Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70083

Hankkeen nimi: Julkiset hankinnat innovatiivisen yritystoiminnan edistäjänä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Into Seinäjoki Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1637389-9

Jakeluosoite: Tiedekatu 2

Puhelinnumero: 020 1244000

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.intoseinajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niemi Hannemari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannemari.niemi(at)intoseinajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 145 1300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Julkiset hankinnat innovatiivisen yritystoiminnan edistäjänä

Uutta liiketoimintaa voidaan aktiivisesti edistää julkisella kysynnällä. Julkiset hankintayksiköt, kuten kunnat ja kaupungit, muodostavat tekemillään hankinnoilla merkittävän resurssin ja mahdollisuuden yritysten kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle. Julkisten hankintojen avulla voidaan kannustaa yrityksiä kehittämään ja pilotoimaan täysin uudentyyppisiä innovatiivisia ratkaisuja perinteisten tuotteiden ja palveluiden oheen sekä samalla mahdollistaa yrityksille uusia referenssikohteita esimerkiksi vientimarkkinoita varten.

Hankintalainsäädännön uudistamisessa keskeisellä sijalla on julkisten hankintojen käytön lisääminen strategisena työkaluna yhteiskunnallisten ja elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Euroopan unionin julkisten hankintojen arvo oli vuonna 2010 noin 2 400 miljardia euroa, josta Suomen osuus oli 1,5 % eli 35 miljardia euroa (19% BKT:stä). Kuntien ja kuntayhtymien osuus näistä julkisista hankinnoista on noin 60 % (TEM 2012). Esimerkiksi Seinäjoen kaupungin hankintojen (ml. ostot kuntayhtymiltä) arvo on lähes 190 miljoonaa euroa, joista yrityksiltä, yhdistyksiltä ja säätiöiltä suoritettavia hankintoja (materiaalia ja palveluja) on yli 75 miljoonaa euroa. Tästä summasta jo muutaman prosenttiyksikön lisäys innovatiivisuutta tukeviin julkisiin hankintoihin, edistää miljoonien eurojen arvosta yritysten uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja välilliset vaikutukset nostavat hankintojen merkitystä edelleen.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Seinäjoen kaupunkiseudulla toimivien pk-yritysten osaamista julkisista hankinnoista, aktivoida yrityksissä uusia tapoja osallistua tarjouskilpailuihin ja tuottaa uusia innovatiivisia tuote- ja palveluratkaisuja sekä sitä kautta rohkaistua yritysten väliseen yhteistyöhön ja kasvuun uusilla markkinoilla. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien hankintamenettelyitä siten, että ne tukevat saumattomasti alueen elinkeinoelämän ja aluetalouden kasvua ja uudistumista sekä pilotoida kuntien yhteisiä innovatiivisuutta tukevia hankintamenettelyitä.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Seinäjoen kaupunkiseudulla toimivat pk-yritykset ja niiden innovaatio- ja liiketoiminta. Hankkeen toimenpiteet ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikkien toimialojen pk-yrityksille, mutta julkisten hankintojen luonteesta ja volyymeistä johtuen osallistujien ennakoidaan edustavan ainakin rakennus-, elintarvike- sekä sosiaali- ja terveyspalvelusektoreita. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat välillisesti myös Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien hankinta- ja elinkeinopolitiikka toteuttaviin hankintayksiköihin sekä Seinäjoen kaupunkiseudulla toimiviin yritysneuvonta ja -yhteistyötä toteuttaviin tahoihin, kuten yrittäjäjärjestöihin ja kunnallisiin elinkeinotoimiin.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kahteen toiminnalliseen työpakettiin: Työpaketissa 1 lisätään Seinäjoen kaupunkiseudulla toimivien pk-yritysten osaamista julkisista hankinnoista yritysryhmätilaisuuksissa (aiheina mm. tarjouskilpailutieto, markkinavuoropuhelu, uuden liiketoiminnan kehittäminen julkisten hankintojen kautta). Työpaketissa 2 uudistetaan Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien hankintamenettelyitä yhdessä kuntien hankintayksiköiden kanssa (mm. alueen yritystarjoajien ja -tarjonnan tunnistaminen, aktiivisen markkinavuoropuhelun toteuttaminen, hankintojen elinkeino- ja innovaatiovaikutusten arviointimenettelyiden kehittäminen) sekä suunnitellaan ja toteutetaan kuntien yhteinen innovatiivisuutta tukava hankintapilotti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Seinäjoen kaupunkiseudulla toimivat pk-yritykset ja niiden innovaatio- ja liiketoiminta. Hankkeen toimenpiteet ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikkien toimialojen pk-yrityksille, mutta julkisten hankintojen luonteesta ja volyymeistä johtuen osallistujien ennakoidaan edustavan ainakin rakennus-, elintarvike- sekä sosiaali- ja terveyspalvelusektoreita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat välillisesti Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien hankinta- ja elinkeinopolitiikka toteuttaviin hankintayksiköihin sekä Seinäjoen kaupunkiseudulla toimiviin yritysneuvonta ja -yhteistyötä toteuttaviin tahoihin, kuten yrittäjäjärjestöihin ja kunnallisiin elinkeinotoimiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 158 060

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 125 007

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 225 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 178 581

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Seinäjoen

Kunnat: Lapua, Seinäjoki, Kurikka, Ilmajoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty yhdessä hakijan ja Seinäjoen kaupugin hankintatoimen kanssa. Hankkeen toimenpiteet ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikkien toimialojen yrityksille ja niiden työntekijöille, mutta julkisten hankintojen luonteesta ja volyymeistä johtuen osallistujien ennakoidaan edustavan ainakin rakennus-, elintarvike- ja sosiaali- ja terveyspalvelusektoreita. Siten hankkeella on kattavuutta sekä mies- että naissukupuolen perinteisesti edustamilla toimialoilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikkien toimialojen yrityksille ja niiden työntekijöille, mutta julkisten hankintojen luonteesta ja volyymeistä johtuen osallistujien ennakoidaan edustavan ainakin rakennus-, elintarvike- ja sosiaali- ja terveyspalvelusektoreita. Siten hankkeella on kattavuutta sekä mies- että naissukupuolen perinteisesti edustamilla toimialoilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteet ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikkien toimialojen yrityksille ja niiden työntekijöille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeen tuloksena julkisten hankintojen kautta syntyvät yritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut voivat liittyä esim. lähiruoan hyödyntämiseen, jolloin tarvittavien kuljetusten ja kuljetusmateriaalien määrä ja siten luonnonvarojen käyttö vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hankkeen tuloksena julkisten hankintojen kautta syntyvät yritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut voivat liittyä esim. lähiruoan hyödyntämiseen, jolloin tarvittavien kuljetusten ja siten kasvihuonekaasujen määrä vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Hankkeen tuloksena julkisten hankintojen kautta syntyvät yritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut voivat mahdollisesti liittyä esim. kuntien viheralueiden hoitoon ja hyödyntämiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Hankkeen tuloksena julkisten hankintojen kautta syntyvät yritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut voivat liittyä esim. lähiruoan hyödyntämiseen (tarvittavien kuljetusten määrä vähenee) tai uusiin logistisiin järjestelmiin/ratkaisuihin, jolloin kasvihuonekaasujen määrä vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei todennäköisesti ole vaikutusta Natura-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeen tuloksena julkisten hankintojen kautta syntyvät yritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut voivat liittyä esim. lähiruoan hyödyntämiseen, jolloin tarvittavien kuljetusten ja kuljetusmateriaalien määrä ja siten luonnonvarojen käyttö vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Hankkeen tuloksena julkisten hankintojen kautta syntyvät yritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut voivat liittyä esim.uusiutuvilla energialähteillä toimiviin logistisiin järjestelmiin/ratkaisuihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Hankkessa lisätään alueen kuntien ja yritysten välistä markkinavuoropuhelua ja yhteistyötä ja sitä kautta alueellista elinkeinotoimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Julkisten hankintojen luonteesta ja volyymeistä johtuen yritysten kehittämien palveluiden ennakoidaan osittain syntyvät sosiaali- ja terveyspalvelusektoreille.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeen tuloksena julkisten hankintojen kautta syntyvät yritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut voivat liittyä esim.lähiruoan hyödyntämiseen (tarvittavien kuljetusten määrä vähenee) tai uusiin logistisiin järjestelmiin/ratkaisuihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Julkisten hankintojen luonteesta ja volyymeistä johtuen yritysten kehittämien palveluiden ennakoidaan osittain syntyvät sosiaali- ja terveyspalvelusektoreille.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hankkeen toimenpiteet ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikkien toimialojen yrityksille ja niiden työntekijöille, mutta julkisten hankintojen luonteesta ja volyymeistä johtuen osallistujien ennakoidaan edustavan ainakin rakennus-, elintarvike- ja sosiaali- ja terveyspalvelusektoreita. Siten hankkeella on kattavuutta sekä mies- että naissukupuolen perinteisesti edustamilla toimialoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Hankkessa lisätään alueen kuntien ja yritysten välistä markkinavuoropuhelua ja yhteistyötä ja sitä kautta yritysten mahdollisuutta vaikuttaa oman toimintaympäristöönsä.
Kulttuuriympäristö 2 0
Hankkeen tuloksena julkisten hankintojen kautta syntyvät yritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut voivat mahdollisesti liittyä esim. viheralueiden hoitoon ja hyödyntämiseen tai kaupungin rakennuskannan ylläpitoon.
Ympäristöosaaminen 2 0
Hankkeen tuloksena julkisten hankintojen kautta syntyvät yritysten innovatiiviset tuotteet ja palvelut voivat liittyä esim. uusiin ympäristöteknologioihin / -ratkaisuihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Julkisten hankintojen hyödyntäminen uuden liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden synnyttämisessä on alihyödynnetty mahdollisuus. Hankkeen uutuusarvona oli päästä pureutumaan Seinäjoen kaupunkiseudulla em. haasteeseen niin julkisen sektorin kuin elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Hankkeella tavoiteltiin julkisiin hankintoihin liittyvien toimintatapojen muutoksia sekä uusien innovatiivisten tuotteiden/palveluiden kehittämisen ja käyttöönoton edistämistä. Tavoitteena oli, että hankkeen päätyttyä Seinäjoen kaupunkiseudulla toimivien pk-yritysten tieto ja osaaminen julkisista hankinnoista on lisääntynyt, yritykset ovat aktivoituneet uudella tavalla osallistumaan tarjouskilpailuihin ja tuottamaan uusia innovatiivisia tuote- ja palveluratkaisuja. Lisäksi tavoiteltiin yritysten välisen yhteistyön kasvua. Kuntien hankintamenettelyitä pyrittiin kehittämään sellaisiksi, että ne tukevat osaltaan alueen elinkeinoelämän kasvua ja uudistumista. Em. tavoitteiden lisäksi kuntien yhteistä innovatiivisuutta tukevaa hankintamenettelyä haluttiin hankeaikana pilotoida.

Seinäjoen kaupunkiseudulla toimivien pk-yritysten tieto ja osaaminen julkisista hankinnoista on lisääntynyt järjestettyjen valmennuspäivien sekä muiden seminaarien ja tilaisuuksien myötä (yhteensä 36 tilaisuutta). Yritykset ovat aktivoituneet osallistumaan tarjouskilpailuihin sekä yritysten väliseen yhteistyöhön. Myös Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien tieto ja osaaminen hankintamenettelyissä on kehittynyt siten, että ne aktivoituvat tarvittaessa helpommin, alueen elinkeinoelämän ja aluetalouden kasvun ja uudistumisen myötä. Mitattavina tuloksina ovat järjestetyt kuntakohtaiset aloituspalaverit (7 + 7 yrittäjäjärjestöjen tilaisuutta), kuntakohtaiset ja kuntien yhteiset yritysryhmien valmennustapahtumat (16 tilaisuutta) sekä niiden materiaalit.

Hankkeella aloitettiin toimintatapojen muutos, joka ilmeni selvimmin onnistuneina tilaisuuksina sekä kohderyhmien haluna osallistua tilaisuuksiin. Lisäksi hankkeessa mukanaolevat kunnat ryhtyivät toteuttamaan itsenäisesti vuoropuhelutilaisuuksia tulevista hankinnoista (mm. hankintafoorumit, hankintavuoropuhelut sekä kevään 2017 aikana aloitetut Seinäjoen kaupungin markkinamaanantait). Tämä itsessään on selkeä osoitus muutoksesta hankintamenettelyiden kehittämiseksi. Hankkeen puitteissa toteutettiin mm. pienhankintaohjeen päivittäminen yhdessä kunnan johtavien viranhaltijoiden sekä ostopalveluna hankitun asiantuntijapalvelun kanssa. Lisäksi hankkeella avitettiin ja selkiytettiin useiden julkisten toimijoiden hankintaprosesseja neuvonnalla sekä tiedon jakamisella. Hankkeessa kehitettiin innovatiivisia hankintamenettelyjä kahden kuntapilotin kautta: Seinäjoen kaupungin aseman yleissuunnitelman hankinta ja Seinäjoen kaupungin keskuskeittiöinvestointi. Hankkeen projektipäällikkö osallistui tiiviisti molempien hankintojen valmisteluun sekä soveltavin osin myös toteuttamiseen.

Tietoa hankintamenettelyistä ja niiden uudistamisen tavoista jaettiin käytännönläheisesti mm. seuraavien blogikirjoitusten kautta:
- Hankinnoista ja kommunikoinnista
http://www.intoseinajoki.fi/ajankohtaista/uutiset/Antti_Savola_bloggaa__Hankinnoista_ja_kommunikoinnista_148.html
- Ihminen voi muuttaa vaikka mitä – julkisia hankintojakin
http://www.intoseinajoki.fi/ajankohtaista/uutiset/Antti_Savola_bloggaa__Ihminen_voi_muuttaa_vaikka_mita___julkisia_hankintojakin_152.html
- Siddhartaa ja Schwarzeneggeriä julkisiin hankintoihin
http://www.intoseinajoki.fi/ajankohtaista/uutiset/Antti_Savola_bloggaa__Siddharthaa_ja_Schwarzeneggeria_julkisiin_hankintoihin_168.html
- Hankintoja terapeutin ja panttivankineuvottelijan vinkein
http://www.intoseinajoki.fi/ajankohtaista/uutiset/Antti_Savola_bloggaa__Hankintoja_terapeutin_ja_panttivanki_neuvottelijan_vinkein_227.html
- Uuden hankintalain sisäistäminen yhtä haastavaa kuin tunteista puhuminen?
http://into-seinajoki.mynewsdesk.com/blog_posts/uuden-hankintalain-sisaeistaeminen-yhtae-haastavaa-kuin-tunteista-puhuminen-54950
- Voiko Rock'n' Rollia hyödyntää Julkisten tarjouskilpailujen markkinoinnissa?
https://vimeo.com/195425804

Hankkeen tuotoksena syntyi ”Tule hyvä hankinta” -opas, jonka materiaalin sisältö laadittiin hankkeen aikana havaittujen tarpeiden, järjestettyjen valmennuspäivien sekä vastaanotettujen palautteiden pohjalta. Tässä hankintaohjeessa ei käydä läpi hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen valmisteluun liittyviä työ- ja elinkeinoministeriön valmisteluryhmän mietintöjä. Huomioitavaa, että osa uusien direktiivien määräyksistä tuli sovellettavaksi jo 18.4.2016 alkaen. Materiaalin sähköinen versio julkaistiin Into Seinäjoki Oy:n kotisivuilla, josta se on avoimesti hyödynnettävissä. Painoversiota painatettiin 400 kpl, joita jaettiin hankeaikana eri tilaisuuksissa.