Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70066

Hankkeen nimi: WasaLabs-analyysilaboratoriot

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0209599-8

Jakeluosoite: PL 700

Puhelinnumero: 029 449 8000

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: http://www.uva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HILTUNEN ERKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erkki.hiltunen(at)uva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 449 8281

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vaasan alueella on teollisuudesta sekä kaupungin organisaatiosta ilmaistu tarve kehittää laboratoriopalveluita Vaasassa. Laboratoriopalveluilla tarkoitetaan tässä kemiallisia ja mikrobiologisia mittauksia esimerkiksi ympäristöalan ja energia-alan tarpeisiin. Tällä hetkellä osassa laboratoriopalveluita joudutaan tukeutumaan muualla Suomessa tai ulkomailla toimiviin laboratorioihin.
Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten em. palveluiden kysyntä ja tarjonta kohtaisivat alueen sisällä paremmin, eli varmistua siitä, että analyysien tarjonta vastaa paikallisten yritysten tarpeita. Tiedon löytyminen jatkossa varmistetaan perustamalla virtuaalilaboratorio, eli nettisivusto, jossa palvelut ja yhteystiedot löytyvät keskitetysti. Uusiutuvan energian prosessien ja tekniikan kehittämisessä Vaasalla on jo merkittävä rooli. Hankkeessa on tavoitteena vahvistaa tätä entisestään takaamalla, että esimerkiksi lainsäädännön vaatimuksiin energia-alalla pystytään analyysipalveluiden osalta valmistautumaan nopeammin. Yksi tavoite on myös tiivistää eri laboratorioiden keskinäistä yhteistyötä ja järjestää laboratorioalaan liittyviä workshop-päiviä hankkeen puitteissa. Näillä vahvistetaan osaamista ja levitetään tietoa hankkeen toimijoiden kesken.
Hankkeessa laaditaan kysely ja tapaamisia osallistujille. Yritykset voivat kertoa kantaansa siihen, mitä tarpeita heillä on jo nyt ja mihin ne näkevät toimintansa laboratoriopalveluiden tarpeiden osalta kehittyvän. Näistä laaditaan raportti, jossa käydään läpi alueen kehittymisnäkymät hankkeen aihepiirien puitteissa. Vastauksiin pohjautuen lasketaan mahdollisten uusien analyysitarpeiden volyymit. Mikäli tarve on riittävä, arvioidaan myös mahdollisuus ko. menetelmien akkreditointiin ja käytetään tarvittaessa konsultointipalveluita sen toteuttamiseen. Laboratorioilta kerätään tietoa siitä, millaisia analyyseja he tällä hetkellä tekevät ja millainen yhteistyö vahvistaisi heidän osaamistaan. Laboratorioiden vastausten ja myös em. raportoinnin perusteella kootaan aineisto, jota käytetään virtuaalilaboratorion luomiseen. Vastauksissa ilmeneviin yhteistyön ja osaamisen kehittämistarpeisiin pohjautuen järjestetään myös workshop-työpaja.
Tuloksena hankkeessa saadaan luotua virtuaalilaboratorio, eli analyysipalveluiden tarjonnan kattavasti esittelevä nettisivusto. Lisäksi kirjoitetaan raportti tuloksista ja järjestetään workshop-työpaja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät: Energia-alan yritykset Vaasan seudulla,Vaasan kaupungin liikelaitokset, korkeakoulut.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät: Alueen väestö: tarjottavien tuotteiden ja palveluiden kehittyminen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 31 176

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 313

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 44 776

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 343

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Mustasaari, Vöyri, Vaasa, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Laboratorioala perinteisesti naisvaltainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toiminnot keskittyvät enemmän laboratoriotoiminnan sisältöihin kuin henkilöstöön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminnot keskittyvät enemmän laboratoriotoiminnan sisältöihin kuin henkilöstöön.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Palvelu koskee myös yrityksiä, joiden tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Kehitetään uusiutuvan energian tutkimukseen ja käyttöön tarjottavia lisäpalveluita. Konkreettinen esimerkki: Westenergyn jätteenpolttolaitoksen jätteen energiasisällön määrittäminen ja siihen liittyvä tutkimus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Tehtävien analyysien kautta edistetään puhtaampaa ympäristöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Jätteitä ja niiden hyötykäyttöä koskevat analyysit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Kehitetään uusiutuvan energian tutkimukseen ja käyttöön tarjottavia lisäpalveluita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Mittauspalveluihin käytettävät eurot jäisivät Pohjanmaalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Yrityksiä palvelevan tietokannan luominen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Näytteiden siirtomatkojen lyhentyminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Puhtaampi ympäristö.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
-
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 5 5
Kokonaiskäsityksen muodostuminen ympäristöä koskevista analyyseista ja analyysien kehittäminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ennen hankkeen alkua Vaasan alueella ilmaistiin sekä teollisuudesta että kaupungin organisaatiosta tarve kehittää laboratoriopalveluita Vaasassa. Laboratoriopalveluilla tarkoitettiin erityisesti kemiallisia ja mikrobiologisia mittauksia esimerkiksi ympäristöalan ja energia-alan tarpeisiin. Syy tähän oli se, että osassa laboratoriopalveluita jouduttiin tukeutumaan muualla Suomessa tai ulkomailla toimiviin laboratorioihin.
Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten em. palveluiden kysyntä ja tarjonta kohtaisivat alueen sisällä paremmin, eli varmistua siitä, että analyysien tarjonta vastaa paikallisten yritysten tarpeita. Tiedon löytyminen jatkossa varmistettiin perustamalla virtuaalilaboratorio, eli nettisivusto, jossa palvelut ja yhteystiedot löytyvät keskitetysti. Uusiutuvan energian prosessien ja tekniikan kehittämisessä Vaasalla on jo merkittävä rooli. Hankkeessa oli tavoitteena vahvistaa tätä entisestään takaamalla, että esimerkiksi lainsäädännön vaatimuksiin energia-alalla pystytään analyysipalveluiden osalta valmistautumaan nopeammin. Yksi tavoite oli myös tiivistää eri laboratorioiden keskinäistä yhteistyötä ja siksi järjestettiin laboratorioalaan liittyviä workshop-päiviä hankkeen puitteissa. Näillä vahvistettiin osaamista ja levitettiin tietoa hankkeen toimijoiden kesken. Hankkeessa laadittiin kysely ja tapaamisia osallistujille. Yritykset kertoivat kantaansa siihen, mitä tarpeita heillä on jo nyt ja mihin ne näkevät toimintansa laboratoriopalveluiden tarpeiden osalta kehittyvän. Näistä laadittiin raportti, jossa käydään läpi kunkin yrityksen kehittymisnäkymät hankkeen aihepiirien puitteissa. Vastauksiin pohjautuen laskettiin uusien analyysitarpeiden volyymit (esim. näytteen analysointitiheys). Mikäli tarve on riittävä, voivat laboratoriot arvioida, ryhtyvätkö he menetelmien akkreditointiin. Akkreditointia ei siis toteutettu hankkeen puitteissa vaan sen tarpeen arviointi jäi laboratorioiden oman harkinnan varaan.
Laboratorioilta kerättiin tietoa siitä, millaisia analyyseja he tällä hetkellä tekevät ja millainen yhteistyö vahvistaisi heidän osaamistaan. Laboratorioiden vastausten ja myös em. raportoinnin perusteella koottiin aineisto, jota käytettiin virtuaalilaboratorion luomiseen. Virtuaalilaboratorio löytyy osoitteesta www.vaasalabs.fi. Vastauksissa ilmeneviin yhteistyön ja osaamisen kehittämistarpeisiin pohjautuen järjestettiin myös workshop-työpajoja. Niitä järjestettiin yhteensä kolmesta eri teemasta, joiden valintaan laboratoriot saivat itse vaikuttaa.
Tuloksena hankkeessa saatiin luotua virtuaalilaboratorio, eli analyysipalveluiden tarjonnan kattavasti esittelevä nettisivusto. Lisäksi kirjoitettiin raportti tuloksista ja järjestettiin kolme workshop-työpajaa. Ainakin yksi uusi analyysimenetelmä on työn alla, ja sen toteutuminen edellyttää kahden laboratorion yhteistyötä.