Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70076

Hankkeen nimi: Kansainvälisen risteilijäliiketoiminnan käynnistäminen Kotkan-Haminan seudulle 2015-2016

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6, PL 14

Puhelinnumero: 040 190 2500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salme Rajala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiassistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: salme.rajala(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 190 2532

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kotkan-Haminan seudulla kuluvana keväänä toteutettu "Kotkan-Haminan seutu kansainvälisen risteilijäliikenteen käyntikohteeksi"-hankkeen strategian mukaisesti alueelle luodaan uusi elinkeinoala, joka merkittävästi lisää palveluyritysten liikevaihtoa, työllistämismahdollisuuksia sekä uusien yritysten syntymistä.
Hankkeen tavoitteena on:
• Synnyttää Suomen Kaakkoisrannikolle risteilijäliiketoimintaa
• Lisää alueen ja Kotkan risteilysataman tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti kustannustehokkaana ja vetovoimaisena matkailun kohteena
• Luoda edellytykset kansainvälisen tason maapalvelutoiminnan käynnistämiselle
Toimenpiteiden seurauksena:
• Risteilijäkäyntien ja -matkustajien määrä vuoteen 2020 mennessä vakiinnuttaa vähintään 70 aluksen ja noin 100 000 risteilijäasiakkaan vierailuun kaudessa
• Osa nykyisin läheisissä suursatamissa vierailevista aluksista valitsee mieluummin Kotkan kohteekseen
• Ohjelmapalveluklusteriin liittyneiden yritysten määrä on hankkeen päättyessä 15 kpl
• Klusterin yritysten liikevaihdon kehitys on kasvavaa
• Alueelle etabloituneet tai toimialalla aloittaneet yritykset 2020 vähintään 5 kpl
• Risteilijäliiketoiminta on HaminaKotka Satama Oy:lle kannattavaa liiketoimintaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat kansainväliset varustamot, matkanjärjestäjät, alan verkostot, maapalvelutoimijat, yhteistyösatamat, ja paikalliset yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat seudun päättäjät, kunnat, paikalliset asukkaat, oppilaitokset, työ- ja elinkeinotoimisto, viranomaistahot (esim. rajavartiolaitos, tulli ja TRAFI.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 214 792

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 211 300

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 306 845

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 302 380

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joista naisten perustamia 1.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei aiheellista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Matkailu- ja palvelualat työllistävät perinteisesti naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on näiltä osin neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ottaa huomioon luonnonvarojen käytön kestävyys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 7
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ottaa huomioon risteilyalusten aiheuttamat ilmastonmuutokseen vaikuttavat riskitekijät ja tavoitella riskien vähentämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Hankkeessa pyritään ottamaan huomioon risteilyaluskäynteihin liittyviä seikkoja, joiden vaikutus alueen luontoon, eliöihin ja kasvillisuuteen on mahdollisiman riskitön.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ottaa huomioon risteilyalusten aiheuttamat pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan vaikuttavat riskitekijät ja tavoitella riskien vähentämistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 7
Seudulla käynnistettävän risteilijäliiketoiminnan yksi keskeisiä tavoitteita on edistää vierailevien alusten kohdesatamaan jättämien jätteiden tehokasta kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 10
Hankkeen tavoitteena on edistää pk-yritysten sektorin kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hankkeessa keskeisenä tavoitteena on tuottaa liiketoimintaan liittyvä liikkuminen ja logistiikka mahdollisimman tehokkaaksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Kulttuuriympäristö 4 6
Matkailun investointikohteet ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.
Ympäristöosaaminen 5 7
Hankkeessa ympäristöosaamisen tason nosto on keskeisimpiä tavoitteita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toiminnassa päätavoitteena oli käynnistää risteilyliiketoimintaa Kotkan-Haminan seudulle. Hankkeessa päätettiin panostaa tuotekehitykseen, markkinointiin ja myyntiin sekä verkostoitumiseen alan sidosryhmiin. Risteilyliiketoiminta alana on erittäin monimuotoinen ja vaikeasti tavoitettava. Liiketoimintaympäristö on erittäin sulkeutunut ja siihen on vaikea saada tuntumaa ilman kytkentöjä sidosryhmien avainhenkilöihin. Alan ymmärtäminen vaatii vahvaa panostamista alan sidosryhmien liiketoimintaan ja verkostoitumista siihen. Laaja verkostoituminen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla kaikkiin alan sidosryhmiin mahdollisti kohteen tunnettuuden lisäämistä.

Toiminnassa panostettiin vahvaan markkinointiin ja myyntiin suoraan varustamoiden päättäviin elimiin. Tuli selväksi, että varustamoille on tärkeää saada suora kontakti kohteen avainhenkilöstöön, sillä tuotekokonaisuuksien suunnitteluun tarvitaan yhteisiä näkemyksiä, jotta asiakkaan tarpeet ja kohteen tarjoama tuotanto kohtaavat tehokkaasti. Risteilyliiketoiminnassa maapalvelutoimija on perinteisesti keskeisessä asemassa tässä arvoketjussa. Ilman maapalvelutuottajan ja varustamon yhteistä luottamusta kohdetta kohtaan kauppaa kohteen myynnisä ei synny. Toiminnassa panostettiin vahvasti sekä varustamoiden että maapalvelutuottajien luottamuksen ja arvostuksen saamiseen vahvan tuotekehitys-, markkinointi- ja myyntityön tuloksena.

Hankkeen toteuttamisessa oli tärkeää kehittää seudullisten palveluyritysten ja siihen liittyvien sidosryhmien palvelut kv-tasolle. Tämä antoi edellytykset yritysten liikevaihdon lisääntymiselle sekä yritystoiminnan kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Matkailuelinkeino sai uusia ulottuvuuksia ja vetovoimaisuustekijöitä sekä globaalin markkinointi-ikkunan. Palveluinfran rakentamisen lisäksi luotiin myös tarvekartoitus satamainfran parantamiseksi jotta tiedettäisi myös satamainfran kv-tason vaatimukset.

Hankkeen tuloksena Kotka-Haminan seudulle saatiin käynnistymään risteilyliiketoimintaa. Ensimmäiset hankkeen toimintaprosesseihin perustuvat risteilyalukset saapuvat Kotkaan kaudella 2017, jolloin seudun palveluyritykset vastaanottavat n. 10 000 risteilyvierasta miehistöineen. Toiminnan jatkuvuutta kuvaa se, että kaudelle 2018 saatiin ennakkovarauksia eri varustamoilta 11:lle alukselle, jotka toisivat seudulle yhteensä n. 30 000 risteilyvierasta miehistöineen. Neuvotteluja käytiin myös vuosille 2019-2021. Toteutuessaan tulokset olisivat alkueräisen strategian mukaiset ja ennalta asetetut tavoitteet täyttyisivät etuajassa. On kuitenkin muistettava, että risteilyliiketoiminnan markkinadynamiikka on erittäin monimuotoinen ja vaikeasti hallittava ja vaatii onnistuakseen pitkäjänteistä aktiivista työstämistä ilman ulkoisia ennalta-arvaamattomia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa liiketoiminnan kehittämiseen. Seudulla on tehty yhteistyösopimus pääsidosryhmien kanssa, jotka tukevat risteilyliiketoiminnan kehitystä vuoden 2019 loppuun saakka. Tämä antaa mahdollisuudet toteuttaa kehitys varsinaiseksi liiketoiminnaksi aiemmin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.