Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70065

Hankkeen nimi: Energy Innovation & Entrepreneurship Forum (EIEF)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.9.2014 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasanseudun Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1850796-9

Jakeluosoite: Alatori 1 A, 3 krs

Puhelinnumero: 06 3177600

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: http://www.vasek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marko Koski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Business Advisor

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.koski(at)vasek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5615858

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vaasan seudulla ei ole laajamittaista järjestäytynyttä ja tavoitteellista toimintaa, joka tukisi sijoittajien ja kasvuyrittäjien yhteistyötä nopean kasvun saavuttamiseksi. Tämä on noussut esiin INKA-ohjelman Kestävät Energiaratkaisut-teeman valmistelun yhteydessä sekä vuonna 2014 laaditun Vaasan seudun innovaatioprofiiliselvityksen puitteissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää toiminta-alustaa, joka jatkossa tukee energia-alan Start-up yritysten / Spinn-offien aikaansaamista ja kehittymistä osaksi EnergyVaasa – klusteria ja suunnitella ja järjestää toimintaa tukeva EnergySpin -tapahtuma (19.3.2015) osana EnergyWeek:iä 2015. Toimenpiteinä pyritään luomaan toiminta-alusta, johon osapuolet voivat sitoutua ja saada EnergySpin-tapahtumasta kiinnostava kokonaisuus tulevaisuuden toiminnan laajentamista ajatellen. Tuloksina on energia-alaan painottuva startup/spinnoff-yritysten ja sijoittajien/rahoittajien toimintamalli, joka yhdistää alkuvaiheessa alueellisia ja kansallisia toimijoita keskenään. Toisena konkreettisena tuloksena on EnergySpin tapahtuman järjestäminen Vaasassa 19.3.2015.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset
Spinn-off- yritykset
Start-up yritykset
Sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset
Alueen suuret teollisuusyritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vaasa ja alueen kunnat (yritykset, verotulot, työpaikat)
Alueen korkeakoulut ja teknologiakeskus
Vaasanseudun innovaatiojärjestelmän eri osapuolet
Suomalainen energiateollisuus ja asiakkaat
Finpro/Invest in Finland/Team Finland

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 728

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 43 728

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 72 880

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Kyrönmaan

Kunnat: Mustasaari, Laihia, Vöyri, Maalahti, Vaasa, Isokyrö, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Alatori 1 A

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: VAASA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hanke keskittyy erityisesti energia-alan innovaatioihin, joiden kehittämisessä on voimakas välillinen vaikutus luonnonvarojen kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanke keskittyy erityisesti energia-alan innovaatioihin, ja joidenkin innovaatioiden kehittämisessä voi olla välillinen vaikutus ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen, esimerkiksi hajautetun energiantuotannon muodossa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Hanke keskittyy erityisesti energia-alan innovaatioihin, ja yritysten toiminnan kautta syntyy välillisiä vaikutuksia maaperään ja ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 7
Hanke keskittyy erityisesti energia-alan innovaatioihin, ja yritysten teknologiaratkaisuilla on voimakas välillinen vaikutus materiaalien ja jätteiden ekologisempaan ja energiatehokkaampaan käsittelyyn.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Hanke keskittyy erityisesti energia-alan innovaatioihin, ja yritysten teknologiaratkaisuilla on voimakas välillinen vaikutus uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen painopisteenä on Pohjoismaiden suurimman energia-alan yrityskeskittymän vahvistaminen uusien yritysten ja innovaatioita tukevien toimintamallien kautta. Tulevan toimintamallin ja EnergySpin -tapahtuman kautta tehostetaan verkoston toimintaa ja yksittäisten yritysten ja innovaatioiden liiketoiminnan kehitystä erityisesti cleantech-sektorilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 4
Hanke keskittyy erityisesti energia-alan innovaatioihin, ja joidenkin kehittämisessä on voimakas välillinen vaikutus uusien aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, esimerkkinä energia-alan suunnittelutoimistot/konsultointi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Hanke keskittyy erityisesti energia-alan innovaatioihin, ja joidenkin kehittämisessä on välillinen vaikutus energitehokkaiden liikkumisen ja logistiikan ratkaisujen parantamisessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hanke keskittyy erityisesti energia-alan innovaatioihin, ja välillisesti lisätyöpaikkojen merkitys on elinkeinorakenteen ja sitä kautta hyvinvoinnin edistämisessä on voimakas.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Energia-alan vientituotteet mahdollistavat tasa-arvoisemman kehityksen maailman kehittyvien maiden osalta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 3
Hanke keskittyy erityisesi energia-alan innovaatioihin ja ympäristö/cleantech on olennainen osa energia-alaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vaasan seudulla ei ole laajamittaista järjestäytynyttä ja tavoitteellista toimintaa, joka tukisi sijoittajien ja kasvuyrittäjien yhteistyötä nopean kasvun saavuttamiseksi. Tämä on noussut esiin INKA-ohjelman Kestävät Energiaratkaisut-teeman valmistelun yhteydessä sekä vuonna 2014 laaditun Vaasan seudun innovaatioprofiiliselvityksen puitteissa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää toiminta-alustaa, joka jatkossa tukisi energia-alan Start-up yritysten / Spinn-offien aikaansaamista ja kehittymistä osaksi EnergyVaasa – klusteria ja suunnitella ja järjestää toimintaa tukeva EnergySpin -tapahtuma (19.3.2015) osana EnergyWeek:iä 2015. Toimenpiteinä pyrittiin luomaan toiminta-alusta, johon osapuolet voivat sitoutua ja saada EnergySpintapahtumasta kiinnostava kokonaisuus tulevaisuuden toiminnan laajentamista ajatellen. Tuloksina on energia-alaan painottuva startup/spinnoff-yritysten ja sijoittajien/rahoittajien toimintamalli, joka yhdistää alkuvaiheessa alueellisia ja kansallisia toimijoita keskenään. Toisena konkreettisena tuloksena on EnergySpin tapahtuman järjestäminen Vaasassa 19.3.2015. Vasek järjestää vuoden 2016 EnergySpin tapahtuman pohjautuen hankkeen tuloksiin ja siinä ilmenneisiin parantamiskohteisiin. Hankkeen toisena konkreettisena tuloksena muodostettiin toiminta-alustamalli, jota pyritään käynnistämään hankkeen päättymisen jälkeen vuonna 2016 hankkeessa identifioitujen tahojen kanssa.