Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70073

Hankkeen nimi: Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestintä ja sisällöntuotanto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: 02061 52710

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: KOUVOLA

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pasi Miettinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.miettinen(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 02061 59313

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailu on jo kauan ollut eräs harvoista kasvavista toimialoista Suomessa. Matkailu on merkittävä työllistäjä ja verotulon lähde. Rakennemuutos Kymenlaaksossa on johtanut toimialojen välisten painoarvojen muutokseen ja kehittyvä sekä työllisvaltainen matkailun ja vapaa-ajan toimiala on yksi kehityksen painopistealueista. Monipuolisena matkailualueena Kymenlaaksolla onkin erinomaiset mahdollisuudet matkailutoimialan vahvaan kehittymiseen ja kasvuun.

Viimeaikaiset muutokset Venäjän taloudessa ja poliittisessa ilmapiirissä ovat vaikuttaneet siihen, että aiemmat strategiset linjaukset, jotka ovat johtaneet vahvaan Venäjä painotukseen, vaativat uutta tarkastelua.

Matkailijoiden houkutteleminen Suomeen ja Kymenlaaksoon vaatii entistä tehokkaampia ja fokusoidumpia toimenpiteitä sekä laajentumista uusille kohdealueille.

Hankkeella tuetaan Kouvolan seudun matkailun MasterPlanissa ja Kotka-Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategiassa asetettuja tavoitteita matkailutoimialan kehitykselle; matkailijoiden määrän kasvu, matkailijoiden viipymän kasvu, matkailutulon kasvu, työpaikkojen määrän kasvu ja verotulojen kasvu. Tärkeitä, pitkän aikavälin tavoitteita ovat myös alueen matkailullisen profiilin vahvistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

Hankkeen avulla matkailu- ja palvelualan yrityksiä tuetaan synnyttämään uutta liiketoimintaa, aikaan saamaan taloudellista kasvua ja edistämään kansainvälistymistä uusille markkinoille. Matkailuneuvonnan asiakaslähtöisillä, uudistetuilla palveluprosesseilla saadaan kustannustehokkuutta ja kyetään palvelemaan matkailijoita aiempaa paremmin.

Matkailumyynnin kasvattaminen edellyttää uusien myyntikanavien, erityisesti sähköisten hyödyntämistä. Uusilla sähköisillä viestinnän välineillä ja uudenlaisella sisältöstrategialla tavoitetaan matkailija nykyistä huomattavasti paremmin matkustamisen eri vaiheissa. Paikallisia asukkaita osallistetaan suosittelemaan kotiseutuaan. Yrityksille tarjotaan kansainvälistymisvalmennusta. Tavoitteena on, että tuotteet ja palvelut vastaavat kansainvälisten asiakkaiden tarpeita ja ovat ostettavissa eri myyntikanavista.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kouvola Innovation Oy ja Cursor Oy. Toimenpiteitä toteutetaan yritysten ja paikallisten organisaatioiden lisäksi mm. Metsähallituksen, VisitFinlandin ja Outdoors Finland - katto-ohjelman kanssa.

Hankkeen suunnittelussa on huomioitu, ettei hanke aiheuta välitöntä tai välillistä sukupuolisyrjintää, eikä hankkeen toimenpiteisiin osallistumista rajoiteta sukupuolen perusteella. Hankkeen toimenpiteet tukevat valtavirtaistamisen strategiaa. Toimenpiteet toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kestävää kehitystä edistävät mm. sähköisen viestinnän työkalut ja menetelmät. Hankkeessa luotavat uudet tuotteet ja palvelut hyödyntävät sekä matkailijoita että paikallisia asukkaita. Hankkeessa kasvatetaan aineetonta osaamispääomaa, kehitetään uusia toimintamalleja ja palveluprosesseja. Matkailutoimialan positiivinen kehitys vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen Kymenlaaksossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Kymenlaakson seudulla toimivat matkailun, palvelun ja kaupan alan yritykset
- Alueelle sijoittuvat ja/tai perustettavat matkailutoimialan yritykset
- Matkailun julkiset ja yksityiset kehittäjäorganisaatiot, yhdistykset, järjestöt, seurat jne
- Asiakaskohderyhmät: kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat (Venäjä, Keski-Eurooppa)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Paikalliset asukkaat
Julkistoimijatahot, kunnat, 3. sektorin toimijat
Media- ja matkanjärjestäjätahot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 498 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 482 749

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 712 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 695 288

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Miehikkälä, Hamina, Pyhtää, Kouvola, Virolahti, Iitti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 40, joihin työllistyvät naiset 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tässä hankkeessa ei ole tehtu kyseistä analyysia, mutta hankkeen toteuttajien käytössä on erilaisia tutkimuksia. Hanketta valmistellessa on tutustuttu esimerkiksi TEM:n yrittäjäkatsauksiin; Naisyrittäjien liiketoimintakäytännöt ja tuloksellisuus, Naisyrittäjien hyvinvointi ja MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys (naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän loppuraportti). Tutkimukset osoittavat muun muassa sen, että osaamistarpeista markkinointi nousee lähes yhtä tärkeäksi kuin tietotekniikkaosaaminen naisyrityksissä. Lisäksi taustatietona on ollut käytettävissä tutkimuksia koskien mm venäläisen matkailijoiden sukupuolten välisistä eroista asiakaskäyttäytymisessä (ostosmatkailu, tapahtumat, sähköisten kanavien käyttö). Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon, ettei hanke aiheuta välitöntä tai välillistä sukupuolisyrjintää, eikä hankkeen toimenpiteisiin osallistumista rajoiteta sukupuolen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet tukevat valtavirtaistamisen strategiaa. Hankkeen tavoitteena on matkailutoimialan arvostuksen nostaminen Kymenlaaksossa. Välillisesti hankkeella voidaan vaikuttaa eri toimialojen eriarvoisuuteen, mm. palkkakysymyksissä. Ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan tasavertainen sukupuolten edustus.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen päätavoitteet on esitetty kohdassa 5. Mutta mm. hankkeen kansainvälistymisvalmennusten avulla voidaan syventää yritysten ymmärrystä sukupuolirooleihin liittyvän kuluttajakäyttäytymisen erityispiirteistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Toimenpiteet toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa kehitetään sähköisen viestinnän työkaluja ja menetelmiä, jotka edistävät kestävää kehitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan matkailijoiden käyttäytymiseen, viestimään kestävistä toimintatavoista ja siten vähentämään ilmastomuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Sisällöntuotannon kautta tuotetaan tietoa medialle, matkailijoille ja matkanjärjestäjille esimerkiksi mm kansallispuistojen säännöistä ja roskattomuudesta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Tuotteistaminen tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Julkisen liikenteen mahdollisuuksista viestitään matkailijoille. Kannustetaan yrittäjiä suosimaan paikallisia elintarvikkeita, materiaaleja ja muita tuotteita. Autamme yrityksiä viestimään niiden kestävistä toimintatavoista matkailijoille. Mm. näillä keinoin pyritään vähentämään matkailun aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu Natura 2000 - ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on edesauttaa ympärivuotisen matkailun kehittymistä, jolloin voidaan hyödyntää olemassaolevia tiloja monipuolisesti myös sesongin ulkopuolella. Sähköinen viestintä vähentää materiaalien käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Uusiutuvat energialähteet ovat tärkeässä roolissa kestävän kehityksen edistämisessä. Kannustetaan yrityksiä esimerkiksi koulutustan avulla uusiutuvien energiamuotojen käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeessa luotavat uudet paikalliset tuotteet ja palvelut hyödyttävät matkailijoita ja paikallisia asukkaita. Ympärivuotinen toiminta tuo vakautta ja kestävyyttä toimialalle. Hankkeessa pyritään aktivoimaan ylitoimialojen syntyvää synergiaa ja yhteistä liiketoimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Hankkeessa kasvatetaan aineetonta osaamispääomaa, kehitetään uusia toimintamalleja, konsepteja ja palveluprosesseja.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Tiedottaminen julkisen liikenteen eri mahdollisuuksista edesauttaa yksityisautoilun vähenemistä. Pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä ympärivuotisesti julkista liikennettä keskustojen ulkopuolella sijaitseviin matkailukohteisiin. Uudet mobiilireitit edistävät matkailijoiden omatoimista liikkumista. Kymenlaakso on kestävästi saavutettavissa. Tällä hankkeella on selkeä rooli viestinnässä erityisesti kansainvälisille asiakkaille.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät monet eri tahot. Yritysten liiketoiminta kehittyy myönteisesti, mikä edesauttaa henkilöstön työllistymistä. Kehitettävät tuotteet ja palvelut hyödyttävät sekä matkailijoita että paikallisia asukkaita. Hankkeen toteuttajien henkilöstön hyvinvointi paranee osaamisen kasvun ja uusien työkalujen ja menetelmien käyttöönoton myötä. Matkailutoimialan positiivinen kehitys vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen Kymenlaaksossa.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeessa huomioidaan tasapuolisesti kaikki yritykset ja molemmat sukupuolet. Sukupuoleen katsomatta kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimenpiteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankkeessa myös haasteellisissa elämäntilanteissa olevat, esim. aloittavat yrittäjät (nuoret, maahanmuuttajataustaiset tms.) saavat mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaansa kannattavaksi ja ympärivuotiseksi. Tuotteistamisessa tarinallistamisen avulla vahvistetaan Kymenlaakson kulttuuri-identiteettiä.
Kulttuuriympäristö 6 5
Hankkeessa luodaan yhdessä yritysten kanssa uusia tuotteita tarinoiden avulla ja hyödynnytetään paikallista historiaa ja kulttuuriympäristöä. Viestinnässä kerrotaan Kymenlaakson virkistysalueista. Kulttuuriperintöä vaalitaan esimerkiksi opastusreittien avulla.
Ympäristöosaaminen 4 3
Matkailijoiden odotukset ympäristövastuullisuudesta kasvavat jatkuvasti. Hankkeen toimenpiteet ja yhteistyö mm Metsähallituksen kanssa vahvistavat ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana oli Venäjän taloudessa ja ulkopoliittisessa tilanteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttivat matkailijoiden määrän voimakkaaseen vähenemiseen Kymenlaaksossa. Samalla tunnistettiin Keski-Euroopan ja Aasian matkailijapotentiaalin voimakas kasvu, jota Kymenlaaksossa oli kuitenkin heikosti hyödynnetty johtuen osittain strategisista valinnoista, mutta myös yritysten vielä heikohkoista valmiuksista kansainvälisille markkinoille. Todettiin myös, että asiakastarpeet- ja käyttäytyminen ovat muuttuneet ja edellyttävät uusia toimintamalleja ja menetelmiä.

Hankkeessa testattiin matkailupalvelun ja -neuvonnan uusia toimintamalleja ja sähköisiä viestinnän työkaluja. Useita uusia toimintatapoja ja työkaluja jäi pysyvästi käyttöön. Sähköisiin kanaviin tuotettiin kanaviin uudenlaista, kohdennettua sisältöä, jolla matkailijoita tavoitetaan paremmin matkustamisen eri vaiheissa. Paikalliset asukkaat ovat olleet mukana suosittelemassa ja luomassa positiivista imagoa seudusta kasvattaen samalla kotiseutuylpeyttään. Paikallisten asukkaiden osallistamisen myötä saatiin ansaittua näkyvyyttä eri medioissa, erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Erityisesti vaikuttajamarkkinointia hyödynnettiin ja näin ymmärrettiin entistä paremmin sen merkitys ja kustannustehokkuus markkinointikeinona.

Hankkeen aikana toteutetut valmennukset ja koulutukset ovat antaneet uudenlaisia valmiuksia palvella erilaisia asiakkaita eri kohdealueilta. Koulutuksia ja valmennuksia järjestettiin uusien markkinoinnin sähköisten työkalujen käyttöönotossa sekä laatuun ja tuotteistamiseen liittyvissä asioissa. Valmennusten avulla sekä yritysten että hankehenkilöstön osaamispääoma kasvoi. Kansainvälisiä matkanjärjestäjiä vieraili tutustumassa Kymenlaaksoon ja yritysten tuotteisiin sekä palveluihin Venäjältä, saksankielisestä Keski-Euroopasta ja Kiinasta. Kaikki nämä toimenpiteet loivat pohjaa yritysten ja matkanjärjestäjien yhteistyölle, joka on jatkunut ja tuonut alueelle uusia matkailijoita.

Kymenlaakson yhteinen tapahtumakalenteri kymenlaaksonyt.fi toteutettiin hankkeen aikana. Hyvännäköinen ja helppokäyttöinen sivusto houkuttelee tapahtumien hakijoita, mutta helpottaa myös tapahtumanjärjestäjiä tapahtumatietojen jakamisessa. Tietojen lisääminen ja ylläpito on helppoa ja muutoksia voi itse tehdä syöttämiinsä tapahtumiin. Selkeät tapahtumakategorisoinnit auttavat käyttäjää löytämään etsimänsä. Matkailijoille suunnatut tapahtumat saadaan integraation avulla suoraan myös visitkouvola.fi ja visitkotkahamina.fi- sivuille.

Voidaan myös nähdä matkailun profiilin vahvistuneen ja matkailutoimialan arvostuksen kasvaneen. Tämä näkyy Kymenlaaksossa uusina käynnistyvinä investointeina. Maakuntaan on myös perustettu useita uusia yrityksiä.