Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70081

Hankkeen nimi: ECOSALLA

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sallan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0192936-4

Jakeluosoite: POSTIPOLKU 3

Puhelinnumero: +35840271283

Postinumero: 98900

Postitoimipaikka: SALLA

WWW-osoite: http://WWW.SALLA.FI

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Iso-Heiko Ilkka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilkka.iso-heiko(at)salla.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358403557381

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ECOSALLA –hankkeen tavoitteena on nostaa Sallan tunnettavuutta kansainvälisenä, omaleimaisena, laadukkaana ja ympärivuotisena ekomatkailukohteena. Hankkeen tuloksena pyritään nostamaan Sallan matkailun ympärivuotisuutta ja haluttavuutta ekomatkailijoiden keskuudessa muuun muassa kehittämällä uusia vetovoimaisia matkailutuotteita, luomalla sisältöä reitistöille, päivittämällä alueen sähköistä markkinointiaineistoa ja tuotekortteja sekä parantamalla alueellista laatua hankkeessa kehitettävän laadun vuosikellon avulla.

Koko Lapin matkailun haasteena on ympärivuotisen käyttöasteen nostaminen. Salla on tehnyt alustavaa työtä alueen vahvuuksien kartoittamiseksi ja Sallassa sijaitsevat mm Oulangan kansallispuisto, Värriön luonnonpuisto ja useat Natura –alueet, jotka antavat mahdollisuuden kehittää ekomatkailun ympärille ympärivuotisia omaleimaisia ja kansainväliset vaatimukset täyttäviä matkailutuotteita. Hankkeen alussa selvitetään alueen ekologisen matkailun nykytila sekä markkinoinnissa hyödynnettävät alueen ekologiset luontoarvot mm. yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Konseptoitavat vetovoimatuotteet ideoidaan hankkeessa järjestettävän kansainvälisen benchmarking-matkan jälkeen alueen yritysten kanssa pidettävissä työpajoissa. Tuotteet vetoavat kansainvälisiin (ja kotimaisiin) matkailijoihin sekä mediaan, ovat laadukkaita palvelukokonaisuuksia ja tuottavat todellista lisäarvoa matkailukentälle. Kehitettävät tuotteet valitaan kansainvälisen ”Gap analysis” –menetelmän perusteella. Tässä menetelmässä kehitettävien tuotteiden on läpäistävä 7 kriteeriä: 1. Sopiminen alueen matkailubrändiin. 2. Vetovoimaisuus halutulle asiakassegmentille. 3. Erilaisuus. 4. Kilpailutilanne. 5. Saavutettavuus. 6. Potentiaali alentaa kausiluonteisuutta. 7. Ekologisuus. Hankkeessa kehitetään valitut tuotteet sellaiselle tasolle, että hankkeen ansiosta yritykset ja sijoittajat voivat nopeasti kehittää ne valmiiksi tuotepaketeiksi, niin että ne hyödyntävät ja täydentävät koko alueen matkailua ja kaikki yritykset voivat käyttää niitä markkinoinnissaan. Kaikkien hankkeiden on oltava ekologisia ja käytettävä uusiutuvia energiamuotoja tavalla, joka nostaa Suomen alan kansainvälisen kehityksen kärkeen.

Hankkeessa luodaan ja viedään käytäntöön alueellinen laatuohjelma ns.laadun vuosikello, joka on toiminnallinen sopimus yritysten välillä laatua ja ekologisuutta parantavista toimenpiteistä. Toiminnallisella vuosikellolla pyritään alueelliseen laatuohjelmaan, joka ei päädy pölyttymään mapiksi toimiston hyllylle.

Hankkeen aikana päivitetään myös kaikki näkyvä Sallan matkailun sähköinen markkinointiaineisto ja tuotekortit ekologista mielikuvaa, brändiä, laatua ja kansainvälistä tasoa vastaaviksi. Hankkeessa luodaan myös yleiset kehityssuunnitelmat alueen rakennustapaohjeistuksen ja kaavoituksen tarkastamiseksi kansainvälisiä kestävän kehityksen normeja vastaavaksi.

Hankkeen kesto on 18 kk ajalla 1.1.2015 – 30.6.2016 ja kustannusarvio 267 652 €. Hankkeen hallinnoijana toimii Sallan Kunta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Sallalaiset matkailuyritykset ja Sallan kunta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kansainväliset ja kotimaiset matkailijat ja matkailuyritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 187 357

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 166 117

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 235 534

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 208 834

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Salla

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Postipolku 3

Postinumero: 98900

Postitoimipaikka: Salla

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailuala on naisvaltainen. ECOSALLA hankkeessa kehitetään mm asiakaspalvelukoulutusta Sallassa toimiville matkailuyrityksille. Valtaosa koulutettavista on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaupallinen matkailuala on naisvaltaisin ala Sallassa yksityissektorilla. Hanke tähtää alan kilpailukyvyn, ympärivuotisuuden ja innovatiivisuuden vahvistamiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Matkailuala työllistää naisia ja lisää siten tasa-arvon toteutumista Sallassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Hankkeessa pyritään yhdistämään uusiutuvien luonnovarojen käyttö elämyksellisiin matkailutuotteisiin ja toimimaan alan tiennäyttäjänä Suomessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 7
Hankkeen tarkoituksena on, että kansainvälinen matkailija näkee kuinka Suomessa on huomioitu ilmastonmuutoksen torjunta myös käytännön tasolla. Palattuaan kotimaahansa matkailija pystyy vertaamaan oman kotimaansa toimia toimiin Suomessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 6
Hankkeen tarkoituksena on että matkailija pystyy tarkkailemaan Suomen arktista herkkää luontoa uudella tavalla ja arvostamaan sen monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Osassa hankkeessa selvitettävistä tuotteissa pyritään vähentämään kemikaalien joutumista vesistöihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 8
Asiakas pääsee nauttimaan Natura 2000 alueen luonnosta uudella ja herkkää luontoa säästävällä tavalla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 8
Suomalainen jätteen kierrätys toimii esimerkkinä monille maille. Hankkeessa korostetaan Suomen edistyksellisyyttä tällä saralla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 8
Hankkeessa pyritään kehittämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä uudella tavalla ja toimimaan myös esimerkkinä muille toimijoille.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 9
Kestävä kehitys pyritään nostamaan Sallan matkailun erikoistumisalueeksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 9
Hankkeessa pyritään kehittämään uusia korkean lisäarvon tuotteita Sallan matkailun palveluliiketoiminnan kehittämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 4 8
Sallan matkailukeskusta pyritään kehittämään sellaiseksi, että matkailija ei tarvitse autoa alueella liikkumiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Matkailu on merkittävä työllistäjä Sallassa. Hanke tähtää suoraan alan ympärivuotisuuden vahvistamiseen ja sitä kautta koko alueen hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 6
Kaupallinen matkailu on yksityisen sektorin naisvaltaisin ala Sallassa. Hanke tähtää alan vahvistamiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hanke tähtää Sallan matkailun kansainvälistymiseen.Asiakaspalveluosaamista vahvistetaan ja matkailijaa palveleva sähköinen materiaali käännetään useille kielille ja näin vahvistetaan kansainvälisten matkailijoiden yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 6 8
Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista konseptia Sallan matkailuun, joka vahvistaa matkailijan kokemusta Sallan arktisesta herkästä luonnosta ja autenttisesta paikallisesta elämästä.
Ympäristöosaaminen 6 8
Hankkeessa pyritään kehittämään ympäristöosaamisen konsepteja, jotka kapealla alalla ovat maailman kärkeä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin ekologisen matkailun nykytilaa Sallan alueella. Nykytilakartoituksen avulla saatiin tietoa matkailutuotteiden ja -palveluiden ekologisuudesta, jolloin ekologisuus pystyttiin tuomaan paremmin esille markkinoinnissa. Matkailun ekologista tuote- ja palvelutarjontaa yhtenäistettiin graafisen ilmeen avulla, mikä antaa enemmän näkyvyyttä uudelle matkailun kehityssuunnalle ja mahdollistaa tehokkaamman markkinoinnin. Hankkeen aikana tehdyt selvitykset, suunnitelmat ja toimenpiteet edesauttavat ekologisen matkailun kehittymistä alueella.

Hankkeessa kehitettiin ja hyväksytettiin alueen matkailutoimijoilla alueellinen laatuohjelma ja laadun vuosikello. Laadun vuosikellon mukaisia toimenpiteitä vietiin myös käytäntöön.

Hankkeen aikana ideoitiin kesämatkailuun uusia tuotteita ja räätälöityjä lisäpalveluita, jotka edistävät kestävää matkailua sekä kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen tuottamista asiakkaalle.Entistä ympäristöystävällisempi Salla ja EcoSalla -tuotekansio on jo herättänyt huomiota kansainvälisesti ja saattaa tulevaisuudessa lisätä kesän myyntiä ja edistää tavoittelemaamme kesämatkailun kasvua.

Hankkeessa on tehty ohjeistukset reittisuunnitelman tekoon ja maankäyttöstrategian noudattamiseen rakentamisessa. Lyhyt ohjeistus ”Ekologisuus matkailun maankäyttöstrategiassa ja kaavoituksessa” erittelee mitä rakentajan tulisi ottaa huomioon kaavoituksen osalta sekä Lapin matkailun maankäyttöstrategian 2040 puitteissa. ”Reittisuunnitelman teon ohjeistus” ohjeistaa, mitä reittien suunnittelussa tulisi ottaa huomioon aina suunnittelusta ja taustaselvityksistä reitin käyttöönottoon ja lakkauttamiseen asti. Lisäksi hankkeessa on tehty ohjeistuksiin rakentajalle ”Kansainväliset rakennesuunnittelun ohjeistukset ja ympäristösertifikaatit”. Kansainvälisesti on olemassa kaksi laajasti tunnustettua kestävään kehitykseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen erikoistunutta ympäristösertifiointijärjestelmää: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ja BREEAM (Leadership in Energy and Environmental Design).