Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70078

Hankkeen nimi: Kymenlaakson energianeuvonta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0161075-9

Jakeluosoite: Tekniikka ja ympäristötalo Valtakatu 33

Puhelinnumero: 0206158353

Postinumero: 45700

Postitoimipaikka: Kuusankoski

WWW-osoite: http://www.kouvola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuomi Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Energianeuvoja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.tuomi(at)kouvola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 020 615 7449

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kymenlaakson energianeuvontahankkeen tavoitteena on lisätä rakentamisen, korjausrakentamisen ja asumisen tehokasta, luotettavaa ja puolueetonta energianeuvontaa alueella yhdistämällä maakunnan energiayhtiöiden ja kuntien rakennusvalvonnan resurssit ja asiantuntemus, lisäämällä yhteistyötä paikallisten asiantuntijoiden kanssa sekä tekemällä yhteistyötä kansallisen energianeuvontaverkoston kanssa.

Toimenpiteinä järjestää ja organisoi alan koulutusta ja tapahtumia alueella, mm.
o esimerkiksi erilliset uudisrakentajille ja korjausrakentajille suunnatut neuvontatapahtumat.
o toteuttaa kampanjoita energianeuvonnan saralla erilaisten tilaisuuksien ja teematapahtumien yhteydessä.
o organisoi innovatiivisia projekteja (esim. lämpökameran lainaustoiminta kuluttajille.)

Neuvonnan painopistealueita ovat:
o Asumisen energiatehokkuus ja energiankulutus ja asumisen energiankulutuksen vähentämiseen liittyvät asiat
o Lämmitystavat ja -tottumukset sekä lämmitystapavalinnat
o Rakentamisen ja korjausrakentamisen energiatehokkuus

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson asukkaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kymenlaakson kunnat ja energiayhtiöt suunnitelijat ja urakoitsijat. Energiatehokkaita palveluja ja ratkaisuja tarjoavat yritykset, kun kiinnostus energia-asioita kohtaan lisäntyy.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 127 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 111 477

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 187 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 169 439

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kotka, Virolahti, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei kuulu hankkeen piiriin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei kuulu hankkeen piiriin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kuulu hankkeen piiriin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
Kun ihmisten ymmärrys energiankäyttön tehostamiseen liittyvissä asioissa kasvaa, johtaa se energiankulutuksen vähentymiseen, mikä vähentää luonnonvarojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 6
Energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Energiatehokkuuden parantuminen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen vähentävät fossiilisten poltto-aineiden käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 5
Uusiutuvia energialähteitä kohtaa on kiinnistusta, mutta tiedon puute estää vielä ihmisiä ryhtymästä toimenpiteisiin. Valistuksella ja neuvontatoimilla voidaan poistaa ennakkoluuloja uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinkoa kohtaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Energiatehokkuuden merkityksen esiintuominen luo myös liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yrittäjille, kun kuluttajien kiinnostus energiankulutuksen hillitsemiseen kasvaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Energiaan liittyvät palvelut lähtevät ihmisten kiinnostuksesta energiankäytön vähentämiseen, lisäämällä asiasta tiedottamista ja olemalla läsnä erilaisissa tpahtumissa ja tilaisuuksissa, johtaa myös ihmisten kiinnostukseen energianhallintaan liittyviin palveluihin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutti toivotut suunnitelmat ja kehittyi toiminnan edetessä. Hankkeen lämpökamerat olivat erittäin kysyttyjä ja todettiin tarpeelliseksi kiinteistöjen energiaremonttien onnistumisen saralla. Koulutuksia ja luentoja pidettiin tasaisesti koko alueella ja näin saatiin lisättyä ihmisten tietoutta energiansäästöstä ja oikea oppisesta korjausrakentamisesta. Kohteina koulutuksille oli pääasiassa yksityishenkilöt, taloyhtiöt, isännöitsijät, yhdistykset ja oppilaitokset, heiltä saatu palaute oli positiivista. Onnistumisen valossa voidaan todeta hankkeen onnistuminen, koska toiminta jatkuu tulevaisuudessa kuntien ja yhteistyö kumppanien kanssa.