Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70099

Hankkeen nimi: Kansainvälinen huipputietämys Satakuntaan yliopistokoulutuksen ja elinkeinoelämän edistämiseksi - KASKU

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.9.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TTY-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2286106-3

Jakeluosoite: PL 300

Puhelinnumero: 03 3115 11

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.tut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ulla Jaakkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.jaakkola(at)tut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 8262711

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälinen huipputietämys Satakuntaan yliopistokoulutuksen ja elinkeinoelämän edistämiseksi (KASKU) -hankkeen tavoitteena on hakea uusia toimintamalleja sekä straegista vaikuttavuutta satakuntalaisen yliopistollisen koulutuksen ja elinkeinoelämän jatkuvuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseen.

Hanke on jaettu neljään työpakettiin: Massiiviset avoimet verkkokurssit (MOOC) -työpaketti, Verkko-opetustuotanto ja oppilaitosyhteistyö -työpaketti, Monimuoto-opetuksen menetelmät työpaketti –työpaketti sekä Kansainvälisyys –työpaketti.

MOOC-työpaketin tavoitteena on hyödyntää ja testata erityisesti USA:ssa voimakkaasti kehittyvää MOOC-tarjontaa. (MOOC on lyhenne termistä Massive Open Online Course ja se tarkoittaa verkossa pidettävää kurssia, johon kaikilla on vapaa pääsy). Avoimen tiedon hyödyntämistä tutkitaan myös eri teknologiayritysten ilmaisten koulutusmateriaalien osalta. Tavoitteena on selvittää miten näitä materiaaleja saataisiin tehokkaasti hyödynnettyä yliopisto-opiskelussa sekä yrityksille toteutettavissa täydennyskoulutuksissa.Verkko-opetustuotanto ja oppilaitosyhteistyö –työpaketin tavoitteena on oman verkkotuotannon lisääminen sekä oppilaitosyhteistyön laajentaminen yliopistokeskuksen lisäksi Satakunnan lukioihin ja Satakunnan Ammattikorkeakouluun. Monimuoto-opetuksen menetelmät-työpaketin tavoitteena on muodostaa TTY Porin laitokselle sen erityispiirteet huomioiva, keskenään yhteensopiva, monimuotoon soveltuva sekä uusiin oppimiskäsityksiin perustuva opetusmenetelmäkokonaisuus. Kansainvälisyys –työpaketin tavoitteena on TTY Porin laitoksen ja Porin yliopistokeskuksen kansainvälisen opetus-ja tutkimusyhteistyön vahvistaminen, kansainvälisen opetustarjonnan kehittäminen, opiskelija- ja tutkijavaihdon kehittäminen, opiskelijamäärien lisääminen sekä joustavien opintopolkujen kehittäminen. Kehittämistyötä tehdään koko yliopistokeskuksen tasolla.

Toimenpiteinä MOOC-työpaketissa tutkitaan miten erityisesti USA:ssa voimakkaasti kehittyvät MOOCit ja eri teknologiayritysten ilmaiset koulutusmateriaalit saataisiin hyödynnettyä tehokkaasti tutkinto-opiskelussa ja yrityksille toteutettavissa täydennyskoulutuksissa. Verkko-opetustuotanto ja oppilaitosyhteistyö –työpaketissa lisätään ja laajennetaan omaa verkko-opetustuotantoa sekä tutkitaan miten ja mitä osia siitä voidaan tarjota alueen muiden oppilaistosten (SAMK ja lukiot) ja yritysten tarpeisiin. Työpakettin toimenpiteisiin sisältyy myös tarvittavan teknologan käyttöönotto.kohdistuvat omaan verkko-opetustuotantoon, jota halutaan jakaa ja josta pääsevät hyötymään myös satakuntalaiset lukiot ja SAMK. Monimuoto-opetuksen menetelmät-työpaketissa keskitytään erilaisten modernien opetuskokokeilujen testaamisen ja arviointiin sekä yrityskoulutuksessa että yliopistokoulutuksessa. Kansainvälisyys –työpaketin toimenpiteinä täydennetään hankkeen vahvaa kansainvälistä ulottuvuutta. Kansainvälistä opetustarjontaa halutaan kehittää koko yliopistokeskuksen tasolla.

KASKU-hankkeen tuloksena muodostuu uusia toimintamalleja satakuntalaisen yliopistollisen koulutuksen ja elinkeinoelämän vaikuttavuuden, jatkuvuuden sekä kilpailukyvyn turvaamiseksi. Hankkeella on vahva kestävän kehityksen viitekehys. Verkko- ja monimuoto-opetus vähentää matkustamista merkittävästi sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti, sillä paikallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden osaaminen on nähtävissä omalta koneelta. Kestävää kehitystä edistää myös se, että opettajia ja opiskelijoita voidaan "kuljettaa" verkon yli ilman lentomatkustamista, lisäksi oppimateriaaleissa hyödynnetään sähköisiä materiaaleja paperisten sijaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat yliopistollista koulutusta hyödyntävät satakuntalaiset oppijat, organisaatiot, yritykset ja kunnat, jotka pystyvät projektin vaikutuksena hyödyntämään teknillistä, yliopistollista koulutustarjontaa henkilöstönsä osaamistason nostamiseen aiempaa tehokkaammin. Varsinaisena kohderyhmänä voidaan nähdä myös koko satakuntalainen yliopistokeskusyhteisö, jonka eri yksiköt pystyvät hyödyntämään hankkeen hyviä käytäntöjä omassa toiminnassaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuloksista hyötyy välillisesti koko satakuntalainen elinkeinoelämä, joka rekrytoi valmistuvia opiskelijoita. Koko Satakunnan alue voidaan nähdä välillisenä kohderyhmänä, sillä hankkeella on merkittävä vaikutus Satakunnan imagoon modernina opiskelukaupunkina.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 498 598

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 498 065

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 712 282

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 712 282

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Pohjois-Satakunnan, Porin

Kunnat: Merikarvia, Nakkila, Pori, Pomarkku, Kokemäki, Ulvila, Huittinen, Rauma, Säkylä, Harjavalta, Siikainen, Kankaanpää, Eura, Eurajoki, Jämijärvi, Karvia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei ole varsinaisia tasa-arvovaikutuksia, joten siinä ei tehdä toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kehittämisen kohteena olevia oppimisresursseja voivat hyödyntää yhdenvertaisesti kaikki kansalaiset riippumatta esim. uskonnollisesta tai poliittisesta kannasta, sosiaalisesta asemasta, koulutustaustasta tai sukupuolesta.Hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumattomia oppimismentelmiä, joten kaikenkattava syrjimättömyys huomioidaan vahvasti hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole varsinaisia sukupuolten tasa-arvovaikutuksia tai tasa-arvotavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Hanke edistää kansainvälistä opiskelua, jossa kuitenkaan kenenkään ei tarvitse matkustaa. Lisäksi oppimateriaaleina painotetaan sähköisiä aineistoja paperisten sijaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hanke vähentää tarvetta matkustaa opiskelemisen tai opettamisen takia. Oppimateriaaleissa vähennetään tarvetta paperisiin materiaaleihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 3
Opettajia ja opiskelijoita voidaan "kuljettaa" verkon yli ilman lentomatkustamista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Oppimateriaaleissa hyödynnetään sähköisiä materiaaleja paperisten sijaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa on tavoitteena parantaa yritysten osaamista tarjoamalla heille kansainvälistä huippuosaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitettävät koulutukset ovat aineettomia tuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Vähentää opiskelijoiden ja opettajien turhaa liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Laadukkaan opetuksen tarjoaminen lisää myös hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hanke mahdollistaa opiskelijoiden tulevan laajemmalta maantieteelliseltä alueelta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke mahdollistaa opiskelijoiden tulevan opiskelemaan riippumatta heidän yhteiskunnallisestaan ja taloudellisesta asemastaan.
Kulttuuriympäristö 6 6
Kansainvälinen opetustarjonta ja kansainvälinen opiskelijavaihto tuo mukanaan myös satakuntaa kulttuurisesti rikastuttavan piristeen.
Ympäristöosaaminen 5 5
Hanke tukee kestävää kehitystä ja edesauttaa sen toteuttamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälinen huipputietämys Satakuntaan yliopistokoulutuksen ja elinkeinoelämän edistämiseksi (KASKU) –hankkeen keskeisenä tavoitteena oli hakea uusia toimintamalleja sekä strategista vaikuttavuutta yliopistollisen koulutuksen jatkuvuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistumisen turvaamiseksi Satakunnassa. Hanke jaettiin toiminnallisesti neljään, asiantuntijavetoiseen työpakettiin. Työpaketit olivat (1) Massiiviset avoimet verkkokurssit (MOOC), (2) Verkko-opetustuotanto ja oppilaitosyhteistyö, (3) Monimuoto-opetuksen menetelmät ja (4) Kansainvälinen opiskelija- ja tutkijavaihto.

MOOC- eli Massive Online Course -työpaketissa pilotoitiin vapaasti käytettävissä olevien avointen verkkokurssiresurssien hyödyntämistä yliopisto-opiskelussa. Lisäksi työpaketissa mallinnettiin yritysten ja kuntasektorin avoimista verkkokursseista koostuvaa täydennyskoulutustarjontaa. Verkko-opetustuotanto ja oppilaitosyhteistyö –työpaketissa kehitettiin yliopisto-opiskeluun soveltuvan verkko-opetuksen opiskelijalähtöisyyttä ja joustavuutta sekä vahvistettiin alueellista oppilaitosyhteistyötä. Monimuoto-opetuksen menetelmät –työpaketissa vertailtiin ja testattiin erilaisia uusiin oppimiskäsityksiin perustuvia menetelmiä. Näitä menetelmiä hyödynnettiin opetuksen erityispiirteet huomioivan monimuotoisen opetusmenetelmäkokonaisuuden kehittämisessä. Kansainvälinen opiskelija- ja tutkijavaihto –työpaketissa kehitettiin TTY Porin yksikön ja Porin yliopistokeskuksen kansainvälistä opiskelija- ja tutkijavaihtoa ja sen erityispiirteitä yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa.

Hankkeen tuloksina syntyi työpakettikohtaisia sekä kaikkia paketteja yhdistäviä toimintamalleja. MOOC-malli muodostuu erilaisista tavoista soveltaa MOOCeja tai niiden osia opetuskäytössä. Malliin yhdistettiin sähköinen tenttiminen. Sähköisen Exam-tenttijärjestelmän toimivuus osoittautui erinomaiseksi. Verkko-opetuksen osaamismalli käsittää valmiudet opettajien opintojaksokohtaiseen verkko-opetustuotannon ja opetusvideoiden käytön ohjaukseen. Oppilaitostyön jatkuvassa kehittymisessä keskeistä on jatkuva yhteistyö Satakorkean kanssa. Monimuoto-opetuksen mallintamisessa ja kehitystyössä korostuivat Echo360-videoiden tallennusjärjestelmän testaus, käyttöönotto, ylläpito ja tukitoimet. Järjestelmä on myös tärkeä osa verkko-opetustuotantoa. Kansainvälinen opiskelija ja tutkijavaihto -työpaketissa kehitettiin alueellinen, edistyksellinen ja kehitysmyönteinen yhteistoimintamalli, joka ottaa huomioon alueiden yritysten kansainvälisyysosaamisen kehittymisen. Malliin sisältyy uudenlainen kansainvälisen opiskelijavaihtomalli.

Hankkeen toiminta ja tulokset tukevat TTY Porin yksikön profiloitumista vahvaksi verkko- ja monimuoto-opetuksen osaajaksi. Tulokset ovat mahdollistaneet Porin yksikössä aika- ja paikkariippumattoman opiskelumuotokokeilun toteutuksen, joka käynnistyy osana tutkinto-ohjelmaa jo syksyllä 2018. Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden opiskelu Porin yliopistokeskuksessa on kansainvälistänyt yliopistoyhteisöä ja syventänyt yhteistyötä alueen korkeakouluympäristössä sekä opiskelijoille järjestettyjen yrityskäyntien johdosta yrityssektorilla.

Kehittyneet opiskeluratkaisut verkko- ja monimuoto-opetusmenetelmineen parantavat alueellista yliopistollista koulutusimagoa, koulutuksen saavutettavuutta ja kokonaisuutena alueen vetovoimaisuutta modernina opiskeluympäristönä. Opiskelijoiden opintojen edistyminen nopeutuu ja yritykset saavat entistä paremmin koulutettua työvoimaa. Yritysten osaaminen paranee ja kilpailukyky lisääntyy. Hankkeen tulokset palvelevat elinikäisen oppimisen joustavia mahdollisuuksia.