Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70097

Hankkeen nimi: Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö, Investointihanke (ALVOI)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6 (Microkatu 1)

Puhelinnumero: 017 255 6000

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ALONEN ANTTI ILMARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tki-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.alonen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447855767

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Ainetta lisäävän valmistuksen tutkimus- ja oppimisympäristö (ALVO), jonka avulla lisätään aihepiiriin liittyvää osaamista Pohjois-Savon alueella ja Suomessa, sekä toteutetaan vahvaan asiantuntemukseen perustuvaa korkealuokkaista soveltavaa tutkimusta yhteistyössä koti- ja ulkomaisten partnerien kanssa. ALVO täydentää käynnisteillä olevaa koulutuskonepaja – ympäristöä tuoden ainetta lisäävän valmistuksen perinteisten valmistusmenetelmien rinnalle.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin:
1. Oppimis- ja tutkimusympäristön suunnittelu
2. Kappaleiden suunnittelussa ja skannauksessa tarvittavien ohjelmistojen ja muovitulostinten hankinta ja käyttöönotto
3. Metallin 3D-tulostamiseen liittyvä tarvekartoitus alueen yrityksissä, tulostukseen tarvittavien laitteistojen kartoitus ja investoinnin suunnittelu sekä oppimisympäristökonsortion rakentaminen.

Projektin tuloksena syntyy suunnitelma ainetta lisäävän valmistuksen tutkimus- ja oppimisympäristöstä joka toimii monialaisesti yhdistäen Savonian tekniikan, liiketalouden, muotoilun ja terveysalan osaajat.

Asiantuntemuksen keskittämisen lisäksi suunnitelmassa otetaan huomioon laitetarpeet ja ohjelmistot, jotta myös alueen yritykset pystyvät hyötymään ympäristöstä. Projektissa toteutettavia tarvekartoituksia hyödynnetään 3D-tulostukseen liittyvien investointitarpeiden suunnittelussa ja valmistelussa. Lisäksi projektin tulokset ja sen aikana kerätty tietotaito ovat yhteistyökumppanien ja alueen yritysten hyödynnettävissä oppimisympäristön puitteissa.

ALVO tarjoaa alueen yrityksille mahdollisuuden pysyä ajan tasalla 3D-tulostukseen liittyvän kehityksen osalta tarjoten mm. koulutus- ja kehittämispalveluja. Oppimisympäristö mahdollistaa yrityksille uusien tuote-, palvelu- ja yritysideoiden testauksen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, sen alueelliset yhteistyökumppanit oppilaitoksissa sekä alueen yritykset. Yrityksistä painopiste on erityisesti pk-yrityksissä ja start-upeissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hanke hyödyntää alueen ja Suomen teollisuutta lisäämällä aiheeseen (Ainetta lisäävä valmistus) liittyvää osaamista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 52 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 75 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kaavi, Siilinjärvi, Rautavaara, Suonenjoki, Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Kuopio, Tuusniemi, Vesanto, Lapinlahti, Leppävirta, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö on monialainen ympäristö, jossa yhdistyvät tekniikan, liiketalouden, muotoilun ja terveydenhuollon asiantuntemus ja asiantuntijat. Hankkeen tavoite on sama kummallekin sukupuolelle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa suunnitellaan monialaisen oppimisympäristön toimintaa - suunnitteluvaiheessa ei ole naisten ja miesten välisiä eroja, jotka koskevat osallisuutta, resursseja, oikeuksia tai arvoja. Oppimisympäristössä sukupuolinäkökulma huomioidaan ihmisiin kohdistuvissa päätöksissä arvioimalla toimenpiteitä sekä naisten että miesten kannalta. Ainetta lisäävä valmistus on valmistustekniikka, joka tukee valtavirtaistamista ja rikkoo perinteisiä sukupuolien välisiä rooleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on ainetta lisäävän valmistuksen oppimisympäristö. Ainetta lisäävä valmistus on valmistustekniikkana tasa-arvoa lisäävä. Monialainen oppimisympäristö edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Ainetta lisäävä valmistus on valmistusmenetelmä, jossa tuotteen valmistamisessa käytetään vain lopputuotteen tarvitsema määrä materiaalia. Ylimääräisen hukan määrä on minimoitu joten valmistus on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen vaikutukset ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen ovat vähäisiä ja korkeintaan välillisiä - oppimisympäristössä kannustetaan ja koulutetaan alueen yrityksiä hyödyntämään AM -valmistusmenetelmiä jotka kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin perinteiset menetelmät.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen vaikutukset korkeintaan välillisiä - AM mahdollistaa lyhyemmät toimitusketjut eli vähentää tarvittavan logistiikan ja liikenteen määrää.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Ainetta lisäävässä valmistuksessa minimoidaan materiaalihukka ja pyritään keventämään valmistettavia rakenteita. Tämä vähentää selvästi tarvittavaa valmistusmateriaalin määrää ja jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Ainetta lisäävä valmistus mahdollistaa paikallisen tuotannon sen sijaan että se siirrettäisiin halpatuotannon maihin. Oppimisympäristön avulla yritykset voivat riskittömästi testata menetelmän soveltuvuutta tuotantoonsa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Ainetta lisäävään valmistukseen liittyy paljon liiketoimintamahdollisuuksia aineettomiin palveluihin ja tuotteisiin liittyen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Valmistustekniikka vähentää materiaalin määrää ja siten materiaalisidonnaista liikkumista. Lisäksi AM yhdistettynä sähköisiin palveluihin vähentää merkittävästi toimitusketjun vaatiman logistiikan määrää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Ainetta lisäävä valmistus on hyvinvointia edistävä valmistusmenetelmä jossa ihmisen työpanos painottuu suunnitteluun ja aineettomiin palveluihin - varsinainen valmistus tapahtuu pääosin automaattisella koneella. Terveydenhuollon sovelluksissa AM -valmistetuilla tuotteilla voidaan puolestaan saavuttaa merkittäviä vaikutuksia hyvinvoinnin edistämiseen (esim. paremmin sopivat implantit yms.)
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Ainetta lisäävä valmistus vähentää perinteisiin valmistusmenetelmiin liittyvää erikoisosaamisen tarvetta perinteisesti hyvin miesvaltaisilla aloilla (esim. hitsaus, koneistus). Esimerkiksi kappaleiden valmistamista varten suunnittelijoiden ei tarvitse kouluttutua perinteisten valmistusmenetelmien pariin vaan AM-valmistusmenetelmien käyttäjät voivat olla esim. suunnittelijoita tai muotoilijoita. Lisäksi valmistusmenetelmä mahdollistaa yksittäisräätälöidyt ja pienet tuotantosarjat joka puolestaan mahdollistaa sen, että pienetkin marginaaliryhmät voivat saada haluamiaan tuotteita kustannustehokkaasti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-