Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70102

Hankkeen nimi: Growth Investment Opportunities

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2014 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: (08) 558 410

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.businessoulu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Janne Ylitalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö, asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.ylitalo(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400999523

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun alueella on jo useita vuosia jatkunut yksityisiin investointeihin kohdistuva taantuma. Panostaminen alueelle houkuteltaviin ja alueella valmisteltaviin investointeihin luo edellytyksen kasvulle, jota tarvitaan ostovoiman ja työllisyyden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Tavoiteltava investointi voi olla esim. rakennushanke, tuotannollinen, kaupallinen, tuotekehitys tai logistiikkainvestointi. Edellisten lisäksi myös uuden yritystoimipisteen perustaminen, tutkimus tai muu osaamisvetoinen investointi, yhteishanke tai muu vastaava sijoittuminen Oulun seudulle lasketaan mukaan hankkeen investointitavoitteisiin.

Growth Investment Opportunities – hankkeen (GIO) tavoitteena on tukea BusinessOulun strategiaa, jonka tavoitteena on merkittävästi lisätä alueelle sijoittuvia yksityisiä investointeja. Oulun kaupungin tavoitteena on 300 miljoonaa euroa yksityisiä investointeja alueelle vuosittain. Hankkeen avulla pyritään vastaamaan osaan tästä tavoitteesta luomalla lyhyen ja pitkän tähtäimen edellytyksiä yksityisille investoinneille. Hankkeessa tunnistetaan potentiaalisimmat investointikohteet Oulun alueelta, toteutetaan investointikohteille arvon määritys sekä myynti- ja markkinointimateriaali, joka tukee kohteiden myyntiä. Valitut investointikohteet tullaan tuotteistamaan ja paketoimaan myytävään muotoon ja investointimahdollisuuksia ja -kohteita tullaan tarkoituksen mukaan markkinoimaan ja myös nostamaan esille BusinessOulun-kotisivujen alle rakennettavaan investoinnit-osioon (www.businessoulu.com).
Hankkeessa tehostetaan alueellista yhteistyötä investointikohteiden löytämiseksi ja niiden tuotteistamiseksi, jotta kohteille saadaan investoreita ja operaattoreita. Hankkeessa tullaan rakentamaan tiivis yhteistyömalli, investointitiimi, BusinessOulun ja Oulun kaupungin Ympäristö – ja yhdyskuntapalvelujen (YYP) välille, jotta investointien toteutumista voidaan tukea laaja-alaisesti ja tuloksellisesti. Myös yliopisto ja muut koulutus- sekä tutkimuslaitokset ovat tärkeässä roolissa yhteistyömallin osana.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli BusinessOulun, YYP:n ja muiden Oulun kaupungin toimijoiden, sekä muiden yhteistyökumppaneiden välille, jotta investointikohteiden tukeminen onnistuu kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Lisäksi hankeen tuloksena syntyy tehokas investointimahdollisuuksien esittelykanava joka tukee kohteiden myyntiä ja markkinointia yksityisille sijoittajille. Toteutuneiden investointien avulla saadaan alueelle uusia kansallisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja näin lisätään alueen työllisyyttä ja taloudellista kasvua.

GIO-hankkeessa otetaan huomioon myös rakennerahasto-ohjelmiin sisältyvät ns. horisontaaliset periaatteet kuten sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Hankkeessa tullaan painottamaan tavoiteltavien investointien monipuolisuutta siten että myös perinteisesti naisvaltaisia toimialoja ja niillä tapahtuvia investointeja pyritään painottamaan investointikohteiden haku- ja valintaprosessissa. Hankkeessa nostetaan mahdollisuuksien mukaan esille eri toimialoille kohdentuvien investointikohteiden sukupuolten tasa-arvoa edistäviä asioita. Hankkeessa pyritään suosimaan investointikohteissa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita kokonaisuuksia, joissa käytetään uusinta ympäristöosaamista ja -tekniikkaa. Hankkeessa tullaan mahdollisuuksien mukaan painottamaan kierrättämistä sekä materiaalisivuvirtojen hyödyntämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät ovat Oulun alueella eri toimialoilla toimivat kasvuhakuiset ja kansainvälistymistä tavoittelevat pk-yritykset sekä suuryritykset jotka toimivat vetureina investointien tavoittelemisessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Julkiset organisaatiot esim. muut kehitysyhtiöt, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulu Innovation Alliance, Finpro, IIF. Julkiset ja yksityiset rahoittajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 449 962

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 449 962

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 899 924

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 899 924

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 150, joihin työllistyvät naiset 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 1

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoiteena on lisätä merkittäviä yksityisiä investointeja Oulun alueella luoden uusia työpaikkoja. Suuret investointikokonaisuudet ovat usein teollisuuteen painottuvia ja näin ollen usein myös miesvaltaisia toimialoja. Hankkeessa tullaan painottamaan tavoiteltavien investointien monipuolisuutta siten että myös perinteisesti naisvaltaisia toimialoja ja niillä tapahtuvia investointeja painotetaan investointikohteiden haku- ja valintaprosessissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa nostetaan mahdollisuuksien mukaan esille eri toimialoille kohdentuvien investointikohteiden sukupuolten tasa-arvoa edistäviä asioita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuotteistaa Oulun alueen investointikohteita ja saada niiden avulla uusia yksityisiä investointeja ja yrityksiä Ouluun.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Pyritään suosimaan investointikohteissa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita kokonaisuuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Pyritään suosimaan investointikohteissa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita kokonaisuuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Investointikohteissa joilla on jotain vaikutusta luontoon otetaan huomioon kasvillisuuden ja eliöiden luonnonmukainen säilyttäminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Pyritään suosimaan investointikohteissa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita kokonaisuuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 4
Investointikohteina voi olla teollisia toimipaikkoja tai laitoksia joiden yhteydessä Natura-alueiden asettamat rajoitteet otetaan tarkoituksenmukaisesti huomioon.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeessa pyritään suosimaan investointikohteissa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita kokonaisuuksia. Pyritään painottamaan kierrättämistä sekä materiaalisivuvirtojen hyödyntämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Pyritään suosimaan investointikohteissa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita kokonaisuuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Investointikohteet ovat paikallisia ja hyödyntävät alueen pk-yritysten palveluita ja osaltaan monipuolistavat elinkeinorakennetta. Biotalouteen ja cleantechiin liittyvät kokonaisuudet ovat kehityksen kohteina.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Investointikohteet ovat paikallisia ja hyödyntävät alueen pk-yritysten palveluita ja osaltaan monipuolistavat elinkeinorakennetta ja lisäävät myös aineettomien palveluiden kysyntää.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Investointikohteet ovat paikallisia ja hyödyntävät alueen pk-yritysten palveluita ja osaltaan järkeistävät tai jopa vähentävät erilaisten kuljetutarpeiden määrää, esim. logistiikkakeskukset yms.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Uusien investointien käynnistyminen lisää alueen ihmisten hyvinvointia alueen elinvoimaisuuden ja työllisyyden kasvaessa.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeessa kohdellaan naisia ja miehiä tasavertaisina kaikissa sen aktiviteeteissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Oulun seudulla toimii yhä enemmän monikansallisia yrityksiä joilla on monikansalisia työntekijöitä. Näillä yrityksillä on tasavertaiset mahdollisuudet olla hankkeen toimenpiteissä mukana.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hankkeen toimenpiteissä jotka koskettavat kulttuuriympäristöä pyritään edistämään ympäristöä vanhaa kunnioittaen.
Ympäristöosaaminen 5 5
Pyritään suosimaan investointikohteissa uusiutuviin luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita kokonaisuuksia, joissa käytetään uusinta ympäristö-osaamista ja -tekniikkaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

BusinessOulu toteutti Euroopan Unionin EAKR-rahastoon perustuvan Growth Investment Opportunities (GIO) -hankkeen. Hankkeen toiminta-aika oli 1.9.2014–28.2.2018 ja se kohdistui Oulun kaupungin investointiympäristön ja potentiaalisten investointikohteiden kehittämiseen. Hankkeen rahoittajana toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Hankkeen avulla edistettiin investointien kasvua Oulussa luomalla lyhyen ja pitkän tähtäimen edellytyksiä yksityisille investoinneille. Hankkeessa tunnistettiin potentiaalisia investointikohteita Oulun alueelta, toteutettiin investointikohteille erilaisia selvityksiä sekä tuotteistettiin niitä kokonaisuudeksi joka tukee kohteiden myyntiä. Työstettävänä oli investointikohteita mm. biotalouden aloilta, logistiikan alalta, elektroniikkatuotannosta ja matkailuninvestointeja. Investointimahdollisuuksia ja -kohteita markkinoitiin valituille kohderyhmille ja nostettiin esille hankkeessa luodulle Oulun investointiympäristöä ja investointikohteita esittelevälle sivustolle http://oulu.com.

Hankkeessa rakennettiin yhteistyömallia BusinessOulun ja Oulun kaupungin Ympäristö – ja yhdyskuntapalvelujen (YYP) välille, jotta investointien toteutumista voidaan tukea laaja-alaisesti ja tuloksellisesti.

Hankkeen aikana ei toteutusvaiheeseen päässyt yhtään investointikohdetta, mutta investointiprojekteja on useita kesken hankkeen päättymisen jälkeen ja työstettävänä niin BusinessOulun kuin muiden sidosryhmien toimesta. Mukana on konkreettisia kohteita joiden toteutuminen on todennäköistä. Toteutuneiden investointien avulla alueelle saadaan uusia kansallisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja työtä.

GIO -hankkeessa otettiin huomioon myös rakennerahasto-ohjelmiin sisältyvät ns. horisontaaliset periaatteet. Erityisesti painotettiin investointikohteissa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita vähähiilisyyttä tukevia kokonaisuuksia, joissa käytetään uusinta ympäristöosaamista ja -tekniikkaa.