Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70075

Hankkeen nimi: South-East Leveraging Livelihood

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2014 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: PL 14 (Kyminlinnantie 6)

Puhelinnumero: +358401902500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LYBECK TOOMAS

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yhteyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toomas.lybeck(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401902571

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

South-East Leveraging Livelihood -projektilla luodaan käytännön edellytyksiä Kymenlaakso ohjelman 2014–2017, Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelman 2013–2017 ja Kaakon suunta – Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan 2040 tavoitteiden toteuttamiseksi. Projektilla selvitetään alueen strategisesti merkittävät kehittämistarpeet ja investointipotentiaalit sekä edistetään näiden kohteiden toteutumista parantamalla alueen suunnitelmallista valmiutta. Keskiössä ovat kestävyys, ekotehokkuus ja vähähiilisyys siten, että alueen kehittämiskohteita ja investointimahdollisuuksia tarkastellaan seudullisen tason kokonaisuutena sovittaen toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla toisiinsa ja osoittaen eri toiminnoille parhaiten soveltuvia sijainteja.

Projektin lopputuloksena osoitetaan hankkeen aikana tunnistetuille keskeisille elinkeinoille ja muille tärkeille seudun vetovoimaisuutta lisääville toiminnoille sopivia alueita ja kehittämiskohteita. Toinen projektin keskeinen lopputulos on investointi- ja kehittämisportfolio, jota hyödynnetään jatkossa seudun myyntityössä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Projektin toteuttamisesta vastaa Cursor (hallinnoija) yhteistyössä Kotkan-Haminan seudun kuntien ja Kymenlaakson liiton kanssa. Projektin aikana käytävä laaja vuoropuhelu ja monipuolinen yritysten, viranomaisten sekä muiden seudun organisaatioiden, yhdistysten ja asukkaiden aktiivinen osallistuminen on välttämätön edellytys projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke edesauttaa rahoitusohjelman horisontaalisten periaatteiden (sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys) toteutumista pitkällä aikavälillä. Hankkeen eri vaiheissa tehdään useita vaikutusten arviointeja, jotka sisältävät mm. ympäristövaikutukset, yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kotkan-Haminan seudun kunnat, asukkaat ja yhdistykset sekä alueella olevat ja sinne mahdollisesti sijoittuvat yritykset ja muut organisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projekti vaikuttaa viranomaistoimintaan alueella.
Projektista on hyötyä yrityksille ja investoreille, jotka suunnittelevat liiketoimintansa laajentamista ja hakevat itselleen sopivaa sijaintia tai heille sopivia investointikohteita. Projekti korostaa seutua viihtyisänä ja houkuttelevana asuinympäristönä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 540 743

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 515 171

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 772 490

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 735 958

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 14 (Kyminlinnantie 6)

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty varsinaista toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Hanke on tältä osin neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tiivistää ja monipuolistaa yhdyskuntarakennetta, mikä edistää eri väestöryhmien arkipäiväistä elämää ja tasa-arvoa. Hankkeen eri vaiheissa tehdään useita vaikutusten arviointeja, jotka sisältävät mm. ympäristövaikutukset, yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke tiivistää ja monipuolistaa yhdyskuntarakennetta, mikä helpottaa eri väestöryhmien arkipäiväistä elämää ja tasa-arvoa laajasti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Luontokokonaisuuksien säilyminen riittävän suurina tukee luonnon monimuotoisuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeen tavoitteena on vähentää seudun yhdyskuntarakenteen ilmastonmuutosta kiihdyttäviä vaikutuksia. Hanke sopeuttaa seutua ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin vaikutuksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 0
Luontokokonaisuuksien säilyminen riittävän suurina tukee luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Hanke tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vähentää haja-rakentamista, mikä edesauttaa vesien, maaperän ja ilman puhtaana säilymistä. Suunnitelmallinen rakenne vähentää liikkumistarvetta ja tukee joukkoliikenteen toteuttamismahdollisuuksia, mikä mm. vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 0
Hanke tukee Natura-kohteiden säilymistä ennallaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Hanke edistää tietoisuutta seudun uusiutuvaan energiaan ja energiaomavaraisuuteen liittyvistä vahvuuksista ja etsii yhdyskuntien vähähiilisyyttä korostavia liiketoimintamahdollisuuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Hankkeessa haetaan seudun elinkeinorakenteen uudistumista tukevia uusia, muihin toimintoihin suunnitelmallisesti sijoittuvia investointikohteita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Seudullisen tason suunnittelu ja investointikohteiden osoittaminen luovat edellytyksiä yritysten toiminnan tehostamiselle ja kuljetustarpeen vähentämiselle. Suunnitelmallinen rakenne vähentää liikkumistarvetta, edistää jalankulku- ja pyöräilymahdollisuuksia sekä joukkoliikenteen toteuttamismahdollisuuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Luonnonympäristöjen säilymisellä on positiivisia terveysvaikutuksia. Yhdyskuntarakenteen eheys parantaa ympäristön laatua ja vähentää suunnittelemattoman ja toimimattoman rakennetun ympäristön syntymistä sekä edistää mm. palvelujen saavutettavutta. Hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota vuorovaikutukseen ja osallistumismahdollisuuksiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hanke tiivistää ja monipuolistaa yhdyskuntarakennetta, mikä edistää eri väestöryhmien arkipäiväistä elämää ja tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hanke tiivistää ja monipuolistaa yhdyskuntarakennetta, mikä edistää eri väestöryhmien arkipäiväistä elämää ja tasa-arvoa.
Kulttuuriympäristö 0 3
Projekti edistää arvokkaiden kulttuuriympäristöjen säilymistä ja kehittymistä vaikuttamalla yhdyskuntarakenteeseen ja investointikohteiden sijainteihin.
Ympäristöosaaminen 5 0
Hanke nostaa yhdyskuntien ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisemisen paremmin seudun asukkaiden ja muiden toimijoiden tietoisuuteen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

SELL-hanke on menestyksellisesti koonnut Kotkan-Haminan seudulle pitkän aikavälin kokonaisratkaisun, joka pohjautuu elinkeinojen kehitystarpeisiin, investointityön edistämiseen ja seudun vetovoiman kasvuun. Työssä hyödynnettiin laajaa yhteistyöverkostoa, johon on kuulunut seudun kuntien lisäksi mm. eri kokoisia yrityksiä, koulutusorganisaatioita, elinkeinojen kehittämisestä vastaavia organisaatioita, kaupunkisuunnittelun ja maankäytön asiantuntijoita, energiakysymysten ja kiertotalouden asiantuntijoita, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia sekä seudun asukkaita.
Yksi elinkeinolähtöisen kokonaisratkaisun keskeisistä toimenpiteistä oli seudun investointiportfolion määrittäminen ja kokoaminen. SELL-hanke lähti määritelmässä siitä, että investointiportfolio ei ole pelkästään lista mahdollisia investointikohteita. Portfolion oli pystyttävä vastaamaan mahdollisimman kattavasti kansainvälisten sijoittajien monimuotoisiin tarpeisiin. Siksi Kotkan-Haminan seudun investointiportfolio sisältää seuraavat kokonaisuudet:
- Markkinointi, viestintä ja mediasuhteet
- Investointikohdekuvaukset
- Investointitarjoukset
- Rahoitusmallit
- Investointien kotiutukseen tähtäävien yhteistyöverkostojen luominen
- Osaajien houkuttelu eli ”Talent Attraction Management”
SELL- hanke työsti yhdessä asiantuntijaryhmien kanssa sellaisia tulevaisuuden kehitysteemoja, joilla asumista, matkailua, liikkumista ja palveluja pystytään tekemään houkutteleviksi kansainvälisten megatrendien mukaisesti. Näihin kysymyksiin kytkeytyi myös uudenlainen energia-ajattelu ja seudun bio- ja kiertotalousosaaminen. Yhtenä tuotteena tästä työstä syntyi seudun energiavahvuuksien kuvaus.
Hanke osallistui myös seudullisen kokeilukulttuurin edistämiseen. Yhteistyö kaupunkisuunnittelijoiden kanssa tuotti uudenlaisen Pop Up-konttitorin, jossa pilotoitiin seudullinen malli yrittäjyydestä kiinnostuneiden asukkaiden ja yhteisöjen palvelemiseen. Pop Up-konttitorilla on mahdollista kokeilla ja kehittää yrittäjyyttä riskittömässä ympäristössä.
SELL-hanke toteutti aktiivista viestintä- ja markkinointityötä kertoakseen työn tavoitteista ja tuloksista, saadakseen suurelta yleisöltä ja sidosryhmiltä rakentavaa palautetta sekä sitouttaakseen seudun yhteistyökumppaneita pitkäjänteiseen työhön. Viestinnässä hyödynnettiin blogi-kirjoituksia, artikkeleja, tiedotteita ja YouTube-videoita. Kokonaisratkaisulle tärkeää Me-henkeä luotiin mm. Seutufoorumeissa, joihin kutsuttiin seudun poliittisia päätöksentekijöitä, virkamiehiä ja yrityksiä. SELL-työpajoissa oli mukana myös asukkaita ja opiskelijoita. SELL-toiminnasta kerrottiin myös lukuisissa sidosryhmätilaisuuksissa, mm. MAL-verkoston seminaareissa ja investoritapaamisissa.