Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70072

Hankkeen nimi: Oulun seudun matkailun yritys- ja markkinalähtöinen tutkimus- ja kehitysohjelma

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Teuvo Pakkalan katu 19

Puhelinnumero: 010 27 21030

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MÄÄTTÄ MIKA PETRI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankevalmistelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.maatta(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406525861

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tukea Oulun seudun matkailuyrityksiä strategisesti tärkeässä kansainvälistymisessä sekä siihen liittyvässä markkinoinnissa valmistelemalla ja toteuttamalla niiden tarpeista lähtevä matkailuntutkimusohjelma. Hankkeessa tuotetaan yritysten kansainvälisen markkinoinnin ja tuotekehityksen onnistumisen kannalta oleellista asiakastietoa. Lisäksi selvitetään Oulun alueen matkailullinen imago tärkeimmillä lähtöalueilla, sekä alueen tärkeimmät kilpailijat. Tutkimuksessa saadaan selville teemat, joissa tuotetarjontaa pitää kehittää sekä alueet, joissa markkinointia voidaan tehostaa. Näiden pohjalta laaditaan vientimarkkina-aluekohtaiset kehittämissuositukset, jotka auttavat yrityksiä muokkaamaan tuotetarjontaansa sekä viestintäänsä ja näin parantamaan kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään myös uusia ja tehokkaita tapoja reaaliaikaisen asiakastiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen yritysten kehittämisessä teknologiaa hyödyntäen.
Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan myös toimintamalli, jossa Oulun ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista ja opiskelijoita voidaan kytkeä matkailualan yritysten ja muiden toimijoiden kehittämistarpeisiin keskeisillä osaamisalueilla. Näitä ovat mm. kansainvälistyminen, palvelumuotoilu- ja kehitys sekä digitaalinen liiketoiminta. Näin luodaan ammattikorkeakoululle kyky tarjota pitkäjänteisesti tuotteistettuja osaamispalveluitaan ja resurssejaan myös alueen kasvuhakuisen matkailusektorin kehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteet
1. Täsmennetään ja priorisoidaan alueen toimijoiden kanssa asiakastutkimusohjelman toimenpiteet yhteensovittaen ne eri valtakunnallisten ja alueellisten kehittämistoimine kanssa.
2. Toteutetaan tutkimusohjelman toimenpiteet: tehdään asiakastutkimukset tärkeimmillä lähtöalueilla sekä matkanjärjestäjäkyselyt, tuotetaan maakohtaiset raportit sekä kehittämissuositukset jotka tukevat matkailuyritysten kansainvälistä tuotekehitystä ja myyntiä.
3. Raportoidaan tutkimustulokset mahdollisimman valmistumisen jälkeen pian mm. BusinessOulun ja Oulun matkailu Oy:n toimijatapaamisten yhteydessä sekä sähköisinä julkaisuina
4. Kehitetään BusinessOulun, Oulun matkailu Oy:n ja yritysten kanssa uusia teknologiaa hyödyntäviä toimintatapoja nopeaan asiakastiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen.
5. Kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli jolla Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja henkilöstöä saadaan kytkettyä alueen matkailutoimijoiden kehittämistyötä tukemaan. Toimintamallin pohjalta synnytetään ammattikorkeakoululle kyky palvella pitkäjänteisesti kehittämispalveluillaan myös alueen matkailusektoria tuotteistetuilla palveluillaan.

Tulokset
Hanke tukee sekä Pohjois-Pohjanmaan että Oulun seudun matkailustrategioden keskeisiä kansainvälistymiseen ja elinkeinon kehittämiseen liittyviä tavoitteita.Hankkeen välittömät tulokset ovat seuraavat:
1. Oulun seudun matkailun kannalta tärkeimpien matkailun lähtöalueiden asiakasprofiilitutkimusraportit, jotka auttavat yrityksiä optimoimaan vientimarkkinoille suunnattua tuotekehitystään ja erityisesti digitaalista markkinointiaan. 2. Tutkimusraportti ja demo uudesta realiaikaisesta asiakastiedon keräämisjärjestelmästä
3. Toimintamalli joka lisää Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan osaamisen hyödyntämistä matkailualan yritysten kehittämisessä merkittävästi mm. laajojen opinnäytteidenopiskilijaprojetien sekä tuotteistettujen yrityspalveluiden muodossa.

Pitemmällä aikavälillä vuoteen 2020 mennessä hanke tukee osaltaan
4. PK-yritysten ja Oulun matkailualueen lisääntynyttä kansainvälistä kilpailukykyä
5. Matkailuelinkeinon vientitulojen kasvua ja alueen parempaa palvelusekstorin työllisyyttä Oulun seudun matkailustrategian tavoitteiden mukaisesti. :

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimintojen hyödynsaajia eli kohderyhmään kuuluvia oavat Oulun matkailualueen PK-yritykset, Oulun matkailu Oy, BusinessOulu sekä Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä hyödynsaajia ovat ammattikorkeakoulu-opiskelijat kun heidän opintojaan mm. opinnäytteitä ja erilaisia Lab-projekteja suunnataan kasvavaa matkailualaa hyödyntämään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 196 873

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 191 071

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 281 246

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 272 958

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun

Kunnat: Ii, Kempele, Utajärvi, Hailuoto, Oulu, Tyrnävä, Muhos, Lumijoki, Pudasjärvi, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke tutkii ulkomaisten matkailijoiden valintakäyttäytymistä, tuotepreferenssejä, sekä seuraamia medioita, Oulun seudun kilpauluasemaa matkakohteena pääsaamumisalueilla sekä auttaa näillä tiedoilla matkailuyrityksiä menestymään kilpailussa entistä paremmin. Matkailuala työllistää muiden palvelualojen tavoin merkittävän määrän naisia. Tilastokeskuksen mukaan sen avaintoimialoilla majoituspalveluissa naisten osuus on 71 % ja ravitsemispalveluissa 61 % työvoimasta. Miesvaltaisia ovat kuljetus- ja hiihtokeskusala. Kokonaisuudessaan toimialan työvoimasta 58 % on naisia ja 42 % miehiä. Tämä hanke auttaa välillisesti luomaan uusia työpaikkoja sekä naisille ja miehille ja siten parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimus kohdistuu nais-ja miesmatkailijoihin yhdenvertaisesti sekä hyödyttää sekä nais- että miesyrittäjiä. Hankkeen tulokset auttavat välillisesti luomaan laajasti uusia työpaikkoja Pohjois-Pohjanmaalle sekä naisille että miehille. TEM:n mukaan matkailu voi auttaa luomaan uusia työpaikkoja teollisuudesta vapautuneelle (miesvaltaiselle) työvoimalle. Sukupuoli ei ole hankkeessa kohderyhmävalintaan vaikuttava tekijä vaan kiinnostus matkakohteeseen sekä matkailijoiden lähtöalue on.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on Oulun matkailualueen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen ja siten pitkällä tähtäimellä uusien työpaikkojen luominen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hanke edistää osaltaan Oulun matkailualueelle tärkeää luontomatkailua tuomalla tietoa matkailijoiden tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Luontomatkailu auttaa säilyttämään luontoa ja eläimistöä kohdealueella ja kannustaa esimerkiksi maanomistajia myös suojelemaan ja jopa ennallistamaan sitä, koska säilynyt luonto toimii tulonlähteenä. Hanke voi myös kannustaa matkailuyrityksiä vihreämpiin toimintamalleihin, mikäli asiakastutkimus tuo tähän kannustavaa tietoa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Hanke edistää osaltaan Oulun matkailualueelle tärkeää luontomatkailua tuomalla tietoa matkailijoiden tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Luontomatkailu auttaa säilyttämään luontoa ja eläimistöä kohdealueella ja kannustaa esimerkiksi maanomistajia myös suojelemaan ja jopa ennallistamaan sitä, koska säilynyt luonto toimii tulonlähteenä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Hanke auttaa suojelemaan myös naturakohteita koska se edistää osaltaan Oulun matkailualueelle tärkeää luontomatkailua tuomalla tietoa matkailijoiden tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Luontomatkailu auttaa säilyttämään luontoa ja eläimistöä kohdealueella ja kannustaa esimerkiksi maanomistajia myös suojelemaan ja jopa ennallistamaan sitä, koska säilynyt luonto toimii tulonlähteenä. Esimerkiksi lintujenkatselumatkailua tehdään natura-alueilla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Kansainvälisten matkailijoiden ekologisten arvojen esille tuominen matkailuyrittäjille auttaa heitä kiinnittämään huomiota mm. kierrätykseen ja tehokkaaseen energiankäyttöön. Matkailun ekologisuuden vaatimus lisääntyy jatkuvasti. Mikäli tämä nousee esille tutkimuksessa voi se kannustaa yrityksiä muuttamaan toimintatapojaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Matkailu on pienyritysvaltaista liiketoimintaa ja merkittävä työllistäjä. Tämä hanke tuo tietoa ja osaamista PK-yritysten käyttöön ja auttaa niitä kehittämään kilpailukykyään luonnonvaroja säästäen. Paikallisesti matkailu voi olla erittäin merkittävä työllistäjä ja tulojen tuoja. Sen merkitys aluetaloudelle vaihtelee suuresti alueittain.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Matkailutuotteen ydin on elämys joka on aineeton palvelutuote. Hanke tuo asiakastietoa joka auttaa yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan sekä markkinoimaan niitä kansainvälisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Liikkuminen on matkailussa keskeistä. Hanke tuo tietoa myös matkailijoiden liikkumispreferensseistä ja kokemuksista paljastaen kuiluanalyysin keinoin kehittämiskohteita. Tuodessaan uutta tietoa hanke voi auttaa kehittämään osaltaan matkailijoiden käyttöön tehokkaampia liikkumismuotoja esimerkiksi niin, että yksityisautoilua korvautuu joukkoliikenteellä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hanke edistää Oulun matkailualueen pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja siten vahvistaa niiden kykyä työllistää henkilöitä. Työttömyys on eräs suurimmista yhteiskunnasta syrjäytymisen ja siihen liittyvien sosiaalisten ongelmien aiheuttaja. Työllistyminen torjuu köyhyyttä, mielenterveysongelmia, päihteiden väärinkäyttöä, itsemurhia sekä kaikista näistä aiheutuvia laajoja liitännäisongelmia.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Hanke edistää tasa-arvoa parantaessaan PK-valtaisen yritysten kilpailukykyä ja siten yritysten työllistämismahdollisuuksia. Työttömyys on merkittävä epätasa-arvon aiheuttaja luodessaan merkittävän tuloeron työelämässä olevien ja sen ulkupuolelle olevien välillä. Taloudellinen epätasaarvo johtaa helposti myös muuhun yhteiskunnalliseen epätasaarvoon heikentäessään työttömien mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan. Pitkäaiakistyöttömät ovat erityisesti epätasa-arvoisessa asemassa. Tukiessaan Pohjois-Pohjanmaan matkailua hanke kaventaa myös alueiden välistä taloudellisia eroja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 7
Hanke edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta parantaessaan PK-valtaisen yritysten kilpailukykyä ja siten yritysten työllistämismahdollisuuksia. Työttömyys on merkittävä epätasa-arvon aiheuttaja luodessaan merkittävän tuloeron työelämässä olevien ja sen ulkupuolelle olevien välillä. Taloudellinen epätasaarvo johtaa helposti myös muuhun yhteiskunnalliseen epätasaarvoon heikentäessään työttömien mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan. Matkailu mahdollistaa myös alueellisesti rikkaamman kulttuuritarjonnan esimerkiksi erilaisten tapahtumien muodossa. Ilman matkailua väestöpohja ei riittäisi yhtä laajaan tarjontaan. Matkailu voi tukea myös alueiden välistä kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 2 8
Kulttuuriympäristön ja kulttuuristen tekijöiden hyödyntäminen on oleellinen osa matkailuelinkeinoa. Hanke tuo virikkeitä toiminta-alueensa kulttuurisen ympäristön hyödyntämiseksi matkailun vetovoimatekijänä ja tarjoaa välillisesti onnistuneen tuotteistamisen avulla mahdollisuuksia eri kulttuuritoimijoille hyödyntää osaamistaan ja resurssejaan myös matkailuelinkeinon osana. Näin julkisen tuen mahdollisesti vähetessä kulttuuritoimijoilla on mahdollisuus harjoittaa toimintaansa myös osittain matkailun tuomilla tuloilla. Hanke toimii mm. tuottamalla tietoa erilaisten tapahtumien tai kulttuurielämysten tuotekehityksen tueksi.
Ympäristöosaaminen 0 5
Hanke edistää matkailuyritysten osaltaan ympäristötietoisuuden leviämistä tuomalla kansainvälisten asiakkaiden ja jakeluteiden näkemyksiä mm. ekologisista tekijöistä yritysten tietoisuuteen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tukea Oulun seudun matkailuyrityksiä strategisesti tärkeässä kansainvälistymisessä sekä siihen liittyvässä markkinoinnissa valmistelemalla ja toteuttamalla niiden tarpeista lähtevä matkailuntutkimusohjelma. Näin myös tehtiin. Hankkeessa tuotettiin yritysten kansainvälisen markkinoinnin ja tuotekehityksen onnistumisen kannalta oleellista asiakastietoa. Lisäksi selvitettiin Oulun alueen matkailullinen imago tärkeimmillä lähtöalueilla, sekä alueen tärkeimmät kilpailijat. Tutkimuksessa saatiin selville teemat, joissa tuotetarjontaa pitää kehittää sekä alueet, joissa markkinointia on mahdollista tehostaa. Näiden pohjalta laadittiin vientimarkkina-aluekohtaiset kehittämissuositukset, jotka auttavat yrityksiä muokkaamaan tuotetarjontaansa sekä viestintäänsä ja näin parantamaan kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla. Tutkittuja matkailijamarkkinoita olivat Pohjois-Norja, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Venäjä, Kiina, Saksa sekä Japanin koululaisvierailut. Lisäksi tehtiin erillisselvitys Oulun messu-kokous- ja kongressimatkailun kehittämisestä sekä teknisistä vierailuista. Hankkeessa tuotettu aineisto on ollut tärkeässä roolissa Oulun seudun uuden matkailustrategian luomisessa.

Hankkeessa luotiin ja pilotoitiin myös toimintamalli, jossa Oulun ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista ja opiskelijoita voidaan kytkeä matkailualan yritysten ja muiden toimijoiden kehittämistarpeisiin keskeisillä osaamisalueilla. Näin luotiin ammattikorkeakoululle kyky tarjota pitkäjänteisesti tuotteistettuja osaamispalveluitaan ja resurssejaan myös alueen kasvuhakuisen matkailusektorin kehittämiseen.