Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70069

Hankkeen nimi: VENTURE NOW

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2014 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: 08558410

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.businessoulu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JOKISALO MINNA JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, yrityspalvelut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.jokisalo(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447031374

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on voimakkaasti kasvuhakuisten ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien eri toimialoilla toimivien pk-yritysten jatkorahoituksen turvaaminen.

Hankkeessa sparrataan rahoitusta hakevia yrityksiä, bechmarkataan aktiivisia, kansainvälisia VC- ym sijoittajia, verkostoidutaan VC-sijoittajien kanssa, tehdään matchmakingtoimintaa yritysten ja sijoittajien välillä, järjestetään itse tai yhdessä muitten toimijoitten kanssa asiakasyritysten ja sijoittajien tapaamisia.

Toimenpiteet:
1. Asiakasyritysten sparraus jatkorahoitusneuvotteluihin.
2. Benchmarkataan sekä VC-sijoittajia että uusia rahoitusinstrumentteja ja -lähteitä: First North –pörssi, pörssilistautuminen, rahoituksen monikanavaisuus, teolliset sijoittajat, uusien rahoitus- ja toimintamallien hakeminen erilaisten rahoittajien kanssa. Hankkeessa kartoitetaan aktiiviset, relevantit VC-sijoittajatahot jotka ovat sopivia eri kehitysvaiheessa ja eri toimialoilla oleville yrityksille.
3. Matchmaking: verkotetaan jatkosijoituksia hakevia yrityksiä VC-sijoittajiin kansallisesti ja kansainvälisesti.
4. Sijoittajatilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeen arvioidut määrälliset tulokset ovat:
• hankkeen toimenpiteisiin osallistuvia yrityksiä (ovat jo pääosin saaneet ensimmäisiä rahoituksia) 30 kpl
• hankkeen aikana kohdeyrityksiin syntyviä uusia työpaikkoja 120 kpl
• uusia viennissä toimivia yrityksiä 15 kpl
• kasvurahoitus 50 m€

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat ne Oulun seudun yritykset (eri toimialoilta) jotka ovat jo saaneet alkuvaiheen rahoitusta yksityissijoittajilta tai VC-rahastoilta mutta jotka tarvitsevat vielä lisärahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseensä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa tehdään yhteistyötä sijoittajien ja muitten rahoitusalalla olevien toimijoiden kanssa.

Välillisiä kohderyhmiä ovat kansalliset ja kansainväliset sijoittajatahot ja -järjestöt/-yhdistykset (mm. Fiban, EVCA).

Myös yksityissijoittajat ja julkiset rahoittajat ovat välillisiä kohderyhmiä koska isoissa rahoituskierroksissa usein rakennetaan kokonaisrahoituspaketti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 297 188

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 288 630

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 495 314

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 481 051

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Tyrnävä, Muhos, Hailuoto, Oulu, Lumijoki, Kempele, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 22

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 120, joihin työllistyvät naiset 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 142, joihin työllistyvät naiset 18

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suurin osa yrittäjistä on miehiä, samoin pääomasijoituksia saaneiden yritysten omistajista ja vetäjistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa nostetaan esille naisten toimiminen yrittäjinä ja yritysten vetäjinä jotka ovat saaneet pääomasijoituksia yrityksiinsä. Samoin nostetaan esille naisten toimiminen pääomasijoittajina.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hankkeen toimenpiteitten parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät moderneja, uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita mm luonnonvarojen säästämiseksi ja järkevään käyttöön. Hanke tukee omalta osaltaan älykkään erikoistumisen strategiaa Pohjois-Pohjanmaalla tukemalla Pohjois-Pohjanmaan vahvan ICT- ja ohjelmistoalan osaamisen hyödyntämistä muilla toimialoilla vahvistamalla yritysten rahoitusasemaa ja siten kasvua ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Hankkeella on täten välillinen vaikutus luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Hankkeen kohdeyrityksistä osa toimii mm. energiatehokkuusratkaisujen ja ilmapäästöjen hallinnan parissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kysymys ei koske tätä hanketta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Osa hankkeen kohdeyrityksien toimialoina ovat vesien puhdistus ja ilmapäästöjen hallinta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Kysymys ei koske tätä hanketta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Osa hankkeen kohdeyrityksistä toimii materiaalien ja jätteiden kierrätyksen parissa, samoin toimintoina ovat teolliset symbioosit, joku hyödyntää jonkin toisen tuotteen sivuvirtoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Kysymys ei koske tätä hanketta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Hankkeen toimenpiteitten parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät moderneja, muusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita. Hanke tukee omalta osaltaan älykkään erikositumisen strategiaa Pohjois-Pohjanmaalla tukemalla Pohjois-Pohjanmaan vahvan ICT- ja ohjelmistoalan osaamisen hyödyntämistä muilla toimialoilla vahvistamalla yritysten rahoitusasemaa ja siten kasvua ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Hanke vaikuttaa osaltaan paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Hankkeen toimenpiteitten parissa olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä, ne kehittävät moderneja, maailmanluokan tuotteita. Hanke tukee omalta osaltaan älykkään erikositumisen strategiaa Pohjois-Pohjanmaalla tukemalla Pohjois-Pohjanmaan vahvan ICT- ja ohjelmistoalan osaamisen hyödyntämistä muilla toimialoilla vahvistamalla yritysten rahoitusasemaa ja siten kasvua ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Hanke vaikuttaa yritysten mahdollisuukksiin kehittää aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Kysymys ei koske tätä hanketta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Osa hankkeen kohdeyrityksistä toimii hyvinvointipuolen toimialoilla (medtech, lääkekehitys, wellness).
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeessa nostetaan naisyrittäjyyttä esille esimerkein, samoin toimintaa pääomasijoittajina.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Oulun seudulla toimii jo nyt ja jatkossa yhä enemmän maahanmuuttajia yrittäjinä. Heillä on tasavertaiset mahdollisuudet olla hankkeen toimenpiteissä mukana.
Kulttuuriympäristö 0 0
Kysymys ei koske tätä hanketta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Kysymys ei koske tätä hanketta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

VENTURE NOW –hankkeen tavoitteena oli voimakkaasti kasvuhakuisten ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien eri toimialoilla toimivien pk-yritysten jatkorahoituksen varmistaminen. Yrityksiä sparrattiin jatkorahoituksen hakemisessa ja yritysesittelyiden laadinnassa. Sijoittajien ja yritysten kohtauttamiseksi järjestettiin matchmaking-toimintaa ja sijoittajatapahtumia. Lisäksi hankkeessa tuotettiin yrityksille tietoa uusista heille soveltuvista rahoitusvälineistä. Vuosittain järjestetty Oulu Investor Day –tapahtuma kokosi yhteen toistasataa yritystä ja sijoittajaa.

Hankkeen tuloksena luotiin vahva kansallinen sijoittajaverkosto alueen yritysten käyttöön. Verkostossa on n. 120 rahastoa ja sijoittajaa. Lisäksi on saatu 15 kansainvälistä VC–sijoittajaa tapaamaan oululaisia yrityksiä. Hankkeen tulokset edistävät alueen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, alueen työllisyyttä ja rahoituksen toimintamallin kehittämistä.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi