Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70067

Hankkeen nimi: Tehokkuus yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnoilla

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: PL 170, Pohjoisranta 11 A

Puhelinnumero: 050-3010362

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: PORI

WWW-osoite: http://www.utu.fi/tse/pori

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tomi J. Kallio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistonlehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.kallio(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-3010362

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella valmistellaan ja luodaan perustaa kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin ja rahoitushakuihin.
Hankkeen myötä luodaan monitieteinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuva verkosto liittyen tutkimusteemaan: ”Tehokkuus julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnoilla asiantuntijaorganisaatioissa”. Hankkeessa toteutetaan verkostotapaamisia Kristianstadin yliopiston tutkijaverkoston, International Research Society of Public Management Special Interest Group on Accounting and Accountability (IRSPM)-yhteistyöverkoston sekä Tampereen yliopiston kanssa. Hankkeessa kartoitetaan myös muita mahdollisia yhteistyötahoja. Lisäksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun avainhenkilöt osallistuvat alan kansainvälisiin tilaisuuksiin, kuten esim. IRSPM-2015 -konferenssiin Birminghamissa. Rakennettavan verkoston puitteissa kootaan konsortio, joka lähtee valmistelemaan kansainvälistä yhteistyöhanketta, jolle haetaan rahoitusta Horizon 2020 -ohjelmasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Porin yliopistokeskus ja Kristianstadin yliopisto, International Research Society of Public Management Special Interest Group on Accounting and Accountability (IRSPM)-yhteistyöverkosto, Tampereen yliopisto.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tutkimusyhteisö, julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijaorganisaatiot, poliittiset tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 25 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 25 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei liity suoraan tähän hankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On huomioitu asiantuntemuksen ohella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity suoraan tähän hankkeeseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 0
Pyritään välttämään tarpeettomia paperitulosteita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen -3 0
Pyritään liikkumaan julkisilla kulkuvälineillä. Verkostotapaamiset ja konferenssimatkat voivat edellyttää lentomatkustamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Tällä hankkeella ei merkittäviä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Tällä hankkeella ei merkittäviä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tällä hankkeella ei merkittäviä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Pyritään mahdollisuuksien mukaanvälttämään paperitulosteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Tällä hankkeella ei merkittäviä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Satakunnassa ollaan siirtymässä Suomen ja muiden länsimaiden kehityksen vanavedessä nk. asiantuntijatalouden suuntaan, jossa asiantuntijatyö ja -organisaatiot ovat yhä suuremmassa roolissa. Aihepiiristä tarvitaan jatkossa tutkittua tietoa alueen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tämä hanke luo edellytykset laadukkaan, kansainvälisen, monitieteisen tutkimustiedon aikaansaannille luomalla kumppannuusverkoston aihepiirin ympärille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Hankkeen tavoitteena kumppanuusverkoston luominen. Verkoston jäsenten asiantuntemuksen myötä voidaan tuottaa laadukasta tutkimusta asiantuntijaorganisaatioiden kilpailukyvyn varmistamiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka -2 0
Pyritään käyttämään julkisia liikennevälineitä. Verkostotapaamiset voivat edellyttää myös lentomatkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Hanke edistää monitieteistä ja kansainvälistä yhteistyötä.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Verkoston jäsenet valittu ensisijaisesti asiantuntemukseen perustuen, myös sukupuolten ja kulttuurien tasa-arvo otettu huomioon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 4
Hanke on luonteeltaan kansainvälinen.
Kulttuuriympäristö 7 2
Hanke on luonteeltaan monikulttuurinen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Tällä hankkeella ei merkittäviä vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke loi hakijalle hyvää perustaa sekä kasvatti valmiuksia kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin ja rahoitushakuihin osallistumiseksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön TEHIS-tutkimusteema-alueella ”Tehokkuus yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnoilla asiantuntijaorganisaatioissa”. Hankkeen aikana toteutettiin lukuisa määrä verkostotapaamisia monitieteisen ja kansainvälisen kumppanuusverkoston luomiseksi. Tapaamisten myötä koottiin yhdeksästä eurooppalaisesta tutkimusorganisaatiosta muodostunut konsortio, joka valmisteli alustavan hankehakemusluonnoksen Horizon 2020 (H-2020) työohjelmateemaan 8, Health, demographic change and well-being. Hakemusluonnos kohdistuu hakuun “SC-1-PM-20-2017, Development of new methods and measures for improved economic evaluation and efficiency measures in the health sector”. Tätä koskeva haku (call of proposals) avataan 29.7.2016 ja hakemusten deadline on 11.4.2017.