Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70105

Hankkeen nimi: Lapin AMK:n energia-alan toimenpideohjelma

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hirvaskari Milla

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: milla.hirvaskari(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 571 6578

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapissa kuten muuallakin Suomessa on viimeisten vuosien aikana toteutettu monia energia-alaan liittyviä hankkeita ja investointeja. Tarkka tilanne kentällä ei ole tiedossa toteutettujen hankkeiden eikä mahdollisuuksienkaan osalta. Lapin AMK:n Teollisuuden ja Luonnonvarojen osaamisalalla on monipuolista alaan liittyvää osaamista, opetusta ja TKI-toimintaa sekä Rovaniemellä että Kemissä. Jotta Lapin AMK:n tarjoamat mahdollisuudet ja Lapin tarpeet saadaan tehokkaasti kohtaamaan alueen hyödyksi, on toimittava suunnitellusti ja koordinoidusti. Tämän hankkeen tavoitteena on laatia tarkoitukseen toimintasuunnitelma.

Hankkeen ensimmäinen toimenpide on kartoittaa, mitä Lapissa ja muualla on tehty asian eteen. Kohteena on ensisijaisesti Suomi, mutta myös muualla toteutettuja ratkaisuja tarkastellaan. Toimenpiteen tavoitteena on tunnistaa Lapin tilanne ja löytää muualta sellaiset parhaat käytännöt, jotka ovat potentiaalisia myös Lapissa. Toisena toimenpiteenä on kenttätutkimus, analyysi ja tiedon jakaminen. Case-study -menetelmää soveltaen käydään läpi Lapin kunnat, muut julkiset toimijat ja valikoitu joukko PK-yrityksiä tilanteen ja ennenkaikkea mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Tulosten analyysissa kiinnitetään huomiota eri tyyppisten tarpeiden ja mahdollisuuksien toistuvuuteen. Tavoitteena on löytää sellaiset osa-alueet, joissa voidaan muodostaa sekä tarpeisiin että arvoketjuihin liittyviä toimijaklustereita helpottamaan ratkaisujen löytämistä. Kolmantena toimenpiteenä panostetaan löydösten perusteella tehtävien toimenpiteiden suunnitteluun eli toimenpideohjelman laadintaan. Lähtökohtana on panostaa potentiaalisimpiin kohteisiin ja tarkastella Lapin AMK:n mahdollisuuksia vastata niihin eri tavoin, joita ovat päättötyöt, harjoittelijat, oppimisprojektit, toimeksiannot, kehittämishankkeet ja soveltava tutkimus. Neljäntenä toimenpiteenä on tiedottaminen ja tiedon jakaminen, johon sisältyy sekä perinteistä tiedottamista eri välinein, julkaisutoimintaa että seminaarien järjestämistä.

Hankkeen tuloksena syntyy siis toimenpidesuunnitelma, jota Lapin amk ryhtyy toteuttamaan yhdessä maakunnan toimijoiden hyödyntäen tarvittaessa muualta saatavaa osaamista täydentämässä omaa tieto-taitoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen välittömänä hyödynsaajana on Lapin ammattikorkeakoulu.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta hyötyvät Lapin yritykset, kunnat ja muut organisaatiot sekä alalla toimivat yritykset ja sitä palvelevat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 144 311

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 140 791

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 180 390

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 175 990

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty tässä vaiheessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tehty tässä vaiheessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on energia-alaan keskittyvän toimenpideohjelman laatimisessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8
Hankkeen tavoitteena on luoda toimenpideohjelma, jossa keskitytään energiakysymyksiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 8
Välillisesti saavutettava energiansäästö ja uusiutuvan energian käytön lisääminen vaikuttavat pienentävästi ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Puuenergian käyttö lisää metsien käytön monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Mahdollinen riippuen löytyvistä tarpeista ja mahdollisuuksista
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 8
Jatkotoimilla merkittävä vaikutus. Uusiutuvien käytön lisääminen on yksi tavoitteista
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Uusiutuvien energianlähteiden käyttö tarjoaa mahdollisuuksia paikalliselle ja alueelliselle yritystoiminnalle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei nähtävissä
Liikkuminen ja logistiikka 4 8
Energian säästö ja paikallisten energialähteiden käyttö vähentää kuljetustarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Tiedon saatavuuden kautta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei todettua vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 3
Metsäenergian kautta maiseman hoito välillisesti
Ympäristöosaaminen 5 8
Energiatehokkuus ja uusiutuvien käyttö on luettavissa ympäristöteknologiaan ja .osaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutti rakennerahasto-ohjelman Toimintalinja 2 erityistavoitetta 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntäminen. Hankkeen lähtökohtana oli selvittää Lapin kuntien ja yritysten nykytilannetta sekä tavoitetilaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta kartoittamalla mm. uusiutuvien energioiden käyttöön ja energiatehokkuuteen liittyviä meneillään ja suunnitteilla olevia hankkeita ja hyviä käytänteitä Lapin maakunnassa, mutta myös muualla Suomessa sekä lisätä Lapin ammattikorkeakoulun osaamista aiheeseen liittyen.

Hankkeen tavoitteena oli laatia lappilaisten toimijoiden tarpeisiin ja alan luomiin mahdollisuuksiin perustuva Lapin ammattikorkeakoulun energia-alan toimenpideohjelma, jonka avulla Lapin ammattikorkeakoulu pystyy tukemaan ja tehostamaan uusituvan energian käytön lisäämistä ja kehittämistä sekä energiatehokkuuden parantamista lappilaisissa yrityksissä ja julkisorganisaatioissa. Hankkeessa selvitettiin kaikkien Lapin 21 kunnan lisäksi 11 keskeisen alan yrityksen nyky- ja tavoitetila uusiutuvien energioiden käytön ja energiatehokkuuden osalta.

Hankkeen toimenpiteinä olivat:

1. Selvitys mitä uusiutuvan energian käytön ja energiatehokkuuden edistämiseksi on jo tehty Lapissa sekä muualla Suomessa, toteutetut ja suunnitellut hankkeet sekä rahoitusmahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi kunnissa ja yrityksissä.
2. Lapin kuntien ja yritysten nykytilanteen, tarpeiden sekä suunnitelmien ja mahdollisuuksien selvitys uusiutuvan energia käytön lisäämisen osalta sekä energiatehokkuuden parantamiseksi rakennuksissa sekä pilottikohteiden selvittäminen.
3. Lapin ammattikorkeakoulun energia-alan toimenpidesuunnitelman laatiminen vuosille 2016 - 2020
4. Tiedon välittäminen ja osaamisen lisääminen

Hankkeen tuloksena syntyi Lapin ammattikorkeakoulun energia-alan toimenpideohjelma vuosille 2016 – 2020. Toimenpideohjelma perustuu lappilaisten toimijoiden tarpeisiin (haastattelututkimus), selvitystyöhän muualla toteutetuista toimenpiteistä sekä hyvistä käytänteistä tulevaisuuden energiaratkaisut ja suuntaukset huomioiden sekä Lapin AMKin Teollisuuden ja Luonnonvarojen osaamisalan monipuoliseen energia-alan osaamiseen.

Haastatteluiden, työpajojen, seminaarien, vierailuiden ja hankkeiden välisen yhteistyön avulla saatiin selville maakunnan toimijoiden nyky- ja tavoitetila, sekä vahvistettiin Lapin AMKin osaamista aiheeseen liittyen. Hankkeessa koottua tietoa välitettiin kohderyhmille vierailujen, seminaarien, työpajojen ja julkaisujen kautta.
Lapin ammattikorkeakoulun energia-alan toimenpideohjelmaa Lapin ammattikorkeakoulu ryhtyy toteuttamaan yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa, suunnitellusti ja koordinoidusti edistämään energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä Lapissa.