltillfället efter blev en värdig avslutning för projektet.