Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70071

Hankkeen nimi: Uusia liikeideoita ja työpaikkoja

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1940705-4

Jakeluosoite: Nuottatie 6 A

Puhelinnumero: 0400 921 953

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: Kuusamo

WWW-osoite: http://www.naturpolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TOIVONEN ARI-MATTI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrityskehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari-matti.toivonen(at)naturpolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 921 953

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja vahvistamiseksi sekä julkisen talouden kestävyysvajeen kattamiseksi tarvitaan lisää yrityksiä, työpaikkoja ja verotuloja. Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelman tavoitteeksi on asetettu 1000 uutta työpaikkaa Kuusamoon ja 300 työpaikkaa Taivalkoskelle. Uusia liikeidoita ja työpaikkoja -hanke tukee Koillismaa 2014+ ohjelman toteuttamista. Koillismaalla ei toisaalta synny tällä hetkellä riittävästi toteutuskelpoisia uusia liikeideoita, eikä toisaalta jo olemassa olevia liikeideoita saada riittävässä määrin jalostetuksi kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Työpaikkatavoitteen toteutuminen edellyttää alueen yritysten liikevaihdon kasvamista noin 200 000 000 eurolla samalla aikajänteellä, vuoteen 2021 mennessä. Uusia työpaikkoja syntyy sekä toimiviin, että uusiin yrityksiin.

Hankkeella ei ole tarkoitus ylläpitää olemassa olevia normaaleita yrityspalveluita.

Hankkeella on neljä päätavoitetta:
1. Uusien yritysideoiden synnyttäminen tai olemassa olevien hyödyntämättömien liikeideoiden löytäminen.
2. Löytää Koillismaan tarpeisiin mahdollisimman hyvin sopivia uusia yritysideoita synnyttäviä ja niitä kehittäviä toimintamalleja ja saada näin olemassa olevat yrityspalveluresurssit näin tehokkaampaan käyttöön. Yrityspalveluresursseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia yrityspalveluita tuottavia tahoja (Naturpolis, ProAgria Oulu ja Lappi, Koillismaan Leader ry, alueella toimivat tutkimuslaitokset ja yliopistot, Kainuun Ammattiopisto, Oulun Seudun Ammattiopisto, Koillismaan Aikuiskoulutus, muut toisen asteen oppilaitokset, TE-toimisto, ELY-keskus, Finnvera, pankit, vakuutusyhtiöt, asiantuntijayritykset jne)
3. Kanavoida alueella olevien tutkimuslaitosten ja yliopistojen huippuosaaminen uusien innovaatioiden ja yritysaihioiden kehittämiseen.
4. Hankeen tavoitteena on osaltaan toteuttaa Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelmaa

Hankkeen toimenpiteet:
- Järjestetään vuosittain yrittäjäfoorumeita (kokeneet yrittäjät kertovat oman yrittäjätarinansa ja tärkeimmät siihen vaikuttaneet tekijät)
- Järjestetään vuosittain ideariihi- ja tiedotustilaisuuksia Koillismaalla.
- Alueellisten yrityspalveluiden ja erikseen hankittavien asiantuntijapalveluiden avulla vuosittain arvioidaan liikeideoita ja valmistellaan niistä toteuttamiskelpoisimpien osalta liiketoimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma.
- Liikeideapörssin luominen ja toiminnan aktivoiminen. Liikeideapörssi saattaa liikeidean synnyttäjän ja sen toteuttajan yhteen. Liikeideapörssille kehitetään sopimusmalli idean tuottajan ja toteuttajan välille.
- Järjestetään vuosittainen yritysideakilpailu, jossa on sarjat tärkeimmille hankkeen kohderyhmille.
- Järjestetään vuosittain "Liikeidasta kannattavaksi yritystoiminnaksi" seminaari/työpaja
- Sovitaan alueella olevien tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa toimintamallista, jolla näiden huippuosaaminen voidaan kanavoida uusien innovaatioiden ja yritysaihioiden kehittämiseen.
- Alueella toimivien oppilaitosten kanssa sovitaan yrittäjäkoulutukseen liittyvästä oppilaitoksen ja yrityspalveluverkoston välisestä yhteistyöstä
- Toteutetaan vuosittain tutustumismatkoja esim keksintömessuille tai start-up yritystilaisuuksiin
-Hankkeen toimenpiteistä kerätään palautetta sukupuolijaoteltuna, jolloin toimintaa voidaan seurata ja suunnitella tarkemmin eri sukupuolten tarpeet huomioiden. Myös väliraportoinnin yhteydessä seurataan horisontaalisten periaatteiden toteutumista. Naisyrittäjyyden tukemiseksi toimenpiteiden suunnittelussa tehdään yhteistyötä naisyrittäjäjärjestön kanssa.

Vaikka hankkeen päätavoite ei ole erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, hankkeen toteutuksessa kiinnitetään erityinen huomio naisten yrittäjyyteen ja työpaikkoihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- oppilaitosten opiskelijat
- naisyrittäjät
- omaa yritystoimintaa suunnittelevat julkisen ja yksityisen sektorin työntekijät
- toimivat yritykset ja yrittäjät
- aktiivisesti liikeidoita/keksintöjä tuottavat henkilöt
- työttömät ja työttömyysuhan alaiset
- kolmannen sektorin toimijat
- maahanmuuttajat
- yritysten sukupolven/omistajanvaihdostilanteet

4.2 Välilliset kohderyhmät

- työntekijät
- alueelliset yrityspalveluiden toimijat
- Naturpolis Oy
- Koillismaan Leader ry
- Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
- Kainuun Ammattiopisto
- Oulun Seudun Ammmattiopisto
- TE-toimisto
- Finnvera Oyj
- rahoittajat
- sijoittajat
- vakuutusyhtiöt
- kunnat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 191 995

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 173 389

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 246 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 223 598

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 50, joihin työllistyvät naiset 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 30, joista naisten perustamia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alueen kuntien nettomuuttoliikkeen määrästä, toimialakohtaisesta työvoiman jakautumisesta sekä yrittäjänä toimimisesta on selvitetty sukupuolijakaumat ja analysoitu niiden vaikutusta hankkeen toimintaan. Myös alueen koulutusorganisaatioiden tarjoamia opintolinjoja on tarkasteltu siitä näkökulmasta, miten nämä alat jakautuvat nais- ja miesvaltaisiin aloihin, koska sillä on suora vaikutus yrittäjäpotentiaalin sukupuolijakaumaan ja sitä kautta hankkeen toimenpiteisiin. Analyysiin on hankittu osaamista osallistumalla TEM:in järjestämään koulutukseen "Tasa-arvokoulutus rakennerahastohankkeiden hanketoimijoille".
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vaikka hankkeen päätavoite ei ole erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, hankkeen toteutuksessa kiinnitetään erityinen huomio naisten yrittäjyyteen ja työpaikkoihin. Hankkeen aikana jatketaan toiminnan tarkastelua sukupuolinäkökulmasta ja suunnataan tarvittaessa hankkeen toimenpiteitä sen mukaan. Mahdollisia hankkeen toimintaan vaikuttavia huomioita käsitellään myös väliraporttien yhteydessä. Hankkeen toimenpiteistä sekä hankkeen päättyessä kerättävät palautteet tullaan keräämään sukupuolijaoteltuna, jolloin eri sukupuolten näkemykset hankkeen toiminnasta pystytään huomioimaan myös jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on uusien yritysideoiden synnyttäminen ja yritysideoiden kehittäminen kannattavaksi liiketoiminnaksi

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Liikeideoiden arvioinneissa luonnonvarojen kestävä kehitys on keskeinen arviointikriteeri, joka on tärkeää Koillismaalle matkailutoimialan merkityksen vuoksi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Liikeideoiden arvioinneissa huomioidaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien väheneminen, joka on tärkeää Koillismaalle matkailutoimialan merkityksen vuoksi
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 8
Liikeideoiden arvioinneissa huomioidaan kasvillisuus, eliöt ja luonno monimuotoisuus, joka on tärkeää Koillismaalle matkailutoimialan merkityksen vuoksi
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Liikeideoiden arvioinneissa pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma on keskeinen arviointikriteeri, joka on tärkeää Koillismaalle matkailutoimialan merkityksen vuoksi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 8
Liikeideoiden arvioinneissa huomioidaan Natura 2000, joka on tärkeää Koillismaalle matkailutoimialan merkityksen vuoksi
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeessa ei painoteta erityisesti aihetta: "Materiaalit ja jätteet". Hakemusvaiheessa ei tiedetä, mihin uudet liikeideat liittyy.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Liikeideoiden arvioinneissa huomioidaan uusiutuvan energian käyttö, joka on tärkeää Koillismaalle runsaan bioenergiapotentiaalin vuoksi
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Elinkeinorakenne monipuolistuu. Paikallinen, monipuolistuva elinkeinotoiminta hyödyntää myös välillisesti paikallisia palveluita ja raaka-aineita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Alueen matkailuliiketoiminta tarjoaa mahdollisuuksia aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Liikeideoiden arvioinneissa huomioidaan liikkuminen ja logistiikka, joka on tärkeää Koillismaalle pitkien etäisyyksien ja hankalien liikenneyhteyksien vuoksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Lisää työtä, lisää hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota naisten yrittäjyyteen ja työllistymiseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 5
Liikeideoiden arvioinneissa huomioidaan yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus joka on tärkeää Koillismaalle Venäjä-yhteyksien vuoksi.
Kulttuuriympäristö 5 7
Liikeideoiden arvioinneissa huomioidaan kulttuuriympäristö joka on tärkeää Koillismaalle matkailun ja vahvan kulttuuriperimän vuoksi.
Ympäristöosaaminen 5 8
Liikeideoiden arvioinneissa huomioidaan ympäristöosaaminen joka on tärkeää Koillismaalle matkailun, potentiaalisten kaivoshankkeiden ja Venäjä-yhteyksien vuoksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja vahvistamiseksi sekä julkisen talouden kestävyysvajeen kattamiseksi
tarvitaan lisää yrityksiä, työpaikkoja ja verotuloja. Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelman tavoitteeksi on asetettu 1000
uutta työpaikkaa Kuusamoon ja 300 työpaikkaa Taivalkoskelle. Uusia liikeidoita ja työpaikkoja -hanke tukee Koillismaa
2014+ ohjelman toteuttamista. Koillismaalla ei toisaalta synny tällä hetkellä riittävästi toteutuskelpoisia uusia
liikeideoita, eikä toisaalta jo olemassa olevia liikeideoita saada riittävässä määrin jalostetuksi kannattavaksi
liiketoiminnaksi.
Työpaikkatavoitteen toteutuminen edellyttää alueen yritysten liikevaihdon kasvamista noin 200 000 000 eurolla
samalla aikajänteellä, vuoteen 2021 mennessä. Uusia työpaikkoja syntyy sekä toimiviin, että uusiin yrityksiin.
Hankkeella ei ole tarkoitus ylläpitää olemassa olevia normaaleita yrityspalveluita.
Hankkeella on neljä päätavoitetta:
1. Uusien yritysideoiden synnyttäminen tai olemassa olevien hyödyntämättömien liikeideoiden löytäminen.
2. Löytää Koillismaan tarpeisiin mahdollisimman hyvin sopivia uusia yritysideoita synnyttäviä ja niitä kehittäviä
toimintamalleja ja saada näin olemassa olevat yrityspalveluresurssit näin tehokkaampaan käyttöön.
Yrityspalveluresursseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia yrityspalveluita tuottavia tahoja (Naturpolis, ProAgria
Oulu ja Lappi, Koillismaan Leader ry, alueella toimivat tutkimuslaitokset ja yliopistot, Kainuun Ammattiopisto, Oulun
Seudun Ammattiopisto, Koillismaan Aikuiskoulutus, muut toisen asteen oppilaitokset, TE-toimisto, ELY-keskus,
Finnvera, pankit, vakuutusyhtiöt, asiantuntijayritykset jne)
3. Kanavoida alueella olevien tutkimuslaitosten ja yliopistojen huippuosaaminen uusien innovaatioiden ja
yritysaihioiden kehittämiseen.
4. Hankeen tavoitteena on osaltaan toteuttaa Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelmaa

Hankkeen järjestämät toimenpiteet:
- 5 yrittäjäfoorumia (kokeneet yrittäjät kertovat oman yrittäjätarinansa ja tärkeimmät siihen
vaikuttaneet tekijät)
- 24 ideariihi- ja tiedotustilaisuutta Koillismaalla.
- Arvioitu 86 uutta liikeideaa alueellisten yrityspalveluiden ja erikseen hankittavien asiantuntijapalveluiden avulla
sekä valmisteltu niistä toteuttamiskelpoisimpien osalta 9 liiketoimintasuunnitelmaa ja/tai rahoitussuunnitelmaa.
- Liikeideapörssi luotu ja sen toiminta aktivoitu. Liikeideapörssi saattaa liikeidean synnyttäjän ja sen toteuttajan
yhteen. Liikeideapörssille kehitetään sopimusmalli idean tuottajan ja toteuttajan välille.
- 2 yritysideakilpailua, joissa oli sarjat tärkeimmille hankkeen kohderyhmille.
- 9 "Liikeidasta kannattavaksi yritystoiminnaksi" seminaaria/työpajaa
- Sovittu alueella olevien tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa toimintamallista, jolla näiden huippuosaaminen
voidaan kanavoida uusien innovaatioiden ja yritysaihioiden kehittämiseen.
- Alueella toimivien oppilaitosten kanssa keskusteltiin yrittäjäkoulutukseen liittyvästä oppilaitoksen ja
yrityspalveluverkoston välisestä yhteistyöstä
- 10 tutustumismatkaa esim keksintömessuille tai start-up yritystilaisuuksiin
-Hankkeen toimenpiteistä kerätiinn palautetta sukupuolijaoteltuna

Vaikka hankkeen päätavoite ei ole erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, hankkeen toteutuksessa
kiinnitetään erityinen huomio naisten yrittäjyyteen ja työpaikkoihin.