Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70084

Hankkeen nimi: Pyhäjärvi-instituutin kansainvälisten verkostojen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0773351-4

Jakeluosoite: Sepäntie 7

Puhelinnumero: 02-8380600

Postinumero: 27500

Postitoimipaikka: Kauttua

WWW-osoite: http://www.pyhajarvi-instituutti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne-Mari Ventelä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vesistötoimialan päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne-mari.ventela(at)pji.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-3702919

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke tähtää satakuntalaisen kansainvälisen yhteistyön ja osaamiseen lisäämiseen ja mahdollistaa Pyhäjärvi-instituutin kansainvälisen hankevalmistelun EU:n Central Baltic interreg-, LIFE- ja Horizon2020 –ohjelmiin liittyen. Projektin aikana muodostetaan kansainvälinen yhteistyöverkosto ja valmistellaan useita hankkeita, jotka vahvistavat instituuttia kansallisena ja kansainvälisenä toimijana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tutkimusverkostojen aihepiiriin kuuluvat asiantuntija ja toimijat. Hakemuksessa mainittujen hankkeiden toteuttajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tulevien hankkeiden kohderyhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 13 280

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 280

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 972

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 972

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman

Kunnat: Eura, Säkylä, Rauma, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sepäntie 7

Postinumero: 27800

Postitoimipaikka: Kauttua

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä hankkeen toteuttamisessa. Jos tässä hankkeessa laadittavat hankesuunnitelmat toteutuvat, vaikutukset kohdistuvat tasapuolisesti miehiin ja naisiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Jos tässä hankkeessa laadittavat hankesuunnitelmat toteutuvat, vaikutukset kohdistuvat tasapuolisesti miehiin ja naisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ympäristöhankkeissa päätavoitteena on ympäristön tilan parantaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
Jo pelkkä laajan kv-hankkeen valmisteluvaihe lisää toimijoiden ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa luotiin kansainvälinen tutkimusverkosto ’Vesienhoidon sopeutuminen ilmastonmuutokseen’, jossa on
kaksi osiota: 1) Ilmastonmuutoksen vaikutus kalastoon ja kalastukseen, ja 2) Resurssitehokas ja vähähiilinen valumaalue. Verkosto tähtäsi kansainvälisen tiedonvaihdon ja yhteistyön lisäämiseen. Verkostot kokoontuivat hankkeen aikana useampia kertoja sekä live- että skype palavereissa (vähintään 4 kumpaakin). Verkostojen kautta Pyhäjärvi-instituutti pääsi mukaan kansainvälisiin hankehakemuksiin. Hankkeen aikana jätettiin yhteensä 11 hakemusta, joista tähän mennessä on saatu yksi myönteinen rahoituspäätös (Waterchain, Central Baltic Interreg -ohjelma). Hakemuksia jätettiin Central Baltic -ohjelman lisäksi Horizon 2020 -ohjelmaan, Baltic Sea Region Interreg -ohjelmaan ja LIFE-ohjelmaan. Hankkeessa tuotettiin kirjallinen selvitys 'How to promote the international co-operation of small regional research and development unit' (väh. 2000 sanaa)