Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70080

Hankkeen nimi: Kasvuyrittäjyyden aktivointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0182422-0

Jakeluosoite: Alvar Aallon katu 3

Puhelinnumero: 06 420 5000

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.epy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Risikko Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.risikko(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503175145

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, 2539767-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyyden edistämisen aktivointihankkeen tavoitteena on toisaalta rakentaa ja varmistaa kasvuyrittäjyyden parhaan ekosysteemin syntymistä, aktivoida kasvuyrittäjyyden edistämistä ja kehittämistä maakunnassa sekä toimia kasvuyrittäjyyden herättelijänä uusien ja nykyisten yrittäjien kasvumotivaation kasvattamiseksi.

Näihin tavoitteisiin päästään seuraavilla toimenpiteillä:
i) työstämällä GrowUp-palvelutarjotin kasvuyrittäjien ja –yritysten palvelusaatavuuden helpottamiseksi
ii) konseptoimalla GrowUp-kilpailu GrowUp-prosessiksi
iii) organisoimalla kasvuyrittäjyysohjelman päivitysprosessin ja toteuttamalla sitä
iv) järjestämällä teemallisia kasvuseminaareja maakunnassa ja kohottamalla kasvuyrittäjyyden imagoa viestinnällisin keinoin
v) benchmarkkaamalla kasvuyrittäjyysohjelmia ja niiden toteutusta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
vi) tutkimalla ja evaluoimalla kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuutta ja ehdottamalla toimenpiteitä ekosysteemin parantamiseksi.
Hankkeen tuloksena syntyy:
i) Grow Up-palvelutarjottimen osalta nykytila-analyysi, palvelutarjotin ja uudet palvelut sekä palvelukonseptit.
ii) Grow Up-kilpailun konseptoinnin osalta valmennusohjelma kasvua tavoitteleville tai ylläpitäville yrityksille, ja 10-15 yritystä on osallistunut valmennusohjelman pilotointiin.
iii) Kasvuyrittäjyysohjelman päivitysprosessin organisoinnin ja toteutuksen osalta vuosittain syntyy päivitetty kasvuyrittäjyysohjelma, joka on kasvuyrittäjäfoorumin hyväksymä.
iv) Teemallisten kasvuseminaarien johdosta kasvun edellytysten, toteuttamisen ja johtamisen tietoisuus on lisääntynyt alueen 400 yrittäjän keskuudessa. Lisäksi voimakkaasti kasvuhaluisten yrittäjien määrä on lisääntynyt maakunnassa.
v) Valtakunnallisen ja kansainvälisen benchmarkingin osalta on toteutettu 3 opintomatkaa Suomessa ja 1-2 opintomatkaa Euroopassa. Lisäksi Etelä-Pohjanmaa verkostoituu yhden
eurooppalaisen alueen kanssa, joka tukee tulevia kansainvälisiä hankehakemuksia.
vi) Kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä käsittävän arviointitutkimuksen osalta ekosysteemiä kehittäviä toimenpidesuosituksia tuotetaan koko hankkeen aikana.
Hankkeen toimenpiteet tavoittavat välillisesti 3000 yritystä, asiantuntijaa ja julkishallinnon edustajaa. Näistä 10% on nykyisiä kasvuyrityksiä, 88% yrityksiä, joiden kasvumotivaatiota ja halukkuutta pyritään lisäämään ja 2% julkisia ja yksityisiä kasvuyrittäjyyteen liittyviä asiantuntijoita ja palvelutarjoajia.

Hankkeen lisäarvo tulee seuraavista seikoista:
i) kasvuyrittäjyyden ekosysteemin rakentamisesta, joka tukee yrittäjien kasvumotivaatiota, kasvun toteuttamista ja kasvun hallintaa Etelä-Pohjanmaalla.
ii) kasvuyrittäjäfoorumin toimijoiden roolin selkeyttämisestä kasvuyrittäjyyden ekosysteemissä.
iii) systemaattisesta panostamisesta kasvuyrittäjyyden positiivisen mielikuvan vaikuttamiseen ja sitä kautta kasvuhalukkaiden yritysten määrän lisääntymiseen
Hankkeen päätoteuttaja on Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy toimii hankkeessa yhteistyökumppanina vastaten toimenpiteestä 6 eli kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuuden arviointitutkimuksesta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

(1) Jo olemassa olevat kasvuyritykset (sekä high growth että nice growth), joiden kasvumotivaatiota halutaan edelleen hankkeen toimenpiteillä kasvattaa ja hyödyntää heidän positiivisia esimerkkejä kasvuyrittäjyyden positiivisen imagon synnyttämisessä (300 yritystä).

(2) Ei-kasvuyritykset, kasvumotivaation synnyttäminen positiivisen ilmapiirin ja hyvien esimerkkien avulla (noin 2640 yritystä).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kasvuyrittäjyyden julkiset ja yksityiset asiantuntijat (60).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 210 042

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 191 679

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 261 648

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 240 890

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Lapua, Soini, Alajärvi, Seinäjoki, Lappajärvi, Kauhava, Vimpeli, Karijoki, Ähtäri, Teuva, Kurikka, Kauhajoki, Evijärvi, Alavus, Isojoki, Ilmajoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen päätavoite on kasvuyrittäjyyden tukeminen Etelä-Pohjanmaalla, joka on sukupuolineutraali tavoite.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan naisyrittäjien haasteet kasvuun motivoimiseksi, toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kasvuyrittäjyyden tukeminen Etelä-Pohjanmaalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hankkeen tavoitteena on kehittää kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla. Tällä on sekä välittömiä (esim. elinkeinotoimijoiden roolien selkeiyttäminen kasvuyrittäjyyden ekosysteemissä) että välillisiä vaikutuksia (mm. elinkeinoelämän jatkuvuuden turvaaminen).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hankkeessa työstetään Grow Up -palvelutarjotin kasvuyrittäjien ja -yritysten palvelusaatavuuden helpottamiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Mikäli hankkeen tavoitteet saavutetaan, alueelle syntyy uusia kasvuyrityksiä ja työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Tutkimusten mukaan naisetovat yrittäjinä kasvuhaluttomampia kuin miehet. Tästä syystä naiset tarvitsevat erityistä motivointia sekä positiivisia esimerkkejä. Tämä otetaan huomioon esim. hankkeen seminaarien toteutuksessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Vaikutukset perustuvat osallistuvien yritysten taustasta riippumattomaan toimintamalliin hankkeen toteutuksessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin vuosina 2015-2017 kaikkiaan 10 kasvuyrittäjyyteen liittyvää teemaseminaaria.
Hankkeessa luotiin palvelutarjotin kasvuyrittäjyyden tukemiseksi ja sitä testattiin pilotissa, jossa pidettiin vuosina 2016-2017 kaikkiaan 11 kasvuyrittäjyyteen liittyvää työpajaa. Pilotissa toteutettiin myös epämuodollisia tapaamisia, joihin oli yhdistettynä koulutuksellisia elementtejä sekä vertaistukeen liittyviä toimenpiteitä.
Pilotin kokemusten pohjalta on kehitetty palvelupakettimalli kasvuyrittäjyyden tukemiseen. Kasvuyrittäjyysfoorumin tapaamisessa syyskuulla 2017 sovittiin, että Suomen Yrittäjäopisto jatkaa pilotin pohjalta vastaavan kasvuyrittäjyyteen liittyvän koulutuksen järjestämistä alueella.
Hankkeessa on mitattu ja arvioitu Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimintaa ja vaikuttavuutta. Tätä osakokonaisuutta on toteuttanut Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Tuloksia tästä osiosta on esitelty myös Kasvuyrittäjyysfoorumilla. Tulokset on julkaistu myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimuksia julkaistussa raportissa Kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuuden arviointi ja mittaaminen – Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyyden ekosysteemi.
Kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuutta arvioitiin ja mitattiin monilla eri menetelmillä, muun muassa haastattelemalla ekosysteemin toimijoita sekä luomalla mittaristo ekosysteemin toimivuuden määrälliseen mittaamiseen. Lisäksi tehtiin kyselyt GrowUp-kasvuyrityskilpailuun osallistuneille yrityksille. Tämän kyselyn tuloksia on esitelty erikseen kilpailun järjestelytoimikunnalle, joka tekikin kilpailun toteutukseen liittyviä parannuksia kyselyn tulosten perusteella.
Tietoisuuden lisäämiseksi kasvuyrittäjyydestä ja kasvuun motivointia on pyritty toteuttamaan erilaisilla asiantuntija-artikkeleilla eri meedioissa. Näistä artikkeleista koottiin kasvuyrittäjyyden käsikirjat I ja II, jotka on julkaistu e-kirjoina (https://www.yrittajat.fi/etela-pohjanmaan-yrittajat/a/kasvuyrittajyyden-edistaminen/kasvuyrittajyyden-aktivointi-hanke-307951).
Hankkeessa toteutettiin kasvuyrittäjyysohjelman päivitys, joka julkaistiin kasvun pamflettina osana Kasvuyrittäjyyden käsikirjassa (II osassa).
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää alueen toimijoiden osaamista liittyen kasvuyrittäjyyden tukemiseen. Tähän tavoitteeseen pyrittiin benchmarkkaamalla muiden alueiden kasvuyrittäjyysohjelmia ja näiden perusteella päivitettiin oman alueen ohjelma. Tavoitteena oli myös innostaa ja motivoida yrityksiä kasvuun. Tähän tavoitteeseen pyrittiin julkaisemalla artikkeleita kasvuyrittäjyydestä sekä järjestämällä teemaseminaareja.
Hankkeessa toteutettiin kaikki hankkeen toimenpiteet ja tulokset vastaavat kokonaisuudessaan hankesuunnitelmaan kirjattuja tuloksia. Osa tavoitteista jopa ylittyi. Hankkeessa järjestettiin enemmän seminaareja kuin hankesuunnitelmaan oli kirjattu. Lisäksi hankkeessa järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui enemmän henkilöitä kuin mitä oli asetettu tavoitteeksi. Lisäksi hankkeen aikana julkaistiin huomattavasti enemmän kasvuyrittäjyyttä tukevia ja kasvuyrittäjyyteen kannustavia artikkeleita kuin mitä oli suunniteltu.